Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Актуальность учебной дисциплины связана с происходящими в России изменениями в экономической и политической жизни общества в связи с переходом к рыно...полностью>>
'Документ'
Каждый бы намучился, горячо прокомментировала она. Никто, кроме тебя, вообще не сумел бы разобраться, настолько все было запутано. А ты разобра...полностью>>
'Документ'
Васильева-Шведе О.К. Теоретическая грамматика испанского языка. Морфология и синтаксис частей речи / Ольга Константиновна Васильева-Шведе, Георгий Вл...полностью>>
'Документ'
О достижениях первого и крупнейшего на Юге России негосударственного вуза – ростовского Института управления, бизнеса и права – написано много и мног...полностью>>

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Первомайської районної державної адміністрації I. Загальні положення

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено Затверджено

Голова райдержадміністрації Загальними зборами _____________ В.В.Котовчихін трудового колективу

працівників райдержадміністрації

(протокол №_1_від _05.07._2010р.)

Правила

внутрішнього трудового розпорядку для працівників Первомайської районної державної адміністрації

I. Загальні положення

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Первомайської районної державної адміністрації (далі - Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Закону України "Про державну службу", Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

 2. Ці правила поширюються на всі структурні підрозділи районної державної адміністрації.

 3. Правила визначають функціональні обов'язки працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни.

 4. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, розв’язує голова районної державної адміністрації в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом райдержадміністрації.

 5. Правила є обов'язковими для всіх працівників районної державної адміністрації.

II. Порядок прийняття і звільнення державних службовців та інших категорій працівників

 1. Порядок прийняття на державну службу регулюється відповідно до статті 15 Закону України "Про державну службу". Прийняття на державну службу на посади третьої - сьомої категорій, передбачених статтею 25 зазначеного Закону проводиться за конкурсним відбором у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", крім випадків, передбачених іншими законами України. Порядок перебування на державній службі працівників патронатної служби за посадами, передбаченими штатним розписом, регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. N 851 "Про затвердження Порядку перебування на державній службі працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій" і здійснюється без проведення конкурсу.

2

Просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву чи пройшов стажування, а також прийняття на роботу державного службовця, який припинив державну службу у зв'язку з відставкою, може здійснюватися за розпорядженням голови райдержадміністрації без конкурсного відбору.

За розпорядженням голови райдержадміністрації без конкурсного відбору або стажування на державну службу можуть також прийматися особи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 р. N 423 "Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України "Про державну службу".

Погодження кандидатур на посади першого заступника та заступників голови райдержадміністрації здійснюється відповідно до Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. N 880.

Погодження кандидатур на посади керівників структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється відповідно до Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. N 1374.

7. Прийняття на роботу усіх інших категорій працівників здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства. Конкурсна основа при цьому не застосовується.

Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:

- визнані у встановленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

- в інших випадках, встановлених законами України.

8. При прийнятті на роботу адміністрація зобов’язана зажадати від особи, що працевлаштується:

- подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України або інших військових формувань, пред’являють військовий квіток;

- пред’явлення паспорту;

- свідоцтво про обов’язкове державне соціальне страхування;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

Прийняття на роботу без надання вказаних документів не дозволяється.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, посвідчення).

Особи, які приймаються на державну службу зобов’язані подати документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 731 "Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади".

3

Забороняється вимагати від працівника при прийнятті на роботу документи, пред'явлення яких не передбачено законодавством.

9. Прийняття на роботу оформляється розпорядженням голови районної державної адміністрації ( наказом керівника самостійного структурного підрозділу райдержадміністрації), з яким працівник ознайомлюється під розписку.

У розпорядженні (наказі) має бути зазначено найменування роботи (посади) відповідно до Класифікатора професій, умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.

10. При укладенні трудового договору може застосовуватися обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручається виконувати.

Випробування встановлюється згідно із законодавством на строк:

- для державних службовців - до шести місяців;

- для інших категорій спеціалістів і службовців - до трьох, а в окремих випадках, за погодженням з профкомом - до шести місяців.

Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування, і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.

11. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

При прийнятті на державну службу державний службовець ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від 23 жовтня 2000 р. N 58, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 листопада 2000 р. за N 783/5004, про що робиться письмове засвідчення в його особовій справі.

12. Приймаючи працівника на роботу або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, адміністрація зобов'язана:

а) ознайомити працівника з функціональними обов'язками, умовами та оплатою праці, пояснити його права та обов'язки;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, а осіб, які приймаються на посади державних службовців, з Загальними правилами поведінки державних службовців та із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

в) провести інструктаж з техніки безпеки, гігієни, праці та протипожежної безпеки.

13. На всіх працівників, які пропрацювали більше 5 днів, ведуться трудові книжки.

Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях,

4

затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються, як документи суворої звітності. Відповідальність за організацією ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації ( структурний підрозділ на який покладена кадрова робота).

14. Переведення працівників на іншу роботу здійснюється згідно із законодавством.

15. Припинення дії трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених законами України.

16. За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зi статтями 38 та 39 Кодексу законів про працю України (далі –– КЗпП).

17. Припинення дії трудового договору за ініціативою власника може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП.

18. Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7 та 8 статті 36 КЗпП.

19. Крім загальних підстав, передбачених КЗпП, державна служба припиняється згідно ст.30 Закону України "Про державну службу", а саме:

1) порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4);

2) недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16;

3) досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби (стаття 23);

4) відставки державних службовців, які займають посади першої або другої категорії (стаття 31);

5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12);

6) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17;

7) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13.

Зміна керівників структурних підрозділів райдержадміністрації або складу державних органів не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників, крім державних службовців патронатної служби.

20. Керівник структурного підрозділу при звільненні працівника повинен забезпечити передачу цим працівником всіх службових документів та матеріальних цінностей іншій особі, визначеній керівником.

21. У день звільнення роботодавець повинен видати працівникові копію розпорядження (наказу) про звільнення та виплатити всі належні йому від організації суми. Днем звільнення вважається останній день роботи.

22. Невиконання службових обов'язків, що заподіяло значної матеріальної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об'єднанню громадян, є підставою для відсторонення державного службовця від виконання

5

повноважень за посадою із збереженням заробітної плати. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою приймається головою райдержадміністрації (керівником самостійного підрозділу райдержадміністрації) та оформлюється розпорядженням (наказом).

Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування проводиться відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 950.

Якщо правомірність рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою не підтверджується результатами службового розслідування, таке розпорядження ( наказ) скасовується.

III. Основні обов'язки і права державних службовців та інших категорій працівників райдержадміністрації

23. Основними обов'язками державних службовців та інших категорій працівників райдержадміністрації є:

- додержання норм Конституції України, актів законодавства, що стосуються державної служби та регламентують діяльність районної державної адміністрації, положень про структурні підрозділи райдержадміністрації, посадових інструкцій і цих Правил;

- забезпечення ефективної роботи та виконання завдань, поставлених державними органами відповідно до їх компетенції;

- сумлінне виконання покладених на них обов'язків відповідно до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання рішень державних органів вищого рівня чи їх посадових осіб, наказів, розпоряджень і доручень керівництва райдержадміністрації та керівників відповідних структурних підрозділів у межах визначених повноважень;

- ініціатива та творчість у роботі;

- недопущення порушень прав і свобод людини та громадянин;

- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню,

- постійне вдосконалення організації роботи і підвищення професійної кваліфікації;

- підвищення продуктивності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо удосконалення робочого процесу і організаційної структури підрозділу;

- дотримання вимог по охороні праці, техніці безпеки, санітарії, гігієні праці і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами і інструкціями;

- вжиття заходів до негайного усунення причин і умов. що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов'язків, та негайне повідомлення про це керівництва райдержадміністрації.

- утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

- збереження державної власності, ефективне використання обладнання,

6

економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей).

Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання в його виконанні - повідомити вищу за посадою особу.

24. Коло обов’язків, що виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку, кваліфікаційними довідниками посад державних службовців, службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, правилами внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації та іншими нормативними актами, де ці обов’язки конкретизуються.

25. Державні службовці усіх рівнів підлягають державній атестації у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1922, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року № 1979.

26. Державні службовці та інші категорії працівників райдержадміністрації мають право:

- користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників міністерства та інших осіб;

- брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (в межах своїх повноважень);

- на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється (якщо він державний службовець), якості виконання своїх обов'язків, досвіду та стажу роботи;

- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

- брати участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів;

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

- захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку.

ІV. Основні обов’язки керівництва та керівників самостійних управлінь та відділів райдержадміністрації

27. Адміністрація зобов'язана:

- неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;

7

- створювати для працівників умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов'язків, підвищення продуктивності праці;

- забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення державних службовців та інших працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлені терміни (15 і 30 числа кожного місяця);

- здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

- забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до законодавства;

- сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;

- застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;

- додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників райдержадміністрації, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв, надавати можливу допомогу в вирішенні побутових та житлових питань;

- забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників.

28. Адміністрація здійснює свої обов’язки, у відповідних випадках, разом або за узгодженням з профспілковим комітетом райдержадміністрації, також враховуючи повноваження трудового колективу.

V. Робочий час та його використання

29. Тривалість робочого часу державних службовців та інших категорій працівників райдержадміністрації відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Відповідно до діючого режиму роботи у райдержадміністрації встановлено такий трудовий розпорядок:

початок роботи з 8 години - протягом тижня;

перерва на обід з 12 години до 12 години 45 хвилин - протягом тижня;

кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер - о 17 годині, в п'ятницю - о 15 годині 45 хвилин;

напередодні святкових днів кінець робочого дня скорочено на одну годину.

30. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці зобов'язані за розпорядженням голови райдержадміністрації (наказу керівника структурного підрозділу) з'являтись на службу у вихідні, святкові та неробочі дні. Інші категорії працівників райдержадміністрації можуть залучатися до роботи у ці дні у встановленому законодавством порядку. Робота у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується відповідно до трудового законодавства.

31. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації зобов'язані організовувати облік присутності на роботі працівників протягом робочого дня.

32. Забороняється в робочий час:

- відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадським обов'язків і проведення різних заходів, що не пов'язані з основною діяльністю;

8

- скликати збори, засідання і наради з громадських справ.

33. Відповідно до законодавства за угодою між працівником і керівництвом міністерства може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

34. Відповідно до статті 35 Закону України "Про державну службу", державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством.

Державним службовцям, які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:

Стаж державного службовця 10 11 12 13 14 15 більше

Кількість календарних днів

додаткової відпустки 5 7 9 11 13 15

За розпорядженням голови райдержадміністрації (наказом керівника структурного підрозділу райдержадміністрації) державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством. Невикористана відпустка надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

35. Умови, тривалість і порядок надання відпусток іншим категоріям працівників райдержадміністрації встановлюється згідно із Законом України "Про відпустки" та Кодексом законів про працю України.

36.Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які в термін до 15 січня затверджуються керівництвом райдержадміністрації, за погодженням з профспілковим комітетом. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

37. Період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується з працівником і з роботодавцем. Роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше, як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Графік є обов’язковим для сторін трудового договору. Перенесення відпусток на інший час може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд.

38. При наявності поважних причин працівникам райдержадміністрації надається відпустка без збереження заробітної плати, у випадках та на термін передбачений законодавством України.

39. Чергування працівників в райдержадміністрації після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться тільки у виняткових випадках. Графік і тривалість чергування затверджуються керівником за погодженням із представницьким органом. Залучення працівників до чергування провадиться за письмовим розпорядженням (наказом) керівника, в якому зазначаються умови та порядок роботи в дні чергування.

9

40. Не допускається залучення до чергування працівників більше одного разу на місяць, крім випадків, передбачених законодавством, а також чергування у вихідні, святкові та неробочі дні вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, і працівників, молодших вісімнадцяти років.

41. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатися до чергування у вихідні, святкові та неробочі дні без їх письмової згоди.

VI. Заохочення за трудові досягнення та успіхи її роботі

42. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків та за інші досягнення в роботі передбачаються такі форми матеріального та морального заохочення:

- оплата праці (надбавки, доплати, преміювання);

- оголошення Подяки голови Первомайської районної державної адміністрації;

- нагородження Почесною грамотою Первомайської районної державної адміністрації;

- нагородження цінними подарунками;

- нагородження Почесною грамотою Первомайської районної державної адміністрації та Первомайської районної ради;

- оголошення Подяки голови Первомайської районної державної адміністрації та голови Первомайської районної ради.

Порядок застосування заохочень передбачений статтею 144 Кодексу законів про працю України.

За особливі трудові заслуги працівники райдержадміністрації можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

Питання щодо застосування заохочень до працівників райдержадміністрації подається на розгляд у встановленому порядку голові райдержадміністрації.

43.Заохочення застосовуються адміністрацією разом або за погодженням з профспілковим комітетом райдержадміністрації.

Заохочення оголошуються розпорядженням (наказом) в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення.

VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

44. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

Дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує райдержадміністрацію.

10

Питання щодо притягнення працівників райдержадміністрації до дисциплінарної відповідальності подається на розгляд у встановленому порядку голові райдержадміністрації (керівнику структурного підрозділу райдержадміністрації).

45. За порушення трудової дисципліни можуть застосовуватись такі дисциплінарні стягнення:

- догана;

- звільнення і роботи.

До державних службовці, крім зазначених стягнень, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду.

Стягнення застосовуються у порядку, передбаченому законодавством.

46. Дисциплінарне стягнення застосовується керівництвом райдержадміністрації безпосередньо за виявленням проступку, але не менше одного місяця, з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

47. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво райдержадміністрації повинно зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення керівництво повинно враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

48. Розпорядження (наказ) про накладення дисциплінарного стягнення з обумовленням мотивів його застосування оголошується працівникові під розписку. Розпорядження (наказ) в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників райдержадміністрації.

49. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.

50. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Керівництво райдержадміністрації з своєї ініціативи чи за клопотанням трудового колективу може видати розпорядження (наказ) про зняття стягнення до закінчення одного року за умови, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник.

11

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Керівник апарату райдержадміністрації Є.МалаховСкачать документ

Похожие документы:

 1. Вської області управління юстиції в миколаївській області право XXI століття: становлення та перспективи розвитку збірник наукових праць миколаїв 2006

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук (голова); Ємельянова Л.В. канд. юр. наук; Козляковський П.А. канд. пед. наук; Козаченко О.В. канд. юр. наук (заступник голови); Обручков Р.
 2. Маріупольський навчально-виховний комплекс "гімназія-школа" №27 стилістика української мови збірник-посібник зі спецкурсу (для учнів одинадцятих класів)

  Документ
  Мова являє собою складне суспільне явище. Це своєрідна система систем (підсистем), що перебуває в постійному взаємозв’язку й розвитку. Мова існує для передачі суспільно значущого процесу мислительної діяльності.
 3. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 4. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.
 5. Костянтинівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Жовтневої районної ради Миколаївської області»

  Документ
  Відповідно до статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту», рішення Жовтневої районної ради від 12 липня 2011 року № 5,

Другие похожие документы..