Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Образовательный стандарт'
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 540300 Филологическое образование при очной форме об...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится 19 декабря 2008 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета ДМ. 212.177.04 по защите докторских и кандидатских диссертаций...полностью>>
'Образовательный стандарт'
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 540500 Технологическое образование при очной форме о...полностью>>
'Документ'
Выпускники востребованы в качестве специалистов по управлению проектами в различных сферах бизнеса, для решения широкого спектра практических задач: ...полностью>>

Державна митна служба україни (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

СХІДНА МИТНИЦЯ

Н А К А З

" _12_" _____06_____ 2008р. № _262_

Про затвердження порядку обліку

та контролю за діяльністю підприємств,

що здійснюють декларування товарів

та інших предметів

З метою впорядкування діяльності підприємств декларантів, що здійснюють декларування товарів та транспортних засобів, підприємств – власників митних ліцензійних складів та відповідно до вимог ст.87, 88 Митного кодексу України від 11.07.02 №92-IV (із змінами та доповненнями),

Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору, затвердженого наказом Державної митної служби України від 22.07.97 № 340 зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.10.97 за № 495/2299

Н А К А З У Ю:

 1. Затвердити та ввести в дію “Порядок обліку та контролю за діяльністю підприємств, що здійснюють декларування товарів та інших предметів”.

 1. Відділу інформаційної роботи та митної статистики (Касьянов В.М.) забезпечити у встановленому порядку доступ посадових осіб відділу організації митного контролю (додаток 5) до програмно – інформаційного комплексу “Ведення обліку осіб, що здійснюють декларування на підставі кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування”

 1. Загальному відділу (Лоскутова М.В.) надіслати наказ до структурних підрозділів Східної митниці згідно реєстру розсилки.

 1. Митним постам та відділам митного оформлення Східної митниці ознайомити з положеннями цього наказу суб’єктів ЗЕД.

 1. Відповідальність за виконання вимог цього наказу покладаю на начальників задіяних підрозділів.

700000000/07/07.26.00.00

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника Східної митниці Черноусова О.І.

Начальник

Східної митниці С.К. Ралік

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Східної митниці

12.06.08 № 262

порядок

обліку та контролю за діяльністю ПІДПРИЄМСТВ, що

здійснюють декларування товарів та інших предметів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Порядок розроблено згідно вимог Митного кодексу України та інших нормативно-правових актів з питань митної справи.

2. Кваліфікаційне свідоцтво особи, уповноваженої на декларування, керуючого митниМ ліцензійниМ складОМ, ДЕКЛАРАНТА ВЛАСНИХ ВАНТАЖІВ.

2.1. Допущення особи, уповноваженої на декларування, здійснюється шляхом видачі йому митницею кваліфікаційного свідоцтва. Видача кваліфікаційних свідоцтв здійснюється відділом організації митного контролю (далі ВОМК) за умови позитивного складання іспиту або проведеної співбесіди (для декларантів власних вантажів).

2.2. Підставою для складання іспиту або проведення співбесіди вважається:

2.2.1. Для отримання кваліфікаційного свідоцтва (додаток 1) - письмове звернення підприємства, уповноваженого здійснювати декларування на підставі договору, на ім’я начальника митниці із наданням засвідчених печаткою підприємства копій наказу про покладення на співробітника обов’язків декларанта, свідоцтва про визнання підприємства декларантом та паспорту особи.

2.2.2. Для отримання свідоцтва керуючого митним ліцензійним складом (додаток 2) - письмове звернення підприємства, власника митного ліцензійного складу (далі МЛС), на ім’я начальника митниці з наданням засвідчених печаткою підприємства копій наказу про покладення на співробітника підприємства обов’язків керуючого МЛС, копії ліцензії на право відкриття та експлуатації МЛС та паспорту особи.

2.2.3. Для отримання свідоцтва декларанта власних вантажів (додаток 3) - письмове звернення підприємства, на ім’я начальника митниці з наданням засвідчених печатною підприємства копій наказу про покладення на співробітника обов’язків декларанта власних вантажів та паспорту особи.

2.3. Письмове звернення надається у загальний відділ митниці для реєстрації та подальшого направлення керівництву митниці на розгляд.

2.4. Розгляд звернення здійснюється в термін встановлений законодавством України.

2.5. У разі звільнення особи, уповноваженої на декларування, підприємство повинно письмово проінформувати митницю, із наданням оригіналу свідоцтва та копії наказу про звільнення засвідченого печаткою підприємства.

2.6. У разі, якщо особа, що має свідоцтво декларанта власних вантажів має бажання працювати за сумісництвом на іншому підприємстві, вона надає до митниці:

 1. письмове звернення підприємства на ім’я начальника митниці з проханням визначити особу декларантом його власних вантажів;

 2. письмове погодження підприємства, де декларант працює на постійній основі, яке дозволяє роботу за сумісництвом;

 3. копії наказів по підприємствам (або іншого адміністративного акту) про покладення на співробітника обов’язків декларанта;

 4. оригінал свідоцтва декларанта власних вантажів;

При цьому обов’язковою нормою є проведення співбесіди.

2.7. У разі успішного підтвердження рівня знань і кваліфікації для здійснення декларування, на зворотному боці Свідоцтва декларанта власних вантажів, секретарем комісії робиться запис наступного змісту “Має право здійснювати декларування власних вантажів підприємства “…………….”, код ЄДРПОУ”…………….”, який засвідчується підписом начальника митниці або його заступника та печаткою митниці.

2.8. У разі, якщо особа, яка працює на підприємстві яке здійснює декларування на підставі договору, має бажання працювати за сумісництвом, в іншому підприємстві, вона надає до митниці:

 1. письмове звернення підприємства на ім’я начальника митниці з проханням визначити особу декларантом його підприємства;

 2. письмове погодження підприємства, де особа працює на постійній основі, на роботу за сумісництвом.

 3. засвідчені підприємствами копії свідоцтв про визнання їх декларантами (за наявності на іншому підприємстві такого свідоцтва).

 4. оригінал кваліфікаційного свідоцтва особи, яка здійснює декларування;

 5. копії наказів (або іншого адміністративного акту) по підприємствам про покладення на співробітника обов’язків декларанта;

2.9. У разі визнання особи декларантом іншого підприємства, на зворотному боці свідоцтва секретарем комісії робиться запис наступного змісту “Має право декларувати товари та транспортні засоби за свідоцтвом про визнання підприємства декларантом від___ №___, підприємства “…………….”, код ЄДРПОУ”…………….”,або Має право здійснювати декларування власних вантажів підприємства “…………….”, код ЄДРПОУ”…………….”. Запис засвідчується підписом начальника митниці або його заступником та печаткою митниці.

2.10. Допущення особи, уповноваженої на декларування в зоні діяльності іншого митного органу, до декларування товарів та транспортних засобів в зоні діяльності Східної митниці, здійснюється згідно цього Порядку на підставі вимог п.5.9 Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору, затвердженого наказом Держмитслужби України від 22.07.97 №340.

2.11. Скасування кваліфікаційного свідоцтва, здійснюється на підставі вимог п.5.6 та п.5.7 Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору, затвердженого наказом Держмитслужби України від 22.07.97 №340.

3. комісія для прийняття іспитів та проведення

Співбесід у осіб, уповноважених на декларування, декларантів власних вантажів та керуючих митними ліцензійними складами.

3.1. Для прийняття іспитів та проведення співбесід з декларантами власних вантажів, та керуючих митними ліцензійними складами, наказом по митниці створюється комісія.

3.2 Для проведення іспиту або співбесіди, головою комісії чи його заступником при надходженні звернень залучаються члени комісії визначені наказом. За результатами проведеного іспиту або співбесіди - оформлюється Протокол (додаток 4) на кожну особу окремо, який підписується членами комісії та особою яка складала іспит або проходила співбесіду.

Протокол зберігається у секретаря комісії протягом року з дня проведення іспиту або співбесіди.

3.3. Якщо особа яка складала іспит або проходила співбесіду отримала негативну оцінку комісії, вона може звернутися до митниці повторно згідно цього Порядку.

3.4. Кваліфікаційне свідоцтво особи уповноваженої на декларування, свідоцтво декларанта власних вантажів, свідоцтво керуючого митним ліцензійним складом оформлюється ВОМК підписується начальником Східної митниці або його заступником, та засвідчується печаткою митниці.

3.5. Інформація про кваліфікаційне свідоцтво заноситься відповідальними посадовими особами ВОМК (додаток 5) до ПІК ЄАІС ДМСУ «Облік осіб, що здійснюють декларування на підставі кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування» та у відповідно до „Журнал обліку кваліфікаційних свідоцтв осіб, що здійснюють декларування на підставі договору” та „Журнал обліку кваліфікаційних свідоцтв декларантів власних вантажів ” .

Начальник відділу ОМК К.М. БичковСкачать документ

Похожие документы:

 1. Державна митна служба україни (1)

  Документ
  Відповідно до вимог глави 7 Митного кодексу України, Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури,
 2. Державна митна служба україни (4)

  Документ
  З метою забезпечення одноманітного підходу та дієвого контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України,
 3. Державна митна служба україни (7)

  Документ
  У Державній митній службі розглянуто Ваш запит щодо застосування положень постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 року N 65" при здійсненні
 4. Державна митна служба україни (3)

  Документ
  Для використання в роботі надсилаємо оновлену зведену таблицю строків переробки товарів на митній території України та за її межами, установлених нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.
 5. Державна митна служба україни (6)

  Документ
  У зв'язку із запитами митних органів та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з питань необхідності наявності підпису особи на рахунках (Invoice), складених нерезидентами, що подаються під час здійснення митного контролю й оформлення

Другие похожие документы..