Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Дискpетные сигналы. Единичный импульс (дискретная дельта-функция) и единичная ступенчатая функция. Последовательности конечной пpотяженности и пеpиоди...полностью>>
'Документ'
ПЕРЕЧЕНЬ административных процедур, осуществляемых структурными подразделениями учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств...полностью>>
'Учебное пособие'
Изложены теоретические основы противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных болезней. Приведены эпидемиологические материалы по 40 нозологич...полностью>>
'Закон'
Сейчас в обществе наблюдается повышенный интерес к аномальным явлениям окружающего мира, к тому, что принято называть “чудесами”. Это такие феномены,...полностью>>

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Правила прийому

до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

в 2012 році

Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ508914 від 24.06.2011р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року №1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1222/19960.

І. Загальні положення

  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо – кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

  2. До Київського національного університету імені Тараса Шевченка приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, а також яким надано статус біженця або особа, яка потребує додаткового захисту, приймаються до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у порядку, передбаченому для громадян України.

  1. Прийом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Іногородні студенти денної форми навчання за поданням факультетів та інститутів університету можуть забезпечуватися гуртожитком за наявності вільних місць.

1.5. Усі питання, пов’язані зі вступом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вирішуються Приймальною комісією.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює прийом студентів на другий курс ННЦ Інституту біології, Інституту журналістики, Інституту філології, географічного, геологічного,економічного, радіофізичного, юридичного факультетів (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2 до цих Правил прийому).

  5. Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

2.6. На денну форму навчання до Військового інституту приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, виявили бажання здобути вищу освіту, віком від 17 років до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання, а також військовослужбовці та військовозобов’язані віком до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

На заочну форму навчання до Військового інституту приймаються особи рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах з метою здобуття базової вищої освіти за спеціальністю, не спорідненою з військово-обліковою спеціальністю за окремим конкурсом на місця державного замовлення, що визначаються щороку Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Особи жіночої статі приймаються на навчання до Військового інституту на напрями (спеціальності), що визначаються щорічним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.7. Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить набір на контрактній основі на перепідготовку для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста без відриву від виробництва осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів (якщо такі будуть виділені Київському національному університету імені Тараса Шевченка в 2012 році);

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних вищих начальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи Приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю – з 9-00 до 17-00, в суботу – з 9-00 до 14-00. У неділю 29 липня та 5 серпня 2012 року – з 9-00 до 14-00.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

17 липня 2012 року

17 липня 2012року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

20 липня 2012 року

20 липня 2012року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

31 липня 2012 року

31 липня 2012 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка творчих конкурсів та творчих випробувань

18-31 липня 2012 року

18-31 липня 2012 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового

списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий ( у разі необхідності ) – не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій (у разі необхідності) – не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий ( у разі необхідності ) – не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій (у разі необхідності) – не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня 2012 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня 2012 року

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня 2012 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб –після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня 2012 року

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

2 липня

2012 року

2 липня

2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

16 липня

2012 року

16 липня

2012 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

18-23 липня 2012 року

18-23 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

25 липня 2012

року

не пізніше

25 липня 2012

року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — за ОКР «магістр» до 01 серпня 2012р., за ОКР «спеціаліст» до 03 серпня 2012 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 25 серпня 2012 року

за державним замовленням — за ОКР «магістр» до 01 серпня 2012р., за ОКР «спеціаліст» до 03 серпня 2012 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 25 серпня 2012 року

4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників до Інституту післядипломної освіти за всіма спеціальностями проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Навчання без відриву від виробництва

на основі базової або повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

26 липня 2012 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

з 27 липня по 20 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня

2012 року

4.5. На заочну форму навчання ННЦ Інституту біології на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спорідненими спеціальностями ( див. додаток 2 до цих Правил прийому).

На денну та заочну форму навчання Інституту журналістики на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс навчання за напрямом «видавнича справа та редагування» приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю «видавнича справа та редагування».

На денну та заочну форму навчання Інституту філології за результатами вступного екзамену на другий курс навчання за напрямом «філологія» за спеціальностями «українська мова та література», «фольклористика, українська мова та література» приймаються випускники педагогічних коледжів, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю «початкова освіта».

На денну форму навчання географічного факультету за напрямом «геодезія, картографія та землеустрій» на другий курс за результатами вступного екзамену приймаються випускники геологорозвідувальних та геодезичних технікумів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

На денну та заочну форму навчання геологічного факультету за державним замовленням та/або на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спорідненими спеціальностями ( див. додаток 2 до цих Правил прийому).

На денну форму навчання економічного факультету за напрямом «фінанси і кредит» за результатами вступного екзамену на другий курс приймаються випускники, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю «фінанси і кредит», «оціночна діяльність». На денну форму навчання економічного факультету на напрям «менеджмент» за результатами вступного екзамену на другий курс приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями «організація виробництва», «організація обслуговування на транспорті».

На денну форму навчання радіофізичного факультету за напрямом «радіотехніка» на другий курс за результатами фахового випробування приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спорідненими спеціальностями ( див. додаток 2 до цих Правил прийому).

На денну та заочну форму навчання юридичного факультету на контрактній основі за результатами фахового випробування на другий курс навчання приймаються особи, що мають диплом «молодшого спеціаліста» за спеціальністю «правознавство».

Прийом документів у осіб, зазначених п.4.5. цих Правил здійснюється з 2 липня по 31 липня 2012 р. Фахові випробування у формі екзамену проводяться з 1 серпня по 6 серпня 2012 р. Зарахування вступників проводиться до 25 серпня 2012 р.

4.6. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня 2012 року. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня 2012 року.

4.7. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка на основі повної загальної середньої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Початок прийому заяв та документів

02 липня

2012 року

02 липня

2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс

17 липня 2012 року

17 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 року

20 липня 2012 року

Строки проведення творчого конкурсу

18-20 липня 2012 року

18-20 липня

2012 року

Строки проведення вступних випробувань (оцінка рівня фізичної підготовки, медичний огляд військово-лікарською комісією, психологічне обстеження), вступних екзаменів та конкурс серифікатів.

21 -29 липня

2012 року

-

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години 30 липня

2012 року

не пізніше 12 години 30 липня

2012 року

Терміни зарахування вступників

01 серпня 2012 року

01 серпня 2012 року

4.8. Вступники, що виявили бажання вступити до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та які не пройшли хоча б одного з вступних випробувань (оцінка рівня фізичної підготовки, медичний огляд військово-лікарською комісією, психологічне обстеження), до здачі вступних екзаменів, творчого конкурсу і участі в конкурсі сертифікатів не допускаються.

4.9. Порядок прийому до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо підготовки громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу визначається правилами прийому, які затверджуються ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка та узгоджуються з Міністерством оборони України, та є невід’ємним додатком до цих Правил.

4.10. Особи, які вступають до Інституту філології на напрям підготовки «філологія» – спеціальності «фольклористика, українська мова і література та іноземна мова», «літературна творчість та українська мова і література» – проходять творче випробування у період з 18 по 31 липня 2011 року. Особи, які не пройшли творчого випробування, не допускаються до участі в конкурсі сертифікатів та вступних екзаменів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році (2)

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 508914 від 24.
 2. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Диплом
  Політологи-міжнародники – це експерти, які знаються на країнах і регіонах світу (їх географії, історії, особливостях економічного, політичного, культурного, етнонаціонального, духовного розвитку, демографічній ситуації, міграційних
 3. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 4. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (8)

  Урок
  Історія держави і права України першої половини ХХ ст. відзначається яскраво вираженою специфікою політико-правового розвитку її регіонів. Унікальним явищем в цьому плані є споконвічна українська земля Закарпаття, де з 1919 по 1945 рр.
 5. Київський національний університет імені тараса шевченка герасимова світлана василівна

  Автореферат
  Захист відбудеться 23 квітня 2009 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м.

Другие похожие документы..