Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебник'
Обобщить и систематизировать знания о процессе централизации русского государства при Иване Грозном и влиянии данного процесса на развитие государств...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Философия» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего пр...полностью>>
'Публичный отчет'
В отчетном году исследования по сельскохозяйственным наукам велись по Государственной научно-технической программе 5. «Развитие научной и инновационн...полностью>>
'Документ'
Второй сборник из серии, начатой в 2 году сборником «М. М. Бахтин и проблемы методологии гуманитарного знания», содержит статьи, подготовленные филос...полностью>>

Книга національної освіти України / Акад пед наук України; за ред. В. Г. Кременя. К., 2009 (2)

Главная > Книга
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві): навч. посібник для ВНЗ / Олена Леонтіївна Кононко. – К.: Освіта, 1998. – 255 с.

 • Кремень В. Трансформації особистості в освітньому просторі сучасної цивілізації / В. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2. – С. 5–14.

 • Кремень В. Г. Феномен інновації: освіта, суспільство, культура / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, С. В. Пролеєв та ін. [за ред. В. Г. Кременя]. − К.: Педагогічна думка, 2008. − 472 с.

 • Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. − К.: Грамота, 2007. − 576 с.

 • Кремень В. Г. Філософія освіти (польською мовою). – Інститут технологій та експлуатації м. Радом (Польща), 2008. – 354 с.

 • Кремень В.Г. Філософія управління: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. − К.: Знання України, 2007. − 360 с.

 • Луговий В. І. Диференціація середньої освіти в країнах Організації економічного співробітництва і розвитку / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 60–67.

 • Луговий В. І. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 13–25.

 • Луговий В. І. Реалізація принципів і пріоритетів Болонського процесу у вищій школі України: час дискусій і час дій / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 5–17.

 • Луговий В. І. Системна модернізація традиційної і науково-педагогічної освіти – необхідна умова забезпечення освітньої якості / В. І. Луговий // Вища освіта України. – 2009. – № 1. – С. 20-29.

 • Луговий В. І. Стандартизація стандартів вищої освіти / В. І. Луговий // Вища освіта України № 3 (дод. 2). – 2008. – Т. 1. – С. 33–34. – (Тематичний випуск „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”).

 • Луговий В. І. Стратегія підготовки державно-управлінських кадрів у контексті Болонського процесу / В. І. Луговий // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. Київ, 31 трав. 2007 р.: У 4 т. Т. 1: [за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна]. – К.: Вид-во НАДУ, 2007.

 • Луговий В.І., Критерій науковості у визнанні кваліфікацій вищої освіти / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Лісабонська стратегія як визначальний чинник європейської інтеграції в галузі освіти і науки: зб. наук. статей за матер. XVI Міжнар. наук.-практ. конфер. (Ужгород – Гирляни, 6-9 травня 2008 р.) / Відп. ред. М. Полюжин; укл. К. Мовчан. – Ужгород: Ліра, 2008. – С. 8–16.

 • Лук’янова Л. Б. Концептуальні засади освіти дорослих / Л. Б. Лук’янова // Матеріали за 5-а международна научна конференція, «Найновите научни постижения».– Т. 14. – Педагогические науки. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. – С. 49–59.

 • Лук’янова Л. Б. Освітні моделі навчання дорослих / Л. Б. Лук’янова // До проблем формування значущих якостей фахівця: [за заг. ред. Г. Є. Гребенюка]; Мін-во мистецтва і туризму України. Луганськ. держ. ін-т. культури і мистецтв, Обл. метод. кабінет учб. закладів мистецтва та культури. – Харків: Стиль-Іздат, 2008. – С. 252–262.

 • Лукіна Т. І. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні: монографія / Т. І. Лукіна. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. − 292 с.

 • Лукіна Т. І. Моніторинг якості освіти: теорія і практика/ Т. І. Лукіна. – К.: Шкільний світ : Вид. Л. Галіцина, 2006. – 128 с.

 • Ляшенко О. І. Диференціація як основоположний принцип шкільного навчання /О. І. Ляшенко // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 40–45.

 • Ляшенко О. І. Теоретично-методичні засади організації профільного навчання в старшій загальноосвітній школі /О. І. Ляшенко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 5. – С. 4–12.

 • Мадзігон В. М. Концепція Національного центру обдарованої дитини / В. М. Мадзігон // Рідна школа. – 2009. – № 2-3 (950–951). – С. 64–68.

 • Мазаракі А. Єврофахівець, чи потрібно це Україні? / А. Мазаракі // Освіта: Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – 2008. – 12–19 берез. – № 12. – С. 2.

 • Максименко С. Д. Генеза здійснення особистості / С. Д. Максименко. – К.: Вид-во ТОВ “КММ”, 2006. – 256 с.

 • Максименко С. Д. Диференційоване навчання: до проблеми психологічного супроводу / С. Д. Максименко // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 46–53.

 • Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посібник, вид. 3-е / С. Д. Максименко.. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.

 • Максименко С. Д. Психологія особистості: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.Д.Максименко. – К.: Вид-во ТОВ “КММ”, 2007. – 296 с.

 • Максимова Н. Ю. Безпека життєдіяльності соціально-психологічних аспектів алкоголізму та наркоманії: навч. посібник / Н. Ю.  Максимова. – К.: Либідь, 2006. – 328 с.

 • Малофеев Н. Н. Западная Европа: эволюция отношения общества и государства к лицам с отклонениями в развитии / Н. Н. Малофеев. – М.: Экзамен, 2003. – 256 с.

 • Матійків І. М. Формування соціально-психологічних компетенцій майбутніх фахівців сфери обслуговування: психологічний практикум / І. М. Матійків. – Львів: Ліга-прес, 2007. – 226 с.

 • Мерманн Элизабет. Мотивация персонала. Интрумены мотивации для успеха организации [пер. с нем.] – Х.: Гуманитарной Центр Е. П. Высоченова, 2007. – 184 с.

 • Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя: учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений / Л. М. Митина. – М.: Изд. центр “Академия”, 2004. – 320 с.

 • Моделі розвитку сучасної української школи. – К.: Богданова А. М., 2007. – 240 с.

 • Моделі розвитку сучасної української школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 11-13 жовтня 2006 р, Черкаси-Сахнівка.

 • Молодь в Україні. Дослідження молодіжного сектора: проблеми та перспективи [за ред. О. І. Локшиної]. – К.: Студіо, 2006. – 169 с.

 • Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи: [за заг. ред. О. І. Локшиної]. – К.: К.І.С., 2004. – 296 с.

 • Москаленко В. В. Психологія соціального впливу: навч. посібник / В. В. Москаленко. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 448 с.

 • Музальов О. О. Професійна адаптація майбутніх фахівців у процесі культурологічної підготовки: навч.-метод. посібник для викладачів та учнів / О. О. Музальов, А. В. Шиделко. – Львів, 2009. – 202 с.

 • Наукова та інноваційна діяльність в Україні. 2007: Стат. зб. / Держкомстат України: [за ред. Н. С. Власенко; відп. за вип. І. В. Калачова]. – К.: ДП “Інформ.-вид. центр Держкомстату України”, 2008. – 362 с.

 • Національний звіт України про впровадження положень Болонського процесу до VI міністерської конференції // Вища школа. – 2009. – № 3. – С. 3–25.

 • Ничкало Н. Г. Розвиток професійної освіти і навчання в контексті Європейської інтеграції / Н. Г. Ничкало // Педагогіка і психологія. Вісн. АПН України. – 2008. – № 1. – С. 57–69.

 • Ничкало Н.Г. Трансформація професійно-технічної освіти в Україні: монографія / Н. Г. Ничкало. – К., 2008. – 2001.

 • Ніколаєнко С. М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття / С. М. Ніколаєнко. – К.: Знаки, 2006. – 253 с.

 • Ніколаєнко С. М. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України: монографія / С. М. Ніколаєнко. − К.: Нац. торг.-екон. ун-т, 2008. − 419 с.

 • Ніколаєнко С. М. Управління якістю вищої освіти: теорія, аналіз і тенденції розвитку: монографія / С. М. Ніколаєнко. – К.: Нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 519 с.

 • Образование взрослых как социальный институт [под ред. Е. И. Тонконогой, В. И. Подобеда]. – СПб.: ИОВ РАО, 1999. – 216 с.

 • Образование взрослых: цели и ценности / Г. С. Сухобская, Е. А. Соколовская, Т. В. Шадрина. – СПб.: ИОВ РАО, 2002. – 188 с.

 • Обучение на протяжении жизни в условиях новой экономики. Сер. Актуальные вопросы развития образования – М.: Алекс, 2006. – 264 с.

 • Огієнко О. І. Андрагогічний підхід у неперервній освіті дорослих: метод. рек. / О. І. Огієнко. – К.; Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 40 с.

 • Огієнко О. І. Особливості дорослої людини як суб’єкта навчання / О. І. Огієнко // Педагогічні науки: зб. наук. праць СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2005. – С. 105–113.

 • Олійник В. Наукові засади розроблення прогностичної моделі розвитку післядипломної освіти в Україні / В. Олійник, В. Семиченко, Л. Пуховська, Л. Даниленко // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – № 1. – С. 18–23.

 • Олійник В. В. Наукові основи підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: монографія / В. В. Олійник. − К.: Міленіум, 2003. − 594 с.

 • Організаційно-економічні механізми функціонування професійно-технічної освіти в ринкових умовах: монографія / Камінецький Я. Г., Житецький Ю. У., Клим Б. І., Копельчак М. П., Криницька Л. Я., Кубська Л. І., Субтельна Г. В.: [за ред. Я. Г. Камінецького]. – Львів: Сполом, 2006. – 237 с.

 • Основи філософських знань: підручник / Горлач М. І., Кремень В. Г., Ніколаєнко С. М., Требі М. П. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 1028 с.

 • Панюшкин В. П. Освоение деятельности в условиях взаимоотношения ученика с учителем // Психолого-педагогические проблемы взаимодействия учителя с учащимися / под ред. А. А. Бодалева, В. Я. Ляудис. – М.: Просвещение, 1980. – 231 с.

 • Педагогічна і психологічна науки в Україні. Зб. наук. праць до 15-річчя АПН України у 5 т. Т. 1. Теорія та історія педагогіки. – 360 с.; Т. 2. Дидактика, методика, інформаційні технології. – 368 с. – К.: Педагогічна думка, 2007.

 • Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. С. Кривонос та ін.; за ред. І. А. Зязюна. – 3-е вид., допов. і переробл. – К.: СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.

 • Педагогічна майстерність: Хрестоматія: навч. посібник. / Упоряд.: І. А. Зязюн, Н. Г. Базелевич, Т. Г. Дмитренко та ін.; за ред. І. А. Зязюна. – К.: СПД Богданова А.М., 2008. – 462 с.

 • Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання: навч. посібник: [за заг. ред. В. В. Олійника]. − К.: ЛОГОС, 2006. − 406 с.

 • Підготовка керівника навчального закладу до управлінської діяльності в ринкових умовах: навч. посібник / [Чміль А. І., Маслов В. І., Дмитренко Г. А. та ін.]; за ред. А. І. Чміля. – К.: Логос, 2006. – 128 с.

 • Поза межами можливого: школа якою вона є: [за ред. М. Мосієнко]. − К.: Шкільний світ, 2004. − 264 с.

 • Позашкільна освіта: історичні поступи та здобутки: зб. матеріалів Всеукраїнської педагогічної конференції, Київ, 2–3 грудня 2008 р. /За заг. ред. доктора пед. наук Вербицького В. В.– К.: АВЕРС, 2008. – 328 с.

 • Покроєва Л. Д. Модернізація функції обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти / Л. Д. Покроєва // Післядипломна освіта в Україні. – К., 2004. − № 1.

 • Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: навч.-метод. посібник / О. Пометун. – К.: А.С.К., 2004.

 • Права людини та інвалідність // Доповідь комісії по правах людини ООН: Е/ CN, SUB/ 1911/ 31/. – 76 c.

 • Присенко М. О. Проблеми становлення та розвитку стандартизації вищої освіти в Україні // Проблеми освіти: наук. зб.: [кол. авт.] – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2007. – Вип. 54. – С. 10–26.

 • Про виконання Міністерством освіти і науки України, Академією педагогічних наук України статей 7 і 29 Закону України “Про професійно-технічну освіту” в частині науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій: Рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти // Професійно-технічна освіта. – 2008. – № 2. – С. 3–5.

 • Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти: матеріали методологічного семінару АПН України. 15 листопада 2006 р. – К.: СПД Богданова А. М., 2007. – 336 с.

 • Проект Положення про організацію інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладах. – К. – 2002. – 16 с.

 • Професійна орієнтація та професійне навчання безробітних: організаційно-правовий та психолого-педагогічний аспекти: колективна монографія [В. Є. Скульська, Ю. М. Маршавін, М. А. Мірополька та ін.; за заг. ред. В. Є. Скульської]. – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – 346 с.

 • Професійно спрямоване навчання і виховання особистості: зб. наук. праць / За ред. Г. П. Васяновича. – Львів: ЛДУ БЖД, 2006. – 288 с.

 • Профільне навчання: Теорія і практика: [зб. наук. праць за матеріалами метод. семінару АПН України]. – К.: Педагогічна преса, 2006. – 200 с.

 • Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі: матеріали методологічного семінару АПН України 19 березня 2008 року. – К., 2008. – 728 с.

 • Психолого-педагогічні основи професійної адаптації майбутніх фахівців: монографія: [за ред. Г. П. Васяновича]. – Львів: Сполом, 2008 – 464 с.

 • Пуховська Л. П Професійний розвиток вчителів у світовому і європейському освітньому просторі: ступінь магістра /Л. П. Пуховська // Шлях освіти. – 2008. − № 2. − С. 12–16.

 • Пуцов В. І. Андрагогічні проблеми у підготовці викладачів для системи післядипломної освіти: навч. посібник / В. І. Пуцов. – Чернівці: Бук рей, 2006. − 96 с.

 • Революция в обучении: пер. с англ. / Гордон Драйден, Джаннетт Вос. – М.: ООО “ПАРВИНЭ”, 2003. – 672 с.

 • Ринок праці України у 2007 році: аналіт.-стат. зб. – К.: Державний центр зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, 2008. – 299 с.

 • Рогов Е. И. Личность учителя: теория и практика / Е. И. Рогов. – Ростов н/Д, 1996. – 512 с.

 • Розвиток модельних центрів інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами: інф. зб.: [за ред. В. В. Засенка, Н. З. Софій]. – В/ф “Крок за кроком”. – К.: ФО-П Придатченко П. М., 2007. – 157 с.

 • Рубинштейн С. Л. Человек и мир. Проблемы общей психологи; 2-е изд. – М., 1976. – С. 253.

 • Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти. – К.: СПД Богданова А. М., 2009. – 236 с.

 • Савченко О. Я. Розвивальний потенціал змісту освіти у 12-річній школі / О. Я. Савченко // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2. – С. 26–39.

 • Савченко О. Я. Теоретичні засади якості шкільної освіти / О. Я. Савченко // Шлях освіти. – 2005. – № 3.

 • Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7–10 июня 1994 г. – К., 2000. – 21 с.

 • Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвитених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. початок ХХІ ст.): монографія / А. А. Сбруєва. – Суми: Козацький вал, 2004. – 500 с.

 • Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності: навч. посібник / В. А. Семиченко. − К.: Вища школа, 2004. − 335 с.

 • Система управління підготовкою робітничих кадрів Львівської області: стан та напрями вдосконалення / Інститут регіональних досліджень НАН України: [відп. ред. проф. Л. К. Семів]. – Львів, 2008.– 147 с.

 • Сігаєва Л. Є. Концепція розвитку освіти дорослих в Україні / Л. Є. Сігаєва. – К.: ЕКСМО, 2009. – 44 с.

 • Скакун В. А. Организация и методика профессионального обучения: уч. пособие / В. А. Скакун. – М.: Формум: Индра, 2007. – 336 с.

 • Сліпчишин Л. В. Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних підходів до навчання у ПТНЗ: навч.-метод. посібник / Л. В. Сліпчишин. – Львів: Сполом, 2008. – 148 с.

 • Смульсон М. Л. Психологія розвитку інтелекту: монографія / М. Л. Смульсон. – [2-е вид. випр. і доп.] – К.: Нора-Друк. 2003. – 298 с.

 • Собко Я. М. Теоретичні та методичні основи інтегративних курсів у професійно-технічній освіті: монографія / Я. М. Собко; за ред. С. І. Гончаренка. – Львів: Сполом, 2007. – 332 с.

 • Сорока М. Я. Зарубіжний досвід децентралізації управління професійною освітою та навчанням: перспектива для ПТНЗ України: метод. рекомендації / М. Я. Сорока. – Львів, 2008. – 59 с.

 • Сорочан Т. М. Розвиток управлінських умінь керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти / Т. М. Сорочан // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. − № 5. – С. 52–57.

 • Стадник В. В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К.: Академ. видав, 2006. – 464 с.

 • Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. – К.: Ленвіт, 2006. – 36 с.

 • Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти: [за ред. О. І. Локшиною]. – К.: Богданова А. М., 2006. – 232 с.

 • Статистичний щорічник України за 2007 рік // Держкомстат України: [за ред. О. Г. Осауленка]. – К.: Консультант, 2008. – 572 с.

 • Степко М. Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя / М. Ф. Степко. − Харків, 2004.

 • Степко М. Ф. Компетентнісний підхід до організації підготовки фахівців, його розуміння і проблеми використання у вищій школі України / М. Ф. Степко // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 42–51.

 • Степко М. Ф. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / М. Ф. Степко. – К.: Узд., 2004. – 24 с.

 • Степко М. Ф. Проблеми реформування вищої освіти в контексті Болонського процесу / М. Ф. Степко // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 34–39.

 • Стратегії творчої діяльності: школа В. О. Моляко: [за заг. ред. В. О. Моляко]. – К.: Освіта України, 2008. – 702 с.

 • Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К.: К.І.С., 2003. – 296 с.

 • Сухарніков Ю. І. Диверсифікація вищої освіти в контексті розробки національної рамки кваліфікацій України / Ю. І. Сухарніков // Вища школа. – 2009. – № 3. – С. 26–43.

 • Сухарніков Ю. І. Сутнісні розбіжності діяльнісного й компетентнісного підходів до стандартизації освіти в Україні / Ю. І. Сухарніков // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 32–42.

 • Сухомлинская О. В. Этюды о В. А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы / О. В. Сухомлинская. – Харьков: АКТА, 2008. – 429 с.

 • Сухомлинська О. В. Диференційоване навчання в історії української школи / О. В. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 54–60.

 • Сухомлинська О. В. Розвиток особистості і освіта: історичний вимір / О. В. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2. – С. 15–25.

 • Таланова Ж. В. Взаємозв’язок підготовки кадрів вищої кваліфікації і дослідницько-інноваційного потенціалу в регіонах України та країнах ОЕСР: стат.-кореляц. і порівн. аналіз / Ж. В. Таланова // Вища освіта України. – 2009. – № 1. – C. 106–112.

 • Таланова Ж. В. Ідентифікація вищої освіти та її результати (порівняння міжнародного і національного досвіду) / Ж. В. Таланова // Вища освіта України. – № 3 (дод. 2). – 2008. – Тем. вип. “Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. – Т.1. – 415 с. – С. 382–389.

 • Таланова Ж. В. Трансформація підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні в процесі реформ упродовж 1987–2008 років: досвід для сьогодення / Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія творчої особистості: проблеми і пошуки: [зб. наук. праць / редкол.: Т. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя. – 2009. – Вип. 54. – 500 с. – С. 420–430.

 • Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського союзу. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 146 с.

 • Тенденції розвитку змісту базової освіти у країнах Заходу. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2003. – 186 с.

 • Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць / Інститут проблем виховання. – К., 2008. – Вип. 12. – [у 2 кн.] – Кн. 1. – 488 с.; Кн. 2. – 488 с.

 • Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наукових праць / Інститут проблем виховання. – Вип. 11. – К.: ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2008. – 450 с.

 • Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наукових праць / Інститут проблем виховання. – К., 2008. – Вип. 12. - [у 2 кн.] – Кн. 1. – 488 с.; Кн. 2. – 488 с.

 • Теоретичні основи професійної адаптації: зб. наук. праць. – Львів. – 2007. – 261 с.

 • Типовий навчальний план і програма з підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи загальної середньої освіти: [метод. рекомендації / за заг. ред. Л. І. Даниленко]. – К.: ЦІППО, 2005.

 • Традиції ремісництва і дефіцит кваліфікації робітничих кадрів на регіональному ринку праці Львівщини / За ред. У. Я. Садової. – Львів, НАН України. Ін-т регіональних досл., 2008. – 104 с.

 • Управління підготовкою кваліфікованих робітників у регіоні: організаційно-педагогічні та економічні засади: монографія / Я. Г. Камінецький, Б. І. Клим, М. П. Копельчак, Л. Я. Криницька, Г. В. Субтельна: [за ред. Я. Г. Камінецького]. – Львів, 2004. – 384 с.

 • Формування та розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в креативному освітньому соціумі: [зб. матеріалів наук.-практ. конф. 16–17 жовтня 2008 р.] – Суми: ВАТ “Сумська друкарня”, 2008. – 269 с.

 • Хоружа Л. Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія / Л. Л. Хоружа. − К.: Преса України, 2003. – 319 с.

 • Чепелєва Н. В. Соціально-психологічні чинники розуміння і інтерпретації особистісного досвіду / за ред. Н. В. Чепелєвої – К.: Педагогічна думка, 2008. – 384 с.

 • Шахов В. І. Базова педагогічна освіта майбутнього вчителя: загально-педагогічний аспект / В. І. Шахов. – Вінниця, 2007. – 383 с.

 • Шевченко Т. І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах /Т.І. Шевченко. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 510 с.

 • Ющенко В. Освіта як державний пріоритет // Урядовий кур’єр. – 2008. – 3 жовт. – № 184.

 • Ющенко В. Освітні перспективи України // Голос України. – 2008. – 26 верес. – № 183. – С. 4.

 • Kgztałcenie utawiczne do wielokulturowości / pod redarcig Tadeusza Lewowickego i łranciszka Szloska. –Waszawa – Radom, 2009. – 427 с.

  Нормативно-правова література

  1. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896. – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.

  2. Державна програма “Вчитель”. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. №3 79.

  3. Закон України “Про вищу освіту” // Урядовий кур’єр. – 2002. – 15 червня, № 86.

  4. Закон України “Про освіту”. – К.: ГЕНЕЗА, 1996.

  5. Закон України „Про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації”: Проект // Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 8.

  6. Закон України «Про вищу освіту». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

  7. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

  8. Закон України «Про освіту». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

  9. Концепція державної системи професійної орієнтації населення, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //zakon.nau.ua

  10. Копенгагенская Декларация по усилению Европейской кооперации в профессиональном образовании. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// /page0002/page0026/page0043/.

  11. Національна доктрина розвитку освіти України //Освіта України № 33 від 23 квітня 2002 р. – С. 4–6.

  12. Національний класифікатор України: Класифікатор професій. ДК 003: 2005 / Держспоживстандарт України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

  13. Національний класифікатор України: Класифікація видів економічної діяльності. ДК 009: 2005. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

  14. Пріоритетні напрями діяльності професійно-технічної освіти на 2009 рік. Виступ Міністра освіти і науки України на Всеукраїнському семінарі – нараді 17–18 лютого 2009 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // .ua

  15. Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні: Указ Президента України від 25 вересня 2008 р. № 857. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

  16. Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста: Пост. Каб. Мін. України від 20 черв. 2007 р. № 839. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

  17. Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

  18. Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра: Пост. Каб. Мін. України від 13 груд. 2006 р. № 1719. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

  19. Проект Закону „Про внесення змін до Закону України „Про вищу освіту”. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

  Адреси основних електронних ресурсів

  1. Верховна Рада України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

  2. Інтернет-сайти: http:/news/2008/128958; http://journal. /work.php?id=41;http:/getblob.asp?id=1001437; http://www. а/books/vestnik/leontiev.txt

  3. Міністерство освіти і науки України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

  4. ECTS Users’ Guide. – Brussels, 6 February 2009. [Електронний ресурс] – Режим доступу: .

  5. Education at a Glance 2008, 2009. [Електронний ресурс] – Режим доступу: ./document.

  6. Education at a Glance 2008: OECD Indicators. – Paris: OECD Publications, 2008. [Електронний ресурс] – Режим доступу: ./document.

  7. European Commission. Growth and Jobs. Background. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ec.europa.eu/growthandjobs/.

  8. Global Education Digest 2008, 2009: Comparing Education Statistics across the World. [Електронний ресурс] – Режим доступу: .

  9. Human Development Report, 2007/2008. – New York, USA, 2007. [Електронний ресурс] – Режим доступу: .

  10. International Standard Classification of Education. ISCED 1997 / UNESCO. [Електронний ресурс] – Режим доступу: /en/pub/pub.

  11. The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade. Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009. [Електронний ресурс] – Режим доступу: .

  12. The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture.

  13. The Qualifications Framework for European Higher Education Area. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ond.vlaanderen.be/.

  14. Turning Education Structures in Europe. 2nd Edition. [Електронний ресурс] – Режим доступу: . – 2008.

  Склад авторів

  Алєксєєнко Т. Ф. (пункт 2.2.5)

  Аніщенко В. М. (пункт 2.4.3)

  Балл Г. О. (підрозділ 1.15)

  Бех І. Д. (підрозділи 1.1, 1.3, 1.9)

  Биков В. Ю. (підрозділ 1.14; пункт 2.2.2)

  Бібік Н. М. (пункт 2.2.4)

  Бобров В. Я. (підрозділ 1.12)

  Болгаріна В. С. (пункт 2.4.8)

  Бондар В. І. (підрозділ 2.3)

  Величко Л. П. (пункт 2.2.1)

  Волощук І. С. (пункт 2.5.3)

  Головко М. В. (пункт 2.2.4)

  Ґудзик І. П. (підрозділ 1.8; пункт 2.2.3)

  Даниленко Л. І. (підрозділи 1.2, 1.13; пункт 2.5.9)

  Десятов Т. М. (пункт 2.4.1)

  Євтух М. Б. (підрозділ 2.5, заг. ред.; пункт 2.5.3)

  Єльнікова Г. В. (підрозділ 1.13)

  Єрмаков І. Г. (підрозділ 1.2)

  Жук Ю. О. (підрозділ 1.10)

  Закатнов Д. О. (пункт 2.4.5)

  Засенко В. В. (підрозділ 2.3)

  Зязюн І. А. (пункти 2.5.5, 2.5.6)

  Калініна Л. М. (підрозділ 1.13)

  Камінецький Я. Г. (пункти 2.4.4, 2.4.8, 2.4.9)

  Кизенко В. І. (пункт 2.2.4)

  Ковбасенко Л. І. (пункт 2.2.5)

  Колупаєва А. А. (підрозділ 2.3)

  Кононко О. Л. (підрозділ 2.1)

  Копельчак М. П. (пункт 2.4.8)

  Коряк С. Ф. (пункт 2.4.2)

  Кремень В. Г. (заг. ред.; вступне слово)

  Кулик Є. В. (пункт 2.4.8)

  Курбатов С. В. (підрозділ 1.2)

  Куценко Г. В. (підрозділ 1.7)

  Лавриченко Н. М. (пункт 2.2.2)

  Литовченко О. В. (пункт 2.2.5)

  Лозовецька В. Т. (пункт 2.4.5)

  Локшина О. І. (пункт 2.2.1)

  Луговий В. І. (преамбула; розділ 1, заг. ред.; підрозділи 1.8, 1.9, 1.11, 1.12; 2.5, заг. ред.; пункти 2.4.9, 2.5.1 – 2.5.4, 2.5.8, 2.5.9; резюме)

  Лукіна Т. О. (підрозділ 1.10)

  Лук’янова Л. Б. (пункт 2.4.6)

  Ляшенко О. І. (підрозділи 1.10; 2.2, заг. ред.; пункт 2.2.3)

  Мадзігон В. М. (пункт 2.2.6)

  Максименко С. Д. (підрозділи 1.4, 1.15)

  Максимова Н. Ю. (підрозділ 1.4)

  Мальований Ю. І. (пункт 2.2.2)

  Машбиць Ю. І. (підрозділи 1.2, 1.7)

  Мельник О. В. (пункт 2.4.5)

  Михайличенко А. М. (пункт 2.4.3)

  Ничкало Н. Г. (підрозділ 2.4, заг. ред.)

  Олійник В. В. (пункт 2.5.7)

  Петренко Л. М. (пункт 2.4.8)

  Побірченко Н. А. (пункт 2.4.5)

  Пометун О. І. (пункти 2.2.1, 2.2.2)

  Пророк Н. В. (підрозділ 1.6)

  Пустовіт Г. П. (пункт 2.2.5)

  Пустовіт Н. А. (підрозділ 1.5)

  Радкевич В. О. (підрозділи 1.2, 2.4, заг. ред.; пункт 2.2.4)

  Савченко В. А. (пункт 2.4.3)

  Савченко І. М. (підрозділ 1.10; пункт 2.4.2)

  Савченко О. Я. (преамбула; розділ 1, заг. ред.; підрозділ 1.9; пункт 2.2.1)

  Семиченко В. А. (підрозділ 1.11; пункт 2.5.7)

  Синьов В. М. (підрозділ 2.3)

  Синявський В. В. (пункт 2.4.5)

  Сисоєва С. О. (підрозділ 1.2)

  Скульська В. Є. (пункт 2.4.3)

  Смульсон М. Л. (підрозділ 1.6)

  Собко Я. М. (пункт 2.4.4)

  Солдатенко М. М. (підрозділ 1.11)

  Степко М. Ф. (підрозділ 2.5, заг. ред.; пункти 2.5.1, 2.5.2, 2.5.8, 2.5.9)

  Сухомлинська О. В. (підрозділ 1.1, заг. ред.; підрозділ 1.3)

  Таланова Ж. В. (підрозділи 1.11, 1.12; пункти 2.4.9, 2.5.3, 2.5.4)

  Топузов О. М. (пункт 2.2.3)

  Чепелєва Н. В. (підрозділ 1.15)

  Чорна К. І. (підрозділ 1.3)

  Щербак Л. В. (пункт 2.4.3)

  Щербак О. І. (пункти 2.4.3, 2.4.7)

  Якименко Л. Ю. (підрозділ 2.1) • Скачать документ

  Похожие документы:

  1. Книга національної освіти України / Акад пед наук України; за ред. В. Г. Кременя. К., 2009 (1)

   Книга
   Алєксєєнко Т. Ф., Аніщенко В. М., Балл Г. О., Бех І. Д., Биков В. Ю., Бібік Н. М., Бобров В. Я., Болгаріна В. С., Бондар В. І., Величко Л. П., Волощук І.
  2. Академія педагогічних наук україни інститут професійно-технічної освіти апн україни

   Документ
   Інститут професійно-технічної освіти АПН України створений 20 квітня 2006 року постановою Президії АПН України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 160- р від 27 березня 2006 року та відповідно до статті 11 Закону
  3. Удк 373 036. 5 Реалізація ідей педагогіки життєтворчості в контексті ноосферної освіти в Україні

   Документ
   Ключові слова: екологічно-духовна криза, реінженірінг освіти, теорія ноосфери, ноосферна освіта, педагогіка життєтворчості, розвиток творчих здібностей учнів, авторська програма «Світ творчості».
  4. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007

   Документ
   Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук.
  5. Україна наш спільний дім

   Документ
   24 серпня 1991 року в Україні прийнято Акт проголошення незалежності. Українці з кожним роком усе впевненіше відчувають себе громадянами демократичної держави, людьми із почуттям власної гідності й усвідомленням себе господарями у власній країні.

  Другие похожие документы..