Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Заслухавши та обговоривши проект Програми розвитку міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Долинського району на 2011 – 2015 роки, ро...полностью>>
'Документ'
Розглянувши інформацію управління культури і туризму Рівненського міськвиконкому про діяльність клубних закладів та шкіл естетичного виховання з розв...полностью>>
'Решение'
Одной из основных задач обучения информатике в старшей школе является освоение методов решения практико-ориентированных задач с привлечением информац...полностью>>
'Документ'
1). Расскажите о вашем любимом литературном герое или герое фильма ( мультфильма). Почему вы выбрали именно его среди разных известных героев? (Возмож...полностью>>

Я україни дніпропетровська державна медична академія кафедра медицини катастроф та військової медицини “безпека життєдіяльності”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ТА ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

(курс за вибором)

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

- 2009 р. -

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

(для студентів 3-го курсу медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ - ІV рівня акредитації)

Під редакцією: завідувача кафедри медицини катастроф та військової медицини Дніпропетровської державної медичної академії, професора Литвина Ю.П.

Автори: доц. Кушніренко А.Г., доц. Гулай А.М., Гайдаєнко В.М., Карапейчик Н.М.

Рецензенти:

Голова проблемної комісії

з впровадження КМС у ДДМА професор І.В.Твердохліб

ПЕРЕДМОВА

Програма елективного курсу "Безпека життєдіяльності" для вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей 7.110101 "Лікувальна справа", 7.110104 "Педіатрія", 7.110105 "Медико-профілактична справа" напряму підготовки "Медицина" відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затверджених Наказом МОН України від 16.04.2003 р. № 239, та навчального плану, затвердженого Наказом МОЗ України від 23.07.2007 р. № 414. Навчання за вищевказаними спеціальностями здійснюється протягом 6 років, із них перші 5 років -загальнолікарська підготовка.

Відповідно до навчального плану, елективний курс «Безпека життєдіяльності» викладається на третьому курсі, 5-6 семестри, коли студентом набуті відповідні знання з основних базових дисциплін: медичної біології, анатомії людини, фізіології, мікробіології, вірусології та імунології, а також культурології, з якими інтегрується програма курсу «Безпека життєдіяльності». У свою чергу, знання основних валеологічних принципів здорового способу життя та основ безпечної діяльності медичного працівника створює засади для наступного вивчення студентом клінічних і гігієнічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з безпеки життєдіяльності в процесі подальшого навчання. Вивчення елективного курсу «Безпека життєдіяльності» закладає основи здорового способу життя та профілактики виникнення небезпечних ситуацій у подальшій професійній діяльності майбутнього лікаря.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонської декларації.

Згідно з навчальним планом підготовки фахівців, затвердженим Наказом МОЗ України № 414 від 23.07.2007 р., на вивчення елективного курсу «Безпека життєдіяльності» виділено 3 кредити (90 годин), 30 годин з яких складає аудиторна підготовка та 60 годин – самостійна робота студентів. Програма елективного курсу «Безпека життєдіяльності» представлена одним модулем, поділеним на 2 змістових модулі.

І. Пояснювальна записка

Модуль 1. "Безпека життєдіяльності"

МЕТА ВИВЧЕННЯ елективного курсу «Безпека життєдіяльності» полягає у досягненні основних кінцевих цілей підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.110101 «Лікувальна справа» та передбачає набуття студентом таких умінь:

- визначати основні принципи безпечної життєдіяльності людини;

- передбачати наслідки порушень валеологічних основ формування здорового способу життя та їх вплив на безпеку життєдіяльності людини;

- аналізувати й оцінювати небезпечні для життя, здоров'я і професійної діяльності ситуації та самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів.

Змістові модулі:

 1. Основні засади формування безпеки здоров'я та життя у сучасному суспільстві.

Конкретні цілі:

• Визначати основні принципи безпеки у забезпеченні нормальної життєдіяльності людини.

• Вирізняти взаємозв'язки між станом здоров'я та впливом шкідливих і небезпечних факторів.

• Передбачати негативні наслідки впливу небезпечних факторів на організм людин

 1. Створення безпечних умов професійної діяльності медичного працівника та її законодавче забезпечення.

Конкретні цілі:

• Робити висновки про наявність факторів негативного впливу на медичного працівника під час здійснення ним професійної діяльності.

• Пояснювати вимоги до забезпечення безпечної професійної діяльності лікаря у сучасних умовах.

• Трактувати ключові питання законодавчих актів та нормативних документів з питань безпеки професійної діяльності медичного працівника.

Вивчення елективного курсу «Безпека життєдіяльності» проводиться згідно з навчальним планом у вигляді аудиторної підготовки, різновидом якої є практичні заняття, а також самостійної роботи студентів.

Практичні заняття (ПЗ) є видом навчальних занять, на яких викладач проводить із студентами детальний розгляд окремих положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування. При підготовці до практичних занять велика увага приділяється самостійній роботі, що дозволяє студентові аргументовано висловити свою точку зору на проблему, що вивчається. Практичні заняття проводяться в складі навчальної групи.

Самостійна робота студента (СРС) є основним способом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і передбачає роботу з літературою та іншими джерелами інформації та виконання студентами індивідуальної самостійної роботи у вигляді навчально-пошукової роботи з подальшим її захистом. Самостійна робота студентів забезпечується комплексом навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручники, навчальні посібники, матеріали кафедральних методичних розробок, наукова та фахова література тощо.

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних заняттях у відповідності до конкретних цілей шляхом опитування, виступів та обговорень, рішення тестів для перевірки оволодіння теоретичними знаннями та розв'язання ситуаційних завдань для перевірки уміння застосовувати їх у конкретних ситуаціях професійної діяльності.

Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється по завершенню його вивчення на підсумковому модульному занятті.

Формою контролю є залік, результати якого оцінюються за двобальною системою "зараховано" і "не зараховано". Оцінку "зараховано" отримує студент, який виконав усі види робіт, передбачені програмою з дисципліни, відвідав усі навчальні заняття, передбачені календарним планом (або своєчасно їх відпрацював) і набрав загальну кількість балів не меншу, ніж мінімальна.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням поточної успішності, що передбачає також і оцінювання науково-пошукової роботи, і підсумкового модульного контролю та має визначення за системою ЕСТS і традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Структура залікового кредиту-модуля «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Тема

Практичні

Самостійна робота студентів

заняття

СРС

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Основні засади формування безпеки здоров'я та жит­тя

у сучасному суспільстві

1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

4

2

Робота з літературою й іншими джерелами інфор-мації та підготовка висту-пів, дискусій, обговорень на практичних заняттях (10 годин)

Підготовка, написання та захист навчально-пошу-кової роботи (30 годин)

2. Фізіологічні та психологічні чинники безпеки життєдіяльності сучасної людини

4

2

3. Негативні фактори середовища життєдіяльності та їх вплив на здоров'я людини

4

2

4. Валеологічні та санологічні засади формування безпеки здоров'я та життя людини

4

2

5. Шкідливі звички та пов'язана з ними небезпека життєдіяльності людини

2

2

6. Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності людини

4

2

Змістовий модуль 2. Створення безпечних умов професійної діяльності

медичного працівника та її законодавче забезпечення

7. Небезпечні та життєво небезпечні інфекційні захворювання у практиці медичного працівника

4

2

Робота з літературою й іншими джерелами інфор-мації та підготовка висту-пів на практичних занят-тях (4 години)

8. Професійні шкідливості у життєдіяльності лікаря

2

2

Підсумковий контроль засвоєння модуля

2

Індивідуальна робота студентів

16

44

Усього годин - 90

30

60

Кредитів ECTS - 3

Аудиторна робота - 33,3%, самостійна робота - 66,7%.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН практичних занять

з модуля «Безпека життєдіяльності»

з/п

Тема

Кількість годин

1

Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

4

2

Фізіологічні, психологічні та соціальні основи безпеки життєдіяльності сучасної людини

4

3

Негативні фактори середовища життєдіяльності та їх вплив на здоров'я людини

4

4

Валеологічні та санологічні засади формування безпеки здоров'я та життя людини

4

5

Шкідливі звички та пов'язана з ними небезпека життєдіяльності людини

2

6

Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності людини

4

7

Небезпечні та життєво небезпечні інфекційні захворювання у практиці медичного працівника

4

8

Професійні шкідливості у життєдіяльності лікаря.

2

9

Підсумковий контроль засвоєння модуля

2

РАЗОМ

30

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з модуля «Безпека життєдіяльності»

з/п

Тема

Кількість годин

Вид контролю

1

Передаудиторна підготовка до практичних занять за темами:

Поточний контроль на практичних

заняттях

1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

2

- " -

2. Фізіологічні та психологічні чинники безпеки життєдіяльності сучасної людини

2

- " -

3. Негативні фактори середовища життєдіяльності та їх вплив на здоров'я людини

2

- " -

4. Валеологічні та санологічні засади формування безпеки здоров'я та життя людини

2

- " -

5. Шкідливі звички та пов'язана з ними небезпека життєдіяльності людини

2

- " -

6. Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності людини

2

- " -

7. Небезпечні та життєво небезпечні інфекційні захворювання у практиці медичного працівника

2

- " -

8. Професійні шкідливості у життєдіяльності лікаря

2

- " -

Індивідуальна робота:

- робота з літературою й іншими джерелами інформації та підготовка виступів на практичних заняттях;

- підготовка, оформлення та захист навчально-пошукової роботи

14

30

Поточний контроль на практичних

заняттях

РАЗОМ

60

Структурований план підготовки студентів

з елективного курсу «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Усього годин/

кредитів ECTS

Аудиторна підготовка

СРС

90 годин/

3 кредити

30

60

3

Практичні заняття

Модуль 1

Змістових модулів - 2

90 годин/

3 кредити

30

60

Поточний і підсумковий модульний контроль

У тому числі – підсумко-вий модуль-ний контроль

2 години

2

ІІ. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство охорони здоров’я україни (13)

  Документ
  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ КАФЕДРА ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ Довідник студента з курсу гігієни та екології (за фахом «лікувальна справа») Дніпропетровськ – 2010 Довідник студента з курсу
 2. Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова

  Документ
  Ви тримаєте в руках черговий „Зведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2012 рік”, який підготував відділ комплектування Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки.
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни (2)

  Документ
  |сільськогосподарські | | + + + | | 3 |Актуальні проблеми |Харківський | державне управління | | |державного управління |регіональний | | | | |інститут державного| | | | |управління | | | | |Національної | | | | |академії державного|
 4. Дніпропетровщині Дніпропетровськ " Ліра лтд"

  Документ
  Політичні партії та вибори-2002 на Дніпропетровщині: Довід-ник. Уклали: Шаройкіна О.А., Бородін Є.І., Колохіна А.С., Колохін І.В. – Дніпропетровськ: “Ліра ЛТД”, 2002.
 5. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”

  Документ
  особливості сучасного екологічного стану , а також про основні напрямки державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки .

Другие похожие документы..