Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
стековая и ассоциативная память Команды пересылки Э- 0 Флаговый регистр и сумматор адреса МП К1810ВМ8 Сегментация памяти МП К1810ВМ8 Логические коман...полностью>>
'Документ'
În acest număr al revistei sînt examinate diferite probleme ale vieţii so­ci­al-po­litice din Republica Moldova: instituţionalizarea partidelor politi...полностью>>
'Задача'
В 1960 США потряс роман Сэлленджира «Над пропастью во ржи», учитель: моя главная задача, чтобы дети, которых я учил, бегут через ржаное поле, не видя,...полностью>>
'Урок'
Формирование представления об информационном пространстве учебника, его компонентах, их взаимосвязи.Способствовать обогащению словаря, совершенствован...полностью>>

Державний стандарт україни (7)

Главная > Державний стандарт
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ.

ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

 

 

 

 

Структура і правила оформлення

 

ДСТУ 3008-95

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

Інститутом прикладної інформатики (ІПрІн) Київської міської державної адміністрації; Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ); Головним відділом стандартизації Технічного центру НАН України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України №58 від 23 лютого 1995р.

3 Цей стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 5966:1982 "Documentation-Presentation of scientific and technical reports"

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: А. Стогній, чл.-кор. НАН України (керівник розробки); Н. Шокол; О.Крючко; М. Єрмошенко, д-р екон. наук; Г. Крайчинська; Ю. Поліщук, канд. техн. наук; А.Сумарєв.

ВСТУП

Державний стандарт України "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення" гармонізований з міжнародним стандартом ISO 5966:1982 "Documentation-Presentation of scientific and technical reports", який використовують у своїй роботі фахівці таких найбільш передових і розвинених країн, як США, Японія, Франція, ФРН, Канада, Нідерланди, Бельгія та ін.

Цей стандарт має такі відмінності та основні переваги над ГОСТ 7.32-91:

 • розширення галузі застосування стандарту;

 • забезпечення повноти бібліографічного, реферативного та повного описів звітів;

 • подальша формалізація звітів відповідно до вимог інформаційних технологій;

 • надання можливості прийняття альтернативних рішень під час складання й оформлення звітів;

 • у звіт, відповідно до ISO 5966:1982, введено дискусійний розділ, у якому можна розвивати нові аспекти звітної роботи та інтерпретувати або коментувати результати і причини, на підставі яких зроблено висновки і рекомендації;

 • стандарт враховує історичні традиції та норми української мови, зокрема, щодо подання прізвищ та імен авторів тощо.

В стандарті враховані багаторічні усталені традиції щодо подання і оформлення звітів.

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на звіти про роботи (дослідження, розроблення) або окремі етапи робіт, що виконуються у сфері науки і техніки.

Стандарт установлює загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення звітів.

Стандарт застосовується складачами звітів про будь-які науково-дослідні, дослідно-конструкторські і дослідно-технологічні роботи.

Стандарт може бути застосований також до таких документів, як дисертації, річні звіти, посібники тощо.

2 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗВІТУ

2.1 Структура звіту

2.1.1 Звіт умовно поділяють на:

 • вступну частину;

 • основну частину;

 • додатки;

 • матеріал у кінці звіту.

2.1.2 Структурну схему звіту наведено на рисунку 1.

2.2 Вступна частина

2.2.1 Вступна частина містить такі структурні елементи:

 • обкладинку (сторінки 1 і 2 обкладинки);

 • титульний аркуш;

 • список авторів;

 • реферат;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

 • передмову.

Вступна

частина

Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)

Титульний аркуш

Список авторів

Реферат

Зміст

Перелік умовних позначень

Передмова

Основна

частина

Вступ

Суть звіту

Розділ

1

2

Підрозділ

2.1

2.2

2.3

Пункт

Підпункт

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.3.1

2.4.3.2

2.5

3

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотографії) і таблиці

Ілюстрації

Рисунок 3.1

Рисунок 3.2

Рисунок 3.3

Таблиці

Таблиця 3.1

Таблиця 3.2

4

5

Висновки

Рекомендації

Перелік посилань

Додатки

Додаток А

Додаток Б

Б.1

Б.2

Б.3

Б.3.1

Б.3.2

Б.3.3

Б.3.1

Б.3.2

Б.3.3

Б.3.3.1

Б.3.3.2

Б.3.3.3

Б.3.3.3.1

Б.3.3.3.2

Б.3.4

Ілюстрації(креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотографії) і таблиці

Ілюстрації

Рисунок Б.1

Рисунок Б.2

Рисунок Б.3

Таблиці

Таблиця Б.1

Таблиця Б.2

Матеріал у кінці звіту

Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Структурна схема звіту

2.2.2 Вимоги до структурних елементів вступної частини звіту - відповідно до розділу 3.

2.3 Основна частина

2.3.1 Основна частина містить такі структурні елементи:

 • вступ;

 • суть звіту;

 • висновки;

 • рекомендації;

 • перелік посилань.

2.3.2 Вимоги до структурних елементів основної частини звіту - відповідно до розділу 4.

2.4 Додатки

2.4.1 Додатки розміщують після основної частини звіту.

2.4.2 Вимоги до додатків - відповідно до розділу 5.

2.5 Матеріал у кінці звіту

2.5.1 Матеріал у кінці звіту містить структурний елемент "Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)".

2.5.2 Вимоги до обкладинки (сторінки 3 і 4 обкладинки) - відповідно до розділу 6.

2.6 Вимоги до подання структурних елементів звіту

2.6.1 Структурні елементи "Титульний аркуш", Реферат"", "Вступ", "Суть звіту", "Висновки", що виділені в 2.2.1, 2.3.1 напівгрубим шрифтом, є обов'язковими.

2.6.2 Структурні елементи "Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)" подають у разі видання звіту.

3 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ

3.1 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)

3.1.1 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) надає користувачеві перше уявлення про звіт і тому має бути чіткою, зрозумілою та інформативною.

3.1.2 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) звіту має зовнішній та внутрішній боки, на яких розміщуються необхідні дані.

3.1.3 Зовнішній бік обкладинки (сторінка 1 обкладинки) містить такі дані:

 • ідентифікатори звіту;

 • міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) або міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN);

 • відомості про виконавця роботи - юридичну особу (організацію) або фізичну особу;

 • повну назву документа;

 • ім'я (імена) та прізвище (прізвища) автора (авторів) звіту (за бажанням автора замість імені може проставлятись перша літера імені з крапкою);

 • рік видання звіту;

 • ціну, якщо вона визначена, та назву організації, яка розповсюджуватиме звіт;

 • спеціальні записи, що стосуються додержання авторського права, прав видання та продажу; юридичні інструктивні позначення щодо процедури користування або дозволу про тимчасове користування. Ці дані можуть розміщуватись на зовнішньому (сторінка 1 обкладинки) або внутрішньому (сторінка 2 обкладинки) боках обкладинки;

 • обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це необхідно.

3.1.4 Внутрішній бік обкладинки (сторінка 2 обкладинки) може використовуватись для розміщення передмови до звіту та менш важливих спеціальних записів, наведених у 3.1.3

3.1.5 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) може містити також іншу інформацію відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

3.2 Титульний аркуш

3.2.1 Титульний аркуш є першою сторінкою звітів і править за основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.

3.2.2 Титульний аркуш містить дані, які подають у такій послідовності:

а) обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це необхідно;

б) ідентифікатори звіту;

в) міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) або міжнародний номер серіального видання (ISSN) - наводять для звітів, котрі видаються;

г) відомості про виконавця роботи - юридичну особу (організацію) або фізичну особу;

д) грифи затвердження та погодження (якщо воно необхідно);

ж)повна назва документа;

к) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

л) рік складення (затвердження) звіту;

м) дата пріоритету автора, якщо це необхідно;

н) будь-які спеціальні записи (відомості про зв'язок даного звіту з іншими роботами; відомості про контакти, доповіді або назва конференції, де було представлено роботу тощо), якщо це необхідно.

3.3 Список авторів

3.3.1 Список авторів вміщують безпосередньо за титульним аркушем, починаючи з нової сторінки.

3.3.2 У списку в загальному випадку наводять імена (або перші літери імен) та прізвища авторів, їх посади, вчені ступені, вчені звання з зазначення частини звіту, підготовленої конкретним автором.

3.3.3 Якщо звіт виконаний одним автором, відомості про нього подають на титульному аркуші.

3.4 Реферат

3.4.1 Реферат призначений для ознайомлення зі змістом.

Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всього звіту.

3.4.2 Реферат має бути розміщений безпосередньо за списком авторів, починаючи з нової сторінки.

У випадку, якщо список авторів не складають, реферат розміщують за титульним аркушем.

3.4.3 Тексту реферата при виданні звіту передує повний бібліографічний опис звіту, який виконують відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

3.4.4 Реферат повинен містити:

 • відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи дані додатків);

 • текст реферату;

 • перелік ключових слів.

Реферат може містити інформацію про умові розповсюдження звіту (якщо такі виставляються).

3.4.5 Текст реферату повинен відбивати подану у звіті інформацію і, як правило, у такій послідовності:

 • об'єкт дослідження або розроблення;

 • мета роботи;

 • методи дослідження та апаратура;

 • результати та їх новизна;

 • основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики та показники;

 • ступінь впровадження;

 • взаємозв'язок з іншими роботами;

 • рекомендації щодо використання результатів роботи;

 • галузь застосування;

 • економічна ефективність;

 • значущість роботи та висновки;

 • прогнозні припущення про розвиток об'єкту дослідження або розроблення.

Частини тексту реферата, щодо яких відсутні відомості, випускають.

3.4.6 Реферат належить виконувати обсягом не більш, як 500 слів, і, бажано, щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4.

3.4.7 У випадках, коли звіти випускаються окремими томами (книгами), пов'язаними між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт повинен мати реферат свого тому (книги), котрий зазначав би його зв'язок з іншими томами (книгами) звітів даної серії.

3.4.8 Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті звіту, і умови розповсюдження звіту, якщо такі виставляються, вміщують після тексту реферата.

Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

3.4.9 Приклад складення реферату наведено в додатку А.

3.5 Зміст

3.5.1 Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

3.5.2 До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; передмову; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті звіту; висновки; рекомендації; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. У змісті можуть бути перелічені номери й назви ілюстрацій та таблиць з зазначенням сторінок, на яких вони вміщені.

3.5.3 Якщо звіт складається з двох і більше частин, у кожної частини має бути свій зміст. При цьому в кінці змісту першої частини перелічують номери й назви (якщо вони є) всіх наступних частин звіту. В першій частині звіту може бути подано зміст усього звіту.

3.5.4 Якщо звіти випускаються окремими томами (книгами), пов'язаними між собою однією темою ( зібрання звітів), кожен такий звіт повинен мати зміст свого тому (книги). Останній том (книга) може також мати повний зміст усього зібрання звітів.
Похожие документы:

 1. Державний стандарт україни (1)

  Державний стандарт
  Інститутом прикладної інформатики (ІПрIн) Київської міської дер­жавної адміністрації; Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕЇ); Головним відділом стандартиза­ції Технічного центру НАН України
 2. Державний стандарт україни (6)

  Державний стандарт
  Інститутом прикладної інформатики (ІПрIн) Київської міської дер­жавної адміністрації; Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕЇ); Головним відділом стандартиза­ції Технічного центру НАН України
 3. Державний стандарт україни (10)

  Державний стандарт
  Інститутом прикладної інформатики (ІПрIн) Київської міської дер­жавної адміністрації; Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕЇ); Головним відділом стандартиза­ції Технічного центру НАН України
 4. Державний стандарт України (4)

  Державний стандарт
  Стандарт може бути застосований також до таких документів, як дисертації, річні звіти, посібники тощо. . Вимоги до порядку викладення матеріалу звіту .
 5. Державний стандарт україни (5)

  Державний стандарт
  Цей стандарт установлює основні положення, порядок проведення та форму звіту про патентні дос­лідження. Стандарт застосовується в усіх галузях господарської діяльності на етапах створення і викори­стання об'єкта господарської діяльності.

Другие похожие документы..