Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В статье рассматривается вопрос о формировании в реалиях современного общества профессионального самоопределения. Дети и подростки развиваются в реал...полностью>>
'Документ'
Нарушение прав и интересов ребенка (детей) выражается в (жестокое обращение, злоупотребление родительскими правами, хронический алкоголизм или нарком...полностью>>
'Практикум'
Практикум по Уголовному праву для слушателей заочной формы обучения по специальности: 030505.65 – Правоохранительная деятельность, 030501.65 – Юриспр...полностью>>
'Документ'
Стратегия.Часть 4 (Игорь Смородин)Глава VII. Нарастание погодных аномалий в 2003-2007 г.г. и их реальное объяснениеВсе время с момента своего обнаруже...полностью>>

Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій стратегія розвитку україни у глобальному середовищі (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВИЩА ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТУ

КРИМСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

КОНСАЛТИНГОВО-КОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ

ТА ІННОВАЦІЙ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

У ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Том ІІ

матеріали ІІІ міжнародної

науково-практичної конференції

  1. листопада 2009 р.

Сімферополь-Ялта

Стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-15 листопада 2009 р. – Т. ІІ. - Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – 180 [1] с.

Редакційна колегія:

 1. Тарасов В.І. – ректор Кримського інституту бізнесу, кандидат філософских наук, доцент.

 2. Трофимова В.В. – директор Центру розвитку освіти, науки та інновацій, кандидат економічних наук.

 3. Демецки Вацлав – канцлер Вищої школи менеджменту, Польша.

У збірнику представлені тези доповідей учасників ІІІ міжнародної науково-практичної конференції

Проаналізовані глобалізаційні детермінанти сучасних трансформацій національних економічних моделей. Визначені стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України та особливості становлення національної економічної моделі України. Обґрунтовані напрямки підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Досліджені соціальні та політичні трансформації українського суспільства, гуманітарні аспекти розвитку в умовах формування інформаційного суспільства. Особливу увагу приділено обговоренню ролі освіти та науки в умовах формування економіки, заснованої на знаннях.

Матеріали збірника призначені для широкого використання вченими, викладачами, аспірантами, студентами, державними службовцями.

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, імен та інших відомостей несуть автори.

Автори статей, текст

ЗМІСТ

Андрусова Євгенія Вікторівна

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ

10

Базецкая Анна Игоревна

ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УКРАИНЫ

12

Боборыкин Владимир Ефимович

ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ПЕРЕХОДНОМ ОБЩЕСТВЕ

14

Богун Любовь Анатольевна

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИК

17

Борецька Тетяна Сергіївна

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

18

Бужимська Катерина Олександрівна

Функції та принципи модернізації підприємств в сучасних умовах господарювання

20

Бурмака Тетяна Миколаївна

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО АКТИВІЗАЦІЇ СПРИЙНЯТТЯ ПЕРСОНАЛОМ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН

22

Василенко Ігор Володимирович

Розробка системи управління процесами обслуговування авіаційних перевезень спеціальних вантажів

24

Величко Наталія Михайлівна, Андрєєв Андрій Васильович

УЗГОДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ І ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

27

Вініченко Ігор Іванович

НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

29

Винниченко Наталія Володимирівна, Шевченко Наталія Володимирівна

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ

32

Волкова Милица Вячеславовна

Функции управления затратами на предприятии

33

Габа Мирослава Ігорівна

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

35

Галгаш Руслан Анатолійович

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОШУКУ ВНУТРІШНІХ РЕЗЕРВІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

37

Головач Юліана Віорелівна

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

40

Господінова Олександра Іванівна

МОТИВАЦІЯ ВИБОРУ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЙ БОГАТОНАЦІОНАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ

43

Довбня Светлана Борисовна, Найдовская Ангелина Алексеевна, Разгоняева Татьяна Михайловна

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА

45

Духовна-Кравченко Олеся Сергіївна

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ” В ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

47

Дяченко Людмила Іванівна

СТАН І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

50

Євдокімова О.М., Костолонова Л.В.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

52

Журило Руслан Миколайович

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

55

Зарубєєва Наталія Вікторівна

УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

58

Карамушко Н.А.

МОЖЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В СФЕРІ АПК

61

Карапіря Марія Іванівна

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

63

Китиця Андрій Георгійович,

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ

65

Клевець Володимира Богданівна

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СУБ’ЄКТІВ ПРАВОВІДНОСИН НА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

67

Кобальчинская Евгения Александровна

ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОТЕНЦИАЛА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

69

Контурова С.М., Демченко Л.І.

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

71

Костюк Тамара Петрівна

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

74

Куцел Вікторія Олександрівна

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

75

Кушнір Тетяна Валентинівна

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

77

Куштим Сергій Миколайович

Фінансова безпека як узагальнене досягнення стійкості фінансового результату

79

Левит Светлана Леонидовна

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛИНГ КАК МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

81

Литвиненко Лариса Леонідівна

ОСНОВНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПАСАЖИРСЬКИХ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ

82

Литвиненко Сергій Леонідович, Габріелова Тетяна Юріївна

Організація взаєморозрахунків між групою вантажних авіакомпаній чартерного типу при спільній експлуатації об'єктів технічної інфраструктури

84

Логвіненко Євген Іванович, Уварова Юлія Миколаївна

СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

86

Лошенюк Ірина Романівна

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

89

Луполенко Анна Володимирівна

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

91

Малахов Валерій Андрійович

Взаємність у русі матеріальних та фінансових потоків підприємства як ознака його конкурентоспроможності

93

Мілінчук Ольга Володимирівна

БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ

94

Новікова Ольга Юріївна

СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

97

Новосад Ганна Олексіївна

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

99

Оболенцева Лариса Володимирівна

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

100

Отенко Василь Іванович, Колодіна Ольга Михайлівна

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ «АДАПТИВНІСТЬ» У КЛЮЧОВИХ КОНЦЕПЦІЯХ З УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В МІНЛИВИХ УМОВАХ СЕРЕДОВИЩА

102

Педь Ірина Валеріївна

МІЖДЕРЖАВНА ВЗАЄМОДІЯ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
І ЕФЕКТИВНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

105

Петраченко Дар’я Олександрівна

РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

106

Петрова Інна Вікторівна

ФОРМИ ПРОЯВУ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

108

Петченко Марина Валентинівна

Основи моделювання в механізмі управління оборотними коштами ВіТЧИЗНЯНИХ підприємств машинобудування в умовах інтеграції

110

Піняк Ірина Любомирівна

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВІДНЕСЕННЯ ВИТРАТ НА ЗБУТ ДО МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

112

Плонська Юлія Олександрівна

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ РИЗИКОМ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

113

Подвірна Тетяна Володимирівна

ГЛОБАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК НОВА ПАРАДИГМА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФІРМИ

115

Познанский Владимир Игоревич, Литвиненко Елена Николаевна

РАСЧЕТ КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОДАЖ ПРИ ИЗВЕСТНОМ СООТНОШЕНИИ ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ

116

Поколодна Марія Миколаївна

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ЕКСКУРСІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

120

Пономарьова Ірина Василівна

застосування збалансованої системи показників для пошуку шляхів підвищення конкурентоздатності підприємств

122

Прийдун Любов Мирославівна

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ В УМОВАХ КРИЗИ

125

Рассулова Надія Василівна, Корнєєва Тетяна Іванівна

ЕВОЛЮЦІЯ ВИТРАТ НА ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ УКРАЇНИ

127

Савран В’ячеслав Валерійович

ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІІЇ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ.

131

Садовець Ганна Леонідівна

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ В КОРПОРАЦІЯХ

132

Смаль Христина Юріївна

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ПОЛІПШЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

134

Созоник Марія

ЯКІСТЬ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА БАНКУ

138

Ткач Вікторія Олександрівна

АНТИМОНОПОЛЬНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІВДЕННО-СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

140

Ткаченко Сергій Володимирович

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

144

Тригуб Ольга Леонідівна

УПРАВЛІНСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ: ЛОГІКА ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ

148

Трухан Олександр Леонідович

СТРАТЕГІЯ: ВІД МИСТЕЦТВА ВІЙНИ ДО МИСТЕЦТВА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

150

Тульку Ярослава Игоревна

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

152

Фоломкіна Інна Сергіївна

вдосконалення маркетингового управління підприємством на основі ризик-менеджменту

155

Халилов А.Э

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

158

Харко Володимир Юрійович, Мельничук Ірина Олексіївна

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

159

Чистяков Вячеслав Иванович

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

161

Чопко Наталія Степанівна

ПРОБЛЕМИ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

163

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна

УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В «НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ»

164

Шокалюк Наталія Євгенівна

МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ З ВІДКРИТОЮ КРЕДИТНОЮ ЛІНІЄЮ

167

Юхименко Катерина Андріївна

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

168

Губар Ольга Володимирівна

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

171

Куторжевська Любов Іванівна

ВАЖЛИВІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ДЕРЖАВНОСТІ В УКРАЇНІ

173

Дєєва Наталія Едуардівна

Іноземний капітал у банківських корпораціях україни

177

Андрусова Євгенія Вікторівна
Одеський державний економічний університет, м. Одеса
Науковий керівник - к.е.н. Давиденко І.В.

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ


Зараз в умовах економічної нестабільності України одним з актуальних питань залишається вибір стратегічного напрямку розвитку галузі. Завдяки правильно обраної та чіткої стратегії можна розвивати найбільш перспективні галузі господарства, збільшуючи тим самим надходження коштів до бюджету країни.

Одним із пріоритетних секторів економіки є ресторанний бізнес. За даними Асоціації ресторанного бізнесу України темпи росту ринку ресторанних послуг протягом останнього часу коливалися в межах 60-100% у рік. Прибуток від довгострокових інвестицій у підприємства ресторанного господарства складає 15-20%. Середній строк окупності ресторанного проекту варіюється від 2 до 5 років залежно від капіталовкладень.

За січень-лютий 2009 року обіг ресторанного господарства (з урахуванням фізичних осіб - підприємців) склав 2091,3 млн. грн., що на 18,3% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, що пов'язане з несприятливою економічною ситуацією в Україні [1].

Незважаючи на зниження обсягів товарообігу, ресторанний бізнес залишається перспективним напрямком для вкладення інвестицій. Привабливими для інвесторів можуть бути такі підприємства ресторанного господарства: заміські заклади,
заклади одного продукту або напою, заклади при букіністичних магазинах, "закладу однієї вулиці", заклади музичної спрямованості (арт-кафе, арт-ресторан), дитячі кафе, заклади різних типів, що знаходяться у франчайзинговій мережі, орієнтовані на середній ціновий сегмент.

За даними FTSE Global All Cap Markets, під час фінансової кризи 2008-2010 рр. для інвестування та збереження капіталу є виграшним відкриття закладів фаст-фуд (20 місце в рейтингу серед інших напрямків бізнесу).

Так, компанія Мсdоnаld's Ukraine планує збільшити кількість ресторанів до 100 до 2012 - 2014р., а в наступні 10 років - до 240. В 2009р. на реконструкцію 3 діючих та 8 нових закладів швидкого харчування було інвестовано 20 млн. у.е. Середня сума інвестицій в 1 ресторан - 0,5 - 2 млн. у.е. [2].

Ще одним прикладом є компанія "Мировая Карта", що має намір до 2010р. інвестувати в ресторанний бізнес 13-15 млн. грн. Розмір інвестицій у середньому на 1 ресторан – 2,5-3,5 млн. грн. [3].

З вище викладеного випливає, що ресторанне господарство здатне приваблювати різних за розміром капіталу інвесторів. Привабливість бізнесу пояснюється рядом причин: відносною відсутністю жорсткої конкуренції; порівняно високим рівнем рентабельності (15-60%) підприємств ресторанного господарства; невеликим строком окупності проектів; дефіцитом нових концепцій на ринку ресторанних послуг, про що свідчить велика кількість підприємців, що бажають купити бізнес за франчайзинговою схемою у закордонних представників.

Для залучення інвестицій у ресторанний бізнес регіонів України доцільно в цей час здійснення наступних кроків.

Поставити завдання формування бізнес-плану регіону з метою розвитку ресторанного бізнесу як результату стратегічного планування.

Розробити систему моніторингу процесу інвестування в ресторанний бізнес у комбінації з діагностикою інвестиційного клімату в регіоні, починаючи від схеми збору інформації та закінчуючи формою її представлення, яка повинна стати одним із блоків більш загальної інформаційно-аналітичної системи інвестиційної діяльності в регіоні. З цією метою слід створити організацію комерційного типу, наприклад, інформаційне агентство з інвестицій та розвитку, функціями якого повинні стати спостереження, аналіз та прогноз динаміки інвестиційних процесів у ресторанному бізнесі. Зацікавленим особам інформація може видаватися на платній, пільговій або іншій основі.

Об'єднати зусилля територіальних органів управління, науково-дослідних і комерційних структур, що мають знання та досвід інвестиційної діяльності, у т.ч. залучення та просування інвестицій та інвестиційних проектів, зацікавлених в активізації інвестиційних процесів у регіоні, в становленні інвестиційного ринку, підвищенні його прозорості, а також у вирішенні регіональних соціально-економічних проблем розвитку.

Вести систематичну та цілеспрямовану роботу з налагодження схем залучення, мобілізації та реалізації інвестицій і інвестиційних проектів на регіональних ринках ресторанних послуг.

Приділяти особливу увагу проектам інноваційного характеру, розвитку венчурного бізнесу, проектам, що сприяють створенню нових робочих місць; при відборі інвестицій і проектів активно використовувати конкурсні механізми. З використанням засобів масової інформації здійснювати роботу із залучення коштів населення в інвестування розвитку ресторанного бізнесу в регіоні через пайові, пенсійні, страхові фонди й компанії.

Активно впроваджувати в практику світовий досвід територіального менеджменту, почати формування банку даних вітчизняного та закордонного досвіду державного регулювання інвестиційної діяльності в регіоні з корекцією на існуюче національне законодавство.

Пропонована діяльність регіональних органів управління дозволить радикально поліпшити інвестиційний клімат, активізувати інвестиційну діяльність у регіоні, підвищивши її ефективність і збільшити інвестиції в ресторанний бізнес, що дозволить заповнити вільні сегментні ніші, збільшити виробничі потужності, поліпшити якість обслуговування.

З метою розвитку ринку ресторанних послуг також доцільним є використання взаємовигідної взаємодії суміжних галузей. Так, високий рівень обслуговування в ресторанах, різноманітність концепцій, прийнятна ціна, фестивалі національної кухні, конкурси кухарів, дні відкритих дверей, виставки кулінарних шедеврів та кулінарна гигантоманія можуть залучити величезну кількість туристів. Можливим результатом буде збільшення притоку іноземної валюти в область, мультиплікаційний ефект та часткове вирішення проблеми сезонності, характерної для туризму.

Ще одним зі стратегічних напрямків розвитку є впровадження інновацій у ресторанний бізнес, однак, напрямок менш актуальний, оскільки вимагає значних інвестицій, яких в умовах кризи недостатньо. Проте, будь-яке зростання та вихід ресторанного бізнесу на якісно новий рівень супроводжується впровадженням передових технологій, тому виключити цей напрямок не можливо.

Таким чином, стратегічними напрямками розвитку ринку ресторанних послуг є: залучення інвестицій грошових та інтелектуальних, взаємовигідна взаємодія зі суміжними галузями, впровадження інновацій.

Літературні джерела:


1. Информационное агентство ЛIГА Бiзнес Iнформ. Новости о рынке. Розничная торговля, ритейл. Оборот розничной торговли за январь-февраль сократился более чем на 9%. 17.03.2009. [Электронный ресурс]. -

2. Интернет издание Події. Новости. Бизнес. McDonald's Ukraine увеличил количество ресторанов до 60. - 03.01.2008. [Электронный ресурс]. -.ua/print/?p=business/2008/01/03/105000.html

3. HoRеCа. Новости. Ресторанные новости. Ресторанные планы «Мировой карты».18.09.2009. [Электронный ресурс]. -

Базецкая Анна Игоревна

Харьковская национальная академия городского хозяйства, г. ХарьковСкачать документ

Похожие документы:

 1. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій стратегія розвитку україни у глобальному середовищі (1)

  Документ
  Стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-15 листопада 2009 р. – Т. І. - Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.
 2. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій індустрія гостинності у країнах європи

  Документ
  Індустрія гостинності у країнах Європи / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 4-6 грудня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – 176 с.
 3. Кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації (1)

  Документ
  Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28-30 січня 2011 р.
 4. Кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в україні

  Документ
  Проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в Україні / Матеріали круглого столу 26 березня 2010 р. Відп. ред. к.ф.н. В.І. Тарасов. – Сімферополь: ВіТроПринг, 2010.
 5. Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 23-25 жовтня 2009 р

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 23-25 жовтня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.

Другие похожие документы..