Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Православный: Я рад, что вы согласились на эту встречу. В Писании сказано: «Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усе...полностью>>
'Методические рекомендации'
Резанов К.Р. Общие требования к содержанию, организации выполнения и оформлению курсового проекта (работы) по курсам процессов и аппаратов химических ...полностью>>
'Закон'
Згідно Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993р. № 56-93 «Про міс­цеві податки та збори» з урахуванням змін і доповнень , ст.15 Закону ...полностью>>
'Документ'
Среди юнговских понятий интроверсия и экстраверсия полу­чили, по-видимому, наиболее широкое распространение. Юнг показал, что каждый индивидуум может...полностью>>

Протокол №6 від 14. 06. 2011 р. Теми докторських дисертаційних досліджень(педагогіка)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОТОКОЛ № 6

від 14.06.2011 р.

Теми докторських дисертаційних досліджень(педагогіка)

№ за/п

Назва теми

Прізвище автора та установа, де затверджена тема

1

2

3

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

1.

Теоретико-методологічні засади формування систем якості вищої природничої освіти України в умовах євроінтеграції (13.00.01)

Н. консультант: дійсний член НАПН України Луговий В.І.

аляб’єва в.в.

(Ін-т вищої освіти НАПН України)

2.

Розвиток аксіологічної освіти в Польщі (друга половина ХХ ­– початок ХХІ століття)

(13.00.01)

Н. консультант: дійсний член НАПН України Євтух М.Б.

ПЕЛЕХ Л.Р.

(Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т імені академіка Степана Дем’янчука)

13.00.02 – теорія та методика навчання (галузей знань)

3.

Теоретико-методичні засади професійно-орієнтованого навчання фізики майбутніх учителів інформатики

(13.00.02 – теорія та методика навчання фізики)

Н. консультант: д.п.н., професор Сергієчко В.П.

войтович і.с.

(НПУ імені М.П.Драгоманова)

4.

Методична система фізичного виховання студентів аграрних університетів

(13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я)

Н. консультант: д.п.н., професор Тимошенко О.В.

грибан г.п.

(Житомирський нац. агроекологічний ун-т)

5.

Теоретико-методичні засади формування комунікативно-стратегічної компетентності в майбутніх учителів початкових класів

(13.00.02 ­– теорія та методика навчання української мови)

Н. консультант: дійсний член НАПН України Богуш А.М.

ОЛІЯР М.П.

(Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені

К.Д. Ушинського)

13.00.03 – корекційна педагогіка

6.

Психолого-педагогічні основи корекції інтелектуальних порушень у розумово відсталих дітей, позбавлених дошкільної підготовки

(13.00.03)

Н. консультант: д.п.н., професор

Хохліна О.П.

вержиховська о.м.

(Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка)

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

7.

Теоретичні і методичні основи художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя технологій

(13.00.04)

Н. консультант: член-кор. НАПН України Гуревич Р.С.

бойчук в.м.

(Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського)

8.

Теорія і практика розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ століття)

(13.00.04)

Н. консультант: дійсний член НАПН України Мадзігон В.М.

курок в.п.

(Глухівський національний пед. університет імені Олександра Довженка)

9.

Теоретичні і методичні засади формування правової культури майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності

(13.00.04)

Н. консультант: д.п.н., професор

Козяр М.М.

зарічанський о.а.

(Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності)

10.

Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх екологів до управлінської діяльності в умовах збалансованого розвитку

(13.00.04)

Н. консультант: д.п.н., професор

Сергієнко В.П.

скиба ю.А.

(НПУ імені М.П.Драгоманова)

11.

Теоретичні і методичні засади підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання

(13.00.04)

Н. консультант: дійсний член НАПН України Олійник В.В.

самойленко о.м.

(Ун-т менеджменту освіти НАПН України)

12.

Теоретичні і методичні засади формування психолого-педагогічної компетентності викладачів технічних дисциплін у системі неперервної інженерно-педагогічної освіти

(13.00.04)

Н. консультант: д.п.н., професор

Гриньова В.М.

кулешова в.в.

(Українська інженерно-педагогічна академія)

13.

Теоретичні і методичні засади формування лінгводидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах

(13.00.04)

Н. консультант: член-кор. НАПН України Побірченко Н.С.

коваль в.о.

(Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини)

14.

Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у вищих навчальних закладах Угорщини

(13.00.04)

Н. консультант: д.п.н., професор

Тарасенкова Н.А.

боркач є.і.

(Черкаський нац. пед. ун-т імені Богдана Хмельницького)

15.

Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми

(13.00.04)

Н. консультант: д.п.н., професор

Дубасенюк О.А.

зданевич л.в.

(Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія)

16.

Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчання

(13.00.04)

Н. консультант: д.п.н., професор

Сущенко Л.П.

сітовський а.м.

(Відкритий міжнародний УНІВЕРСИТЕТ розвитку людини «Україна»)

17.

Теоретичні і методичні основи формування економічної культури майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю

(13.00.04)

Н. консультант: дійсний член НАПН України Ничкало Н.Г.

нестерова л.в.

(Ін-т професійної технічної освіти НАПН України)

18.

Теоретико-методологічні засади формування професійної етики майбутніх державних службовців у процесі магістерської підготовки

(13.00.04)

Н. консультант: д.п.н., професор

Гура О.І.

рябко і.в.

(Класичний Приватний Університет м. Запоріжжя)

19.

Система професійної самореалізації викладача іноземних мов вищого навчального закладу (13.00.04)

Н. консультант: д.п.н., професор

Лузік Е.В.

абсалямова я.в.

(Нац. авіаційний ун-т)

20.

Теорія і практика професійної підготовки менеджерів дошкільної освіти у вищих навчальних закладах України

(13.00.04)

Н. консультант: дійсний член НАПН України Євтух М.Б.

новгородська ю.г.

(Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя)

21.

Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів біології

(13.00.04)

Н. консультант: д.п.н., професор

Вовк Л.П.

шапран ю.п.

(Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди)

22.

Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівних кадрів до управління якістю освіти в умовах магістратури

(13.00.04)

Н. консультант: д.п.н., професор

Євдокимов В.І.

лунячек в.е.

(Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди)

23.

Теоретико-методологічні засади фундаменталізації змісту фізичної освіти у вищій школі

(13.00.04)

Н. консультант: член-кор. НАПН України Кузьмінський А.І.

луценко г.в.

(Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького)

13.00.05 – соціальна педагогіка

24.

Теоретико-методичні основи підготовки соціальних працівників у сфері сприяння покращенню здоров’я дітей та молоді

(13.00.05)

Н. консультант: д.п.н., професор

Звєрєва І.Д.

петрович в.с.

(Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки)

25.

Теорія та методика соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурне середовище вищого навчального закладу

(13.00.05)

Н. консультант: д.п.н., професор

Рижанова А.О.

білик о.м.

(Харківська держ. академія культури)

13.00.07 – теорія і методика виховання

26.

Теоретико-методичні основи формування національно-культурної ідентичності у студентів вищих педагогічних навчальних закладів

(13.00.07)

Н. консультант: д.психол.н., професор

Павелків Р.В.

потапчук т.в.

(Рівненський держ. гуман. ун-т)

27.

Теоретико-методичні засади формування фізичної культури особистості в умовах цілісної соціально-педагогічної системи

(13.00.07)

сутула в.о.

(Харківська державна академія фізичної культури)

13.00.09 ­–теорія навчання

28.

Теоретичні і методологічні основи дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів

(13.00.09)

Н. консультант: д.п.н., професор

Буряк В.К.

малихіна с.в.

(Криворізький держ. пед. ун-т)

29.

Дидактичні засади формування предметних компетентностей майбутніх учителів філологічних спеціальностей в умовах ступеневої освіти

(13.00.09)

Н. консультант: д.п.н., професор

Буряк В.К.

штельмах Г.Б.

(Криворізький держ. пед. ун-т)

13.00.10 – інформаційно-комунікаційної технології в освіті

30.

Теоретико-методичні засади управління якістю електронних освітніх ресурсів університету

(13.00.10)

Н. консультант: д.п.н., професор

Співаковський О.В.

кравцов г.м.

(Херсонський держ.

ун-т)

31.

Теоретико-методичні засади проектування та впровадження комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища університету

(13.00.10)

Н. консультант: д.п.н., професор

Співаковський О.В.

денисенко в.в.

(Херсонський держ.

ун-т)

Теми докторських дисертаційних досліджень(психологія)

№ за/п

Назва теми

Прізвище автора та установа, де затверджена тема

1

2

3

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

32.

Генезис поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами

(19.00.01)

Н. консультант: д.психол.н., професор

Вісковатова Т.П.

волженцева і.в.

(Одеський нац. ун-т імені І.І.Мечнікова)

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

33.

Психологічні основи творчої взаємодії вчителів і учнів

(19.00.07)

Н. консультант: член-кор. НАПН України Смульсон М.Л.

воронюк і.в.

(НПУ імені М.П.Драгоманова)

34.

Феномен самодепривації психіки суб’єкта в онтогенезі

(19.00.07)

Н. консультант: дійсний член НАПН України Яценко Т.С.

максименко о.г.

(Ін-т післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників

(м. Донецьк))

19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія

35.

Психологічні основи підготовки керівників освітніх організацій до управлінської діяльності

(19.00.10)

Н. консультант: член-кор. НАПН України Карамушка Л.М.

вознюк а.в.

(Ін-т психології імені Г.С.Костюка НАПН України)

Теми кандидатських дисертаційних досліджень(педагогіка)

№ за/п

Назва теми

Прізвище автора та установа, де затверджена тема

1

2

3

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

36.

Етнопедагогічні традиції виховання дітей у родинах еліти Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

(13.00.01)

Н. кер.: к.п.н., доцент Пріма Р.М.

герасимчук а.ю.

(Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки)

37.

Педагогічні умови соціалізації дорослих мігрантів у ФРН (середина ХХ – початок ХХІ століття)

(13.00.01)

Н. кер.: к.п.н., с.н.с. Фольварочний І.В.

сидоренко т.в.

(Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України)

38.

Проблема виховання патріота-державника у педагогічній спадщині Григорія Ващенка (1878-1967 рр.)

(13.00.01)

Н. кер.: д.п.н., с.н.с. Дічек Н.П.

головчук с.ю.

(Київський ун-т імені Бориса Грінченка)

39.

Модернізація фізичного виховання та спорту в університетській освіті Польщі (1991-2011 рр.)

(13.00.01)

Н. кер: д.п.н., професор Ніколаї Г.Ю.

долгова н.о.

(Сумський держ. пед. ун-т імені А.С.Макаренка)

40.

Модернізація музичної підготовки вчителів початкової школи в Республіці Польща в умовах євроінтеграції

(13.00.01)

Н. кер.: д.п.н., професор Ніколаї Г.Ю.

філіппенко н.а.

(Сумський держ. пед. ун-т імені А.С.Макаренка)

41.

Підготовка студентів педагогічних технікумів до краєзнавчої роботи у школі (20 – 30-ті роки ХХ століття)

(13.00.01)

Н. кер.: член-кор. НАПН України

Побірченко Н.С.

крамська з.м.

(Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини)

42.

Історико-краєзнавча діяльність у змісті роботи піонерської організації України (60-ті роки ХХ століття)

(13.00.01)

Н. кер.: к.п.н., доцент Коляда Н.М.

дука т.м.

(Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини)

43.

Розвивальне навчання в дослідженнях і експериментах харківських педагогів (60 – 90-ті роки ХХ століття)

(13.00.01)

Н. кер.: член-кор. НАПН України

Троцко А.В.

кириліва в.о.

(Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди)

44.

Формування особистості майбутнього вчителя у вітчизняній теорії та практиці кінця ХХ – початку ХХІ століття

(13.00.01)

Н. кер: д.п.н., доцент Бельмаз Я.М.

бартків о.а.

(Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов)

45.

Розвиток системи вищої медичної освіти у німецькомовних країнах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

(13.00.01)

Н. кер.: д.п.н., професор Кемінь В.П.

кучумова н.в.

(Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка)

46.

Порівняльна педагогіка в європейських освітніх парадигмах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

(13.00.01)

Н. кер.: д.п.н., професор Кемінь В.П.

чех а.о.

(Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка)

47.

Інтелектуальний розвиток дитини у системі дошкільного виховання Великої Британії

(13.00.01)

Н. кер.: к.п.н., професор Пантюк Т.І.

гарник і.а.

(Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка)

48.

Виховання дітей на традиціях національної культури у закладах дошкільної освіти Іспанії

(13.00.01)

Н. кер.: д.п.н., професор

Кудикіна Н.В.

захожа к.м.

(Київський ун-т імені Бориса Грінченка)

49.

Проблеми статевого виховання старшокласниць в Україні (середина ХХ – початок ХХІ століття)

(13.00.01)

Н. кер.: к.п.н., доцент Клос Л.Є.

миць х.в.

(Нац. ун-т «Львівська політехніка»)

50.

Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні України (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття)

(13.00.01)

Н. кер.: к.п.н. Іванюк Г.І.

січкар А.Д.

(Київський ун-т імені Бориса Грінченка)

51.

Проблема виховання милосердя у школярів підліткового віку у вітчизняній педагогічній думці (50-ті - 90-ті роки ХХ століття)

(13.00.01)

Н. кер.: д.п.н., професор Ткачова Н.О.

скриль о.і.

(Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди)

52.

Формування інтелектуальних умінь студентів гуманітарних спеціальностей вітчизняних класичних університетів у другій половині ХХ століття

(13.00.01)

Н. кер: д.п.н., професор Ткачова Н.О.

шарун ю.ф.

(Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди)

53.

Становлення і розвиток вищої педагогічної освіти в Монголії

(13.00.01)

Н. кер.: д.п.н., професор Жаровцева Т.Г.

ТЕРБІШ БАТЗАЯА

(Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені

К.Д. Ушинського)

13.00.02 – теорія та методика навчання (з галузей знань)

55.

Формування культури українського мовлення студентів нефілологічних спеціальностей в умовах поліетнічного середовища

(13.00.02 - теорія та методика навчання української мови)

Н. кер.: д.п.н., професор

Хорошковська О.Н.

хома т.в.

(Ін-т педагогіки НАПН України)

56.

Диференційований підхід до розроблення і використання дидактичних матеріалів у процесі навчання географії в основній школі

(13.00.02 – теорія та методика навчання географії)

Н. кер.: д.п.н., професор Топузов О.М.

гончарова н.о.

(Ін-т педагогіки НАПН України)

57.

Методика професійно орієнтованого навчання хімії учнів професійно-технічних навчальних закладів кулінарного профілю

(13.00.02 – теорія та методика навчання хімії)

Н. кер.: к.п.н., доцент Іваха Т.С.

блажко а.в.

(НПУ імені М.П.Драгоманова)

58.

Розвиток рухових навичок студентів медичних університетів у процесі занять футболом

(13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я)

Н. кер.: к.п.н., доцент Кірик Т.В.

чернявський ю.д.

(Національний медичний ун-т імені О.О.Богомольця)

59.

Методика навчання неруйнівного контролю майбутніх інженерів-педагогів з використанням каузальних мереж

(13.00.02 – теорія та методика навчання – технічні дисципліни)

Н. кер.: д.п.н., професор Лазарєв М.І.

шматков д.і.

(Українська інженерно-педагогічна академія)

60.

Реалізація соціокультурної змістової лінії на уроках української мови в 5 класі

(13.00.02 – теорія та методика навчання української мови)

Н. кер.: д.п.н., професор Плисько К.М.

кобцев д.а.

(Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди)

61.

Формування рухової активності студентів у процесі реалізації фізкультурно-оздоровчих програм у вищих навчальних закладах

(13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я)

Н. кер.: д. наук з фіз. виховання і спорту, професор Цьось А.В.

повар о.в.

(Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки)

62.

Методика формування англомовної читацької компетенції старшокласників спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов

(13.00.02 – теорія та методика навчання іноземних мов – германські мови)

Н. кер.: д.п.н., професор Пахомова Т.О.

галустова к.г.

(Запорізький нац. ун-т)

63.

Методика формування досвіду художньої інтерпретації музичних творів у підлітків на уроках музики

(13.00.02 – теорія та методика музичного навчання)

Н. кер.: к.п.н., доцент Середа Н.А.

яковлева ю.с.

(Мелітопольський держ. пед. ун-т імені Богдана Хмельницького)

64.

Навчання усної розмовної англійської мови студентів старших курсів з використанням проектної методики

(13.00.02 – теорія та методика навчання іноземних мов)

Н. кер.: д.п.н., доцент Тархан Л.З.

мустафаєва е.с.

(Кримський інженерно-педагогічний університет)

65.

Методика навчання механіки у загальноосвітніх навчальних закладах з використанням мультимедійних засобів

(13.00.02 – теорія та методика навчання фізики)

Н. кер.: к.п.н., доцент Вознюк М.Ф.

пасько о.о.

(НПУ імені М.П.Драгоманова)

66.

Методика формування вмінь музично-виконавської самоорганізації учнів музичних шкіл

(13.00.02 – теорія та методика музичного навчання)

Н. кер.: к.п.н., доцент Бодрова Т.О.

остропольська і.с.

(НПУ імені М.П.Драгоманова)

67.

Методика інтегрованого навчання основ охорони праці і безпеки життєдіяльності майбутніх учителів технологій

(13.00.02 – теорія та методика навчання – технічні дисципліни)

Н. кер: д. п. н., професор Корець М.С.

білик р.м.

(НПУ імені М.П.Драгоманова)

68.

Методика реалізації диференційованого підходу в процесі навчання юнаків старшої школи атлетичної гімнастики

(13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я)

Н. кер: к.п.н., доцент Кіндрат В.К.

семенович с.в.

(Рівненський держ. гуманітарний ун-т)

69.

Розвиток умінь самонавчання англійської мови студентів гуманітарних спеціальностей у процесі позааудиторної роботи

(13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови))

Н. кер.: член-кор. НАПН України Мартинова Р.Ю.

кордонова а.в.

(Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К.Д.Ушинського)

70.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі

(13.00.02 – теорія та методика навчання математики)

Н. кер.: д.п.н., професор Скворцова С.О.

цимбалюк я.с.

(Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К.Д.Ушинського)

71.

Методична система реалізації міжпредметних зв’язків у навчанні математики студентів технічних спеціальностей

(13.00.02 – теорія та методика навчання математики)

Н. кер.: д.п.н., професор Шарко В.Л.

джежуль т.с.

(Херсонський держ.

ун-т)

72.

Методика навчання старшокласників за варіативним модулем «Баскетбол» на уроках фізичної культури

(13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я)

Н. кер.: д.н. з фіз. виховання і спорту, професор Цьось А.В.

третьяков о.о.

(Херсонський держ.

ун-т)

73.

Формування рухових навичок студентів у процесі фізичного виховання засобами легкої атлетики

(13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я)

Н. кер.: к.п.н., доцент Колумбет О.М.

димуцька а.і.

(Чернігівський нац. ун-т імені Т.Г.Шевченка)

74.

Формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України

(13.00.02 – теорія та методика навчання історії)

Н. кер.: к.п.н. Єрмаков І.Г.

пузіков д.о.

(Ін-т педагогіки НАПН України)

13.00.03 – корекційна педагогіка

75.

Особливості формування просторових знаково-символічних систем у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю

(13.00.03)

Н. кер.: к.п.н., доцент Гаврилов О.В.

каменщук т.д.

(Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка)

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

76.

Формування професійної компетентності майбутнього учителя музики засобами диригентсько-хорових дисциплін

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Яропуд З.П.

пухальський т.д.

(Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка)

77.

Підготовка вчителя німецької мови в педагогічних академіях Австрії

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Болсун С.А.

дзевицька л.с.

(Кіровоградський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського)

78.

Розвиток акмеологічної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., с.н.с. Макаренко О.А.

таран о.в.

(Київський ун-т імені Бориса Грінченка)

79.

Підготовка майбутніх менеджерів організацій до використання мультимедіа у професійній діяльності

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Іваницький О.І.

морохова г.о.

(Класичний Приватний Університет

м. Запоріжжя)

80.

Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у Швеції

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Пєхота О.М.

коган г.в.

(Миколаївський нац.

ун-т імені В.О.Сухомлинського)

81.

Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Ляхова І.М.

пономаренко м.в.

(Мелітопольський держ. пед. ун-т імені Б.Хмельницького)

82.

Підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до організації спортивного дозвілля учнівської молоді в аквацентрах

(13.00.04)

Н.кер.: к.п.н., доцент Ареф’єв Л.П.

серман т.в.

(НПУ імені М.П.Драгоманова)

83.

Формування оздоровчої компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації в процесі професійної підготовки

(13.00.04)

Н.кер.: к.п.н., доцент Кукса В.О.

маслов р.в.

(Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди)

84.

Формування інформаційної компетентності магістрантів соціальної роботи в умовах університету

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Мещанінов О.П.

лупиніс т.б.

(Чорноморський держ. ун-т імені Петра Могили)

85.

Формування мотивації до професійного спілкування у майбутніх пілотів міжнародних авіаліній у процесі вивчення фахових дисциплін

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Смирнова І.Л.

москаленко о.і.

(Державна льотна академія України)

86.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування пізнавальних інтересів молодших школярів

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Алфімов В.М.

данильченко с.в.

(Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)

87.

Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів технологій у процесі художньо-трудової підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор

Оршанський Л.В.

ліщинська-кравець г.л.

(Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка)

88.

Формування професійних компетентностей бакалаврів видавничо-поліграфічної справи з використанням електронних посібників

(13.00.04)

Н. кер.: член-кор. НАПН України

Степко М.Ф.

клименко о.і.

(Ін-т вищої освіти НАПН України)

89.

Формування професійної етики майбутніх медичних сестер у навчально-виховному процесі медичного коледжу

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Семеног О.М.

кравченко о.п.

(Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України)

90.

Формування конкурентноздатності майбутніх електромеханіків у процесі вивчення фахових дисциплін у вищому навчальному закладі І-ІІ рівня акредитації

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н. Закатнов Д.О.

сушенцев о.о.

(Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України)

91.

Професійне вдосконалення виробничого персоналу машинобудівної галузі у США

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., доцент Бідюк Н.М.

сушенцев а.о.

(Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України)

92.

Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійного самовизначення

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Радул В.В.

вечірко м.с.

(Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка)

93.

Формування інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології у процесі вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., доцент Бобрицька В.І.

глушак о.м.

(Київський ун-т імені Бориса Грінченка)

94.

Формування інформаційної культури менеджерів організацій у системі післядипломної освіти

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Сущенко А.В.

бондар о.в.

(Класичний Приватний Університет

м. Запоріжжя)

95.

Формування фахових компетенцій майбутніх тренерів-викладачів у процесі вивчення циклу професійно-орієнтованих дисциплін

(13.00.04)

Н. кер.:  д.п.н., професор Сущенко А.В.

буренко м.с.

(класичний приватний Університет

м. Запоріжжя)

96.

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю у процесі вивчення спеціальних дисциплін

(13.00.04)

Н. кер.: дійсний член НАПН України Глузман В.І.

боярчук н.к.

(Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний ун-т»

(м. Ялта))

97.

Формування професійно-когнітивних умінь майбутніх учителів іноземної мови у процесі фахової підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Каменський О.І.

гаЛкіна г.в.

(Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний ун-т»

(м. Ялта))

98.

Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійно-педагогічного проектування

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Докучаєва В.В.

литвиненко о.в.

(Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка)

99.

Формування готовності майбутніх фахівців з комп’ютерних систем до професійної діяльності у науково-інформаційних центрах

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., доцент Карпюк Р.П.

лінчук о.м.

(Луцький ін-т розвитку людини Відкритого міжнародного ун-ту розвитку людини «Україна»)

100.

Організація практичної підготовки магістрантів філології в університеті

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Соколова І.В.

бондаренко о.в.

(Маріупольський держ. ун-т)

101.

Розвиток управлінської компетентності керівних кадрів Державної прикордонної служби України у процесі фахової підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., доцент Діденко О.В.

луцький о.л.

(Нац. академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького)

102.

Формування соціальної компетентності студентів технічних коледжів у процесі гуманітарної підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Мазоха Д.С.

рожко т.а.

(Переслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди)

103.

Розвиток професійної компетентності керівника загальноосвітньої школи в системі післядипломної освіти

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Лікарчук І.Л.

опольська а.в.

(Переслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди)

104.

Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування авторських технологій навчання у професійній діяльності

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Шапран О.І.

новак о.м.

(Переслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди)

105.

Проектування професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання на засадах контекстного навчання

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Шапран О.І.

іщук в.в.

(Переслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди)

106.

Формування професійно-етичної культури майбутніх юристів у процесі гуманітарної підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Богданова І.М.

мельник ю.в.

(Південноукраїнський держ. пед. університет імені К.Д.Ушинського)

107.

Формування валеологічного мислення майбутніх учителів природничих спеціальностей в процесі професійної підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Кукса В.О.

ПАВЛЕНКО І.О.

(Переслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди)

108.

Формування світоглядних орієнтацій майбутнього викладача зарубіжної літератури у процесі професійної підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Князян М.О.

романець в.м.

(Одеський нац. ун-т імені І.І.Мечнікова)

109.

Формування педагогічної компетентності майбутнього психолога у процесі професійної підготовки

(13.00.04)

Н. кер.  д.п.н., професор Князян М.О.

нагорна н.в.

(Одеський нац. ун-т імені І.І.Мечнікова)

110.

Підготовка майбутніх учителів до формування в учнів початкової школи естетичного сприйняття дійсності

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., професор

Пономарьова Г.Ф.

мостова а.о.

(Українська інженерно-педагогічна академія)

111.

Формування готовності викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти до використання технологій дистанційного навчання

(13.00.04)

(Н. кер.: к.п.н., професор

Самойленко О.М.

ручинська н.с.

(Ун-т менеджменту освіти НАПН України)

112.

Формування полікультурної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньо-економічної діяльності в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Ярошинська О.О.

осипенко о.с.

(Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини)

113.

Підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання інтернет-підтримки у професійній діяльності

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор

Золотухіна С.Т.

криштоф с.д.

(Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди)

114.

Формування дослідницької культури майбутніх учителів історії та суспільствознавства у процесі фахової підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Костікова І.І.

мілаш о.о.

(Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди)

115.

Професійна підготовка майбутніх перекладачів в університетах Німеччини

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Мірошниченко В.І.

левицька н.в.

(Хмельницький нац.

ун-т)

116.

Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Гришкова Р.О.

ольховська м.в.

(Чорноморський держ. ун-т імені Петра Могили)

117.

Формування професійних творчих здібностей майбутніх економістів у процесі фахової підготовки в коледжах

(13.00.04)

Н. кер.: член-кор. НАПН України Гуревич Р.С.

стецишина о.в.

(Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського)

118.

Формування готовності майбутнього тренера-викладача до роботи у дитячих оздоровчих центрах

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Максимчук Б.А.

мичак р.р.

(Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського)

119.

Підготовка майбутніх авіадиспетчерів з обслуговування повітряного руху на міжнародних авіалініях в Російській Федерації

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Суркова К.В.

ломакіна м.с.

(Державна льотна академія України)

120.

Управління презентаційною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів регіону

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Рябова З.В.

почуєва о.о.

(Університет менеджменту освіти НАПН України)

121.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчальної комунікації в професійній діяльності

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Гавриш Н.В.

шабаліна в.д.

(Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний ун-т»

(м. Ялта))

122.

Формування професійної компетентності майбутніх технологів-видавців у процесі фахової підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., професор Горбунова Н.В.

частоколян а.в.

(Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний ун-т»

(м. Ялта))

123.

Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурно-дозвіллєвої діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Ляхова І.М.

чорна ж.р.

(Класичний Приватний Університет

(м. Запоріжжя)

124.

Формування ключових компетентностей у майбутніх перекладачів у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін

(13.00.04)

Н. кер.: член-кор. НАПН України Романовський О.Г.

дишлева ю.в.

(Нац. техн. ун-т «ХПІ»)

125.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання засобів естетотерапії на уроках природничо-математичного циклу

(13.00.04)

(Н. кер.: д.п.н., професор Федій О.А.

мірошніченко т.в.

(Полтавський нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка)

126.

Інформаційно-методичне забезпечення підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за дистанційною формою навчання

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Ляхоцька Л.Л.

МИЩИШЕН А.В.

(Університет менеджменту освіти НАПН України)

127.

Формування професійної компетентності з основ економіки та організації виробництва майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки (13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Борисов В.В.

ГОРБАСЕНКО С.О.

(Слов’янський держ. пед. ун-т)

128.

Формування професійно-художньої культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент

Інжестойкова В.О.

ТААМА Аль АТАБІ АЯД ХАЯВІ

(Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені

К.Д. Ушинського)

129.

Формування полікультурної компетентності іноземних студентів в умовах професійної підготовки (13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор

Пальшкова І.О.

ХУ ДІХУА

(Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені

К.Д. Ушинського)

130.

Формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців з міжнародного права у процесі професійної підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Гура О.І.

ГУСЕЛЬНИКОВА С.В.

(Класичний Приватний Університет)

25.

Формування педагогічної майстерності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури та аспірантури (13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Князян І.І.

МАЛЕНКО О.М.

(Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова)

26.

Формування професійного іміджу майбутнього перекладача у процесі підготовки у вищому навчальному закладі

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Князян М.О.

ВОРОБ’йовА К.В.

(Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова)

13.00.05 – соціальна педагогіка

130.

Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім’ями, які виховують віл-інфікованих дітей

(13.00.05)

Н. кер: к.п.н., доцент Лях Т.Л.

брусенко о.л.

(Київський ун-т імені Бориса Грінченка)

131.

Система соціальної роботи з дітьми із функціональними обмеженнями у Великій Британії

(13.00.05)

Н. кер.: д.п.н., професор Безпалько О.В.

комар і.м.

(Київський ун-т імені Бориса Грінченка)

132.

Соціалізація студентів педагогічного коледжу засобами волонтерської діяльності

(13.00.05)

Н. кер.: д.п.н., професор

Харченко С.Я.

шумакова о.с.

(Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка)

133.

Формування здоров’язберігальної компетентності у майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки

(13.00.05)

Н. кер.: к.п.н., професор Веретено Т.Г.

шеремет м.м.

(Київський ун-т імені Бориса Грінченка)

134.

Розвиток соціальної відповідальності старшокласників у діяльності молодіжних громадських організацій

(13.00.05)

Н. кер.: д.п.н., професор

Карпенко О.Г.

сметанюк т.і.

(НПУ імені М.П.Драгоманова)

135.

Педагогічні умови соціального супроводу дисфункційних сімей з дітьми

(13.00.05)

Н. кер.: д.п.н., професор Капська А.Й.

грабовська м.в.

(НПУ імені М.П.Драгоманова)

136.

Гендерна соціалізація дівчат-підлітків з неповних родин

(13.00.05)

Н. кер.: к.психол.н., доцент

Вольнова Л.М.

синякова в.б.

(НПУ імені М.П.Драгоманова)

137.

Педагогічні умови інноваційної культури майбутніх соціальних педагогів

(13.00.05)

Н. кер.: к.п.н., доцент Полякова О.М.

САПАРАЙ Ю.В.

(Сумський держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка)

138.

Формування соціально-комунікативної компетентності молодших підлітків у клубах інтелектуальних ігор

(13.00.05)

Н. кер.: к.п.н., доцент Полякова О.М.

БОРОВИК Г.О.

(Сумський держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка)

13.00.06 – теорія і методика управління освітою

139.

Управління розвитком дошкільного навчального закладу на адаптивних засадах

(13.00.06)

Н. кер: к.п.н., доцент Рябова З.В.

большукіна а.в.

(Ун-т менеджменту освіти України НАПН України)

13.00.07 – теорія і методика виховання

140.

Формування художньої компетентності підлітків засобами образотворчого мистецтва у позашкільних навчальних закладах

(13.00.07)

Н. кер.: к.п.н., с.н.с. Литовченко О.В.

зінов’єв с.м.

(Ін-т проблем виховання НАПН України)

141.

Виховання цінності здорового способу життя студентів вищих аграрних навчальних закладів у спортивно-масовій роботі

(13.00.07)

Н. кер.: д.п.н., професор Волков Л.В.

максимченко в.і.

(Ін-т проблем виховання НАПН України)

142.

Виховання милосердя у молодших школярів у закладах інтернатного типу

(13.00.07)

Н. кер.: к.п.н., доцент Сіданіч І.Л.

вишнівська н.в.

(Ін-т проблем виховання НАПН України)

143.

Виховання відповідальності у дітей молодшого шкільного віку в загальноосвітніх школах-інтернатах

(13.00.07)

Н. кер.: к.п.н., доцент Сіданіч І.Л.

яцеленко а.а.

(Ін-т проблем виховання НАПН України))

144.

Формування соціальної компетентності молодших школярів у процесі позакласної роботи

(13.00.07)

Н. кер.: к.п.н., доцент Жосан О.Е.

данилейко с.і.

(Кіровоградський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського)

145.

Педагогічні умови формування вольових якостей студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі занять циклічними видами спорту

(13.00.07)

Н. кер.: д.п.н., професор Рибалко Л.С.

лєснік в.о.

(Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди)

146.

Формування ціннісного ставлення студентів вищих аграрних начальних закладів до майбутньої професійної діяльності

(13.00.07)

Н. кер.: д.п.н., професор Шахов В.І.

лебедєва н.а.

(Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського)

147.

Формування корпоративної культури студентів вищих технічних навчальних закладів

(13.00.07)

Н. кер: к.п.н., професор Суровцева Р.Ф.

медведєва о.а.

(Донбаська держ. машинобудівна академія)

148.

Формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи і сім’ї

(13.00.07)

Н. кер: к.п.н., доцент Пушкарьова Т.О.

колишкіна а.п.

(Ін-т проблем виховання НАПН України)

149.

Формування етичної вихованості підлітків у гуртках гуманітарного напряму позашкільних навчальних закладів

(13.00.07)

Н. кер.: к.п.н. Корнієнко А.В.

гасин м.о.

(Ін-т проблем виховання НАПН України)

150.

Патріотичне виховання учнівської молоді в професійно-технічних навчальних закладах

(13.00.07)

Н. кер: д.п.н., професор Карпенко О.Г.

стех є.о.

(НПУ імені М.П.Драгоманова)

151.

Виховання толерантності у студентської молоді засобами рекламно-інформаційних технологій

(13.00.07)

Н. кер.: д.п.н., професор Вайнола Р.Х.

образцова а.я.

(НПУ імені М.П.Драгоманова)

152.

Формування культури здоров’я студентів гірничих спеціальностей у вищих навчальних закладах

(13.00.07)

Н. кер: к.п.н., доцент Бабич В.І.

луговський о.е.

(Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка)

153.

Підготовка майбутніх учителів до виховання в учнів духовно-моральних цінностей

(13.00.07)

Н. кер.: к.п.н., доцент Розсоха А.П.

ковровський і.г.

(Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди)

154.

Педагогічні умови виховання дисциплінованості в учнів-спортсменів дитячо-юнацьких шкіл

(13.00.07)

Н. кер: д.п.н., професор Гриньова М.В.

омельяненко о.в.

(Полтавський пед. ун-т імені В.Короленка)

155.

Формування культури здоров’я студентів спеціальних медичних груп у процесі фізичного виховання в медичних університетах

(13.00.07)

Н. кер.: д.п.н., професор

Романишина Л.М.

новакова л.в.

(Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка)

156.

Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю

(13.00.07)

Н. кер: к.п.н. Андрощук Л.М.

куценко с.в.

(Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини)

157.

Виховання культури міжособистісної взаємодії курсантів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів системи МНС України (13.00.07)

Н. кер.: д.п.н., професор Рогальська І.П.

МОХНАР Л.І.

(Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького)

13.00.09 – теорія навчання

158.

Акмеологічні засади формування пізнавальної активності студентів технічного університету у процесі вивчення іноземних мов

(13.00.09)

Н. кер.: к.п.н., професор Смолюк І.О.

кабанкова о.м. (Татушко)

(Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки)

159.

Формування економічної компетентності старшокласників у процесі навчання суспільствознавчих предметів на профільному рівні

(13.00.09)

Н. кер.: д.п.н., професор Топузов О.М.

карась ю.о.

(Ін-т педагогіки НАПН України)

170.

Педагогічне стимулювання майбутнього вчителя до самооцінки навчальної діяльності у процесі професійної підготовки

(13.00.09)

Н. кер.: к.фіз.-мат.н., професор

Білоусова Л.І.

мамон о.в.

(Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди)

13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті

171.

Система «Агапа» як засіб навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії

(13.00.10)

Н. кер.: к.п.н., доцент Семеріков С.О.

стрюк а.м.

(Нац. металургійна академія України)

172.

Методичні засади автоматизації планування наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук на основі системи Sharepoint

(13.00.10)

Н. кер.: к.фіз.-мат.н., доцент

Задорожна Н.Т.

петрушка а.в.

(Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України)

173.

Організаційно-педагогічні засади впровадження в наукових установах електронного документообігу на платформі Sharepoint

(13.00.10)

Н. кер.: к.фіз.-мат.н., доцент

Задорожна Н.Т.

тукало с.м.

(Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України)

Теми кандидатських дисертаційних досліджень(психологія)

№ за/п

Назва теми

Прізвище автора та установа, де затверджена тема

1

2

3

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

1.

Проблеми психології виховання у творчій спадщині Степана Балея

(19.00.01)

Н. кер.: к.п.н., с.н.с. Шевченко О.В.

ятищук а.а.

(Ін-т психології імені Г.С.Костюка НАПН України)

2.

Генезис мотивації самовдосконалення у професійній діяльності психологів-практиків

(19.00.01)

Н. кер.: член-кор. НАПН України Бондаренко О.Ф.

лопушанська н.к.

(Київський нац. лінгвістичний ун-т)

3.

Мотиваційні особливості запам’ятовування та збереження професійних текстів

(19.00.01)

Н. кер.: д.психол.н., професор

Іванова О.Ф.

АКРІТІДУ Е.О.

(Харківський нац. ун-т імені В.Н. Каразіна)

4.

Мотиваційна спрямованість досягнення при запам’ятовуванні та відтворенні художніх текстів

(19.00.01)

Н. кер.: д.психол.н., професор Іванова О.Ф.

ПАНІБРАТЕНКО В.В.

(Харківський нац. ун-т імені В.Н. Каразіна)

19.00.03 – психологія праці, інженерна психологія

5.

Психологічні особливості професійної свідомості майбутнього інженера-педагога

(19.00.03)

Н. кер.: д.психол.н., професор

Бочарова С.П.

руденко с.і.

(Українська інженерно-педагогічна академія)

6.

Психологічні чинники забезпечення надійності у професійній діяльності працівників патрульно-постової служби міліції

(19.00.03)

Н. кер.: к.психол.н., доцент

Філенко І.О.

малєєв д.в.

(Українська інженерно-педагогічна академія)

19.00.04 – медична психологія

7.

Психологічні чинники розвитку синдрому емоційного вигорання та його динаміка у лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги

(19.00.04)

Н. кер.: д.психол.н. Кочарян А.С.

калайтан н.л.

(Національний аерокосмічний ун-т імені М.Є.Жуковського «ХАІ»)

8.

Психологічні чинники адаптації і дезадаптації у жінок, яким виконана гістеректомія в ранньому післяопераційному періоді

(19.00.04)

Н. кер.: д.психол.н. Кочарян А.С.

макаренко а.о.

(Національний аерокосмічний ун-т імені М.Є.Жуковського «ХАІ»)

9.

Типологічні особливості поведінки ув’язнених з психічними розладами

(19.00.04)

Н. кер.: дійсний член НАПН України Моляко В.О.

кардаш є.в.

(Ін-т психології імені Г.С.Костюка НАПН України)

10.

Медико-психологічні детермінанти виникнення та запобігання хронічних закрепів у дітей

(19.00.04)

Н. кер.: дійсний член НАПН України Максименко С.Д.

дмитрієв в.в.

(Національний медичний ун-т імені О.О.Богомольця)

11.

Переживання психічних станів жінками із загрозою переривання вагітності

(19.00.04)

Н. кер.: дійсний член НАПН України Максименко С.Д.

малета о.в.

(Національний медичний ун-т імені О.О.Богомольця)

12.

Медико-психологічна корекція поведінки хворих з фіброміомою матки

(19.00.04)

Н. кер.: дійсний член НАПН України Максименко С.Д.

науменко г.м.

(Національний медичний ун-т імені О.О.Богомольця)

19.00.05 – соціальна психологія

13.

Етнічні стереотипи як чинник структурування комунікативного поля особистості

(19.00.05)

Н. кер.: д.психол.н., професор

Васютинський В.О.

фролова о.в.

(Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України)

14.

Казкотерапевтичні технології корекції жіночих життєвих сценаріїв

(19.00.05)

Н. кер.: к.психол.н. Фролов П.Д.

клименко н.г.

(Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України)

15.

Соціально-психологічні чинники адаптаційних розладів у дітей дошкільного віку та їх корекція (19.00.05)

Н. кер.: д.психол.н., професор

Завацька Н.Є.

ГУРЖИЙ О.В.

(Східноукраїнський нац. ун-т імені В.Даля)

19.00.06 – юридична психологія

16.

Формування психологічної готовності майбутніх адвокатів до захисту неповнолітніх

(19.00.06)

Н. кер.: к.п.н., професор Юхновець Г.О.

горбунова т.і.

(Київський нац. ун-т внутрішніх справ)

17.

Особливості мотивації молодого фахівця ОВС у професійній діяльності

(19.00.06)

Н. кер.: к.психол.н., доцент Клачко В.Н.

чабанюк н.і.

(Академія управління МВС)

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

18.

Психологічні засоби розвитку адаптаційних можливостей старших дошкільників

(19.00.07)

Н. кер.: к.п.н, с.н.с. Гуменюк Г.В.

цибульська т.в.

(Ін-т психології імені Г.С.Костюка НАПН України)

19.

Психологічні умови розвитку конфліктологічної компетентності у майбутнього вчителя

(19.00.07)

Н. кер.: д. п. н., професор

Ложкін Г.В.

ярослав л.о.

(Нац. техн. ун-т України «КПІ»)

20.

Психологічні особливості комунікативної взаємодії студентів з обмеженими можливостями здоров’я

(19.00.07)

Н. кер.: к.психол.н., професор

Ширяєва Л.М.

горбащенко т.м.

(НПУ імені М.П.Драгоманова)

21.

Фасилітативний супровід розвитку комунікативної обдарованості в юнацькому віці

(19.00.07)

Н. кер.: д. психол. н., професор

Лушин П.В.

лук’янчук н.в.

(Ун-т менеджменту освіти НАПН України)

22.

Особливості розвитку батьківської ідентичності у чоловіка в період вагітності дружини

(19.00.07)

Н. кер.: к. психол. н., доцент Бевз Г.М.

попельнюх н.м.

(Ун-т менеджменту освіти НАПН України)

23.

Психологічні особливості становлення децентрації дітей залежних від комп’ютерно-ігрової діяльності

(19.00.07)

Н. кер.: к.п.н., доцент Кондратенко Л.О.

чекстере о.ю.

(Ін-т психології імені Г.С.Костюка НАПН України)

24.

Психологічні особливості формування етнічної свідомості в юнацькому віці засобами української народної вишивки

(19.00.07)

Н. кер.: д. психол. н., доцент

Лозова О.М.

сабол д.м.

(Київський ун-т імені Бориса Грінченка)

25.

Схильність до ризику як чинник агресивної поведінки неповнолітніх

(19.00.07)

Н. кер.: д. психол .н., професор

Медведєв В.С.

дронова о.с.

(Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка)

26.

Підготовка майбутніх психологів-практиків до застосування тілесно-орієнтованих технологій у професійній діяльності

(19.00.07)

Н. кер.: к.психол.н., доцент

Пономарьова О.Ю.

богослова о.г.

(Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний ун-т»

(м. Ялта))

27.

Особливості впливу батьківської родини на психосексуальний розвиток особистості дівчат

(19.00.07)

Н. кер.: д. психол. н. Кочарян А.С.

яковенко о.к.

(Національний аерокосмічний ун-т імені М.Є.Жуковського «ХАІ»)

28.

Психологічні механізми розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів

(19.00.07)

Н. кер.: к.психол.н., професор

Долинська Л.В.

стахова о.о.

(НПУ імені М.П.Драгоманова)

29.

Психологічні особливості становлення особистості іранських підлітків у процесі сімейного виховання

(19.00.07)

Н. кер.: член-кор. НАПН України Бондаренко О.Ф.

дем’яненко А.В.

(НПУ імені М.П.Драгоманова)

30.

Особливості емоційного вигорання вчителів сільської школи та його психопрофілактика

(19.00.07)

Н. кер.: д.психол.н., доцент

Волобуєва О.Ф.

КІрєєва л.р.

(Нац. академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького)

31.

Психолого-педагогічні умови створення позитивного іміджу директора загальноосвітньої середньої школи

(19.00.07)

Н. кер.: д.психол.н., доцент

Волобуєва О.Ф.

якубівський м.р.

(Нац. академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького)

32.

Психологічні особливості сучасного образу світу у студентів Іраку та України

(19.00.07)

Н. кер.: д.психол.н., професор

Симоненко С.М.

ал дафар

абд ал барі

(Ірак)

(Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К.Д.Ушинського)

33.

Психологічні особливості розвитку візуального мислення у студентів музичних спеціальностей

(19.00.07)

Н. кер.: д. психол. н., професор

Симоненко С.М.

хуан інь

(Китай)

(Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К.Д.Ушинського)

34.

Творче мислення як чинник розвитку особистості в підлітковому віці в умовах розвивального навчання

(19.00.07)

Н. кер.: д.психол.н., професор Дусавицький О.К.

САМУЛЕВИЧ Т.Є.

(Харківський нац. ун-т імені В.Н. Каразіна)

19.00.08 - спеціальна психологія

35.

Особливості інтелектуального розвитку дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

(19.00.08)

Н. кер.: д. п. н., професор

Соботович Є.Ф.

андрусишина л.є.

(Ін-т спеціальної педагогіки НАПН України)

19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

36.

Психокорекція професійних деструкцій працівників МНС України

(19.00.09)

Н. кер.: к. психол.н, доцент

Садковий В.П.

тогобицька в.р.

(Національний університет цивільного захисту України)

37.

Психологічні особливості віддалених наслідків стресогенних впливів на особистість

(19.00.09)

Н. кер.: д. психол.н, професор

Корольчук В.М.

кулаженко а.і.

(Миколаївський держ. ун-т імені В.О.Сухомлинського)

19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія

38.

Психологічні особливості розвитку конкурентоздатності викладацького персоналу вищого навчального закладу приватної форми власності

(19.00.10)

Н. кер.: к.психол.н., доцент Філь О.А.

КОРСАКЕВИЧ В.В.

(Вищий навчальний заклад «Університет економіки і права «Крок»»)

19.00.11 – політична психологія

39.

Громадянські уявлення як психологічний чинник розвитку політичної культури молоді

(19.00.11)

Н. кер.: к.психол.н., с.н.с. Жадан І.В.

позняк с.і.

(Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Протокол №9 від 29. 11. 2011 р. Теми докторських дисертаційних досліджень (педагогіка)

  Документ
  Методика формування професійних умінь у майбутніх техніків з монтажу, обслуговування устаткування і систем газопостачання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації
 2. Протокол №8 від 25. 10. 2011 р. Теми докторських дисертаційних досліджень (педагогіка)

  Документ
  Теоретичні і методичні основи модернізації природничонаукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури у вищому педагогічному навчальному закладі
 3. Протокол №2 від 22. 02. 2011 р. Теми докторських дисертаційних досліджень (педагогіка)

  Документ
  Національні засади розвитку освіти кримських татар (середина ХІХ – початок ХХІ століття) (13.00.01) Н. консультант: д.п.н.
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання.
 5. Інформація для громадськості щодо ліцензування Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради з підвищення кваліфікації фахівців з напряму «Педагогічна освіта»

  Диплом
  У Житомирській області освітню послугу у сфері вищої освіти з підвищення кваліфікації фахівців із напряму 0101 «Педагогічна освіта» надає Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Ліцензія Міністерства освіти

Другие похожие документы..