Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В СевНТУ подготовка бакалавров, специалистов и магистров в области компьютерных информационных технологий осуществляется на факультете автоматики и в...полностью>>
'Методические указания'
Рецензент: Т.В. Жежель, учитель высшей квалификационной категории, победитель Федерального конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителям...полностью>>
'Программа'
доля детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Шумихинского района, которым предоставляются услуги в сфере дошкольного образования, в общ...полностью>>
'Автореферат'
Защита диссертации состоится «01» октября 2009 г. в часов на заседании диссертационного совета Д 513.002.02. при АНО ВПО ЦС РФ «Российский университе...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ

Шифр дисципліни – 6..020303/21/2.16 54 год 1,5 кредита

Пояснювальна записка

Курс "Історія перекладу" належить до циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, передбачених програмою підготовки бакалаврів та спеціалістів з фаху 7.030507 "переклад".

Історія перекладу пов’язана з дослідженням історичних етапів і основних напрямків перекладацької діяльності, періодизацією перекладів, варіюванням підходів до суті перекладу, встановленням ролі перекладеної з інших мов літератури у національних літературах тощо.

У курсі викладено основну проблематику історії перекладу, включаючи загальні проблеми історії та теорії перекладу, а також розвитку перекладознавства як окремої галузі знань.

Мета викладання дисципліни полягає у підготовці до практичної діяльності з перекладу, до самостійних розробок конкретних питань історії перекладу, а також до слухання поглибленого курсу загальної та часткових теорій перекладу, що випливає з програми підготовки магістра.

Завданнями вивчення дисципліни є ознайомити студентів з провідними перекладачами та перекладознавцями, особливостями їх творчості та тенденціями розвитку перекладу у межах певних історико-культурних періодів.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вільно володіти спеціальною термінологією, орієнтуватися в основних поняттях історії перекладу, засвоїти відповідні поняття і характеристики.

Методи i форми поточного контролю:

 • Реферати;

 • Виступи на семінарах;

 • Тестові завдання.

Іспит перевіряє набуті знання з дисципліни, вміння розкрити особливості становлення історії перекладу як самостійної наукової дисципліни та висвітлити сучасні напрямки розвитку теорії перекладу.

Дисципліна розподілена на 2 модулі, кожен із яких поділяється на навчальні елементи (НЕ), які відповідають за змістом одній темі лекційного курсу та одній темі семінарського заняття. Матеріал модулів вивчається на другому курсі у 4 семестрі.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань з історії перекладу, набуття практичних навичок та умінь сприятиме підготовці студентів-перекладачів до творчої перекладацької діяльності.

ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ”

ЗМ 1. Вступні зауваги до курсу «Історія перекладу». Еволюція перекладацької думки

НЕ 1.1. (Лекція)

Предмет та завдання курсу «Історія перекладу».

Зміст навчального елементу:

Завдання та розділи перекладознавства.

Зв'язок перекладознавства з іншими науками.

Історія перекладознавчої науки.

НЕ 1.2. (Лекція)

Еволюція перекладацьких парадигм в добу раннього та пізнього руського середньовіччя.

Зміст навчального елементу:

Історія перекладу в Київській Русі X-XVI ст., основні тенденції розвитку перекладацької думки в цей період. Базові засади практичного аналізу перекладних текстів середньовічної України Х-ХVІ ст

НЕ 1.3. (Лекція)

Українська школа перекладу. Майстри українського перекладу минулої доби.

Зміст навчального елементу:

Видатні українські перекладачі поч.19 ст. (Тарас Шевченко, Михайло Максимович, Олександр Навроцький, Володимир Александров, Леонід Глібов).

НЕ 1.4. (Лекція)

Видатні українські перекладачі другої пол. 19 ст.

Зміст навчального елементу:

Степан Руданський, Ксенофонт Климкович, Петро Ніщинський, Олександр Потебня, Юрій Федькович, Марко Кропивницький, Михайло Старицький

ЗМ 2. Переклад в Україні

НЕ 2.1. (Лекція)

Переклад кінця XIX та XX століття в Україні.

Зміст навчального елементу:

Український переклад зі східних літератур, український переклад європейської класичної літератури доби Відродження та Бароко, український переклад європейської літератури доби класицизму та просвітництва, українські переклади класичної та модерної прози.

НЕ 2.2. (Лекція)

Переклад XX століття в Україні

Зміст навчального елементу:

Особливості перекладу у 20 ст. та дослідження досвіду видатних перекладознавців нашого часу.

НЕ 2.3. (Лекція)

Переклад у сучасному світі

Зміст навчального елементу:

Перекладацька діяльність В.Коптілова (1930).

Зорівчак Роксоляна Петрівна – один із корифеїв сучасного українського перекладу.

НЕ 2.4. (Лекція)

Проблеми машинного перекладу

Зміст навчального елементу:

Історія машинного перекладу

Машинний переклад в Україні

НЕ 2.5. (Лекція)

Розробка проблем загальної та спеціальної теорії перекладу в працях російських перекладознавців

Зміст навчального елементу:

Розвиток теоретичного перекладознавства в Росії: праці К.І.Чуковського, А.В.Федорова, Я.І.Рецкера, Л.С.Бархударова, В.С.Виноградова, Ю.Д.Левіна, А.Д.Швейцера та інших.

Література до дисципліни

 1. Франко І.Я. Зібрання творів у 50 т. – К., 1976-1986. – Т. 5.

 2. Рильський М.Т. Мистецтво перекладу. – К., 1975.

 3. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 1983.

 4. Федоров А.В. Искусство перевода и жизнь литературы. – М., 1982.

 5. Чуковский К.И. Высокое искусство. – М., 1988.

 6. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М., 1975.

 7. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – М., 1980.

 8. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад. – Львів, 1989.

 9. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. – М., 1980.

 10. Кундзіч О. Творчі проблеми перекладу. – К., 1973.

 11. Левый Й. Искусство перевода. – М., 1974.

 12. Лилова А. Введение в общую теорию перевода. – М., 1985.

 13. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К., 1982.

 14. Новикова М.А. Прекрасен наш союз. Литература – переводчик – жизнь. – К., 1986.

 15. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М., 1974.

 16. Чередниченко О.І. Теоретичні проблеми удосконалення практики перекладу і двомовної лексикографії / Теорія і практика перекладу. – Вип. 14. – К.,1987.

 17. Чередниченко О.І. Переклад – важлива сфера функціонування і розвитку української мови / Теорія і практика перекладу. – Вип. 17. – К.,1991.

 18. Чередниченко О.І., Коваль Я.Г. Теорія і практика перекладу. Французька мова. – К., 1995.

 19. Швейцер А.Д. Теория перевода. – М., 1988.

 20. Збірники "Теорія і практика перекладу". – Вип.1-21. – К., 1979-1994.

 21. Григорій Кочур і українській переклад: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Редкол.: О.Чередниченко (голова) та ін. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. – 280 с.

 22. Мовні і концептуальні картини світу. – Наук. збір. – Вип.15.

 23. Український переклад від Зерова до сьогодення / Гол. ред. Чередниченко О.І. – К., 2004.

 24. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: Учебное пособие. – М., 2001. – 424 с.

 25. Огуй О.Д. Коротка історія німецько-українського перекладу та перекладознавства (у руслі світових тенденцій): Конспект лекцій для студентів німецького відділення. – Чернівці: Рута, 2008. – 40 с.

 26. Основи перекладознавства: Навчальний посібник / За редакцією А.Є. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2008. – 312 с.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Шифр дисципліни – 6.020303/00/1.05, 108 год, 4 кредити

Мета дисципліни: формування у студентів наукового економічного мислення, навичок пізнання реальних економічних процесів і явищ, вміння аналізувати конкретні економічні ситуації та приймати раціональні економічні рішення.

Завдання дисципліни:

 • обґрунтування загальних засад економічного життя суспільства;

 • розкриття закономірностей розвитку економічної системи та діалектики взаємозв’язку її структурних елементів;

 • дослідження ролі економічних знань у розробці шляхів планомірної трансформації вітчизняної економіки в соціально орієнтовану економічну систему;

 • з’ясування механізму використання економічних законів, закономірностей, принципів управління людьми у процесі господарської діяльності;

 • вивчення специфічного характеру економічної ролі держави у регулюванні різноманітних економічних процесів та явищ на різних стадіях розвитку ринково орієнтованих економічних систем;

 • аналіз тенденцій розвитку світової економіки, проблем її глобалізації у сучасних умовах.

Курс поділяється на два змістовних модуля (ЗМ):

ЗМ 1. „Загальні питання економіки та мікроекономіки”;.

ЗМ2. „Макроекономіка і мегаекономіка”

ЗМ1. Загальні поняття економіки і мікроекономіка

НЕ 1.1. Предмет і методи економічної теорії

Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку. Сучасні напрямки та школи економічної теорії.

Предмет економічної теорії, його визначення в різних економічних вченнях. Завдання та функції економічної теорії.

Теоретичні та емпіричні методи пізнання економічних процесів. Мікро- та макроекономічний аналіз.

Загальні, функціональні та галузеві економічні науки. Економічна теорія, економічна політика, господарська практика.

Економічне мислення, його роль у розвитку суспільства.

НЕ 1.2. Потреби та економічні ресурси

Економічні потреби, їх класифікація та умови задоволення. Безмежність потреб та закономірності їх розвитку. Економічні потреби та економічні інтереси, механізм їх реалізації.

Потреби і споживчі блага. Способи класифікації та характерні риси благ. Економічні та неекономічні блага; приватні, суспільні та квазісуспільні блага; матеріальні та нематеріальні блага. Загальна і гранична корисність споживчих благ. Закон спадної граничної корисності. Вимір корисності. Правило оптимізації корисності

Фактори (ресурси) виробництва та їх види. Плата за ресурси.

Обмеженість ресурсів, варіантність їх використання та необхідність економічного вибору. Виробничі можливості економіки. Альтернативна вартість. Графік межі виробничих можливостей. Ефективність використання ресурсів та умови економічного зростання.

НЕ 1.3. Типи економічних систем

Суть економічної системи, її структура та інфраструктура. Основні елементи структури економічної системи: відносини власності, механізм координації економічних дій, спосіб розподілу виробничих ресурсів, характер розподілу доходів.

Традиційна економічна система та її моделі (первісна, рабовласницька, феодальна економіка). Причини та умови функціонування елементів традиційної економіки в сучасному світі.

Ринкова економічна система вільної конкуренції. Панування приватної власності. Вільна конкуренція. Стихійний порядок координації економічних дій.

Командна економічна система. Монополія державної власності. Ієрархічний порядок координації економічних дій. Неефективність використання ресурсів. Хронічний дефіцит.

Змішана економічна система. Плюралізм форм власності. Поєднання ринкових та державних методів регулювання. Моделі розвитку окремих країн (американська ліберальна, японська корпоративна, західноєвропейська соціальна).

Об’єктивна необхідність переходу від командно-адміністративної до ринкової системи в Україні. Особливості та основні напрямки трансформаційних процесів в Україні.

НЕ1. 4. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага

Поняття попиту. Закон і функція попиту. Крива попиту. Нецінові фактори попиту.

Поняття пропозиції. Закон пропозиції. Функція пропозиції. Крива пропозиції. Нецінові фактори пропозиції.

Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Надлишок і дефіцит.

Еластичність попиту і пропозиції. Еластичність попиту по ціні та її вирахування. Фактори інової еластичності попиту. Еластичність попиту по доходу. Перехресна еластичність. Еластичність пропозиції, її вирахування та основні фактори.

НЕ1.5. Виробництво і витрати виробництва

Поняття витрат виробництва. Теорія витрат виробництва та її сучасна концепція. Економічні та бухгалтерські витрати. Види витрат виробництва: валові, середні та граничні витрати.

Витрати виробництва у короткотривалому періоді діяльності фірми. Постійні та змінні витрати. Закон спадної віддачі.

Витрати виробництва у довготривалому періоді діяльності фірми. Ефект масштабу виробництва: позитивні та негативні сторони.

Суть і показники економічної та соціальної ефективності виробництва. Основні напрямки мінімізації витрат та підвищення ефективності виробництва.

НЕ 1.6. Типи ринкових структур

Поняття ринкової структури. Типи ринкових структур: досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, монополія. Ідеальні і реальні ринкові структури. Чинники ринкових структур: кількість продавців і покупців, диференціація продукту, контроль над ціною, нецінова конкуренція, перешкоди до вступу.

Ринок досконалої конкуренції. Оптимальний випуск фірми. Правило беззбитковості і виходу фірми з ринку. Ціна рівноваги для фірми та галузі в коротко- і довготривалому періодах.

Суть монополії та її ознаки. Причини виникнення і способи класифікації монополій. Оптимальний випуск для монополії. Короткотривала і довготривала рівновага. Економічні наслідки монополії. Регульована монополія. Монопсонія.

Монополістична конкуренція: поняття і поширення. Оптимальний випуск продукції. Рівновага ринку в коротко- і довготривалому періодах. Нецінова конкуренція.

Олігопольний ринок. Взаємна залежність фірм і складність прогнозування ситуації на олігопольному ринку. Форми олігопольної поведінки фірм.

НЕ 1. 7. Види ринків та їх інфраструктура

Основні елементи структури ринку та закономірності її формування. Способи класифікації та види ринків.Суть і функції ринкової інфраструктури.

Ринок товарів і послуг, його структура та інфраструктура. Товарна біржа та її функції. Особливості формування і функціонування товарного ринку та його інфраструктури в Україні.

Ринок природних ресурсів. Земля – як об'єкт купівлі-продажу. Економічна рента. Ціна землі.

Ринок капіталів. Кредит як форма ринку капіталів. Джерела позичкового капіталу. Принципи кредитування. Норма позичкового відсотка. Види кредиту: комерційний, банківський, споживчий, іпотечний, державний, міжнародний. Банки та небанківські фінансово-кредитні установи.

Ринок праці, його особливості. Структура та інфраструктура ринку праці. Біржі праці та їх функції. Фонд зайнятості. Служба зайнятості і ринок праці в Україні.

Ринок цінних паперів. Види цінних паперів та їх роль в ринковій економіці. Дивіденд і курс акцій. Інфраструктура ринку цінних паперів, функції фондової біржі. Фондовий ринок та особливості його формування і функціонування в Україні.

НЕ 1. 8. Підприємництво. Форми організації та механізм управління підприємницькою діяльністю

Суть, принципи, види та умови підприємницької діяльності. Підприємство як організаційна форма господарювання.

Класифікація підприємств за формами власності (приватне, колективне, комунальне, державне, змішане, спільне, іноземне), заснування (унітарне, корпоративне), за розміром (мале, середнє, велике). Особливості казенних підприємств. Господарські товариства. Об’єднання підприємств.

Управління підприємством. Суть та функції менеджменту. Організаційна структура підприємств. Мркетинг, його функції та сучасна концепція.

НЕ 1. 9. Форми доходів в ринковій економіці

Ринковий механізм розподілу доходів. Форми доходів. Проблема нерівності в доходах. Крива Лоренца. Індекс Джині.

Суть, форми і системи заробітної плати. Мінімальна заробітна плата Номінальна і реальна заробітна плата.

Рента як форма реалізації власності на виняткові ресурси. Земельна рента. Типи і види земельної ренти.

Позичковий процент. Норма позичкового проценту. Фактори, що впливають на ставку процента.

Прибуток. Непередбаченість і ризик у бізнесі. Фактори, то зумовлюють диференціацію прибутку. Економічний прибуток.

ЗМ 2. Макроекономіка і мегаекономіка.

НЕ 2. 1 Національна економіка: структура та показники розвитку

Макроекономічний підхід до економіки як до цілого. Галузева й територіальна структури національної економіки. Первинне, вторинне, третинне виробництво. Макроекономічні пропорції.

Оцінка результатів національного виробництва. Національне рахівництво і значення національних рахунків. Валовий внутрішній продукт (ВВП) і його розрахунок. Валовий національний продукт. Чистий внутрішній продукт. Національний доход. Особистий доход до і після сплати податків.

Рівень цін та макроекономічні показники. Реальний та номінальний ВВП. Індекс цін і дефлятор ВВП.

ВВП і суспільний добробут. Рівень життя. Показники рівня життя.

НЕ 2.2. Загальні закономірності макроекономічної динаміки

Сукупний попит (АD), і сукупна пропозиція (AS), нецінові фактори їхньої зміни. Загальна модель макроекономічної рівноваги (АD-АS) та особливості класичного і кейнсіанського підходів до її побудови. Проблеми макроекономічної рівноваги в Україні.

Економічне зростання та його показники. Фактори економічного зростання.

Циклічність як загальна форма економічної динаміки. Суть економічного циклу та його фази. Види та механізм циклічних коливань. Структурні кризи та структурна перебудова економіки. Теорія довгих хвиль Н. Кондратьєва.

Суть, причини і типи інфляції. Показники для вимірювання інфляції та її види. Вплив інфляції на економіку. Інфляція і перерозподіл доходів у суспільстві. Особливості антиінфляційних заходів в Україні.

Зайнятість і безробіття в ринковій економіці. Види і показники безробіття. Вплив безробіття на економічне зростання. Інфляція і безробіття. Засоби боротьби з безробіттям. Державна політика зайнятості в Україні.

НЕ 2.3. Фінансова система країни. Податки та державний бюджет

Необхідність, суть та функції фінансів. Поняття фінансової системи. Фінанси держави, підприємств та домашніх господарств.

Державний бюджет, його надходження та видатки.

Податки та їх функції. Види податків. Прямі, непрямі, та „соціальні” податки. Система оподаткування. Фіскальна політика держави та механізм її реалізаії. Крива Лаффера.

Проблеми бюджетної політики. Причини та наслідки бюджетного дефіциту. Державний борг та методи його регулювання

Податково-бюджетна політика в Україні.

НЕ 2.4. Грошово-кредитна система

Суть і функції грошей. Еволюція грошей і їх види.

Ринок грошей. Пропозиція грошей. Грошові агрегати (МІ, М2, МЗ, L). Попит на гроші для операцій. Попит на гроші з боку активів. Загальний попит на гроші. Рівновага на ринку грошей.

Грошово-кредитна система. Функції і статус Центрального банку. Інструменти грошово-кредитної політики: облікова ставка, резервна норма,операції з цінними паперами. Комерційні банки в банківській системі. Функції та операції комерційних банків.

Грошово-кредитна політика та її ефективність. Сучасна грошово-кредитна політика України.

НЕ 2.5. Економічна політика держави

Фіаско ринку та державне втручання в економіку.

Структура цілей економічної політики держави. Підходи сучасних шкіл і напрямків економічної теорії до досягнення даних цілей. Межі державного впливу на економіку.

Адміністративні та економічні методи державного регулювання економіки. Основні напрямки та інструменти економічної політики держави. Фіскальна та грошово-кредитна політика, соціальна та зовнішньоекономічна політика.

Необхідність соціального захисту населення. Державна політика доходів. Цінова політика. Політика зайнятості. Система соціальної допомоги. Індексація і компенсація доходів. Субсидії. Система соціального страхування. Система соціального захисту населення в Україні.

Економічна політика держави в Україні.

НЕ 2.6. Світове господарство та глобалізація світогосподарських зв’язків

Етапи становлення та основні риси світового господарства. Структура світового господарства.

Теоретичні основи міжнародного поділу праці (МПП). Чинники, що визначають МПП. Суть та структура міжнародних економічних відносин.

Суть, етапи та форми міжнародної економічної інтеграції. Фактори, що визначають інтеграційні процеси. Головні інтеграційні угрупування світу. Участь України у міжнародних економічних організаціях. Проблеми інтеграції України у світову економіку.

Глобалізація як нова форма світогосподарських зв’язків. Характеристика глобальної економіки. Рівні глобалізації. Форми прояву та фактори глобалізації. Вплив глобалізації на розвиток світового господарства. Глобалізація та загострення загально цивілізаційних проблем. Передумови та шляхи вирішення глобальних проблем.

НЕ 2.7. Форми міжнародних економічних відносин

Міжнародна торгівля і світовий ринок. Попит і пропозиція на світовому ринку. Формування світових цін.

Міжнародна кооперація та науково-технічне співробітництво. Спільні підприємства та спільні проекти. Спеціальні (вільні) економічні зони.

Міжнародні валютні відносини. Структура та етапи розвитку МВС. Міжнародні фінансово-кредитні заклади та їх роль у регулюванні світогосподарських зв’язків. Міжнародний рух капіталів: сутність, форми, масштаби, динаміка і географія. Інвестиційний клімат та інвестиційні ризики.

Міжнародна міграція робочої сили.

Торговий і платіжний баланс, їх складові та методи регулювання.

Місце України в системі міжнародних економічних відносин.

Основна література:

 1. Галушка З.І., Комарницький І.Ф., Нікіфоров П.О. Економічна теорія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Чернівці: Рута. – 2007. – 300 с.

 2. Економічна теорія: Курс лекцій / За ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці: Рута, 2006. – 332 с.

 3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник. – За редакцією Базидевич В.Д.. – 4-те вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2005. – 615 с.

 4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред.. Г.Н. Климко. – 5те вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2004. – 615 с. Посилання в Інтернеті: /text/Econom/polit/ index.html.

 5. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко. – К.: Вища школа. – 2001. – 606 с.

Викладацький склад: Дисципліна читається викладачами кафедр економічної теорії та менеджменту

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінарські і практичні заняття, проведення наукової студентської конференції, індивідуальні консультації.

Оцінювання: іспитСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (2)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (1)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (3)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (4)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,

Другие похожие документы..