Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические рекомендации'
Настоящие рекомендации разработаны коллективом Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества при поддержке Научно-исследователь...полностью>>
'Документ'
Надеюсь, никто не обиделся на такое обращение? Думаю не человека, кого абсолютно не интересует его внешний вид. Не случайно, мы все любим мельком взг...полностью>>
'Кодекс'
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, уста...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится « 29 » ноября 2010г., в 14.00 на заседании диссертационного совета Д 09.01.01 при Казахском Национальном медицинском университете им...полностью>>

1. Мета, завдання та джерела інформації аналізу використання трудових ресурсів підприємства

Главная > Лекція
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Економічний аналіз

Бізнес коледж 3 курс

Лекція 1

Ст.викл. Гончаренко Т.В.

Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці

1. Мета, завдання та джерела інформації аналізу використання трудових ресурсів підприємства.

2. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

3. Аналіз обороту і плинності робочої сили

4. Аналіз продуктивності праці.

5. Аналіз трудомісткості продукції.

6. Аналіз технічного оснащення праці.

7. Аналіз фонду оплати праці і його використання.

8. Аналіз впливу трудових факторів на обсяг виробництва.

9. Аналіз використання трудових ресурсів.

 

1.Мета, завдання та джерела інформації

Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами – одна з найважливіших умов його успішної роботи. Мета курсу – розкрити резерви підвищення продуктивності праці. Завдання аналізу зображено на рис.1 1. Рис..1. Завдання аналізу використання трудових ресурсів. Джерела інформації: Ф. 2-пв, Ф. 22, данні табельного обліку і відділу кадрів.

2. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою

Це аналіз передбачає оцінку виконання плану щодо чисельності і складу працюючих. Показники, що характеризують забезпеченість підприємства робочою силою, зображені на рис.2.Рис. 2. Показники, що характеризують забезпеченість підприємства робочою силою увесь персонал підприємства поділяється на 2 групи (рис.3.)

Рис. 3. Класифікація персоналу промислового підприємства при аналізі забезпеченості підприємства робочою силою спочатку аналізуємо виконання плану по чисельності і складу працюючих.

Для цього потрібно: проаналізувати загальну забезпеченість підприємства робочою силою. Для цього:а) визначаємо виконання плану по чисельності по групам і категоріям працюючих;б) визначаємо питому вагу ПВП і непромислового персоналу до загальної чисельності. При цьому більш висока забезпеченість підприємства ПВП, являється позитивним фактором, бо ПВП виробляє продукцію, а непромисловий персонал лише допомагає її випуску;в) визначаємо абсолютний і відносний залишок чи недостачу робочої сили по групам і категоріям працюючих. Абсолютне відхилення – це різниця між факт. і плановою чисельністю по кожній категорії ПВП. Підприємство планує свою чисельність з певного обсягу випуску ТП. Зміна в обсязі випуску продукції призводить до зміни чисельності працюючих. Тому необхідно обчислити і відносне відхилення. Відносне відхилення повинно бути скориговане на % виконання плану по обсягу продукції. Відносне відхилення обчислюється лише по категорії робітників, бо лише вони приймають участь в виробництві. Обчислюється: фактична чисельність мінус скоригована планова чисельність.Абсолютне відхилення достовірно відображає виконання плану по чисельності в тому випадку, коли план по випуску ТП виконаний на 100%. Якщо ж план не виконаний або перевиконаний, то необхідно визначити відносне відхилення (табл. 1.).Таблиця 1Аналіз виконання плану по чисельностіПлан по випуску ТП виконаний на 100,5%Визначити за планом виконання по чисельності абсолютне і відносне відхилення. Зробити висновки. Спочатку ми аналізуємо співвідношення між ПВП і непромисловим персоналом, тобто питому вагу ПВП і непромисловим персоналу до загальної чисельності працюючих.

Таблиця 2.

Аналіз чисельності працюючих

З табл. 2. видно, що питома вага ПВП збільшилась на 0.6%, у той же час непромислового персоналу зменшилась на 0.6%, тобто за період, що аналізується, на підприємстві велика увага приділялась набору робочої сили, від якої залежить випуск продукції. Але ці дані не відображають по яким категоріям спостерігалась абсолютна недостача робітників. Щоб її визначити, потрібно розглянути відхилення чисельності працюючих по кожній категорії. Визначаємо виконання плану по чисельності і абсолютне відхилення.

Таблиця 3

Висновки. З таблиці 3 видно, що забезпеченість по групам персоналом і категоріям робітників нерівномірна. Так, по ПВП забезпеченість становила 99.7%, або недостача 3 чол., а по непромисловому 87.7%, або нестача - 7 чол. Більш висока забезпеченість ПВП порівняно з непромисловим являється позитивним фактором, бо ПВП являється виробником продукції, а непромисловий персонал лише допомагає її випуск. Знаходимо відносне відхилення робітників (по іншим категоріям не обчислюється, бо вони не виготовляють продукцію).Відносне відхилення по чисельності – це факт мінус скоригований план (план помножений на % виконання ТП поділений на 100). У нашому прикладі план по об’єму випуску ТП виконаний на 100,5% (з умови), тобто відносне відхилення по чисельності робітників: Отже, відносна нестача робітників на виробництві складають 4 чол. (для випуску фактичної продукції при плановій продуктивності праці потрібно було б 903 робітника (898*100,5%):100), а факт. їх чисельність – 899 чол., або 0.44% ((4*100):898).2. Після встановлення загальної забезпеченості підприємства робочою силою, потрібно забезпечити робочою силою цехи, дільниці. 3. Потім проаналізують забезпеченість підприємства робочою силою окремих професій, особливо тих, від яких залежить виконання плану, виробничої програми. Аналіз виконується порівнянням фактичної чисельності з плановою проблемою по кожній професії працюючих окремо. Для цього використовуємо дані відділу кадрів, пояснювальної записки до річного звіту. При цьому важливо встановити забезпеченість підприємства кваліфікованими робітниками. Кваліфікація робітників характеризується середнім тарифним розрядом (Стр), який визначається як середньозважена арифметична величина. 

Таблиця.4.

Вихідні дані для аналізу кваліфікації робітниківВизначить середній тарифний розряд.

Стр фактично вищий, ніж по плану. Це говорить про забезпеченість підприємства кваліфікованими кадрами. Якщо Стр був би нижче, ніж це передбачено планом, то це означало б, що прийняті на роботу робітники не мають відповідної кваліфікації.4. В процесі аналізу вивчають і структуру кадрів по віку та стажу роботи. Це означає, що потрібно встановити стабільність кадрів, яка визначається питомою вагою по стажу неприривної роботи в загальній чисельності працюючих.

Таблиця.5.

Аналіз структури кадрів за віком і стажемЗ даних табл. видно, 54% (20+22+12) мають стаж роботи від 5 до 25 років, а 21% (11+10) більше 20 років. Підприємство приймало на роботу нових працівників, їх питома вага – 10%.Аналіз забезпеченості робочої сили необхідно доповнити аналізом обороту і плинності кадрів.

 

3. Аналіз обороту та плинності робочої сили

При аналізі забезпеченості підприємства робочої силою необхідно проаналізувати також оборот і плинність кадрів, бо рух робочої сили впливає на продуктивність праці, використання робочого часу і т.д. оборотом робочої сили називається зміна складу кадрів в результаті прийому на постійну роботу і звільнення працівників. Аналіз обороту і плинності кадрів здійснюють за допомогою розрахунку спеціальних коефіцієнтів (коефіцієнти обороту по прийому, вибуттю, коефіцієнти плинності кадрів і постійності персоналу). Методика розрахунку зображено на рис.2.При визначенні коефіцієнта плинності не включають: вибулих на пенсію, в армію на навчання, оформлення по переводу на інші підприємства.

 

4. Аналіз використання трудових ресурсів

Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин 1 працівника за період, що аналізується, а також за ступенем використання робочого часу. Такий аналіз проводиться по кожній категорії робітників, по кожному виробничому підрозділі і у цілому по підприємству. Раціональне використання робочого часу, тобто зменшення і ліквідація цілоденних та внутрізмінних простоїв - важлива умова збільшення виробництва продукції, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції без додаткових капітальних витрат. Аналіз використання робочого часу здійснюється за двома напрямами:1) виявлення витрат робочого часу (простоїв);2) виявлення невиробничого витрачення робочого часу. Джерела інформації: ф.-2пв, дані табельного обліку, відділу кадрів. Дані про фактично відпрацьованих людино-годинах, людино-днях отримують по даним табличного обліку. Дані про різні види фонду зарплати і методика їх розрахунку на рис.4.Рис 4. Види фонду робочого часу та методика їх розрахунку Для визначення фонду робочого часу використовуємо формулу:

Якщо фактично одним робітником відпрацьовано менше днів і годин, ніж за планом, то можна визначити позапланові втрати робочого часу: цілоденні та внутрізмінні. Цілоденні втрати робочого часу = (кількість днів, відпрацьованих одним робітником - кількість днів відпрацьованих 1 робітником за планом) х чисельність фактична х середня тривалість робочого дня за планом. Внітрішньозмінні втрати робочого часу = (середня тривалість робочого дня фактично-середня тривалість робочого дня планова) х кількість днів, відпрацьованих 1 робітником фактично х чисельність фактична. Для аналізу використання трудових ресурсів складаємо таблиці 6.

Таблиця 6.Аналіз використання трудових ресурсів

Показники

Минулий

Звітний рік

Відхилення +, -

 

рік

план

факт

від мину-лого року

від плану

1

2

3

4

5=4-2

6=4-3

1. Обсяг продукції у порівняльних цінах, млн,грн

3800,00

3240,00

3100,00

-700,00

-140,00

2. Середньорічна чи-сельність робітників, чол.

1230,00

1232,00

1239,00

+9,00

+7,00

3. Кількість днів, відпрацьованих 1 робітником, днів (5:4)

230,00

238,00

237,00

+7,00

-1,00

4. Середня три-валість робочого дня, год. (5:3)

7,70

8,00

7,85

+0,15

-0,15

5. Кількість годин, відпрацьованих 1 робітником, год (3х4)

1771,00

1904,00

1860,00

+89,00

-44,00

6. Фонд робочого часу, тис. год. ((2х3):100)

2178,30

2345,70

2305,20

+126,80

-40,60

7. Відпрацьовано всіма робітниками людино-днів (2х3)

282900,00

293216,0

293643,0

+13743,0

+427,00

8. Середньорічний виробіток одного робітника, (1:2х1000) тис.грн.

3089,00

2630,00

2502,00

-587,00

-128,00

9. Середньоденний виробіток одного робітника, (1:7х1000) тис.грн.

13,43

11,05

10,56

-2,87

-0,49

10. Кількість люди-но-годин, відпра-цьованих усіма робітниками за рік, тис.люд.-год. (2х5):1000

2178,33

2345,73

2304,54

 

 

11. Середньогодин-ний виробіток 1 робітника, грн. (1:10х1000)

1744,00

1381,00

1345,00

 

 

З таблиці 6. видно, що трудові ресурси підприємства використовуються недостатньо. У середньому 1 робітником відпрацьовано по 237 днів, замість 238, у зв’язку з цим цілоденні витрати робочого часу на 1 робітника складають 1 день, а на всіх 1239(-1х1239) або 9912 годин (1239х8).Розрахуємо, як на випуск продукції вплинули цілоденні втрати. Для цього відхилення в кількості днів, відпрацьованих 1 робітником помножити на плановий середньоденний виробіток та фактичне число робітників. Отже, у зв’язку з тим, що кожний робітник недопрацював у середньому за рік 1 день, недодано продукції на 13591 тис.грн. (-1х11,05х1239).На підприємстві також існують внутрішньозмінні втрати робочого часу - за день вони складають 0,15 год., а за всі дні, відпрацьовані всіма робітниками - 44046(-0,15х237х1239).Загальні втрати робочого часу складають 53958 годин (9912+44046).Розрахуємо, як на випуск продукції вплинули внутрішньозмінні втрати робочого часу. Для цього відхилення по середній тривалості робочого дня помножити на плановий середньогодинний виробіток 1 робітника та фактичну кількість відпрацьованих усіма робітниками 0,15 год. Втрачено продукції на суму 60, 828 тис.грн. (-0,15ї1381х293643:10000).Після визначення позапланових втрат робочого часу необхідно вивчити причини їх утворення. Основні причини втрат робочого часу:

1) недоліки в організації виробництва (збої, аварії і т.д.);

2) нерегулярне постачання сировини і матеріалів;

3) недоліки в організації праці і зарплати;

4) низька трудова дисципліна (запізнення, простої);

5) погана організація допоміжних служб. Вивчивши втрати робочого часу, необхідно визначити невиробничі затрати праці, які складаються із затрат робочого часу в результаті виготовлення забракованої продукції та виправлення браку, а також у зв’язку з відхиленням від технологічного процесу. Це приховані втрати. Розрахувати їх кількість можна за допомогою додаткових розрахунків. Проаналізуємо втрати робочого часу, спричинені браком (табл.7.)

Таблиця 7.

Вихідні дані для аналізу страт робочого часу

Показники

Сума

1. Собівартість остаточно забракованої продукції, млн.грн.

19

2. Втрати на виправлення браку, млн.грн.

3

3. Виробнича собівартість валової продукції, илн.грн

5671

4. Фактично виготовлено товарної продукції, млн.грн.

3100

5. Фактичний середньогодинний виробіток одним робітником, грн.

1345

Існує декілька варіантів розрахунків, що дають приблизно однакові результати.І варіант 1. Визначаємо питому вагу витрат на брак у виробничій собівартості валової продукції. Усі витрати на брак дорівнюють: 19+3=22 (млн.грн.)Питома вага = 22/5671х100=0,387.2. Визначаємо, на скільки знизився обсяг випуску ТП за рахунок невиробничих втрат часу на виготовлення бракованої продукції та виправлення браку.

3. Визначаємо втрати робочого часу за рахунок браку:12.04:1345=8952(год.) Отже, за рахунок браку не додано продукції на 12.04 млн.грн., втрати робочого часу за рахунок браку складають 8952 (год.)ІІ варіант1. Визначаємо питому вагу ТП у виробничій собівартості ВП:

2. Визначаємо, на яку суму не додано продукції за рахунок браку:3. Визначаємо втрати робочого часу за рахунок браку:12,04:1345=8952 (год.)Потрібно мати на увазі, що втрати робочого часу не завжди приводять до зменшення обсягу виробництва продукції, бо вони можуть бути компенсовані підвищенням продуктивності праці

.5. Аналіз продуктивності праці

Продуктивність праці - це кількість продукції, виготовленої за одиницю робочого часу або кількість часу, витраченого та виготовлення одного виробу. Продуктивність праці визначаємо у натуральних та грошових одиницях. Натуральні - використовуються при визначенні рівня продуктивності праці окремих робітників та їх груп, що випускають однакову продукцію. Грошові - при оцінці використання плану продуктивності праці на підприємстві, у галузі. Загальна схема аналізу продуктивності праці складається з 2-х етапів:1) оцінка використання плану та динаміки продуктивності праці за даними про виробіток на 1 робітника / за рік, квартал, місяць, день/ (рис.5.);2) аналіз використання плану продуктивності праці та резерви її зростання (рис.5.)Рис. 5. Перший етап - оцінка виконання плану та динаміки продуктивності праці за даними про виробіток на одного працюючого (за рік, квартал, місяць, день)Розклад формул середнього виробуткуРис. 6 Другий етап - аналіз виконання плану продуктивності праці та резервів її зростання. Примітка. Екстенсивні - фактори, які впливають на використання фонду робочого часу. Інтенсивні - фактори, які впливають на продуктивність праці за одиницю часу, тобто на середнього динний виробіток. Для оцінки рівня продуктивності праці застосовується система узагальнюючих, часткових і додаткових показників (рис.7.).Рис. 7 Показники оцінки рівня продуктивності праці розглянемо вплив на виконання плану середньорічного виробітку одного робітника кількості робочих днів, тривалості робочого дня, середньоденного виробітку, маючи такі дані (табл.7.).Таблиця 7.Вихідні дані для аналізу продуктивності праці

Для розрахунку впливу фактів на продуктивність праці використовуємо спосіб ланцюгових підстановок (табл.8.).Таблиця .Загальне відхилення: +792,7-47,7=+603Перевірка: факт.-план.=загальне відхилення6332,2-5729,2=+603.

6. Аналіз трудомісткості продукції

Рис.9. Порядок обчислення показників трудомісткості продукції

Зниження трудомісткості продукції - важливий фактор підвищення продуктивності праці. Зростання продуктивності праці здійснюється, у першу чергу, за рахунок зниження трудомісткості продукції, а точніше - за рахунок виконання плану оргтехзаходів (упровадження досягнень науки і техніки, механізація і автоматизація виробничих процесів, удосконалення організації виробництва і праці), збільшення питомої ваги покупних напівфабрикатів, комплектуючих виробів, перегляду норм виробітку тощо. Знизити трудомісткість - значить зменшити витрати на виготовлення продукції. Чим менше витрат при тому ж результаті, тим ефективніша праця, тим вища її продуктивність. Ступінь зростання продуктивності праці (у %) за рахунок зниження трудомісткості виготовленої продукції визначається:, де (5.6.1.)Пn-% росту продуктивності праці;А-% зниження трудомісткості виготовленої продукції між трудомісткістю і продуктивністю праці існує зворотна залежність, яка виражається наступною формулою:(9.)Приклад. Визначити зростання продуктивності праці за наступними даними:Розрахунок. Застосовуємо нормативний (трудовий) метод визначення зростання продуктивності праці, які дорівнюють обсягу виготовленої продукції, в планових норма-годин поділених на фактично відпрацьований час (табл.10.).Таблиця 10.Аналіз трудомісткості продукціїЗ таблиці 10. видно, що трудомісткість знизилась на 450 людино-годин або 5% (450:9000х100), а продуктивність праці збільшилась на 5,26% (9000:8550х100), або якщо трудомісткість знизилась на 5%, то за формулою:Перевірка за формулою: Отже, при підвищенні продуктивності праці на 5,26% трудові витрати знизилась на 5%.

7. Аналіз технічного оснащення праці

На продуктивність праці також впливає і технічний рівень виробництва, який характеризується співвідношенням технічних засобів і витрат праці (технічним оснащенням праці).Показники, що характеризують технічне оснащення праці та методику їх розрахунку, наведено на рис. 10

Рис. 10. Показники технічного оснащення праці та методика їх розрахунку При підрахунку показників береться кількість працюючих тієї зміни, в якій зайнята найбільша частина робітників.

8. Аналіз фонду оплати праці та його використання

До фонду оплати праці включаються: основна, додаткова зарплата, інші компенсаційні та заохочувальні виплати. Завданнями аналізу фонду оплати праці є: 1) систематичний контроль за використанням фонду зарплати;2) виявлення можливостей економії коштів за рахунок росту продуктивності і зниження трудомісткості продукції. Джерела інформації - ф.2 пв «Звіт з праці», дані табельного обліку та відділу кадрів. При аналізі визначають абсолютне та відносне відхилення по фонду зарплати. Абсолютне відхилення - це різниця між фактично виплаченим фондом зарплати і плановим. Фактичний фонд > планового - перевитрати. Фактичний фонд < планового - економія. Відносне відхилення це - різниця між фактично виплаченим фондом зарплати та плановим, скоригованим на % виконання плану по продукції (плановий фонд помножити на % виконання плану): 100%Відносне відхилення в загальних рисах характеризує вплив використання фонду зарплати на рівень собівартості продукції. Безпосередню участь у виробництві продукції беруть тільки робітники, тому при аналізі фонду зарплати робітників непромислових господарств та неспискового складу, їх плановий фонд не коригують на % виконання плану виробництва, а для їх характеристики визначають питому вагу промислово-виробничого і непромислового персоналу. У процесі аналізу необхідно вивчити причини відхилень фактичних показників від планових, структуру фонду зарплати за категоріями працюючих, а також проаналізувати вплив факторів на абсолютне і відносне відхилення фонду оплати праці. На абсолютне відхилення фонду зарплати впливає два фактори (5.8.1.): 1) чисельність робітників;2) середньорічна зарплата одного робітника. Для визначення впливу чисельності на абсолютне відхилення фонду зарплати необхідно відхилення від планової чисельності помножити на середню планову зарплати одного робітника у звітному періоді. Для визначення впливу зміни середньої зарплати на абсолютне відхилення фонду зарплати необхідно суму відхилень від планової середньорічної зарплати помножити на фактичну чисельність робітників.

Таблиця 11.

Аналіз фонду зарплати

Абсолютне відхилення зарплати- перевитрати 72 тис.грн.На абсолютні перевитрати фонду зарплати вплинули 2 фактори:- зменшення середньоспискової чисельності працівників на 4 чол. призвело до економії фонду зарплати на 5760 (-4* 1440) грн.- підвищення середньорічної зарплати одного робітника призвело до перевитрат фонду зарплати на 77760 (+60*1296) грн. Перевірка: +77760 + (-5760) = +72000(грн.) = 72 тис. грн. Відносне відхилення фонду зарплати залежить від:- виконання плану виробництва продукції;- середньої зарплати одного працюючого;- чисельність працюючих. Щоб знайти вплив ступеню виконання плану виробництва на відносне відхилення фонду зарплати, необхідно плановий фонд зарплати помножити на % перевиконання планових завдань помножити на 100 %.Методика розрахунку впливу зміни 2 інших факторів на відносне відхилення фонду зарплати аналогічна розрахунку впливу змін цих факторів на абсолютне відхилення. Розглянуто розрахунок на прикладі (вихідні дані табл.).Для визначення відносного відхилення скоригуємо плановий фонд зарплати (1872 тис.грн.) на ступінь виконання плану ТП (105,66%), він становить 1978 тис.грн. (1872х105,66:100).Тоді на економію фонду зарплати в сумі 34 тис.грн. вплинули наступні фактори:1) зміна чисельності (-4х1440)=-5760 грн.;2) зміна середньорічної зарплати 1 робітника (+60х1296)=+77760 грн.;3) ступінь виконання плану виробництва -1872млн.грн.х5,66:100= -105955 грн. Перевірка: -5760+77760+(-105955)=33960(грн.) = 34 млн.грн.5.9. Аналіз впливу трудових факторів на обсяг виробництва продукції 

Рис11. Зміна обсягу продукції за рахунок трудових факторів Схему аналізу впливу на обсяг продукції трудових факторів і підрахунок резервів її зростання зображено на рис.

.Рис. 12. Схема аналізу впливу на обсяг продукції трудових факторів і підрахунку резервів її зростання Вихідні данні для розрахунку впливу трудових факторів виконання плану виробництва продукції зображено в табл.12.

Таблиця 12 .

Вихідні дані умовного прикладу

Розрахунок впливу факторів на виконання плану виробництва продукції А. Спосіб ланцюгових підстановок. Вихідні дані (дивитись попередню табл. 13.)

План виробництва перевиконано на 495 млн. грн. (5445-4950). На перевиконання плану виробництва продукції вплинули трудові фактори. Для їх визначення проведемо розрахунки.Розрахунки1. Усі показники планові:804х240х8х2,984=4950 млн.грн.2. Середньорічна чисельність робітників - фактична, всі інші показники - планові: 860х240х8х2,984=4927 млн.грн. Вплив зміни середньорічної чисельності на виробництво продукції становитиме 4927-4950=-23 млн.грн.3. Кількість робітників та відпрацьовані ними дні - фактичні, решта показників - планові:860х238х8х2,984=4886 млн.грн. Вплив зміни кількості відпрацьованих днів 1 робітником на виробництво продукції становитиме 4886-4927=-41 млн.грн.4. Кількість робітників, кількість відпрацьованих ними днів і годин - фактичні, середньогодинний виробіток - плановий:860х288х78х2,984=4764 млн.грн. Вплив зміни кількості відпрацьованих днів за рік 1 робітником на виробництво продукції становитиме 4764-4886=122 млн.грн.5. Усі показники фактичні: 860х238х7,8х1,50=5445млн.грн.ПеревіркаБ. Спосіб абсолютних різниць. Вихідні дані (табл.14.)Розрахунки1. Вплив зміни числа робітників на виробництво продукції:- 4х240х8х2,984=-23млн.грн.2. Вплив зміни кількості відпрацьованих днів 1 робітником за рік:- 2х860х8х2,984=-41 млн.грн.3. Вплив зміни кількості відпрацьованих годин за 1 день одним робітником:- 0,2х860х238х2,984=-122 млн.грн.4. Вплив зміни середньогодинного виробітку (продуктивності праці) на виробництво продукції:0,427х860х238х7,8=681 млн.грн.В)  Спосіб процентних різниць. Вихідні дні (див.попередню таблицю 15.)

 

Перевірка-23+(-41)+(-122)+681=495 млн.грн.

Розрахунок впливу факторів на виконання плану середньорічного виробітку одного робітника за допомогою прийому ланцюгових підстановок (цифри умовні)Загальне відхилення:6331,4-5729,2= +602,2

Лекція 2

Аналіз прибутку і рентабельності

1. Аналіз складу і динаміки балансового прибутку.
2. Аналіз прибутку від реалізації та факторів, які на нього вплинули.
3. Аналіз рентабельності.
4. Аналіз розподілу та використання прибутку.

Література:
1. Анализ хозяиственнои деятельности: Учебник /И.А. Белобжецкий, В.А. Белобородова, М.Ф. Дьячков и др./; Под редакцией ВА. Белобородовой, - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1985. - С. 247-238.
2. Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятий и объединений: Учебник /Под редакцией В.И. Рыбина. - 3-е. изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1989.-С. 149-181.;
3. Анализ финансово — хозяйственной деятельности пред. (обьединений); Учебник /Под редакцией Б.А. Раевского. — 2-е. изд., перераб. и доп. —М.: Финансы и статистика, 1988 . — С. 122-155
4. Деркач Д.И. Анализ производственно — хозяйственной деятельности промышленных предприятий, Учебное пособие для подготовки и повышения квалификации ст. бух. пром. предприятии. Издательство 2-е, допол. и перераб. М; Статистика, 1975.- С. 231-245.
5. Савицкая Г.В. Анализ хоз. деятельности предприятия: 2-е изд., перераб. и доп.-Мн.: ИП «Экоперспектива», 1997.-С. 325-375.
6. Зконом. анализ хоз. деят. пред. и об.,: Учебник /Под редакцией С.Б. Барнгольц и Г.М. Тация. - 3-е. изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика. 1986. — С. 182-203.

1. Аналіз складу і динаміки балансового прибутку

Балансовий прибуток включає в себе результати від реалізації продукції, робіт та послуг, від іншої реалізації, доходи та витрати від позареалізаційних операцій.

Враховуючи неоднорідний якісний склад балансового прибутку, аналіз розпочинається з порівняння його фактичної суми з планом та минулим роком за основними його складовими частинами. Це дозволяє дати загальну оцінку діяльності підприємства (табл..1.).

Таблиця 1.

Аналіз складу балансового прибуткуЗ даних таблиці видно, що план балансового прибутку перевиконаний на 67 тис. грн. або 11,5% (67:583ґ100). Це відбулося за рахунок перевиконання плану від реалізації на 75 тис. грн. або на 12,9% (75:583ґ100) за рахунок одержаних засобів від іншої реалізації та від позареалізаційних операцій на 8 тис. грн. (2+6). У процесі подальшого аналізу необхідно розглянути прибуток за елементами, з’ясувати як ці елементи впливають на виконання плану прибутку від реалізації та прибутку від іншої реалізації, а також причин виникнення доходів і витрат від позареалізаційних операцій. При аналізі необхідно також вивчити динаміку балансового прибутку. При цьому необхідно врахувати інфляційні фактори зміни її суми. Для цього виручку корегують на середньозважений індекс зростання цін на продукцію в середньому по галузі, а затрати по реалізованій продукції зменшують на їх приріст у результаті підвищення цін на спожиті ресурси за період, що аналізується.

2. Аналіз прибутку від реалізації продукції та факторів, які на нього вплинули

Основну частину прибутку підприємство отримує від реалізації продукції та послуг. У процесі аналізу вивчають динаміку виконання плану прибутку від реалізації продукції і визначають фактори зміни його суми.

Аналіз виконання плану прибутку від реалізації продукції необхідно розпочати з перевірки обгрунтованості планових показників собівартості та прибутку, випуску та реалізації продукції. Це дасть можливість встановити причини відхилень фактичного прибутку від реалізації від планового. Для цього складають баланс ТП та її собівартості (табл. 2. )

Таблиця 2.

Баланс товарної продукціїЗ даних таблиці видно, що весь позаплановий прибуток отримано за рахунок випуску ТП /77 тис. грн. /. За рахунок зміни продукції в залишках на початок і кінець року прибуток зменшився лише на 2 тис. грн. /2-4/.Потім необхідно проаналізувати вплив факторів на прибуток від реалізації. Прибуток від реалізації продукції вцілому по підприємству залежить від:  обсягу реалізації продукції; собівартості реалізованої продукції; зміни оптових цін на матеріальні ресурси і ТП; зміни структури і асортименту продукції. Для аналізу складаємо табл.3.

Таблиця 3.

Аналіз виконання прибутку від реалізації продукції за звітний рік
З даних таблиці видно, що план прибутку від реалізації продукції перевиконано на 12,86% (658/583ґ100-100) або на 75 тис. грн. На це відхилення прибутку від плану вплинули такі фактори: 1) обсяг реалізованої продукції.  Вплив обсягу реалізації продукції на прибуток можна розрахувати 2 способами: Перший спосіб. Вплив зміни обсягу реалізації продукції визначається шляхом множення % перевиконання плану реалізації на плановий прибуток. % виконання плану визначається шляхом порівняння фактичного обсягу реалізації продукції в цінах плану /гр.2/ без ПДВ, АЗ з планом /гр.1/ = 5996/5920ґ100=101,28%. Тобто план перевиконано на 1,28% (101,28-100), що забезпечило підприємству додатковий прибуток 7,5% тис.грн. (1,28ґ583)/100)). Другий спосіб1. Знаходимо % виконання плану по реалізації 5996/5920=1,01282. Плановий прибуток корегуємо на виконання плану за обсягом реалізації  583ґ1,0128=590,46 (тис.грн.) 3. Різниця між отриманою сумою прибутку та плановим прибутком показує вплив прибутку на зростання обсягу реалізації 590,46-583=7,46»7,5 тис.грн. 2) собівартість реалізованої продукції. Вплив цього фактору визначається шляхом порівняння фактичної собівартості (гр.3) з плановою, перерахованої на фактично реалізовану продукцію (гр.2). За рахунок зміни собівартості реалізованої продукції прибуток збільшився на 61 тис.грн. (5338-5399=-61), в тому числі:а) за рахунок зміни виробничої собівартості прибуток збільшився на 63 тис. грн. (5335-5398=-63);в) за рахунок зміни позавиробничих витрат прибуток зменшився на 2 тис. грн. (3-1=+2).3) зміна оптових цін на матеріальні ресурси і ТПВ плив цього фактора визначається шляхом порівняння фактичної виручки від реалізації, за виключенням ПДВ, АЗ, з виручкою від тієї ж продукції за цінами, прийнятим в плані (гр.2).У даному випадку за рахунок зміни оптових цін прибуток не збільшився (5996-5996=0).4) зміна структури та асортименту продукції вплив цього фактору знаходимо за допомогою сальдового методу:75=7,5+61+0+Хх=75-7,5-61=6,5 (тис. грн.)Загальний вплив факторів:7,5+61+0+6,5=75 тис. грн.

3. Аналіз рентабельності

Рентабельність – це показник, який характеризує рівень прибутковості. На практиці застосовуються різні показники рентабельності (рис 1)

Рис.1. Показники рентабельності та методика їх розрахунку
При аналізі рентабельності необхідно порівняти фактичний їх рівень з плановим (табл. 1.).
Таблиця 1.

Аналіз рентабельностіЗ даних таблиці 8.3.1. видно, що загальна рентабельність за звітом вища від планової на 0,89%, а від поточних витрат – на 1,4%.Потім при аналізі розраховуємо вплив різних факторів на рівень рентабельності. Наприклад, на загальну рентабельність впливають такі фактори як балансовий прибуток і середньорічна вартість основних виробничих фондів. Для розрахунку впливу цих факторів на рентабельність застосовуємо метод ланцюгових підстановок (табл.4.)

Таблиця 4

Розрахунок впливу факторів на рентабельністьБаланс факторів – 0,73+0,16=0,89

4. Аналіз розподілу і використання прибутку

Після сплати податків прибуток розподіляється так: одна частина використовується на розширене виробництво, інша – на матеріальне заохочення робітників. Створюється також резервний фонд.Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, аби при розподілі прибутку було досягнуто оптимальності у задоволенні інтересів держави та робітників.У процесі аналізу необхідно вивчити виконання плану по розподілу та використанню прибутку, для того фактичні дані про виконання прибутку за всіма напрямами порівнюються з даними плану та з’ясовуються причини відхилення від плану за кожним напрямом використання прибутку (табл. 8.4.1. ).Таблиця 8.4.1.Аналіз розподілу та використання прибутку 

Сума відрахувань прибутку до різних фондів дорівнює добутку чистого прибутку та коефіцієнту (частки) відрахувань до відповідних фондів. Отже, для розрахунку впливу факторів можна використати один із прийомів детермінованого факторного аналізу (табл. 5.).

Таблиця 5 

Розрахунок впливу факторів на розмір відрахувань до фондів підприємстваАналіз розрахунку прибутку завершується загальною оцінкою ефективності використання та виконання зобов’язань перед бюджетом.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зміст та місце виробничої програми підприємства в системі господарських планів його діяльності. Основні розділи виробничої програми

  Документ
  Планування обсягів і структури реалізації продукції в довгостроковому та короткостроковому періоді: формування портфеля замовлень на продукцію підприємства, його етапи.
 2. Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст ( або магістр) за спеціальністю 03050401 „Економіка підприємства

  Документ
  Програма фахового всупного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю 03050401 „Економіка підприємства” (за видами економічної діяльності) факультету економіки.
 3. Нормативної навчальної дисципліни "Теорія економічного аналізу" підготовки бакалавра у галузі знань 0306 "Менеджмент І адміністрування" за напрямом підготовки 6

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми нормативної навчальної дисципліни "Теорія економічного аналізу" підготовки бакалавра у галузі знань 0306 "Менеджмент і
 4. Загальна структура основних засобів підприємства за розглянутий період не змінилася, тобто в основному це виробничі фонди, в яких переважають будинки, споруди І передавальні пристрої

  Документ
  Загальна структура основних засобів підприємства за розглянутий період не змінилася, тобто в основному це виробничі фонди, в яких переважають будинки, споруди і передавальні пристрої.
 5. М. Б. та інші практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 " Економіка та підприємництво" спеціальності "Облік І аудит" навчально-методичний посібник

  Практикум
  У здійсненні навчально-виховного процесу студентами вищих навчальних закладів напрямку 0501 "Економіка підприємництва" спеціальності "Облік і аудит" чільне місце займає проходження виробничої та переддипломної

Другие похожие документы..