Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Регламент'
О совершенствовании порядка подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств мес...полностью>>
'Документ'
Департамент развития системы физкультурно-спортивного воспитания Министерства образования и науки Российской Федерации информирует, что 8-9 сентября ...полностью>>
'Руководство'
Что говорить ребенку, который боится темноты? Или маленькому честолюбцу, который отказывается делать то, что у него сразу не получается хорошо? Или т...полностью>>
'Диссертация'
Защита состоится « 2 » декабря 2010 г. в 15 ч. 30 ­мин. на заседании совета Д 212.101.11 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Кубанско...полностью>>

Річна фінансова звітність (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Фінансовий звіт за 2010 рік ПАТ „УКРГАЗПРОМБАНК”

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Загальна інформація про діяльність банку

 • Найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРГАЗПРОМБАНК”

 • Місцезнаходження банку - 02098, Україна, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 13

 • Організаційно-правова форма банку - публічне акціонерне товариство

 • Звітна дата за звітний період – за станом на 31 грудня 2010 року (на кінець дня), за

2010 рік

 • Валюта звітності – гривня

 • Одиниця виміру – тисяч гривень, за винятком показників прибутковості акцій, за якими суми зазначаються в гривнях (з точністю до сотих).

Види діяльності, які здійснює та має здійснювати банк

Основними видами діяльності банку є комерційні банківські операції на території України.

Банк здійснює свою діяльність відповідно до Статуту та на підставі банківської ліцензії, виданої Національним банком України № 24 від 22 червня 2010 р.

Банк надає та має намір в подальшому надавати такі основні види послуг:

 1. приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

 2. відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 3. розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

 4. операції за грошовими вимогами, надання гарантій, порук за грошовими зобов’язаннями;

 5. фінансування під відступлення права вимоги (факторинг) та пов’язане з цим ведення обліку грошових вимог клієнтів до боржників, пред’явлення до сплати грошових вимог від імені клієнтів або від свого імені, а також інші операції, спрямовані на одержання коштів від боржника;

 6. лізинг;

 7. послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

 8. випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 9. випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

 10. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Згідно з письмовим дозволом Національного банку України № 24-5 від 14 жовтня 2010 р. та додатком до дозволу банк має право здійснювати наступні операції:

 1. Операції з валютними цінностями та банківськими металами:

 • неторговельні операції з валютними цінностями та банківськими металами;

 • операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

 • операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

 • ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів – нерезидентів у грошовій одиниці України;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • відкриття кореспондентських рахунків в банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

 • торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);

 • торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

 • операції з банківськими металами на валютному ринку України;

 • інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

 • інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.

 1. Емісія власних цінних паперів.

 2. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

 3. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг).

 4. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

 5. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

 6. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

- з інструментами грошового ринку;

- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

- з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

8. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

9. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Також банк має ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

- АВ № 534220 від 05.07.2010 - на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність;

- АВ № 534221 від 05.07.2010 - на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерська діяльність;

- АВ № 534222 від 05.07.2010 - на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами - андеррайтинг;

- АВ № 534226 від 05.07.2010 - депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Банк надає послуги з виплати та відправлення коштів через наступні міжнародні системи грошових переказів:

 • в якості прямого агента - Contact, Leader, Быстрая почта, Юнистрим, Caspian Money Transfer;

 • в якості субагента - Anelik, MoneyGram, Western Union.

Крім цього, Банк є прямим агентом внутрішньодержавної платіжної системи грошових переказів „Аваль-Експрес”.

Членство банку в платіжних системах:

 • Visa International - з 2006 року, асоційоване членство;

 • УкрКарт - з 2005 року;

 • Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) - з 2008 року.

ПАТ „УКРГАЗПРОМБАНК” є членом:

  • Асоціації українських банків,

  • Асоціації банків Львівщини,

  • Асоціації „Укрсвіфт”,

  • Асоціації "Перша Фондова Торгівельна Система",

  • Асоціації „Українські фондові торговці”,

  • Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв,

  • Асоціації "Український Кредитно-Банківський Союз",

  • ЗАТ "Українська міжбанківська валютна біржа",

  • ТБ „Кримська міжбанківська валютна біржа",

  • Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У 2010 році банк відзначився зростанням показників діяльності та збільшив статутний капітал на 8200 тис. грн.

У 2010 році Рейтингове агентство «Кредит-рейтинг» присвоїло ПАТ „УКРГАЗПРОМБАНК” довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaBBB+, що відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України. Прогноз кредитного рейтингу - стабільний.

Стратегічна мета банку

Стратегічною метою банку є розширення діяльності на території України, активний розвиток нових форм обслуговування клієнтів, наближення послуг банку до клієнтів, подальший розвиток міжнародних банківських зв’язків.

ПАТ „УКРГАЗПРОМБАНК” має за мету продовжувати свій розвиток як універсальний банк, який надає своїм клієнтам повний комплекс високоякісних послуг шляхом:

 • збільшення обсягів кредитування корпоративних клієнтів та фізичних осіб;

 • залучення на обслуговування нових клієнтів та збільшення обсягів строкових депозитів;

 • зміцнення фінансової стійкості банку через збільшення власного капіталу;

 • розміщення цінних паперів власного боргу;

 • здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

 • розвитку мережі банку;

 • вдосконалення системи управління та контролю за ризиками;

 • подальшого розвитку та вдосконалення системи корпоративного управління.

Спеціалізація банку

ПАТ „УКРГАЗПРОМБАНК” являється універсальною фінансово-кредитною установою, яка здійснює свою діяльність на території України.

Характеристика банківської діяльності

Протягом звітного періоду банком проводилась активна політика розширення присутності банку у регіонах країни та збільшення своєї частки на ринку традиційних банківських послуг.

Діяльність банку протягом 2010 року характеризується поступовим та динамічним зростанням його основних балансових показників.

Чисті активи банку зросли на 29,7 % та склали 987000 тис. грн. Основне зростання відбулась за рахунок збільшення коштів в інших банках, кредитів та заборгованості клієнтів, портфеля цінних паперів.

Так кошти в інших банках зросли на 73,5 % та склали 299757 тис. грн.; кредити та заборгованість клієнтів збільшились на 23,7 % та склали 541108 тис. грн.; портфель цінних паперів склав 34791 тис. грн., який в основному, складався з придбаних ОВДП.

Зобов’язання зросли на 34,6 % та склали 831426 тис. грн. Основне зростання відбулось за рахунок збільшення коштів банків, коштів клієнтів та коштів, залучених шляхом випуску боргових цінних паперів (ощадних сертифікатів).

Кошти банків зросли на 20,9 % та склали 175782 тис. грн.; кошти клієнтів зросли на 32,7 % та склали 594053 тис. грн.; кошти, залучені шляхом випуску ощадних сертифікатів склали 51200 тис. грн.

Результати від банківських та інших операцій

У 2010 році банк демонстрував динаміку зростання доходів. Так банком у звітному році отримано загальний дохід в сумі 123592 тис. грн. Значною складовою доходів банку був процентний дохід, який склав 106005 тис. грн., або 85,8 % від загального доходу.

Другою важливою складовою доходів був комісійний дохід у сумі 16179 тис. грн., який становив 13,1 % від доходу, отриманого банком за 2010 рік.

Результат від торговельних операцій (торгівля іноземною валютою) становив 928 тис. грн., що складає 0,8 % суми загального доходу, отриманого банком за 2010 рік.

Найбільшою складовою частиною доходів є процентні доходи від кредитування корпоративних клієнтів та роздрібного сегменту ринку, що підтверджує розвиток банку як кредитного інституту, діяльність якого спрямована на розвиток вітчизняної економіки.

Чиста процентна маржа за 2010 рік склала 4,54 %, спред – 3,54 %. Детальна інформація щодо структури процентних доходів та витрат наведена в Примітці 21.

У 2010 році банк мав загальні витрати в сумі 119715 тис. грн. Вони складалися, в основному, з процентних витрат у сумі 69449 тис. грн., що складає 58,0 %, комісійних витрат у сумі 2608 тис. грн., що складає 2,18 %, із адміністративних та інших витрат у сумі 45427 тис. грн. (37,9 %), в тому числі витрати на утримання персоналу склали 22189 тис. грн., що складає 18,53 % загальних витрат банку. Податок на прибуток склав -475 тис. грн., розшифровка якого наведена в Примітці 25.

Значна частина витрат банку – процентні витрати по залученню коштів юридичних та фізичних осіб, – є наслідком політики, спрямованої на збільшення його долі на ринку банківських послуг.

Прибуток банку за 2010 рік склав 3877 тис. грн. Чистий прибуток на одну просту акцію склав 2,07 грн., розрахунок якого наведено в Примітці 26.

Прибутковість чистих активів у 2010 році склала 0,48 %, прибутковість балансового капіталу – 2,58 %.

Огляд кожного сегмента контрагентів

Банки та операції на міжбанківському ринку.

ПАТ „УКРГАЗПРОМБАНК” активно працює з банками-контрагентами по розміщенню та залученню ресурсів на грошових ринках.

Значну частину контрагентів банку займають західноєвропейські банки, з якими ПАТ„УКРГАЗПРОМБАНК” співпрацює в сфері міжнародних розрахунків та обслуговування експортно-імпортних операцій, зокрема, документарних операцій. При виборі іноземних банків-контрагентів основна увага приділяється наявності високих кредитних рейтингів, встановлених провідними рейтинговими агентствами, та враховуються висновки провідних аудиторських фірм. Вибір українських банків-контрагентів базується на результатах власного аналізу їх фінансової звітності.

ПАТ „УКРГАЗПРОМБАНК” має досить розгалужену мережу банків-кореспондентів, до якої входять іноземні банки та банки України:

БАНК-КОРЕСПОНДЕНТ

ВАЛЮТА

РАХУНОК

SWIFT CODE

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York

USD

04-440-353

BKTR US33

НІМЕЧЧИНА

Commerzbank AG

Frankfurt am Main

EUR

USD

400886549501

400886549500

COBADEFF

Standard Chartered Bank, Germany Branch,

Frankfurt am Main

EUR

USD

19122908 (for EUR LC acc.)

19123001 (for USD LC acc.)

SCBL DEFX

Deutsche Bank  AG

Frankfurt am Main

EUR

100-9473497 00

DEUT DEFF

БЕЛЬГІЯ

ING Belgium NV/SA

Brussels

EUR

USD

GBP

CHF

USD

EUR

301-0102282-28/003

301-0102282-28/011

301-0102282-28/031

301-0102282-28/051

301-0105737-88/011

301-0105737-88/003

BBRU BEBB010

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ГПБ (ОАО)ИНН 7736011540 БИК 044525823

кс 30101810200000000823 в ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ по г. Москва, ул. Наметкина, 16 корпус 1, 117420, г. Москва

RUB

30111810200000016315

GAZPRUMM

ОАО «Промсвязьбанк»

ИНН 7744000912 БИК 044583119

кс 30101810600000000119 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, ул. Смирновская д. 10, стр. 22, 109052, г. Москва

RUB

30111810180000409701

PRMSRUMM

ЗАО «Райффайзенбанк»

ул. Троицкая, д.17, стр.1,

129090, г. Москва

USD

EUR

30111840300000000093

30111978600000000076

RZBMRUMM

ОАО КБ «ЮНИСТРИМ»

ИНН 7750004009 БИК 044585550

кс 30101810700000000550

в Отделении 2 Московского ГТУ Банка России г. Москва

ул. Флотская, д. 5 корп. А,

125493, г. Москва

RUB

USD

EUR

30111810800000000029

30111840100000000029

30111978700000000029

UMTNRUMM

АКБ «Русславбанк» (ЗАО)

ИНН 7706193043 БИК 044552685

кс 30101810800000000685 в Отд.

№ 5 Московского ГТУ Банка России, ул. Донская, 14, стр.2,

119049, г. Москва

USD

EUR

RUB

30111840300000000167

30111978900000000167

30111810000000000167

RSLBRUMM

АЗЕРБАЙДЖАН

ОАО “Заминбанк”

ул. Физули, 59

Азербайджан, г. Баку, AZ1014

USD

EUR

RUB

3712 014014 0000

ZAMIAZ22

УКРАЇНА

АТ “Укрексімбанк”

вул. Горького,127,

м. Київ, 03150

USD EUR

UAH PLN

CAD

1600601218133

EXBSUAUX

АТ “Банк „Фінанси та кредит”

вул. Артема, 60,

м. Київ, 04050

EUR

GBP

USD

UAH

RUB

16009012084978

16009012084826

16007012084840

16008012084980

160090208401

FBACUAUX

ПАТ КБ “Приватбанк”

вул. Набережна Перемоги, 50,

м. Дніпропетровськ, 49094

USD

EUR

UAH

1600 2 003060 003

1600 8 003060 063

1600 4 003060 001

PBANUA2X

ПАТ КБ “ІНТЕРБАНК”

вул. Академіка Корольова, 5а,

м. Київ, 03148

USD

EUR

UAH

16001010033009

 INABUAUК

АБ “Діамант”

Контрактова площа, 10-а, м. Київ, 04070

USD

EUR

RUB

UAH

1600110005840

1600110005978

1600110005643

1600110005980

DMBAUAUK

ПАТ ВТБ Банк

бул. Тараса Шевченка/вул.

Пушкінська, 8/26

м. Київ, 01004

UAH

16003101000951

VTBRUAUK

,,ПАТ „КБ „ХРЕЩАТИК”

вул. Хрещатик, 8-а,

м. Київ, 01001

UAH USD

EUR

GBP

PLN

1600000011367

KHRCUAUK

ПАТ „УПБ”

вул. М.Раскової, 15,

м. Київ, 02660

UAH

1600997171

UKPBUAUK

ПАТ «БАНК «ГРАНТ»

вул. Данилевського,19,

м. Харків, 61001

USD

16007026235

GRBKUA2X

ПАТ КБ «Надра»

вул. Артема, 15,

м. Київ, 04053

XAU

XAG

16000320843501

NADRUAUX

ПАТ “КРЕДОБАНК» вул. Сахарова, 78, м. Львів, 79026

PLN

1600408

WUCBUA2X

ПАТ «БТА БАНК»

вул. Щербакова, 35,

м. Київ, 04111

UAH

16006010100075

UCTBUAUK

ПАТ «Терра Банк»

Кудрявський узвів, 2

м. Київ, 04053

UAH

16007101014226

TRBCUAUK

ПАТ „Міжнародний Інвестиційний Банк”

вул. Івана Мазепи, 34, 01015, м. Київ

UAH

USD

EUR

16003010100118

IINBUAUK

АБ “Укргазбанк”,

вул. Єреванська, 1,

м. Київ, 03087

UAH

1600101469

UGASUAUK

АТ “Райффайзен Банк Аваль”

вул. Лескова 9,

м. Київ, 01011

UAH

16001395

AVALUAUKСкачать документ

Похожие документы:

 1. Річна фінансова звітність (1)

  Документ
  Протягом 2010 р. до складу основних засобiв (рахунок 10) зараховувалися об'єкти з очiкуваним термiном корисної експлуатацiї бiльш 1 року i початкової вартостi не менш нiж 1 ,0 грн.
 2. Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року

  Документ
  Банк зареєстрований Національним банком України у червні 1990 року під назвою «Комерційний банк ділового співробітництва», у 1995 р. рішенням учасників був перейменований на Комерційний банк «Фінанси та Кредит», у 2002 р.
 3. Публічне акціонерне товариство "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність зміст

  Документ
  Нами була проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів АТ „Фортуна-банк” (надалі-Банк), що додаються, які включають баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, загальну
 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність (2)

  Документ
  Нами була проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів ТОВ „Фортуна-банк” (надалі-Банк), що додаються, які включають баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, загальну
 5. УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст

  Документ
  В зв’язку з тим, що в звітному році відбулося об’єднання двох банків УніКредит Банк ТзОВ і АКБ «ХФБ Банк Україна» (у подальшому “Банк”), показники фінансової звітності двох банків об’єднані за звітний рік та за попередній.

Другие похожие документы..