Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Исследование'
Отчет подготовлен Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен (далее – НЦМКЦ) исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете ...полностью>>
'Программа'
Целью преподавания дисциплины является знакомство студентов с основными понятиями и определениями, используемыми при разработке управленческих решени...полностью>>
'Документ'
Цели изучения дисциплины– формирование у студентов достаточного уровня психологической культуры, позволяющей эффективно действовать в условиях организ...полностью>>
'Документ'
аграрно-технический колледж» 3 5 17 ЧУПУП «Новый Вираж» г. Витебск 3 0 18 УП ЧУП «Витебская АШ» ДОСААФ 3 0 19 Аграрный колледж УО «Витебская гос....полностью>>

Тематика рефератів з дисципліни «Державне управління»

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

з дисципліни «Державне управління»

1.Методологічні аспекти стандартизації вищої освіти в галузі «Державне управління».

2.Світоглядно - утопічні трансформації державного управління ХХ – поч. ХХІ століття.

3.Реформування органів виконавчої влади: від адміністративно - командної до демократичної системи управління.

4.Пострадянський процес суспільної трансформації: утопізм і раціональність державної політики.

5.Базові принципи політико - державного управління в сучасній Україні.

6.Теоретичні інструменти аналізу державної політики.

7.Державна політика як фактор життєдіяльності суспільства.

8.Проблеми оцінювання результативності й ефективності в аналізі державної політики.

9.Особливості реалізації аналітичної функції в державному управлінні.

10.Розробка та впровадження політичних рішень у демократичному суспільстві.

11.Інформаційно - аналітичне забезпечення прийняття і реалізації державно - управлінських рішень.

12.Особливості стратегічного планування в органах державного управління.

13.Використання статистичних методів у процесі прогнозування наслідків державно - управлінських рішень.

14.Організаційне забезпечення контролю реалізації державно - управлінських рішень.

15.Управлінські послуги: сутність, ознаки, види.

16.Теоретико - методологічні засади надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України.

17.Організаційно - правові засади надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України.

18.Надання якісних послуг як шлях формування позитивного іміджу органів влади.

19.Якість надання управлінських послуг населенню: зарубіжний досвід.

20.Шляхи формування громадської довіри до діяльності працівників, наділених владними повноваженнями.

21.Залучення громадськості як публічна політика органів місцевого самоврядування (на прикладі діяльності органів самоорганізації населення).

22.Морально - психологічний стан державних службовців як об’єкт інформаційно - психологічного впливу.

23.Морально - психологічний стан управлінців як критерій ефективності управління.

24.Взаємодія жіночих громадських організацій з органами державної влади як фактор здійснення гендерної політики в Україні.

25.Державне управління гуманітарною сферою на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

26.Організація управління культурою в Україні (адміністративно - правовий аспект).

27.Становлення та функціонування органів державної влади України в контексті євроінтеграційних процесів (1991 – 2008 рр.).

28.Концептуальні функції інституту президентства у західних моделях демократичних політичних систем.

29.Інститут президентства як суб’єкт концептуальної влади в демократичних політичних системах.

30.Секретаріат Президента України в системі органів державної влади.

31.Політико – правовий статус Ради національної безпеки і оборони України (Вищої ради юстиції, Рахункової палати України ).

32.Оптимізація функцій органів виконавчої влади України: теоретико -методологічні засади.

33.Місце і роль відділів та управлінь місцевої державної адміністрації у системі місцевих органів державної виконавчої влади.

34.Правовий статус відділів та управлінь обласної (районної) державної адміністрації.

35.Історико - політичні аспекти місцевого самоврядування в Україні.

36.Основні парадигми місцевого самоврядування.

37.Становлення інституту місцевого самоврядування у сучасній Україні.

38.Світовий досвід місцевого самоврядування та перспективи його інституціонально - системного втілення в Україні.

39.Особливості дослідження місцевого самоврядування в умовах суспільної трансформації.

40.Суть та можливості синергетичного підходу у дослідженнях політико -владної взаємодії на рівні територіальної громади.

41.Міста обласного значення в територіальній організації влади України.

42.Соціальні функції та політико - управлінська роль міської (сільської) територіальної громади.

43.Фактор лідерства в системі управління містом (селом).

44.Лобіювання інтересів міст: функціональні та інституціональні чинники.

45.Організаційно - методичне забезпечення планування бюджету району (області).

46.Проблеми подолання дуалізму виконавчої влади на місцевому рівні.

47.Перспективи розвитку ноосистем на рівні місцевого самоврядування.

48.Неурядові громадські організації як чинник утвердження громадянського суспільства.

49.Реформування державної служби в контексті адміністративної реформи.

50.Стратегічні напрямки адміністративної реформи в Україні.

51.Реформування оплати праці державних службовців відповідно до підходів Європейського Союзу.

52.Формування професіональної, ефективної та прозорої державної служби в Україні.

53.Взаємна політична відповідальність державної влади і громадянина в сучасній правовій державі.

54.Зв'язки з громадськістю як комунікативний аспект державно -управлінської діяльності в умовах системної трансформації суспільного життя.

55.Міські засоби масової інформації як політико - управлінський інститут.

56.Синергетична парадигма як філософсько - методологічна основа вирішення основних управлінських проблем.

57.Стратегія цільового управління в системі державної влади.

58.Ціннісно - правовий вимір державного управління.

59.Методологія державного управління.

60.Хаос, порядок та самоорганізація в державному управлінні.

61.Місце, роль та функції національної держави в контексті сучасних глобалізаційних процесів.

62.Культурна політика держави як фактор реформування суспільства.

63.Шляхи залучення молоді до державного управління в Україні.

64.Кадрова політика – універсальний важіль державного будівництва.

65.Права, свободи і обов'язки людини і громадянина у сфері державного управління.

66.Адміністративна юстиція і квазіюстиція.

67.Вплив децентралізації та деконцентрації публічної влади на стабілізацію державного управління

68.Феномен радянської правової культури та його вплив на систему державного управління в Україні.

69.Система стримувань і противаг як надійний механізм розподілу влади.

70.Концептуальні засади функціонального обстеження органів виконавчої влади.

71.Роль і місце адміністративних судів в системі державної влади.

72.Роль і місце Конституційного Суду України у системі стримувань і противаг.

73.Проблеми вдосконалення адміністративно - територіального устрою України.

74.Проблеми управління освітою в теорії та практиці державного управління.

75.Державно - громадське управління загальною середньою освітою в Україні: стан та перспективи.

76.Державна політика забезпечення якості загальної середньої освіти.

77.Міжнародні системи індикаторів якості освіти як основа для порівняльного аналізу державного управління освітою.

78.Теоретико - методологічні засади дослідження державної політики у сфері культури.

79.Стан культурної сфери та особливості здійснення державної політики у сфері культури в сучасних умовах.

80.Аналіз становлення ідей ґендерної рівності та проблеми державного забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у зарубіжній та вітчизняній науковій думці.

81.Витоки та передумови становлення ґендерної політики в Україні

82.Громадські рухи чоловіків як інтелектуальна та соціально - політична передумова виникнення ґендерної теорії.

83.Теоретико - методологічні засади регулювання міграційних процесів.

84.Європейські підходи до вироблення та реалізації міграційної політики.

85.Особливості державної молодіжної політики на регіональному рівні.

86.Взаємодія органів державної влади і молодіжних організацій. Форми і методи співпраці.

87.Кадрові процеси в державному управлінні України.

88.Воєнно - політична діяльність держави в умовах трансформаційних процесів.

89.Державна політика України у сфері засобів масової інформації як об’єкт наукових досліджень.

90.Правове регулювання функціонування мережі Інтернет як елемента інформаційної інфраструктури.

91.Організаційно - правові засади інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій.

92.Шляхи вдосконалення інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій.

93.Державно - правовий механізм політики інформаційної безпеки.

94.Проблеми становлення електронного уряду і електронного врядування в Україні.

95.Переваги і недоліки інформаційного суспільства.

96.Паблік рілейшнз у системі комунікації та управління.

97.Осучаснення управлінської культури як основа оновлення управлінських відносин.

98.Іноземний досвід впровадження управління якістю в роботу органів влади.

99.Міжнародні стандарти державного управління.

100.Проблеми європеїзації державного управління в Україні.

Вимоги до реферату

1.Вибір теми узгоджується з викладачем.

2.Реферат має бути набраний 14 Тimes New Roman; інтервал 1,5; верхнє і нижнє поле-2; ліве-2,5; праве-1,5; обсяг не менше 15 с (без тестових завдань).

3.Структурно має бути титулка, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної (!) літератури, додатки. В тексті обов`язково (!) мають бути посилання на використані праці.

4.До реферату розробити тестові завдання, використовуючи відкриті і закриті запитання та виходячи зі змісту реферативної роботи (орієнтовно 20-30 завдань).

5.Реферат подати на кафедру державного управління в роздрукованому вигляді та на CD (DVD)-диску (у файлі).

Завдання творчого характеру

1.Придумайте і запишіть на окремих аркушах невеличку історію на тему «Управлінець ХХІ ст.» (обсяг від 2 сторінок і більше).

2.Знайдіть і запишіть на окремих аркушах прислів`я, приказки, вислови відомих людей щодо особливостей управлінської діяльності.

3.Знайдіть і зробіть анотований огляд наукових розробок В. Авер`янова, Г. Атаманчука, В. Князева, В. Лугового, В. Малиновського, Н. Нижник, О. Оболенського, Л. Пашко, Г. Райта, Е. Тоффлера (вибрати одну з наукових праць того чи іншого вченого і зробити до неї анотацію).

4.Керуючись робочою програмою, розробіть алгоритм вивчення дисципліни «Державне управління».

5.Керуючись робочою програмою, розробіть 10 варіантів підсумкової контрольної роботи (по 3 питання).

6.Назвіть основні проблеми удосконалення суб’єктно - об’єктних відносин у сфері державного управління.

7.Сформулюйте основні критерії прийняття оптимальних управлінських рішень з огляду на політичний розвиток сучасної України.

8.Назвіть приклади правових колізій, що виникають під час прийняття управлінських рішень.

9.Заповніть таблицю:

Школи управління

Школа управління

Основні ідеї

Представники

10.Чи достатнім, на Вашу думку, є соціальний і правовий захист державних службовців? Свою думку обґрунтуйте.

11.Як впливає контроль на ефективність прийняття і реалізації управлінських рішень? Аргументуйте свої міркування.

12.Складіть порівняльну таблицю повноважень голови районної (обласної) ради і голови районної (обласної) державної адміністрації.

13.Розробіть систему критеріїв побудови внутрішньої структури сільської (селищної, міської) ради.

14.Запропонуйте власний алгоритм проведення адміністративної реформи в Україні.

15.Чи оптимальними, на Вашу думку, є розподіл повноважень між місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування? Свою думку обґрунтуйте.

16.Заповніть таблицю:

Вид організаційної

структури

Переваги

Недоліки

Лінійна

Функціональна

Лінійно - функціональна

Дивізіональна

Матрична

Мережева

17.Проблеми розмежування адміністративних і політичних посад в органах державної влади. Аргументуйте свої міркування.

18.Чи спрацювала, на Вашу думку, українська національна ідея після здобуття Україною незалежності? Аргументуйте свої міркування.

19.Проаналізуйте зміст вислову Н. Ковалик: «Життя - це ніби сходи. Ми ходимо ними уверх і вниз, переживаємо зачарування і розчарування, почуваємося щасливими і нещасними, і людей сприймаємо то з висоти однієї сходинки, то з іншої».

20.Чи є, на Вашу думку, ефективною модель організації державної влади на обласному (районному) рівні? Свою відповідь обґрунтуйте.

21.Заповніть таблицю:

Назва реформи

Сутнісні характеристики

Основні труднощі

втілення в життя

Політична

Адміністративна

Судово - правова

Адміністративно -

територіальна

Муніципальна

22.Чому римський філософ Діоген ходив Римом вдень із запаленою свічкою і відповідав тим, хто про це його запитував: «Шукаю людину»?

23.Що, на Вашу думку, не знає кордонів, часу, простору в системі державної влади? Аргументуйте свої міркування. Наведіть приклади.

24.Розробіть власну систему критеріїв наближення системи державного управління в Україні до стандартів Європейського Союзу.

25.Чи був правий, на Вашу думку, німецький філософ І. Кант, коли стверджував: «Ідеї управляють світом і перевертають його, або іншими словами, весь суспільний механізм базується в кінцевому рахунку на думках»? Свої міркування підтвердіть прикладами з історії.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Авер’янов В. Закон про Кабінет Міністрів України: результати

доктринального тлумачення // Право України. - 2007. - №6. – С.3-8.

 1. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії, Албанії. – К.: УАДУ при Президентові України, 1999. – 235 с.

 2. Алексєєв В. Перспективи розвитку системи управління комунальною власністю // Вісн. НАДУ. - 2005. - №1. - С.492-497.

 3. Андрійко О.Ф. Контроль в демократическом государстве: проблемы и тенденции. - К.: Наук. думка, 1994. – 114 с.

 4. Андрійко О.Ф. Державний контроль у сфері виконавчої влади. України. - К., 1999. - 45 с.

 5. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: Пер. с англ.; Под ред. С. К. Мордовина. - 8-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 832 с.

 6. Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно -функциональные вопросы) Учебное пособие. (Энциклопедия управленческих знаний). – М.: ОАО НПО «Экономика», 2000. – 302 с.

 7. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. - 2-е изд. доп. - М.: Омега - Л, 2004. - 584 с.

 8. Бакуменко В.Д. Формування державно - управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 320 с.

 9. Бакуменко В.Д. Формування державно - управлiнських рiшень: проблеми теорiї, методологiї, практики: Монографія / В. Д. Бакуменко; Редкол.: В. М. Князєв, П. I. Надолiшнiй, М. I. Мельник та iн. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.

 10. Барабаш Ю.Г. Принципи парламентського контролю // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7. - С.82-85.

 11. Бєлов Д.М. Роль глави держави в механізмі здійснення державної влади // Юридична Україна. – 2005. - № 5(29). – С.11-15.

 12. Блощинська В.А. Організація праці менеджера: Навчально-методичний посібн. – Івано - Франківськ: ІМЕ “Галицька академія”, 2007. – 248 с.

 13. Бойетт Джозеф Г., Бойетт Джимми Т. Путеводитель по царству мудрости: лучшие идеи мастеров управления: Пер.с англ. - 2-е изд., стер. - М.: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2002. - 416 с.

 14. Бойко-Бойчук Л. Синергетика як методологічний підхід у дослідженнях соціальних наук // Людина і політика. – 2003. – № 5. – С.56-63.

 15. Боссарт Д., Деммке К. Державна служба у країнах - кандидатах до ЄС: нові тенденції та вплив інтеграційного процесу (пер. з англ. О. М. Шаленко). – К.: Міленіум, 2004. – 128 с.

 16. Брус Т.М. Аналіз державної політики як знаряддя громадянського суспільства // Актуал. пробл. держ. упр. - Д.: ДФ УАДУ, 2001. - Вип. 2 (5). - С.92-99.

 17. Бублик Г.В. Проблеми поняття та змісту делегованих повноважень місцевих органів влади // Юридична Україна. - 2004. - №2. - С.10-12.

 18. Бублик Г.В. Матеріальне та фінансове забезпечення делегованих повноважень // Юридична Україна. - 2004. - №11. – С.21-24.

 19. Бутирська Т. Методологічні проблеми сучасного державного будівництва України // Вісник НАДУ. - 2006. - №4. - С.194-206.

 20. Вагина Л.В. Механизмы реализации гарантий государственных служащих. Учебно - методическое пособие. – М.: РАГС, 2005. – 67 с.

 21. Василенко И.А. Административно - государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия: Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Изд-во «Логос», 2000. – С.127-169.

 22. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с.

 23. Величко В.О. Управлінське рішення як форма діяльності місцевої державної адміністрації // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. - X.: Нац. юрид. акад. України, 2000. - Вип. 43. – С.75-80.

 24. Вітер Д.В. Стилі мислення в управлінні соціальним розвитком // Актуальні проблеми держ. управління: Зб. наук. пр. / Редкол.: С. М. Серьогін (голова ред.) та ін. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2003. – № 3(13) – С.60–71.

 25. Воронько О.А. Керівні кадри: державна політика та система управління: Навч. посібник. — К.: Вид-во УАДУ, 2002. — 156 с.

 26. Гаврилов Н.И. Мера государственности демократического государства. – К.: Наук. думка, 1997. – 115 с.

 27. Гаврилов Н.И. Феномен государственной власти народа. – Севастополь: Вебер, 2003. – 300 с.

 28. Гаєвський Б.А., Ребкало В.А. Культура державного управління: Організаційний аспект: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 144 с.

 29. Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 224 с.

 30. Гаман М.В. Державне регулювання інноваційного розвитку
  України: Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 388 с.

 31. Ґендерний розвиток у суспільстві: (конспекти лекцій). - 2-е вид. -К: ПЦ «Фоліант», 2005. - 351 с.

 32. Геник С. Усе починається з родини. – Івано - Франківськ : „Сіверсія” ЛТД, 1998. - 725 c.

 33. Глазунов Г. Президентський контроль: новий погляд на методологічні аспекти // Вісник УАДУ. - 2002. - № 2. - С.21-28.

 34. Государственная служба (комплексный поход) / Отв. ред. А. В. Оболонский. – 2-е изд. - М.: Дело, 2000. – 440 с.

 35. Государственное управление: политика в действии / Ред. кол.: В. В. Русакевич, В. М. Михеев и др.. – Мн.: Беларусь, 2000. – 472 с.

 36. Гошко А.О., ДмитренкоГ.А., Князєв В.М. Контури нового управлінського курсу трансформації України. – К., 2004. – 176 с.

 37. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. - 254 с.

 38. Грицяк І.А. Законодавчі та виконавчі органи Європейського Союзу // Вісн. УАДУ. – 2002. – № 2. – С.237-243.

 39. Грицяк І.А. Європеїзація державного управління // Вісн. НАДУ. – 2004. – № 4. – С.38-45.

 40. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. посіб. – К.: Вид-во “К.І.С.”, 2004. – 260 с.

 41. Грицяк І.А. Управління в Європейському Союзі: теоретичні засади: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 238 с.

 42. Грицяк Н.В., Глущенко В.О., Протасова Н.Г. Проблеми ефективності підвищення кваліфікації керівних кадрів: Кол. моногр. / За заг. ред. І. В. Розпутенка. – К.: Вид-во “К.І.С.”, 2003. – 224 с.

 43. Губа О. Концептуально - методологічні підходи до дослідження проблем формування і реалізації кадрової політики // Вісн. УАДУ. – 2003. – № 2. – С.284–293.

 44. Гурне Б. Державне управління / Пер.з франц. В. Шовкуна. – К.: Вид-во Основи, 1993. – 165 с.

 45. Денчук Р. Органи місцевого самоврядування як суб`єкти управління комунальною власністю // Юридична Україна. – 2005. – № 3. – С.64–68.

 46. Дерець В. Зміст управлінських відносин у системі органів виконавчої влади України // Юридична Україна. - 2005. - № 11. - С.19-22.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні вказівки з дисципліни «державне управління» для слухачів магістратури, які навчаються за заочно-дистанційною формою

  Реферат
  Для самостійного вивчення слухачі використовують «Методичний посібник» та «Конспект лекцій» з дисципліни, які розміщені на сайті в електронному варіанті, а також іншу літературу, короткий перелік якої вміщено у цих методичних вказівках.
 2. Робоча програма з дисципліни «Державне управління» для слухачів магістратури спеціальності 150101 «Державна служба» Кількість годин: всього 108

  Документ
  Робоча програма дисципліни «Державне управління» розроблена відповідно до рекомендацій Головного управління державної служби України щодо організації підготовки магістрів за спеціальністю 8.
 3. Тематика рефератів з дисципліни «Вступ до спеціальності»

  Реферат
  Структурно має бути титулка, план, вступ, розділи, висновки, список використаної(!) літератури. В тексті обов`язково (!) мають бути посилання на використані праці.
 4. Тематика рефератів з дисципліни Соціальна І гуманітарна політика

  Реферат
  2.Реферат має бути набраний 14 Тimes New Roman; інтервал 1,5; верхнє і нижнє поле - 2; ліве - 2,5; праве - 1,5; обсяг не менше 15 с (без тестових завдань).
 5. Тематика рефератів з дисципліни "облік І аудит в банках"

  Реферат
  Організація обліку міжнародних розрахунків у комерційних банках. Облік операцій комерційних банків по кредитуванню зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.

Другие похожие документы..