Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методическая разработка'
Уважаемые учащиеся! Сегодня мы собрались, что бы посвятить наше общение проблеме толерантности. В эпоху социальной нестабильности, межэтнических и во...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Математика: учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной формы обучения / сост. Т. Д. Чекменева, Л.А.Андреева; Кузбас. ин-т экон. и пра...полностью>>
'Статья'
Статья посвящена исследованию творчества классика казахской литературы Габита Мусрепова. В качестве объекта анализа выбран цикл «Японская баллада». Д...полностью>>
'Закон'
Коршунова Татьяна Юрьевна - ведущий научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, кандидат юридических наук, доце...полностью>>

Методичні рекомендації щодо виконання та оцінювання практичних робіт з географії у 6-10 класах розроблені відповідно до програми згеографії, затвердженої Міністерством освіти І науки України. Мета цього видання (2)

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Методичні рекомендації щодо виконання та оцінювання практичних робіт з географії у 6-10 класах розроблені відповідно до програми згеографії, затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Мета цього видання:

 • сприяти підвищенню результативності праці вчителя,

 • виробити єдині підходи, що забезпечать неперервність й наступність у виконанні практичних робіт курсу шкільної географії,

 • розробити критерії оцінювання навчальних досягнень учнів під час виконання практичних робіт.

Успіх виконання практичної роботи залежить від чіткої організації діяльності вчителем: постановки навчально-виховного завдання, ознайомлення з навчальними засобами, необхідними для виконання роботи, надання інструкцій по оволодінню прийомами навчальної роботи і оформленню результатів виконання завдань, підведення підсумків. Тому у структурі рекомендацій зазначені назва практичної роботи, її короткий зміст, підсумкова вона чи навчально-тренувальна та конкретизовані критерії оцінювання, відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів і вимог програми, щодо обов’язкового оцінювання двох практичних робіт у кожному семестрі, інших - на власний розсуд вчителя.

Матеріали підготували:

Тетяна Халковська – методист НМЦ м. Житомира

Тетяна Магалецька – вч. географії ЗОШ № 28, керівник творчої групи

Олена Себало – вчитель географії ЗОШ № 26, член тв. групи

Ольга Поміркована – вчитель географії ЗОШ № 30, член тв. групи

Людмила Сидорчук – вчитель географії ліцею № 2, член тв. групи

Інеса Карапетрова – вчитель географії ЗОШ № 22, член тв. групи

Методичні рекомендації щодо виконання

та оцінювання практичних робіт з географії (8 клас).

 • підручник « Географія України» 8 клас

 • атлас для 8 класу, зошит для практичних робіт, комплект контурних карт.

Практична робота

Зміст

Основні терміни і поняття

Рівні навчальних досягнень учнів

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Практична робота № 1.

Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного центру України та кордонів країн, що межують з нею. Визначення положення України в годинних поясах.

Обов’язкове оцінювання.

Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного центру України та кордонів країн, що межують з нею. Визначення положення Украї-ни в годинних поясах.

Аналіз і оцінка особливостей географічного положення України, включаючи розташування щодо годинних поясів.

Крайні точки,

географічні координати,

географічний центр, кордони (державні ),

годинний пояс,

поясний час.

Розрізняє поняття крайні точки, географічний центр, кордон,

годинний пояс.

За допомо-гою вчителя знаходить географічні об’єкти та підписує їх на контурній карті, допускаючи неточності.

Називає та показує крайні точки, геогра-фічний центр України, біль-шість суміжних з Україною держав.

З допомогою вчителя встанов-лює межі годин-них поясів. Орієнтується в контурній карті,

самостійно під-писує вказані об’єкти, але не дотримується картографічних вимог.

Самостійно пра-вильно і чітко, згідно картогра-фічних вимог позначає і підпи-сує крайні точки, географічний центр України, сусідні держави, межі годинних поясів. Визначає координати крайніх точок.

Характеризує кордони та особ-ливості геогра-фічного положен-ня України допускаючи неточності.

Підписує, згідно картографічних вимог, вказані географічні об’єкти.

Правильно визначає географічні корди-нати, протяжність України з півночі на південь та із заходу на схід в градусах і кілометрах.

Робить висновки про особливості географічного положення України.

Практична робота № 2.

Опис місце-вості та розв’язання задач за навчальними топограф-фічними картами.

Навчально – тренувальна..

Оцінюється вибірково:

( при 1,5 год.

1 і ІІ семестр)

Оцінюється обов’язково:

оцінюються всі учні (при 1год.-1 семестр,

2 год.- ІІ семестр)

Складання опису місцевості.

Розв’язання задач на визначення напрямів, відстаней та висот за топо-графічною картою.

Топографічна карта, масштаб,

азимут, абсолютна і відносна висота,

горизонталі,

бергштрих,

умовні знаки.

Має уявлення про топографічну карту та її практичне використання.

Розрізняє умовні знаки, що використо-вуються на топографічних картах.

За допоїмо-гою вчителя знаходить деякі об’єкти.

Знає умовні знаки, що використовую-ться на топографічних картах, розпізнає сторони горизонту, визначає, допускаючи неточності, взаєморозташу-вання об’єктів, їх абсолютну висоту, відстань між ними.

Достатньо вільно користується умовними знаками, самостійно визначає напрямки, азимут, відстані та висоти (абсолютні,відносні).

Детально описує місцевість за топографічною картою, точно і повно аналізує об’єкти за вказаним маршрутом.

Безпомилково розв’язує задачі на визначення напрямків, відстаней, висот.

Пояснює алгоритм виконання завдань.

Виконує додаткові завдання на визначення крутості схилів.

Практична робота 3. Установлення взаємозв’язків між текто-нічними структурами й формами рельєфу на території України.

Обов’язкове оцінювання.

Аналіз карти «Тектонічна будова земної кори України».

Зв'язок між тектонічною будовою і основними формами рельєфу, корисні копалини.

Тектонічні процеси, тектонічна структура, форми рельєфу, рельєф прямий і зворотний (інверсійний),

корисні копалини.

Учень розпізнає основні форми рельєфу та деякі умовні позначення корисних копалин за допомогою учителя.

Учень користується тематичними картами, називає та показує форми рельєфу, родовища корисних копалин.

Аналізує взаємозв’язки тектонічних структур, основні форми рельєфу та родовища корисних копалин.

Робить висновок.

Учень визначає причинно-наслідкові зв’язки (прямі, зворотні) закономірності розміщенні основних форм рельєфу, корисних копалин на території України. Прогнозує можливості пошуку корисних копалин в майбутньому.

Практична робота № 4. Позначення на контурній кар-ті річок, озер, водосховищ, каналів, боліт. Аналіз забезпе-ченості водни-ми ресурсами різних терто-рій України.

Обов’язкове оцінювання.

Зв’язок гідролог-гічного режиму водоймищ з клі-матичними умо-вами, підземними водами.

Аналіз водоза-безпеченості різних територій України. Шляхи раціонального використання й охорони водних ресурсів.

Поверхневі води, водні ресурси, водний баланс, гідрологіч-ний режим, раціональне використання та охорона водних ресурсів.

Учень розпізнає на карті деякі гідрологічні об’єкти та під-писує їх на контурній карті за допомогою вчителя.

Учень показує на карті гідрологічні об’єкти, самостійно підписує їх на контурній карті

Учень пояснює зв’язок гідро-логічного режиму річок, озер з клі-матичними умо-вами, підземними водами. Аналізує зміст тематичних карт для вияв-лення закономір-ностей в розпаді-лі річкового сто-ку, поширенні озер, боліт.

Учень усвідомлено обирає форми, методи, засоби, прийоми вико-нання практичної роботи, виконує додаткові завдання.

Дає оцінку водозабезпеченості різних територій України, пропонує шляхи раціонального використання водних ресурсів.

Практична робота 5. Аналіз законо-мірностей поширення грунтів на

території України.

Навчально-тренувальна.

Вибірково

оцінюється.

Аналіз карти грунтів

закономірності поширення основних типів грунтів.

Опис їх властивостей.

Ґрунтовий покрив, карта грунтів, зональність розміщення грунтів, земельні ресурси.

Учень за допомогою карти називає основні типи грунтів.

Учень на елементарному рівні називає основні чинники ґрунтоутвореннянаводить приклади генетичних типів грунтів.

Учень аналізує умови ґрунтоутворення,

пояснює законо-мірності поширення грунтів, робить опис їх властивостей.

Учень аналізує карту грунтів, виявляє зако-номірності поширення основних типів грунтів, описує їхні властивості.

Пропонує заходи раціонального використання і охорони земельних ресурсів.

Практична робота № 6.

Складання порівняльної характери-тики при-родних зон і країн України.

Підсумкова

(оцінювання

обов’язкове)

Типовий план характеристики природного ком-плексу; порівнян-ня природних комплексів, вияв-лення спільних та відмінних рис;

робота з тема-тичними картами;

робота з контур-ною картою; використання додаткових дже-рел інформації

Природний комплекс;

природні ком-поненти;

фізико – гео-графічне районування;

природна країна (гірсь-ка, рівнинна);

природна зо-на; фізико-географічна підзона;

фізико – географічна провінція

Учень називає природні зони, позначає їх на контурній карті.

Називає окремі компоненти природи, при-родних зон і країн.

Учень частково дає опис природної території за типовим планом.

Присутні неточності.

Учень потребував допомоги вчителя в ході виконання роботи.

Учень самостійно здійснює характеристику природних зон і гірських країн, виявляє риси подібності та відмінності.

Формулює висновки, встановлює взаємозв’язки між компонент-тами природи, допускаючи неточності.

Учень самостійно

встановлює при-чинно - наслідкові зв’язки. Порівнює та пояснює зако-номірності розмі-щення одиниць фізико – географіч-ного районування.

Дає оцінку впли-ву господарської діяльності людини на природу.

Використовує додаткові джерела інформації.

Практична робота № 7.

Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохо-ронних

об’єктів України.

Навчально – тренувальна.

Вибірково

оцінюється.

Оцінюється обов’язково:

оцінюються всі учні

( 2год.-1 семестр,

1 год.- ІІ семестр)

Виявлення екологічних проблем України та їх проявів на території держа-ви; розрізнення категорій природо охорон-них об’єктів України; робота з тематичними картами; робота з контурною картою; вико-ристання додаткових джерел інформації

Геоекологіч-на ситуація; джерела забруднення; зони еколо-гічної катастрофи;

надзвичайно забруднені території;

умовно чисті території;

моніторинг навколишнього середови-ща;

природоохо-ронні об’єкти

Учень має уявлення про геоекологічну ситуацію в Україні та головні джерела за-бруднення довкілля.

Позначає на контурній карті деякі природо-охоронні об’єкти.

Учень наводить приклади нега-тивного впливу людини на природу, наносить на контурну карту райони забруд-нення та природо охорон-ні об’єкти.

Учень потребує допомоги вчителя в ході виконання роботи.

Учень розрізняє категорії природо-охоронного фонду України, аналізує карту геоекологічної ситуації України, робить висновки.

Позначає на контурній карті райони забруднення в Україні, природоохоронні об’єкти, визначає законо-мірності в їх розміщенні.

Учень встановлює причинно - наслідкові зв’язки щодо геоеко-логічної ситуації в Україні; обґрунтовує необхідність створення національно - екологічної мережі в країні; використовує додаткові джерела інформації.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації щодо виконання та оцінювання практичних робіт з географії у 6-10 класах розроблені відповідно до програми згеографії, затвердженої Міністерством освіти І науки України. Мета цього видання (3)

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо виконання та оцінювання практичних робіт з географії у 6-10 класах розроблені відповідно до програми згеографії, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
 2. Методичні рекомендації щодо виконання та оцінювання практичних робіт з географії у 6-10 класах розроблені відповідно до програми згеографії, затвердженої Міністерством освіти І науки України. Мета цього видання (1)

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо виконання та оцінювання практичних робіт з географії у 6-10 класах розроблені відповідно до програми згеографії, затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Другие похожие документы..