Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
бухгалтерский учет и аудит» 1. История и теория бухгалтерского учёта . Финансовый учёт и отчётность 3. Управленческий учёт 4. Биржи и биржевая деятел...полностью>>
'Документ'
1.1. Временные требования к основной образовательной программе послевузовского профессионального образования (далее – Временные требования) по отрасл...полностью>>
'Документ'
(Николай Павлович Романов) [25.6(6.7).1796, Царское Село, ныне г. Пушкин, - 18.2(2.3).1855 Петербург], император всероссийский (1825-55). Третий сын и...полностью>>
'Документ'
дети!» Сентябрь, декабрь, март, май Линейки по параллелям «Внимание, дорога» сентябрь, май Проведение инструктажа по правилам безопасного поведения н...полностью>>

Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання Вінниця 2007

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра історії України

та філософії

ПОЛІТОЛОГІЯ

Методичні рекомендації та плани семінарських занять

для студентів денної та заочної форми навчання

Вінниця – 2007

УДК: 32 (076)

Політологія. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання. – Вінниця: ОЦ ВДАУ, 2007. – 49 с.

Автори: Богатчук С. С., доцент, кандидат історичних наук
Корицька Н.І., доцент, кандидат філософських наук

Рецензенти: Струкевич О. К., д. і. н., зав. кафедри політології Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського;

Слотюк П. В., к. і. н., доцент кафедри історії України та філософії Вінницького державного аграрного університету.

Розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри

історії України та філософії

Протокол № 12 від 10 травня 2007 р.

Погоджено:

На засіданні методичної ради факультету менеджменту

Протокол № від травня 2007 р.

Голова методичної ради Кафлевська С.Г.

Рекомендовано навчально-методичною комісією

Вінницького державного аграрного університету

(протокол № від 2007 року)

Вступ

Сьогодні ми будуємо демократичну державу. Одночасно відбувається зародження й демократичної політики, за якої державна влада має стати мистецтвом того, як зробити людей розвиненішими і компетентнішими в питаннях створення такої політики.

Проблеми впорядкованості соціальних процесів, ефективного регулювання різних сфер суспільного життя, утвердження державності України, впливу державних органів на становлення і розвиток ринкових відносин - усе це вимагає від носіїв політичної влади політичної культури і компетентності. У цих процесах політологія відіграє незамінну роль.

Навчальна дисципліна “Політологія” займає чільне місце в системі підготовки висококваліфікованих спеціалістів для всіх сфер суспільного життя. Вивчення курсу “Політологія” передбачає опанування певним рівнем знань про сутність політичного життя, політичних відносин і процесів. Результатом є вміння студентів орієнтуватися в основних політичних школах, концепціях, процесах міжнародного політичного життя, геополітичній обстановці, місце, роль і статус України в сучасному політичному світі.

Викладений матеріал методичних рекомендацій та планів семінарських занять з дисципліни “Політологія” розрахований на студентів денної форми навчання.

АНОТАЦІЯ

Мета курсу – дати студентам уявлення про політичне життя, аполітичну сферу суспільства, закономірності її розвитку, а також систему знань про сучасні політичні інституції, про права і свободи громадян у демократичному суспільстві, про типи і форми політичних процесів, зміст і шляхи формування політичної культури.

Завдання курсу – сприяти формуванню у студентів необхідних навичок й вмінь застосовувати принципи сучасного політичного мислення до аналізу і пошуку відповідей на політичні питання та проблеми, які постають перед суспільством, а в майбутньому брати активну участь у вирішенні сучасних проблем українського суспільства на його шляху до демократії і прогресу.

Студенти в процесі вивчення курсу „Політологія” повинні:

ЗНАТИ:

 • основні поняття та категорії політичної науки, теорію та особливості сучасних суспільно-політичних процесів, складні і суперечливі проблеми політичного життя, тенденції розвитку політичних явищ у різних країнах світу і, особливо, в Україні;

УМІТИ:

 • синтезувати набуті знання у відповідне світосприйняття та високу політичну культуру; творчо застосовувати набуті знання при аналізі політичних реалій суспільного життя, формувати власну наукову позицію щодо актуальних політичних проблем сьогодення.

Ця програма має дати студентам об’єктивний виклад основних проблем політології на рівні сучасного їх бачення, ознайомити з існуючими політологічними концепціями.

З метою інтенсифікації навчального процесу, вдосконалення контролю за засвоєнням матеріалу застосовується модульно-рейтингова оцінка знань студентів за 100-бальною шкалою, тестування, комплексні контрольні завдання тощо.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «ОБЛІК І АУДИТ» ТА «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА»

пор.

Назва теми

Кількість

годин

Л

С

І

СРС

1

Політологія як наука

2

2

2

Основні віхи світової політичної думки

2

2

*

3

Розвиток політичної думки в Україні

2

2

4

Влада та політика

2

2

5

Політичні системи сучасності

2

2

6

Держава як основний елемент політичної системи суспільства

2

2

7

Політичні режими

2

2

8

Політичні партії й партійні системи

2

2

9

Політична система сучасної України

2

2

10

Сучасні політичні ідеології

2

2

*

11

Політична культура як відображення ідейного життя.

2

2

*

12

Особа і політика

2

2

13

Політична еліта і лідерство

2

2

14

Політичні конфлікти та шляхи їх подолання

2

2

15

Етнонаціональні процеси в політиці

2

2

16

Міжнародні політичні відносини та національна безпека

2

2

*

17

Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

2

2

*

Всього

34

34

40

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«АГРОНОМІЯ»

пор.

Назва теми

Кількість

годин

Л

С

І

СРС

1

Політологія як наука

1

2

4

2

Основні віхи світової політичної думки

1

2

2

3

Розвиток політичної думки в Україні

-

-

5

4

Влада та політика

1

2

2

5

Політичні системи сучасності

-

-

5

6

Держава як основний елемент політичної системи суспільства

1

2

2

7

Політичні режими

1

2

4

8

Політичні партії й партійні системи

1

2

4

9

Політична система сучасної України

-

-

5

10

Сучасні політичні ідеології

1

2

2

11

Політична культура як відображення ідейного життя.

-

-

5

12

Особа і політика

-

-

5

13

Політична еліта і лідерство

1

2

2

14

Політичні конфлікти та шляхи їх подолання

-

2

2

15

Етнонаціональні процеси в політиці

-

-

5

16

Міжнародні політичні відносини та національна безпека

1

-

4

17

Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

1

2

2

Всього

10

20

60

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «АГРОНОМІЯ» , «ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

Тема 1. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО ПОЛІТИКУ

ПланСкачать документ

Похожие документы:

 1. Плани І методичні рекомендації до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання

  Методичні рекомендації
  Політологія /Навч. посібник /О.О.Волинець, М.П.Гетьманчук, В.В.Гулай, С.І.Дорошенко, І.Р.Малик, О.Ю.Мороз, Р.Я.Пасічний, О.В.Піскорський, П.П.Ткачук, В.
 2. Комплекс з дисципліни „ Діловий протокол та ведення переговорів для студентів магістратури денної та заочної форм навчання Викладачі: проф. В. П. Галушко

  Документ
  Робоча навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності протокол №12 від “ 15 ” травня 2010 р.
 3. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни (1)

  Методичні рекомендації
  Програма укладена на основі типової програми з предмету «Цивільний процес» Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики України для ВНЗ І- ІІ рівнів акредитації, 2009 р.
 4. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 5. Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.

Другие похожие документы..