Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Это совершенно необычный урок- размышление о многообразии и красоте окружающего мира, о месте и роли человека в этом мире. Урок носит комбинированный...полностью>>
'Документ'
Все виды деятельности, которые вносят вклад в адаптацию к изменению климата на водные и наземные экосистемы, гидрологию и управление водными ресурсами...полностью>>
'Документ'
Предки Жуликова Виктора – представители коренного населения Дальнего Востока. Его дед, Яковлев Виктор Егорович – эвенк. С рождения он проживал в п. М...полностью>>
'Программа'
Программа «Ухо» предназначена для поддержки научно-исследовательских работ в области речевых технологий: комплексного анализа речевого сигнала и полу...полностью>>

Пояснювальна записка (13)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У репрезентованій програмі вирішується ряд запитань щодо уявлення про якісні відміни явищ психіки людини від тих, що мають місце у матеріальному світі; досліджується динаміка зростання психологічних знань щодо наукової картини світу на протязі розвитку людської цивілізації; аналізується презентованість психічних функцій в конкретних ділянках та зонах кори головного мозку людини; характеризується свідомість як вищий прояв та ступень розвитку психіки людини.

Розглядаються наявні закономірності формування та розвитку психіки людини у процесі її взаємодії з навколишнім середовищем та на базі того анатомо-фізіологічного субстрату, який виступає носієм психіки та свідомості.

Характеризується матеріалістична основа та детермінованість усіх явищ психічного життя людини - від найпростіших до найвищих; вторинність психічних явищ по відношенню до матеріальної дійсності; принципова вивчаємость усіх якостей, процесів та явищ психіки.

Дається уявлення про якісні особливості сучасної психології і про основні напрямки розвитку психологічної карти світу. Пояснюються особливості структури і будови сучасної психології. Розкриваються зв'язки психологічної науки з природничими та точними науками.

Формулюються основні завдання психології в світі тих соціальних перебудов, які визначають основний напрямок соціального прогресу в Україні. Розкриваються основні поняття психологічної науки, її принципи і категорії на основі системного підходу.

Доводиться гносеологічна узагальненість самостійного існування психології як окремої науки з особистим категоріальним, понятійним і методологічним апаратом; онтологічна достатність теоретичної бази сучасної психології.

Розкриваються основні умови, що сприяли виникненню психічної форми відображення. Дається уявлення про логіку розвитку психічної форми відображення в тваринному світі. Характеризуються основні фактори, які визначають зміст і спрямованість процесів антропогенезу.

Просліджуються закономірності розвитку і ускладнення психічних функцій живих організмів у зв'язку з їх загальним розвитком; послідовність і взаємозв'язок різних форм психічного відображення в тваринному світі.

Формулюється закономірність виникнення психіки в ході еволюції живої матерії, її причина, зумовленість зовнішніми факторами існування живих організмів. Висувається матеріалістична гіпотеза про особливості переходу від неживої матерії до живої в процесі її ускладнення (за Опаріним та Білоусовим).

Показана вирішальна роль практичної діяльності в становленні особистості людини і всього людського суспільства. Розкриваються основні характеристики діяльності як процесу, ще відбувається між людиною та навколишнім середовищем. Аналізуються відмінності між основними видами діяльності.

Просліджується взаємозв'язок свідомості і діяльності людини. Діяльність розглядається як спосіб формування психіки людини і як спосіб її реалізації, взаємозв'язок і внутрішня єдність процесів інтеріоризації і екстеріоризації дається у зв'язку з людською діяльністю.

Розкриваються умови, які визначають реалізацію спілкування в житті людини та його роль в становленні і розвитку свідомості особистості. Доводиться глибинний характер процесів спілкування та їх вплив на становлення та розвиток інших явищ психіки.

Демонструється особливий характер процесів спілкування, їх якісні відмінності від інших виявлень людської активності, які підпадають під категорію "діяльності". Спілкування досліджується як основа формування і існування різних видів людських взаємовідносин.

Доводиться, що спілкування - це основний психологічний механізм, результатом якого є передача соціального досвіду новим поколінням. Повноцінне спілкування - основна передумова повноцінного розвитку особистості.

Дається уявлення про особливості міжособистісних відношень в різних групах. Показується, що формування структури групи будь-якого рівня складності тісно зв'язано з процесами спілкування між членами даної групи. Розкриваються основні фактори, які визначають процеси формування груп і колективів.

Розкриваються необхідні умови формування дитячих колективів та існуючі структури неформальних взаємин у дитячих колективах.

Базові психологічні знання студента

(студент повинен знати):

- сутність і зміст, структура і функції людської психіки і свідомості;

- природа особистості та її психологічна структура;

- закономірності формування і психічного розвитку особистості в процесі життя і діяльності;

- цілісність і особистісний характер психічного відображення;

- діалектична єдність діяльності, спілкування, свідомості і особистості;

- структура, функції і динаміка свідомості і самосвідомості людини;

- будова, функції і зв'язки основних видів діяльності і спілкування;

- провідна діяльність і процес формування особистості;

- основні закономірності пізнавальної діяльності людини та її психологічна реалізація;

- місце і функції емоційно-вольової сфери в структурі особистості і діяльності;

- емоційність як властивість особистості;

- темпераментні і характерологічні риси людини, їх зв'язки і динаміка в процесі життєдіяльності;

- спрямованість як психологічний стрижень особистості і супідрядна система її виявів;

- здібності в психологічній структурі особистості, їх розвиток і вияви;

- мова, її види і психологічні функції;

- індивідуально-психологічні особливості людини;

- закономірності спілкування, взаємодії і взаємостосунків людей;

- структура і вияв міжособистісних відносин в малих і великих групах, соціальних громадах;

- сутність і види конфліктів, їх детермінація і психологічні засоби попередження і усунення;

- зміст, структура і шляхи формування оптимального психологічного клімату в колективі і групі;

- загальна методологія і конкретні методи і методики психологічного дослідження наміру.

Основні психологічні уміння студента

(студент повинен уміти):

а) Кваліфіковане використовування психологічних методів і методик в професійно-педагогічній діяльності передбачає володіння такими психологічними уміннями:

- виділяти психологічні проблеми в педагогічній практиці;

- одержувати і кваліфіковано аналізувати потрібну інформацію;

- робити висновки з прогнозом на розвиток, корекцію і т.п.;

- організувати дослідження в навчально-виховному процесі засобами учбового предмету;

- грамотно вибирати методики дослідження.

б) Діагностика рівня і перспектив розвитку особистості учня передбачає володіння такими психологічними уміннями:

- планувати особистісний розвиток дитини і виявляти всі можливості цього розвитку;

- діагностувати рівень і можливі напрями розвитку, корекції або зміни особливостей психологічної готовності дитини до школи (пізнавальної, мотиваційної, комунікативної) і передумов до учбової діяльності;

- діагностувати і стимулювати розвиток психічних новоутворень особистості школяра підліткового віку (самооцінки, етичних норм, засвоюваних в груповому спілкуванні, відчуття дорослості);

- діагностувати і стимулювати розвиток психічних новоутворень в психіці людини юнацького віку (світогляду, самосвідомості, професійного самовизначення).

в) Виявлення індивідуально-психологічних особливостей людини: школяра, батька, колеги:

- діагностувати і створювати умови для розвитку розумових операцій учня (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування, конкретизація, аналогія, класифікація);

- сприяти формуванню всіх видів мислення школярів (конкретно-дієве, наочно-образне, абстрактно-теоретичне);

- визначати рівень розвитку розумових дій і умінь ними користуватися (перетворення ситуації для виявлення загального відношення даної системи, моделювання виділених відносин в наочній, графічній і знаковій формі, перетворення моделі відносин для отримання її властивостей в чистому вигляді, контроль за виконанням попередніх дій, оцінки прискореного загального способу як результату рішення даної учбової задачі);

- стимулювати розвиток і вияв різних видів і властивостей уваги школярів (уміти створювати умови ухвалення задач, умови виникнення інтересу, емоційно і особистісно значущих умов);

- стимулювати розвиток і використовування особистістю індивідуальних здібностей процесів пам'яті (запам'ятовування, збереження, відтворення), типів пам'яті (наочно-образна, словесно-логічна, емоційна і т.п.), особливості вияву – яскравості, стійкості, виразності, повноти.

Навчально-тематичний план

№ п\п

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

1

Предмет психології

2

2

2

2

Побудова, завдання та методи сучасної психології

2

2

2

3

Розвиток психіки в еволюції тварин та становленні людини

2

2

2

4

Діяльність

2

2

2

5

Спілкування

2

2

2

6

Групи

2

2

2

7

Особистість

4

2

4

8

Увага

2

2

2

9

Відчуття та сприймання

2

2

2

10

Пам'ять

2

2

2

11

Мислення

2

2

4

12

Уява

2

2

2

13

Емоції

2

2

2

14

Воля

2

2

2

15

Темперамент

2

2

2

16

Характер

2

2

2

17

Здібності

2

2

2

ВСЬОГО

36

34

38

Структура програми навчальної дисципліни „Загальна психологія”

Курс: підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів: 3

Модуль: 2

Шифр та назва напряму

0101 «Педагогічна

освіта»

Обов'язкова

Рік підготовки 1

Семестр 1, 2

Лекцій 40

Семінари 36

Змістових модулів: 5

Шифр та назва спеціальності

6.010101 Дошкільне виховання

Самостійна робота 32

Загальна кількість годин: 108

ІНДЗ

Тижневих годин: 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Вид контролю: залік, екзамен

Структура програми навчальної дисципліни „Загальна психологія”

Курс: підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів: 3

Модуль: 2

Шифр та назва напряму

0101 «Педагогічна

освіта»

Обов'язкова

Рік підготовки 1

Семестр 1, 2

Лекцій 34

Семінари 34

Змістових модулів: 5

Шифр та назва спеціальності

6.010106 Соціальна педагогіка

Самостійна робота 40

Загальна кількість годин: 108

ІНДЗ

Тижневих годин: 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Вид контролю: залік, екзамен

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Зміст курсу

Розділ І. Вступ до психології

Тема 1. Предмет психології

Загальна характеристика психології як науки. Психологія як особлива наука, що вивчає явища, які виникають в "ідеальній дійсності" - психіці людини. Принципова різниця психічних явищ та таких явищ, що мають місце у матеріальному світі. Формування психіки людини у процесі соціалізації.

Історія становлення психології. Примітивні погляди на психіку людини первісного суспільства. Виникнення перших гіпотез щодо психіки в античному суспільстві. Розвиток уявлень про внутрішній світ людини в Індії, Китаї, Єгипті, Римі та Греції. Наука про людську душу у середньовічному суспільстві. Якісні зміни у вивчені психіки під час 17 - 19 століть. Виникнення експериментальної психології.

Мозок і психіка. Рефлекторна природа психічного як властивості нервової системи, мозку. Представленість психічних Функцій в корі головного мозку людини. Основні фізіологічні закономірності психічних процесів (збудженість, гальмування, .концентрація тощо).

Свідомість - вища форма психіки. Психіка і свідомість. Структура свідомості та її основні психологічні характеристики. Свідоме та несвідоме. Аналіз інтроспективного трактування свідомості та ірраціонального трактування несвідомого.

Несвідоме в психіці людини. Несвідоме як важлива сфера психічного життя людини. Основні рівні психіки, які не входять до сфери свідомості: позасвідоме, підсвідоме, надсвідоме. Форми їх виявлення: психічні відхилення, патології звичайного життя. Способи вивчення: аналіз сновидінь, описань, обговорень, проективних малюнків.

Основні поняття теми: психологія, психіка, рефлекторний характер психіки, аферентний синтез, функціональна асиметрія великих півкуль, свідомість, несвідоме.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Пояснювальна записка (3)

  Документ
  Давня українська література – початковий, найдавніший і найтриваліший період розвитку національного письменства, що заклав основи для формування літератури нового часу.
 2. Пояснювальна записка (11)

  Документ
  Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни “Світова література” (для учнів 10-го та 11-го класів) розроблені викладачами Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.
 3. Пояснювальна записка (1)

  Документ
  Мета практичного курсу латинської мови – навчити студентів читати і перекладати тексти латинською мовою, знати напам»ять визначену програмою кількість крилатих латинських виразів.
 4. Пояснювальна записка (2)

  Документ
  Розроблення Концепції розвитку інклюзивної освіти викликано необхідністю вирішення важливих питань щодо забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими освітніми потребами.
 5. Пояснювальна записка (4)

  Документ
  Історія держави і права України є однією з правових дисциплін, яку вивчають на І курсі денної та заочної форм навчання. Вона є фундаментальна дисципліна, яка вивчається у всіх юридичних закладах України.
 6. Пояснювальна записка (8)

  Закон
  Загальні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості всіх суб’єктів господарювання станом на 1 січня 2005 року склали відповідно 312,8 млрд. грн.

Другие похожие документы..