Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Член Президиума Совета объединений оценщиков СНГ, к.э.н., профессор, зав. кафедрой «Менеджмент» Павлодарского университета, директор НИИ проблем устой...полностью>>
'Документ'
Прохождение пролива Дрейка сократилось до 2х часов, вас ждет перелет из Пунта Аренас на остров Короля Георга в составе архипелага Южные Шетландские Ос...полностью>>
'Реферат'
Центральний банк України — Національний банк — було утворено у 1991 р. згідно з законом України «Про банки і банківську ді­яльність». Законом було за...полностью>>
'Сказка'
В. кастелянша 14.08 Кто во что горазд (игровая викторина) Дискоклуб Захарова М.В. 15.08 Праздник весёлых конкурсов Захарова М.В. 1 .08 Конкурс загадо...полностью>>

В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

НАУКОВИЙ ВІСНИК

АКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

СЕРІЯ «УПРАВЛІННЯ»

ВИПУСК 3/2011

За заг. ред. В.К. Присяжнюка,

В.Д. Бакуменка

Заснований у 2004 році

КИЇВ – 2011

УДК (351+352+353+354)(477)(06)

Наукове фахове видання України з державного управління.

Засновник: Академія муніципального управління.

Реєстраційне свідоцтво серії КВ №8846 від 9 червня 2004 року.

Схвалено Вченою радою Академії муніципального управління

Протокол 4 від 21 квітня 2011 р.

Редакційна колегія:

Голова редакційної колегіїВ.Д.Бакуменко, д.держ.упр., професор;

члени редакційної колегії:

М.М.Білинська, д.держ.упр., професор;

О.І.Васильєва,д.держ.упр., доцент;

В.Є.Воротін, д.держ.упр., професор;

Т.В.Іванова, к.е.н., професор;

М.Х.Корецький, д.держ.упр., професор;

Т.О.Лукіна, д.держ.упр., професор;

С.В.Майборода, д.держ.упр., професор;

В.І.Тимцуник, д.держ.упр., доцент.

Рецензенти: Корецький М.Х.,д.держ.упр., професор;

Кравченко С.О., д.держ.упр.

.

Збірник висвітлює результати досліджень науковців і практиків щодо різних аспектів державного управління та місцевого самоврядування.

Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.

Адреса редколегії: 01042, м. Київ, вул. І.Кудрі,33, к. 214, к. 316.

Контактні телефони: +38 (044) 529-00-23 (внутр. 1157,1206),

+38 (044) 529-05-16(факс).

© Академія муніципального

управління, 2011


ЗМІСТ

Передмова… 6

РОЗДІЛ І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 7

Бакуменко В.Д., Попов С.А. До питання поширення державно-

управлінських нововведень 7

Безверхнюк Т.М. Проектно-орієнтований підхід як нова філософія

організації управління державними програмами і проектами 17

Бутирська Т.О. Проблеми етичного забезпечення державного

будівництва в Україні 24

Кураташвили Альфред Анзорович. Теоретические проблемы

государственного управления и принципиально новая классификация политических систем… 33

Кураташвили Анзор Альфредович. Теория дерегулирования экономики

в науке государственного управления 39

Орлатий М.К., Гоголь Т.В. Зарубіжний досвід управління розвитком

соціальної інфраструктури 44

Тимцуник В.І., Лахижа М. Історико-теоретичні аспекти організації

влади в Україні (XVII–ХХ століття) 50

Алейнікова О.В. Вітчизняний досвід державного регулювання АПК 60

Антонов А.В. Стимулювання розвитку людського та соціального

капіталу на селі як складова вищого рівня аграрної політики 72

Баштанник В.В. Концептуальні засади реформування державного

управління в умовах сучасного етапу розширення ЄС 78

Биркович Т.І. Засади формування системи державного регулювання

ринку енергопостачання в Україні 86

Бондарчук Н.В. Методи активізації державної політики розвитку

інноваційного потенціалу регіонів 94

Волобуєв М.І., Ціпуринда В.С. Вдосконалення механізму управління підприємством на засадах інноваційного підходу 102

Горник В.Г. Тенденції розвитку зовнішньоекономічної політики

України 113

Дегтярьова І.О. Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю регіону 121

Ємельянов В.М. Механізм впровадження інвестиційної взаємодії

представників державної влади і підприємництва 129

Жарая С.Б. Механізми державного регулювання підприємницької

діяльності: до питання термінологіі 138

Іванова Т.В. Державне управління еколого-економічною безпекою

держави та регіонів 146

Клименко О.В. Сучасне правове регулювання в сфері заняття

народною медициною в Україні 151

Кобець А.С. Долання перешкод інноваційному розвиткові в українському суспільстві за рахунок прориву в освіті 158

Кушнір М.О. Сучасні європейські правові ініціативи з питань стимулювання діалогу влади та громадянського суспільства 164

Лисов І.В. Удосконалення системи державного регулювання у житловій

сфері 172

Литвин О.П. Механізм державного управління у сфері використання

природних ресурсів, як один із елементів охорони загальної

громадської безпеки 178

Литвин Ю.О. Прискорення темпу розвитку та структурні зрушення

в АПК регіону 190

Мельников О.С. Методичні підходи до оцінки пропозицій учасників

торгів у сфері державних закупівель 197

Міщенко Д.А. Характеристика державної економіко-інституційної

підтримки підприємництва в аграрному секторі 203

Мусієнко І.І. Механізми управління запровадженням європейської

парадигми кредитно-трансферної системи у ВНЗ 210

Орлов О.В. Управління ризиками як системна складова

впровадження управлінських рішень 218

Піддубна Л.П. Передумови виникнення та формування

документаційного сервісу в Україні 227

Семенко С.В. Критерії оцінки ефективності державного управління економічною безпекою у сфері контролю за якістю товарів, робіт та

послуг 234

Хасанов М.М. Стратегические цели и направления государственной

политики в Таджикистане 246

Царьов Ю.О. Європейський досвід державного регулювання процесами договірно-правового оформлення державних кордонів 261

Шпачук В.В. Антикризові заходи урядів країн в банківській

системі 268

Шубін С.П. Структура моделі політичної маркетингової організації

інституту державного управління України 274

Близнюк В.В. Обгрунтування єдиної державної політики щодо

розвитку банківської системи 284

Величко В.В. Виявлення і використання конкурентних переваг

регіону на основі ефекту мультиплікації 291

Владіміров Т.О. Автоматизована система експортного контролю як

складова концепції електронного урядування в Україні 298

Война Г.Г. Державне регулювання ринку освітніх послуг 305

Гончарова В.Г. Роль держави у розвитку малого та середнього

підприємництва 313

Дихнич І.В. Соціологічне опитування як метод визначення думки населення щодо реалізації політики залучення інвестицій в розвиток економіки країни…..320

Дутко Н.Г. Сутність та поняття державно-приватного партнерства

в контексті дослідницьких підходів 328

Замикула В.В. Державна політика реформування земельних

відносин у сфері сільськогосподарського виробництва 335

Запорожець Т.В. Національні інтереси та безпека України в контексті геополітики 343

Клименко Ю.Л. Взаємозв’язок державної, регіональної та

промислової політики 350

Корецький О.М. Податкова політика як один із важелів інвестиційної

діяльності держави 358

Корінчевська І.А. Державне регулювання якості репродуктивного

здоров’я в Україні 364

Лієв О.С. Забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку на дeржавному та рeгіональному рівняx 370

Побережна В.А. Принцип політичної нейтральності в контексті

розмежування адміністративних і політичних підходів у державному

управлінні 377

Побережний В.В. Проблеми нормативного забезпечення протидії

корупції в органах державної влади в Україні 384

Савенко С.О. Роль рекламної інформації про суспільно-політичні

зміни в українському суспільстві 392

Савостьянова С.Л. Особливості формування принципів соціального медичного страхування  в Україні 398

Синиця М.І. Використання соціальних технологій в державному

управлінні 406

РОЗДІЛ ІІ. РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ 419

Васильєва О.І. Концептуальні підходи щодо регіоналізації в Україні 419

Темиргалієв Р.І. Децентралізація управління соціально-економічним

розвитком як елемент удосконалення регіонального менеджменту 427

Третьяков І.М. Стратегія реформування системи управління

транспортним комплексом Київського регіону 434

Чернов С.І. Оцінка розвитку інституційної структури регіональної

соціальної політики 445

Клюй О.О. Теоретичні засади інституційної модернізації місцевого самоврядування в Україні 451

Фесянов П.О. Реалізація заходів щодо охорони навколишнього

середовища на регіональному рівні 457

Черкаска В.В. Місцеві державні адміністрації та соціально-

економічний розвиток територій 463

Щапін Є.С. Система державного регулювання конкурентного

регіонального ринку енергопостачання 469

ПЕРЕДМОВА

Черговий 3/2011 випуск Наукового вісника Академії муніципального управління (серія «Управління»), який є фаховим виданням у галузі науки «Державне управління», присвячений широкому спектру актуальних питань державного та регіонального управління і місцевого самоврядування як в Україні, так і за рубежем. Більшість статей в ньому представлено докторантами, аспірантами та здобувачами.

Наукове видання зорієнтовано, насамперед, на наукові спеціальності 25.00.02 – «механізми державного управління» та 25.00.04 – «місцеве самоврядування» галузі науки «Державне управління», що найбільше відображає напрями освітньої та наукової діяльності його засновника.

У виданні отримали розвиток дослідження з сучасних проблем державного управління та місцевого самоврядування, зокрема: напрями державного впливу на інноваційно-інвестиційну складову економічного розвитку; розвиток інноваційних ідей в теорії державного управління; державно-управлінські механізми забезпечення роботи зі зверненнями громадян до Уряду; аксіологічний підхід до концептуалізації парадигми суспільної стабільності в державному управлінні; інформаційний підхід у дослідженнях ефективності функціонування системи державного управління; чинники впливу на розвиток соціального захисту населення на рівні держави; процеси формування органів управління державою та її адміністративно-територіальними одиницями та інші.

Даний збірник оформлено відповідно до вимог ВАК України. Для кожної статті наведено анотації на трьох мовах (українській, російській та англійській), зазначено рецензеGнтів.

Зміст збірника виставлено на WEB-сайті Академії муніципального управління: www.amu.kiev.ua.

РОЗДІЛ І

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

УДК 351:002.8 Бакуменко В.Д.,

проректор з наукової роботи

Академії муніципального управління;

Попов С.А.,

заступник директора з наукової роботи Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

ДО ПИТАННЯ ПОШИРЕННЯ

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ НОВОВВЕДЕНЬ

Розглядаються фундаментальні моделі (Ф.Баса, Е.Роджерса та Б.Гомперца) щодо поширення нововведень у сфері державно-управлінської практики. Акцентується увагу на можливості використання моделі Ф.Басса для прогнозування процесу поширення нововведень в системі органів публічного управління.

Рассматриваются фундаментальные модели (Ф.Басса, Е.Роджерса и Б.Гомперца) относительно распространения нововведений в сфере государственно-управленческой практики. Акцентируется внимание на модели Ф.Басса для прогнозирования процесса распространения нововведений в системе органов публичного управления.

We consider the basic model (F. Bass, E. Rogers and B. Gompertzian) on the distribution of innovations in public management practices. Focuses attention on the possibility of using models to predict F. Bass of the extension of innovations in the system of public administration.

Постановка проблеми. Сучасний суспільний розвиток характеризується активізацією інноваційних процесів як в управлінні суспільною діяльністю взагалі, так і в державно-управлінській практиці зокрема. Пожвавлення таких процесів зумовлено прагненням України інтегруватися в світове та європейське товариство, наслідуючи не тільки узвичаєні норми та цінності, а й новостворені та/або вже застосовані типові управлінські ідеї. Відповідно, модель інноваційного процесу виокремлює такі складові як: створення інноваційного середовища, забезпечення його розвитку та моніторинг інновацій [1, с. 173 -175]. Обрана модель ґрунтується на формуванні попиту, що актуалізує різноманіття проблем, зокрема ті, що пов’язані з забезпеченням масового поширення нововведень в діяльність органів публічного управління з метою досягнення найвищої їх ефективності в сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перші обґрунтовані твердження про вплив поширення нововведень на розвиток суспільства зустрічаються в роботах Л.Моргану та Г.Тарду [2 с. 141 -142; 3]. Останній визначив як першооснову поширення нововведень ефект наслідування (імітації), сутність якого у копіюванні та повторенні поведінки одних індивідів іншими, зокрема щодо нових ідей або уречевлених об’єктів у суспільстві. Рушійна сила даного ефекту вбачається у міжособистісній комунікації, яка в теорії Г.Тарда щодо функціонування суспільства постає як фундамент його розвитку.

На теперішній час сформувалися теорії дифузії нововведень як в економічному, так і в соціальному аспектах. В теорії та практиці дифузії нововведень визнаються фундаментальними моделі Ф.Басса та Е.Роджерса [3, с. 237 – 240; с. 312 - 314]. Соціальні перешкоди та стимули нововведенню виявлені засновником вітчизняної інноватики А.І.Пригожиним [4]. На його думку, новація постає інновацією лише у разі її масового поширення, що сприяє досягненню найбільшого ефекту від її застосування. Набули також розвитку психологічні аспекти досліджень щодо інноваційної активності особистості та започатковані розвідки державно-управлінської інноватики [5, 6].

Мета даного дослідження полягає в аналізі сучасного стану поширення деяких державно-управлінських нововведень та можливостей використання відомих моделей поширення інновацій в умовах діяльності органів публічного управління.

Виклад основного матеріалу. Сучасний досвід поширення нововведень в органах публічного управління України вказує на складність цього процесу з явно вираженим ймовірнісним характером. Навіть за наявності прикладів успішного впровадження окремо взятої типової ідеї, очевидності її переваг та наслідків, подальше її поширення та використання може бути стриманим, епізодичним або відхиленим. Як свідчать сучасні теоретико-практичні напрацювання, масове поширення інновацій може розтягнутися на десятки років. Причому, наслідки якісних змін можуть мати протилежний характер відносно очікуваних результатів [2, с. 31 - 44]. Зазвичай, поширення нововведень у суспільстві віддзеркалюють кумулятивною функцією ĸ = f (t), яка характеризує у часі (t) динаміку зростання загальної кількості впроваджувачів (ĸ) в межах країни, регіону або певної території. У разі успішного поширення зазначена функція набуває S-подібного характеру.

Сучасна державно-управлінська практика відрізняється прагненням до застосування широкого спектру інструментів державного та муніципального менеджменту, зокрема таких як: системи управління якістю (далі – СУЯ), статути територіальних громад (далі – Статути), стратегічне планування, меморандум щодо стабілізації цінової ситуації на ринку споживчих товарів та послуг (далі - Меморандум), WEB - сайти, електронний документообіг та інше.

На підставі інформації різних джерел, побудовано кумулятивну криву щодо поширення в меріях міст регіонального значення АР Крим та місті Севастополь WEB - сайтів (рис. 1, крива К1), Статутів (рис. 1, крива К2) та стратегічного планування (рис. 1, крива К3). Крива К4 на рисунку 1 віддзеркалює поширення в межах України СУЯ в регіональних центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів (далі – Центр).

На рис. 2 графічно наведено приклад поширення Меморандуму щодо стабілізації цінової ситуації на ринку медичних препаратів (експериментальні криві: К1 - кумулятивна, К1.1 та К1.2 - перша та друга похідні відповідно; прогнозні криві: К2 - кумулятивна, К2.1 та К2.2 - перша та друга похідні відповідно.

На зазначених рисунках на вісі ординат позначено кумулятивну кількість впроваджених інноваційних інструментів (к), а на вісі абсцис – дата впровадження (t).

Відмінності кривих К1- К4 на рис. 1 зумовлені розбіжністю параметрів як самих інструментів державного та муніципального менеджменту, так і умовами їх поширення в органах публічного управління та Центрах. Деякі з зазначених кривих наближаються до S-подібної форми, що свідчить про можливість успішного розвитку процесу поширення. З наведених прикладів лише процес поширення WEB - сайтів в меріях міст АР Крим регіонального значення є завершеним. До таких міст відносяться: Алушта, Армянськ, Джанкой, Євпаторія, Керч, Красноперекопськ, Саки, Сімферополь, Феодосія, Ялта, а також враховано місто Севастополь, що має загальнодержавне значення.

Найбільш представленим серед зазначених інструментів є поширення Меморандумів в регіонах України. Найвища інтенсивність їх впроваджень припадає на липень - вересень 2010 року. Цей процес було започатковано в липні 2010 року в Одеській області. Держцінінспекція в цій області першою в Україні ініціювала, розробила та впровадила Меморандум під патронатом голови облдержадміністрації. У подальшому Держцінінспекція України вивчила цей досвід та директивно рекомендувала поширити його в інших регіонах. До теперішнього часу не впровадили Меморандум шість регіонів, яких за прийнятою термінологією можна віднести до забар. Високий темп поширення Меморандуму було зумовлено гострою необхідністю стабілізації соціальної напруженості у зазначеній сфері в регіонах та відносною легкістю розробки і впровадження цього нововведення.

Спостерігається певна стриманість процесів поширення стратегічного планування та Статутів в АР Крим (рис. 1, криві К2 та К3 відповідно). В той же час, останні у Вінницький області набули масового поширення. Впровадження СУЯ здійснено лише в 12 Центрах (рис. 1, крива К4).

Заслуговує уваги впровадження СУЯ в центральних органах виконавчої влади (далі – ЦОВВ), місцевих держадміністраціях регіонального рівня та в Раді Міністрів АР Крим (далі - МДА). Таке нововведення визначено Державною програмою [7] з терміном впровадження 2006 – 2008 рр. Серед ЦОВВ Головдержслужби України та її територіальні підрозділи першими впровадили СУЯ на початку 2007 року. Однак, певні перешкоди стримали її поширення, що змусило перенести термін виконання програми на кінець 2010 року. Серед МДА до зазначеного часу впровадили СУЯ тільки в Вінницькій облдержадміністрації.

Прогнозування можливого розвитку процесу поширення СУЯ в МДА можна здійснити за використання нині визнаних у світі моделей Ф.Басса, Е. Роджерса та Б. Гомперца [8, с. 187-228], що описують закономірності поширення нововведень у суспільстві. Перші дві з них вважаються класичними, серед яких модель Ф.Басса є більш узагальненою. Її сутність полягає в тому, що первісний поштовх зростанню кількості впроваджувачів надає вплив засобів масової інформації (далі - ЗМІ): телебачення, радіо, спеціальні видання та інше (рис. 3, крива К1). Такий вплив здебільшого активізує новаторів та деяких ранніх впроваджувачів.

По мірі зростання чисельності користувачів нововведеннями формується їх критична маса, котра забезпечує самопідтримку процесу поширення за рахунок міжорганізаційної взаємодії через міжособистісну комунікацію (далі - МОК) їх працівників. Вплив останньої є найбільш впливовим на процес поширення нововведень (рис. 3, крива К2). Поєднання зазначених впливів формують узагальнену інтенсивність впроваджень у часі (рис.3, крива К3).

Анкетування представників органів влади, в яких впроваджено згадані вище інновації, вказало на наявність зазначених ефектів у державно-управлінській практиці та їх вплив на поширення нововведень. Вони також вказали на додатковий канал комунікації, а саме: «викладач ↔ слухач», що має місце як підчас професійного навчання службовців органів публічного управління, так і в процесі поширення нововведень. Причому у цьому випадку рівень впливу комунікації порівнюється з впливом ЗМІ.

Широко використовувалися можливості інформування за допомогою WEB – сайтів. Також здійснювалася МОК у процесі теоретико-практичних семінарів на базі органу-новатора. Тобто, в цілому, модель Ф. Басса придатна для опису кумулятивного зростання кількості користувачів в державно-управлінській практиці:

Кt = Кt-1 + h (N - Кt-1) + g Кt-1 / N (N - Кt-1), (1)

де: - N – потенційно можлива кількість впроваджувачів: органи влади;

 • Кt, Кt-1 – поточні значення зростання кількості впроваджувачів у фіксовані моменти часу t та t-1 відповідно;

 • h, g – коефіцієнти, що визначають зовнішній (ЗМК) та внутрішній (МОК) вплив відповідно. Як правило, g / h = 0.1, а 0 < g, h < 1.

У цьому співвідношенні друга складова (h (N - Кt-1)) описує початковий етап поширення як активізацію новаторів та перших впроваджувачів, що зумовлений ЗМК. На наступному етапі МОК активізують решту потенційних впроваджувачів: третя складова - g Кt-1 / N (N - Кt-1). У випадку оптимального розгортання процесу поширення максимум інтенсивності нових користувачів співвідноситься з середнім значенням потенційних впроваджувачів.

В моделі Е. Роджерса враховується тільки міжособистісна комунікація (рис. 4). Також припускається, що у випадку S-подібності кумулятивної функції інтенсивність нових впроваджень у часі набуває дзвіноподібної форми, а при наявності достатньої кількості статистичних даних остання трансформується у гаусову криву. Така крива справедлива для нормального закону розподілу щільності ймовірності випадкових величин, якому властиві кількісні характеристики: середнє значення випадкової величини ќ та їх стандартне відхилення sd. Така аналогія надає зручності у наближеному визначенні відносної кількості впроваджувачів у часі за певними категоріями їх інновативності: новатори 2,5 %; ранні впроваджувачі – 13,5 %; рання та пізня більшості – по 34 %; забари 16 %. (рис. 4). За твердженням Е. Роджерса новатори не впливають на процес формування процесу поширення нововведень. Тому новаторів та ранніх впроваджувачів можна поєднати та позначити як останніх з їх загальною кількістю 16%.Скачать документ

Похожие документы:

 1. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (1)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 2. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (2)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 3. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (4)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 4. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (5)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 5. Академія муніципального управління до 15-річчя Академії муніципального управління

  Документ
  Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09.04.2010) / За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.

Другие похожие документы..