Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Повышение лингвокультурологической компетентности студентов педагогических вузов в процессе преподавания иностранного языка (на примере изучения темы...полностью>>
'Документ'
рассмотрела в судебном заседании 27 ноября 2008 года надзорную жалобу осужденного Свирского Е.А. о пересмотре приговора Брюховецкого районного суда К...полностью>>
'Программа курса'
Кинематика материальной точки. Система отсчета, тело отсчета, система координат. Ки-нематические характеристики движения: радиус-вектор точки, траект...полностью>>
'Документ'
Где найти российского Билла Гейтса? Об этом размышляет Гаральд Липман, основатель и попечитель Тушинского фонда помощи детям и исполнительный директор...полностью>>

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки для студентів заочної форми навчання ПсихологіЯ для студентів заочної, денно-заочної форми навчання

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки для студентів заочної форми навчання

ПсихологіЯ

для студентів заочної, денно-заочної форми навчання

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»,
0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям(и) підготовки: ЕМС,ЕПР,ЕПІ,ЕПЕК,МПР,ФПР,БД,ЕФК,ОА, УПЕП, АМ, МПТ,МІД

Донецьк, 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки для студентів заочної форми навчання

ПсихологіЯ

для студентів заочної, денно-заочної форми навчання

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»,
0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям(и) підготовки: ЕМС,ЕПР,ЕПІ,ЕПЕК,МПР,ФПР,БД,ЕФК,ОА, УПЕП, АМ, МПТ,МІД

Розглянуто

на засіданні кафедри

соціології і політології

Протокол №____ від «___» «____________» 20__р.

Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №___ від «___» «_____________» 20__р.

Донецьк, 2011

УДК 37:65.012

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Психологія» для студентів заочної, денно-заочної форми навчання економічних галузей знань / Укл. Л.С.Яковицька, Ю.В. Кушнір. - Донецьк: ДоНТУ, 2011. – 28 с.

У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні студенту при самостійному опрацюванні теоретичного та практичного матеріалу з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Психологія».

Укладач:

Л.С.Яковицька, доцент

Ю.В. Кушнір, ст. викладач

Відповідальний за випуск

Пояснювальна записка

Дисципліна «Психологія» є нормативною для підготовки бакалаврів економічного спрямування і являє собою цілісну систему психологічної освіти майбутнього фахівця. Вивчення даної дисципліни здійснюється на лекційних і семінарських заняттях. Значний обсяг при вивченні дисципліни відводиться на самостійну роботу студентів.

Програма дисципліни «Психологія» розроблена відповідно до Державного стандарту вищої професійної освіти підготовки фахівців економічного напряму.

Знання з психології допоможуть формуванню цілісного уявлення про психологічні закономірності розвитку, про особистісні властивості людини, що сприятиме активізації навчальної та майбутньої професійної діяльності. Уміння розбиратися в причинах, закономірності та особливості людської поведінки сприятимуть і глибшому засвоєнню економічних дисциплін прикладного характеру.

Важливою складовою частиною освітнього процесу у ВНЗ є самостійна робота студентів. Без активної пізнавальної діяльності неможливе формування повноцінних знань, умінь, навичок, розвиток здібностей. Самостійна робота студентів передбачає творче осмислення отриманих знань.

Метою організації самостійної роботи студентів є закріплення і розширення знань і умінь, отриманих на аудиторних заняттях, читання і освоєння основної та додаткової літератури з дисциплін, що вивчаються, розвиток пізнавальних здібностей, творчої активності та ініціативності студентів. Різні форми самостійної роботи прищеплюють навички організованості, самодисципліни, готовності повсякденно і планомірно працювати з підручниками та навчальними посібниками, першоджерелами та періодичною літературою.

Самостійна робота з дисципліни «Психологія» призначена для здійснення наступних цілей:

 • закріплення психолого-педагогічних знань і умінь, отриманих в рамках аудиторної роботи;

 • розширення та поглиблення знань з дисципліни;

 • формування навичок роботи з навчальною і науковою літературою, вміння аналізувати текст, виділяти в ньому головне, конспектувати;

 • освоєння умінь психологічного дослідження;

 • формування інтересу до психічних проявів людини, психологічній науці, майбутньої педагогічної діяльності:

 • розвиток таких особистісних якостей, як організованість, самостійність, творчість;

 • освоєння умінь самопізнання і саморозвитку.

Нормативно-правова база організації самостійної (індивідуальної) роботи студента

Організація самостійної (індивідуальної) роботи студента в технічному університеті базується на таких документах:

 • Законі України: «Про освіту» (Постанова Верховної Ради України від 23.03.96 р. № 100/ 96- ВР; Державній національній програмі «Освіта». Україна XXI століття. (Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.93р., № 896); Законі України “Про вищу освіту” (№ 327, 21573/2002 від 17 січня 2002 року), Положенні про державний вищий заклад освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 5.09.1996 р., № 1074);

 • Рішенні колегії МОН України: Концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні (вища школа) (рішення № 13/ 4-8 від 27.12.95 р).; “Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації”(рішення№5/5-4 від 24.04.03р.).

 • Наказах МОН України: № 161 від 02.06.1993 p. «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»; №450 від 07.08.2002 p. “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”; № 48 від 23.01.2004 р «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу», «Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців»; №49 від 23.01.2004 р. „Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки”; №774 від 30.12.2005 р. “Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу” ;

У Положенні враховано також положення міжнародних конвенцій, декларацій і рекомендацій ЮНЕСКО, Міжнародної організації праці та Європейського фонду освіти з неперервної освіти як світової тенденції.

Організація самостійної роботи студента

Самостійна робота студентів включає такі види робіт.

1. Підготовка до лекцій, семінарів і практичних занять.

Самостійна підготовка до лекцій, семінарів і практичних занять полягає в огляді конспекту відповідної теми лекції (якщо вона читалася по даній темі), читанні відповідного розділу підручника та першоджерела, підбір прикладів, ситуацій, рішення психологічних завдань, складання кросвордів, схем, виконання навчальних і психологічних тестів і інші завдання, які будуть описані нижче.

2. Читання навчальної та наукової літератури.

В даний час є велика кількість підручників з психології та педагогіки. У кожному з них виражається певна позиція автора відносно рівня і специфіки викладу окремих розділів, тем. Це приводить до того, що певні питання можуть бути взагалі не включені в підручник. Щоб уникнути небажаних прогалин у засвоєнні курсу, при читанні підручника слід орієнтуватися на джерело. Під час читання наукової літератури рекомендовано робити конспект.

Конспект - це стислий виклад досліджуваного матеріалу. Основні ідеї, положення і докази викладаються в порядку їх висвітлення в досліджуваному джерелі. Перед конспектуванням відбувається первинне читання джерела і лише після того, як текст зрозумілий, його слід конспектувати. Рекомендується писати конспект лише на одній стороні аркуша.

Для засвоєння матеріалу існує кілька способів. Найвідоміший - це просте повторення, коли матеріал відтворюється кілька разів. Інший спосіб - розумова обробка матеріалу, яка передбачає зіставлення нових даних з уже відомими, їх оцінювання, осмислення зв'язків між явищами, поняттями, категоріями. Така робота дозволяє засвоїти його на більш якісному рівні. Цьому сприяє складання структурно-логічних схем.

3. Практичне вивчення психічних процесів, станів, властивостей і т.д. за допомогою психодіагностичних методик і подальше обговорення результатів на практичних, семінарських заняттях.

4. Підготовка контрольної роботи.

При підготовці контрольної роботи необхідно:

- вибрати тему;

- підібрати необхідну літературу по темі і глибоко вивчити її;

- добре продумати і скласти детальний план;

- виділити основні положення в досліджуваних джерелах;

- підтвердити прикладами з тексту;

- подумати над правильністю і доказовістю висунутих в джерелах положень;

- узагальнити вивчений матеріал відповідно до наміченого плану;

- зробити висновки;

- підготувати необхідні до роботи особисті спостереження, приклади, ілюстрації.

При роботі над контрольною роботою студент, крім рекомендованої літератури, повинен самостійно підібрати інші джерела з обраної ним теми.

Завдання для самостійної роботи при вивченні дисципліни «Психологія »

Тема 1. Свідомість, самосвідомість та рефлексивні характеристики особистості

 1. Складання логічної схеми «Підсвідоме-свідоме-самосвідомість».

2. Дайте відповіді на запитання.

1. Поняття свідомості та самосвідомості, історія наукових поглядів на природу людського самовідображення.

2. Стать біологічна і психологічна. Чоловіча та жіноча особистість.

3. Я-концепція та її складові.

4. Життєвий шлях і життєвий світ особистості.

3. Вкажіть, прояв свідомого чи несвідомого спостерігається у наступних прикладах та обґрунтуйте вибір:

а) людина швидко та вірно множить багатозначне число, але зовсім не пам’ятає правил множення;

б) багато студентів, відповідаючи анонімно на запитання про їхні мотиви вступу до економічного університету, написали, що на сьогоднішній день цей вуз є дуже престижним і закінчення йо­го дасть можливість у майбутньому матеріального забезпечення;

в) сім’я зробила перестановку в спальні, забрали журнальний столик від ліжка. Але ще протягом 4—6 місяців жінка, що спала біля цього столика, намагалася класти на нього книжку, яка падала вниз;

г) напередодні підписання угоди, керівництво фірми зібрало всю необхідну інформацію про іншу сторону, проаналізувало всі можливі та «неможливі» варіанти розгортання ситуації.

4. Четверо юнаків із різних країн Європи протягом одного року були спостерігачами в одній з африканських країн. Між ними були тісні дружні стосунки. У одного з них закінчився строк виконання службових обов’язків, і він мав їхати додому. Інші хотіли провести його до аеропорту. Але один з них, С., сказав, що не може поїхати, наче його щось утримує і говорить: «не треба їхати». Хоча йому дуже хотілось провести друга, С. не поїхав. На машину його товаришів був зроблений напад, усі загинули. Проаналізуйте, що вплинуло на рішення С.? Про що свідчать подібні явища? Що вони дають для розуміння сутності психіки?

5. Заповніть наступну схему прикладами з власного досвіду.

Рівні психіки, психічні прояви та поведінкові акти

Несвідомий

Підсвідомий

Свідомий

Література

 1. Психология самосознания.- Самара: Бахрах-М, 2000. - С.243-332, 393-441.

 2. Психология: В 3 т. / Под ред. Р.С. Немова.- М.,1994.- Т.1.- 524 с.

 3. Рубинштейн С.А. Основы общей психологии. - СПб., 1999.- 720 с.

 4. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. – М.: МГУ, 1989. – С.6-46.

 5. Столин В.В. Самосознание как объект психодиагностики// Общая психодиагностика / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. – М.: МГУ,1987. - С.245-254.

 6. Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии. – М.: Наука, 1977. - С.52-75.

Тема 2. Психологічна структура особистості

1. Скласти опорний конспект за темою «Психологічна структура особистості», використав посібник Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості / С.Д. Максименко. – К.: Видавництво ТОВ «КММ», 2006. – С.137-167.

2. Дайте відповіді на запитання.

 1. Розкрийте взаємозв’язок понять «індивід» та «особистість».

 2. Чи справедлива приказка: яким народився - таким і помре? Аргументуйте свою позицію.

 3. Яке принципове розходження в існуючих підходах до визначення особистості та її структури?

 4. Особистість та її характер; охарактеризуйте сутність, прояви, умови формування.

 5. Наведіть приклади класифікації здібностей. Прокоментуйте наведені класифікаційні моделі.

 6. Розкрийте основні психологічні параметри особистості. Обґрунтуйте їх значимість для розкриття сутності особистості.

Література

 1. Ананьев Б.Г., Палей И.М. О психологической структуре личности // Проблемы личности. - М.: Наука,1970.-С.39-50.

 2. Анцыферова Л.И. О динамическом подходе к психологическому изучению личности // Психол. Журнал. - 1981.-Т.2. - С.8-18.

 3. Гребенюк О.С. Общие основы педагогики: Учеб. для студентов вузов / Сост. О.С. Гребенюк, М.И. Рожков. - М.: Владос, 2003. -160 с.

 4. Григорович Л.А. Педагогика и психология: Учеб. пособие / Сост. Л.А. Григорович, Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2003. -475 с.

 5. Загальна психологія: Навч. посіб. / Сост. О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: А.П.Н.,1999. - С.338-366.

 6. Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. Основи психології та педагогіки: Навч.-метод.посібник для самост. вивч. дисц. —-К.: КНЕУ, 2002. — 157 с.

 7. Крилов А.А. Психология. - М.: Проспект,1999. - С.241-273, 283-300.

 8. Крысько В.Г. Психология и педагогика: Курс лекций. Лекция 3. – М.: Изд-во Омега-Л, 2006. –С. 65-119.

 9. Общая психология // Под. ред. А.В.Петровского.-М.: Просвешение,1968.-С.191-229.

 10. Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М.,1986.

 11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 2000.- С.134-162, 518-534, 634-644.

 12. Серьожникова Р.К. Психологія і педагогіка. Навчально-методичний посібник. – К., 2003.

 13. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб.для студентов вузов. – М.: Гардарики, 2002. -517 с.

Тема 3. Проблеми та методологічні основи структурного аналізу діяльності

 1. Складання логічної схеми «Операція-дія-діяльність».

2. Дайте відповіді на запитання.

1. Порівняльний аналіз психологічних теорій діяльності.

2. Теорії та структура діяльності за С.Л. Рубинштейном і О.М. Леонтьєвим.

3. Характеристика основних видів діяльності та

4. Зумовленість ефективності діяльності особистісними та індивідуально-психічними якостями.

5. Психологічний аналіз понять: цілей, потреб, мотивів, мотивацій.

 1. Однією з визначених концепцій класифікації потреб є ієрархічна піраміда потреб А. Маслоу.

Потреби в самоактуалізації.

Потреби в повазі.

Соціальні потреби.

Потреби в безпеці і впевненості у майбутньому.

Фізіологічні потреби.

Для визначення рівня задоволення певної групи потреб можна використати методику парних порівнянь.

Інструкція. Перед вами 15 тверджень, котрі ви повинні оцінити, попарно порівнюючи їх між собою. Спочатку оцінюйте 1-ше твердження у порівнянні з 2-м; 3-м і так до останнього (15-го). Результати порівняння записуйте у бланк відповідей. Якщо ви порівнюєте перше з другим і віддаєте перевагу 2-му, то в першу клітину під «1» впишіть цифру 2. Якщо ви віддаєте перевагу 1-му, то впишіть цифру 1. Потім так само зробіть із другим твердженням, порівнюючи його з 3-м, 4-м і т. п. і записуйте результат у другу колонку. Порівнюючи твердження, промовляйте: «Я хочу!»

15 ТВЕРДЖЕНЬ

 1. Домогтися визнання і поваги.

 2. Мати теплі стосунки з людьми.

 3. Забезпечити своє майбутнє.

 4. Заробляти на життя.

 5. Мати гарних співрозмовників.

 6. Зміцнити своє становище.

 7. Розвивати свої сили і здібності.

 8. Забезпечити собі матеріальний комфорт.

 9. Підвищувати рівень майстерності і компетентності.

 10. Запобігати неприємностям.

 11. Прагнути до нового і несвідомого.

 12. Забезпечити собі становище впливу.

 13. Купувати гарні речі.

 14. Займатися справою, що потребує повної віддачі.

 15. Бути зрозумілим для інших.

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації щодо розробки складових стандартів вищої освіти Університету Львів 2012

  Методичні рекомендації
  Згідно з Положенням про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)1, системі вищої освіти України необхідно розробити нове покоління нормативної (освітньо-кваліфікаційні характеристики, засоби діагностики якості вищої освіти)
 2. V – Юридичний факультет

  Документ
  виконувач обов’язків декана юридичного факультету – координатор роботи з питань організації навчального процесу в умовах кредитно-модульного системи підготовки фахівців на юридичному факультеті
 3. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного (1)

  Методичні рекомендації
  Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти в 2010/2011 н.
 4. В. П. Андрущенко доктор філософських наук, професор, академік апн україни

  Документ
  З віт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 5. Міністерство освіти І науки України (11)

  Документ
  „Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції україни в Європейський освітній простір”. Матеріали регіонального науково-практичного семінару за ред.

Другие похожие документы..