Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа-минимум'
Экзамен кандидатского минимума по специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования является одной из традиционных форм атте...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Бухгалтерский учет является важным звеном в формировании экономической политики организации и одним из главных механизмов управления и планирования ф...полностью>>
'Конкурс'
Одним из тёмных мест в истории приказной системы Московского государства до настоящего времени является проблема Городового приказа. Дискуссионным ос...полностью>>
'Документ'
Софисты (Протагор) о человеке как «мере всех вещей». Софизмы и софистика. Этика Сократа. Структура сократического метода. Идеализм Платона. Учение об...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Історія Росії

( XIX – поч. XX ст. )

Методичний посібник.

«Рута» 2006 Чернівці

УДК –

ББК –

І –

Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія

Федьковича

Укладачі: кандидат історичних наук, доцент Яценюк Петро

Іванович, асистент Пінцак Вадим Іванович.

Відповідальний за випуск доктор історичних наук, професор

Сич Олександр Іванович

Анотація

Даний посібник складений з урахуванням навчального плану. На практичну роботу винесені теми найбільш складні, які вимагають докладнішого вивчення. Подаються плани семінарських занять, методичні рекомендації і методики вивчення окремих тем, пропонуються досі мало відомі джерела і література, які можна використати під час підготовки, як до семінарських занять, так і до написання курсових та дипломних робіт. Методичні рекомендації призначені для студентів історичних спеціальностей і складені з урахуванням вимог вищої школи.

С «Рута», 2006

Вступ

В історії Росії період з XIX – до поч. XX ст. займає особливе місце, оскільки у цей час відбувалися процеси, які докорінно змінили становище країни. Саме тому «Історія Росії» цього періоду є одним із базових курсів професійної підготовки студентів історичних спеціальностей і важливим предметом гуманітарного циклу.

Мета запропонованого посібника – надати допомогу студентам II курсу спеціальностей «історія» та «етнологія» під час самостійного вивчення ключових проблем історії Росії XIX – поч. XX ст.

Підготовку до кожної теми необхідно розпочинати з докладного ознайомлення із запропонованими джерелами, які дають змогу самостійно аналізувати події, давати їм неупереджені оцінки і тлумачення, об’єктивно сприймати їх трактування у працях істориків сучасності.

Готуючись до семінарських занять з тієї чи іншої теми, слід вказати на зв’язок винесених на семінар питань з попереднім матеріалом, на значення теми та її місце у загальному курсі історії Росії.

Часто виступ студента являє собою читання заздалегідь написаного тексту. Як засвідчила практика, доцільніше викладати тему своїми словами, для чого необхідно скласти план виступу або короткі тези. Такий виступ, якщо він буде добре підготовлений, значно пожвавить заняття.

Слід підкреслити і те, що кожен студент повинен брати активну участь у роботі семінару, доповнювати, а при наявності помилок, виправляти виступаючих. Окрім того, необхідно вчитися виступати змістовно, аргументовано, слідкувати за логікою викладу матеріалу, вчитися мислити, а не вдаватись до механічного запам’ятовування тих чи інших фактів, положень. Чимале значення має також вміння робити загальні висновки по темі.

Студенти повинні звертати увагу на підсумки, які робить викладач наприкінці семінару. Адже в них він оцінює, рівень засвоєння матеріалу, вказує на позитивні моменти і відзначає недоліки. Це дає їм можливість уникнути зазначених недоліків на наступних заняттях.

Тематика семінарських занять визначається робочою програмою, викладена за проблемно – хронологічним принципом і охоплює рамки лекційного курсу з історії Росії XIX – поч. XX ст.

Кожна запропонована тема містить докладні плани практичних занять, список джерел, основної та додаткової літератури та методичні рекомендації, які повинні допомогти студентам у процесі самостійної роботи над вивченням курсу історії Росії XIX – поч. XX ст.

Теми № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16 запропоновані кандидатом історичних наук, доцентом Яценюком П.І., теми № 14,15,17,18 асистентом Пінцаком В.І.

Посібник написаний з урахуванням сучасних наукових вимог вищої школи, нових історичних підходів і реалій у світі.

Тема 1. Р0СІЙСЬКА ІМПЕРІЯ НА РУБЕЖІ ХУШ - XIX ст.

План.

1.Територія і населення Росії.

2.Соціальна структура суспільства, побут і матеріальне становище

соціальних груп.

3.Економічне становище.

4.Політичний устрій.

Література

Хрестоматія з історії СРСР. - К.,1951.-Т.П.

Федоров В.А. Сборник документов по истории СССР для семинарских и практических занятий /период капитализма/. Первая половина XIX века.- М.,1974.

Абрамова К.Л. Политика самодержавия в отношении частновладельческих крестьян в 1796-1801 гг. // Вестн. Моск. ун-та. Сер.8, История.-1989.- № 4.

Века А.В. История России с древнейших времен до наших дней.- Минск, 2004.

Водарский Я.Е. Население России за 400 лет (XVI – начало XX вв.). - М.,1973.

Ермолов В.А. Русская промышленность в первой половине XIX века // Преподавание истории в школе -1993.-№ 2.

История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX-начала XX в.-М.,1991.

История СССР с древнейших времен до наших дней: В 12 т.- М.,1967.

Наше Отечество: опыт политической истории.- М.,1991.

Ковальченко И.Д. География населения России в XVII-началеXXвека // Историческая география СССР. - М.,1973.

Кабузан В.М. Русские в мире. Динамика численности и расселения (1719-1989). Формирование этнических и политических границ русского народа.- СПб., 1996.

Миронов Б.Н. Русский город во второй половине ХУШ - первой половине XIX века: Типологический анализ // История СССР.- 1988.- №5.

Предтеченский А.З. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в.- М.- Л.,1957.

Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже ХУШ и XIX вв.- Л.,1988.

Эйдельман Н.Я. Грань веков.Политическая борьба в России. Конец ХУШ - начало XIX столетия.- Спб.: Санкт-Петербургский комитет Союза литераторов РСФСР, ЭТС "Экслибрис", 1992.

Юрченков В.А. Мордовский этнос в системе Российской империи XVIII- XXв. // Отечественная история.- 2004.-№5.

Приступаючи до вивчення історії Росії XIX – початку XX ст. студенти повинні скласти уявлення про стан Російської держави на рубежі XVIII-XIX ст. Саме цьому присвячена перша тема «Російська імперія на рубежі XVIII – XIX ст.»

У відповіді на перше питання необхідно показати збільшення території Російської імперії, проаналізувати основні тенденції демографічних процесів (динаміка чисельності, розміщення, щільність, співвідношення сільського і міського населення), особливості етнічного та конфесійного складу. Необхідно засвоїти те, якою була структура суспільства, з’ясувати відмінності між різними соціальними групами, рівень їхнього матеріального статку тощо. Працюючи у цьому напрямку, потрібно з’ясувати економічне становище та стан народного господарства в цілому.

При розгляді четвертого питання слід охарактеризувати політичну систему країни: інститут монарха та функціонування різних гілок влади, традиційні та відносно нові політичні течії, їх політичну спрямованість.

Варто простежити взаємозв’язок соціально-економічного ладу та політичної системи країни, на основі чого отримати загальну картину про стан Російської імперії в кін. XVIII - на поч. XIX ст. і розкрити кризу феодально - кріпосницької системи.

Тема 2. ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА ОЛЕКСАНДРА I В 1801- 1812 роках

План.

1.Двірцевий переворот 11 /12/ березня 1801р. та прихід до влади Олександра I. "Негласний комітет".

2.Внутрішні перетворення у 1801-1812 рр.

3.М.М.Сперанський та його проекти реформ.

Література

Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 -т-х Законодательство первой половины XIX века. - М.,1988 -Т.6.

Сперанский М.М. Проекты. Записки. - Л.,1961.

Хрестоматія з історії СРСР.- К.,1951.-Т.II.

Федоров В.А. Сборник документов по истории СССР для семинарских и практических занятий /период капитализма/. Первая половина XIX века.- М.,1974.

Агеева О.Г.,Пушкарев Н.А. Частная жизнь русской женщины:невеста, жена, любовница (X- нач.XIX в.) // Вопросы истории, 2000.- №10.

Бокова В.М. Переворот II марта 1801 г. и русское общество // Вестн. Моск. ун-та. Сер.8, История.-1987.- №4.

Глинский Б.Б. Конституционные веяния в начале XIX века // Исторический вестник. -1905.- ноябрь.

Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические институты: Первая половина XIX века. - М.,1981.

Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в.- М.,1978.

Зубов А. Размышления над причинами революции в России. Царствование Александра Благословенного // Новый мир.-2005.-№8.

Кирющенко Н.З.Сафонов МЛ. Россия на пути реформ // Преподавание истории в школе - 1990.-№4.

Мироненко С.З. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в.- М.,1989.

Миронов Б.Н. Новое видение истории России XVIII-первой половины XIXв.// Вопросы истории.-2001.- №11-12.

Пигалев В. Убийство Павла I // Страницы минувшего. Сборник: Очерки.-М.,1991.

Предтеченский А.Е. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в.- М.-Л.,1957.

Пресняков А.Е. Российские самодержцы.- М.,1990.

Сафонов М.Н. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже ХУШ и XIX в.-Л.,1988.

Самойлова С.Б. "Кабы" и "Костуи".К характеристике настроений петербургского общества начала XIX века // Вестн. Моск. ун-та. Сер.8, История.-1991.-№ 5.

Сергеевич В. Реформа университетского преподавания: Начало XIX века // Вестн. Европы.-1908.-№ 4.

Сироткин В."Властитель слабый и лукавый", или почему не пошла перестройка у Александра I // Наука и жизнь.-1990.-№ 6.

Сорокин Ю.А. Заговор и цареубийство 11марта 1801года.// Вопросы истории.-2006.-№4

Томсинов В.А. Светило российской бюрократии:Исторический портрет М.М.Сперанского- М.,1991.

Федоров В.А. Александр I // Вопр. истории.-1990.- №I.

Чибиряев С.А. Великий русский реформатор: Жизнь, деятельность, политические взгляды М.М.Сперанского.- М.,1989.

Чулков Г.И. Императоры: Психологические портреты.- М., 1991.

Эйдельман Н.Я. "Революция сверху" в России.- М.,1989.

Дана тема розпочинається з вивчення двірцевого перевороту 11/12 березня 1801 року і обставин приходу до влади Олександра I та утворення «Негласного комітету». Це важливо для розуміння подальшої політичної діяльності Олександра I, ліберальні зусилля якого були щирим намаганням прискорити розвиток країни шляхом реформ у віповідності з вимогами часу. Розглядаючи питання внутрішньої політики у 1801-1812 рр. потрібно зосередити увагу на реформах у системі державного управління (реформа Сенату, утворення міністерств), політиці уряду у селянському питанні, царині освіти, преси; розкрити зміст фінансової реформи.

Особливо варто проаналізувати діяльність М.Сперанського та його «плани державних перетворень» або «Вступ до уложення державних законів». Узагальнюючи та осмислюючи зазначену проблематику, варто дійти висновку щодо причин краху реформаторської політики уряду Олександра I. Досягти цієї мети дозволяє системний і глибокий аналіз даних подій на основі знань з попередньої теми.

Тема 3. ВІТЧИЗНЯНА В1ЙНА. ЗАК0РД0ННІ ПОХОДИ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ.

/1812-1815рр./

План.

1.Міжнародні відносини напередодні війни /1807-1812 рр./

2.Перебіг військових дій 1812 р. Бородинській бій

та розгром армії Наполеона в Росії.

3. Віденський конгрес та його ухвали.

4.Історичне значення Вітчизняної війни 1812 року.

Література

Бородино.1812-1962. Документы, письма, воспоминания.- М.,1962.

Глинка Ф.Н. Записки русского офицера.- М.,1991.

Записки А.П.Ермолова.- М.,1991.

Кутузов М.И. Сборник документов.- М.,1950-1955.- Т.1-5.

Кузнецов И.В.,Захарова Л.Ф.Практикум по истории СССР. XIX век.-М.,1970.

Федоров В.А. Сборник документов по истории СССР для семинарских

и практических занятий /период капитализма/. Первая половина XIX века.- М.,1974.

Хрестоматія з історії СРСР.- К.,1951.- Т.II.

Абалихин Б.С, Дунаевский В.А. 1812 год на перекрестках мнений советских историков, 1917-1987. -М.,1990.

Бабкин В.И. Народное ополчение в Отечественной войне 1812года.-М.,1962.

Балязин В.Н. Михаил Кутузов.- М.,1991.

Балязин В.Н. Фельдмаршал Михаил Богданович Барклай де Толи. Жизнь

и полководческая деятельность.- М.,199О.

Бескровный Л.Г. Отечественная война 1812г.- М.,1962.

Бескровный Л.Г. Бородинское сражение // История СССР.- 1962.-№6.

Богданов Л.П. Русская армия в 1812 году.-М.,1979.

Безгин А.Поход во Францию 1814 г. // Русская старина.-1908.- Март.

Дружинин Н.М. Историческое значение Отечественной войны 1812года // Вопросы истории. -1962.-№12.

Дружинин Н.М. Освободительная война 1813г. и русское общество //

Избранные труды.- М.,1988.

Жилин П.А. Гибель наполеоновской армии в России.- М.,1974.

Жилин П.А. Отечественная война 1812 года. - М.,1988.

Зак Л.А. Монархи против народов: Дипломатическая борьба на развалинах наполеоновской империи.- М.,1966.

История дипломатии: В 5 т.- М.: Политиздат, 1959.- Т.1.

Из истории участия русских войск в освобождении Германии от наполеоновского ига // Новая и новейшая история.-1963.-№5.

Керсновский А.А. История русской армии в 4 т.: Т.1.- М.,1992.

Киняпина Н.С Внешняя политика России первой половины XIX века.-М.,1963.

Кузнецова Г.А. Александр I и Наполеон в Тильзите // Новая и новейшая история.-1991.-№6.

Кочетков А. Лейпцигское сражение 1813г. // Военно-исторический журнал.-1963.-№10.

Коленкур А. Поход Наполеона в Россию. - Смоленск, 1991.

Марков Л.В. Россия и Священный союз // Новая и новейшая история.-1989.-№I.

Нарочницкий А.Л. Народы и правительства в войне 1813года за освобождение Германии // Вопросы истории.-1964.-№3.

Об историографии войны 1812г. // Преподавание истории в школе.-1992.-№5.

Пономарев М.В. Несостоявшийся "русский брак" Наполеона Бонапарта // Новая и новейшая история.-1993.-№3.

Павленко Н. Гибель великой армии // Военно-исторический журнал.-1962 - № 11.

Ростунов И. Бородинское сражение 1812 года // Военно-исторический журнал -1982.-№8.

Сироткин В.Г. Наполеоновская "война перьев" против России // Новая и новейшая история.-1981.- №I.

Сироткин В.Г. Дуэль двух дипломатий: Россия и Франция в 1801-1812гг. - М.,1966.

Соколов А.Р.Материальная помощь населения России армии в 1812г. // Вопросы истории. -1998. -№9.

Тарле Е-В. Нашествие Наполеона на Россию. 1812год.- М.,1992.

Тарле Е.В. Бородино / Соч.: В 12 т.- М.,1962.- Т.12.

Тотфалушин В.П. М.Б.Барклай де Толи в Отечественной войне 1812 года. - Саратов, 1991.

Троицкий Н.А. Отечественная война 1812 г. История темы.-Саратов, 1991.

Троицкий Н.А. 1812 Великий год России. - М.,1988.

Розпочинаючи вивчення даної теми, студенти повинні прослідкувати розвиток міжнародних відносин напередодні 1812 року у контексті російсько - французьких дипломатії. Переходячи безпосередньо до висвітлення подій Вітчизняної війни, необхідно розкрити причини, характер війни, визначити співвідношення сил та плани сторін. Вивчаючи перебіг військових дій, особливу увагу необхідно звернути на військове мистецтво російських полководців: М.І.Кутузова, М.Б.Барклая де Толлі, П.І.Багратіона, О.П.Єрмолова, М.М.Раєвського, героїзм російських воїнів та патріотизм, який охопив усі верстви російського суспільства. Зверніть увагу на народний характер війни. Підресліть також непохитність позиції Олександра I щодо пропозиції Наполеона укласти мирну угоду.

Розкриваючи питання участі російської армії у складі антинаполеонівської коаліції, слід наголосити на планах царського уряду, простежити хід військових дій, з’ясувати роль російських військ у звільненні західноєвропейських країн від гніту Наполеона, розкрити зміст мирної угоди союзних держав з Францією від 30 травня 1814 року.

Важливе місце при висвітленні теми повинна знайти робота Віденського конгресу, аналіз протиріч, які існували у таборі переможців та змісту заключного акта конгресу.

Ведучи мову про історичне значення Вітчизняної війни 1812 року та закордонних походів російської армії, студенти повинні усвідомити їх каталізуючу роль у формуванні національної свідомості, еволюції суспільно-політичної думки.

Тема 4. РУХ ДЕКАБРИСТІВ

План.

1.Передумови та причини виникнення декабристського руху. Формування ідеології декабристів.

2.Історія створення та діяльность перших таємних організацій: "Союзу порятунку" та "Союзу благоденства".

3.Виникнення Південного і Північного товариств та «Товариства об'єднаних слов'ян».

4.Питания про державний устрій та аграрне питання за "Руською Правдою" П.Пестеля та "Конституцією" М.Муравйова.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича о дарка Пенішкевич

  Документ
  …теперішна школа витворила вже маси сьвідомі добра із науки, виховала поколїня, що не покидають вже книжки а заохочені тою школою до читаня і переконані нею о великій вазї осьвіти, не випускають єї з рук.
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (3)

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті 8 I курс 8 ІІ курс 9 ІІІ курс 9 IV курс
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 6. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (2)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.

Другие похожие документы..