Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Можно ли научить молитве? Молитва - это беседа с Богом, это "стояние перед Богом", для молитвы необходимо искреннее усердие человека с помощ...полностью>>
'Обзор'
Фармацевтический рынок относится специалистами к одному из наиболее перспективных рынков потребительских товаров. По своему объему рынок фармацевтичес...полностью>>
'Документ'
Вчитель: Сьогодні на нашому уроці моральності ми будемо вчитися шукати своє місце в житті, жити по законах совісті, справедливості, поважаючи права к...полностью>>
'Программа'
Программа факультативных занятий «Введение в мир иностранного языка» предназначен для начальной ступени обучения (I-II классы) общеобразовательных уч...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Латинська мова

Шифр дисципліни – 6/020303/00/2.02

Курс – 1; семестр – 1,2; всього годин - 57; 2 кредити.

Обов’язкова.

Мета курсу полягає у здобутті загальнолінгвістичних знань на основі латинської мови, розумінні міжнародної наукової та політичної термінології, лінгвістичних та літературознавчих термінів, у підготовці до самостійної наукової роботи (словники іноземних мов, енциклопедії), у підготовці до порівняльно-історичних студій в галузі індоєвропейських мов, з’ясуванні місця латинської мови в історії світової культури, читанні в оригіналі художніх творів римських класичних авторів, джерел з Історії античного світу, Середніх віків, Відродження, Історії України. 13

Для її досягнення студенти набувають знань з основ латинської граматики та засвоюють певний лексичний запас.

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:

 1. 1. Маслюк В.П., Оленич Р.М. Латинська мова. – Львів, 1975.

 2. 2. Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. – Київ, 1990.

 3. 3. Ярхо В.Н., Лобода В.И. Латинский язык. – Москва, 2004.

 4. 4. Цимбалюк Ю.В. Латинські прислів’я і приказки. – Київ, 1989.

 5. 5. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. – Москва, 1976.

Викладацький склад: Загайська Галина Михайлівна – асистент, Шестакова Тамара Федорівна – асистент; Попова Тетяна Дмитрівна – асистент.

Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, індивідуальні консультації.

Оцінювання: іспит.

Практична граматика англійської мови

Шифр дисципліни 6.020303/21/2; 126 год на сем;

Кількість кредитів – 3,5

Курс практичної граматики англійської мови (другий рік навчання) продовжує формування навичок усного та писемного мовлення англійською мовою на основі пройденого теоретичного матеріалу.

Спілкування іноземною мовою потребує від студентів певних навичок розуміння мовлення на слух та вміння приймати участь у розмові, що закладаються та розвиваються при навчанні теоретичних та практичних основ використання граматичного матеріалу. Основна частина – практичне оволодіння теоретичними аспектами граматики, розвиток навичок вільної бесіди практично за будь-якою темою. Увагу також зосереджено на граматичних трансформаціях, явищах та поняттях, які відпрацьовуються за допомогою низки вправ, та на конкретних лінгвістичних та перекладацьких труднощах і шляхах їх вирішення.

Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів з різними типами граматичних конструкцій, розвинути лінгвістичну та загальну ерудицію студентів за допомогою граматичних та лексико-граматичних вправ та завдань, що враховують новітні досягнення в методиці викладання мов.

Завданнями вивчення дисципліни є:

 1. Пояснення питань теоретичного характеру та їх практичне застосування.

 2. Розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення з метою допомогти студентам висловити свою думку у природній мовній формі.

 3. Розвивати високу культуру мовлення, формувати здатність ведення спонтанного перекладу.

Практичне значення курсу − засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок та умінь усного та писемного спілкування іноземною мовою, а також навичок англо-українського та українсько-англійського перекладу, що сприятиме підготовці студентів до перекладацької практики.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 1. вільно визначати граматичні конструкції з умовним способом в англійській мові та вміти знайти відповідний переклад українською мовою;

 2. вміти вживати та перекладати граматичні конструкції з умовним способом відповідними синонімічними конструкціями;

 3. вільне володіння мовним, зокрема термінологічним, матеріалом для використання в практичній граматиці.

Методи i форми поточного контролю:

 • індивідуальне та фронтальне опитування;

 • тестові завдання;

 • фахова перекладацька підготовка: письмовий переклад текстів з граматичними конструкціями умовного способу.

Змістово-діяльнісна структура модулів

3 семестр

НЕ 1.1. Вступ. Письмова контрольна робота за граматичними темами 1 курсу.

НЕ 1.2. Correction work. Grammatical categories. Moods in bjunctive Mood.

НЕ 1.3. Synthetic forms of the Subjunctive Mood. Усне опитування. Письмова самостійна робота. Перевірка вправ на переклад.

НЕ 1.4. Analytical forms of the Subjunctive Mood. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 1.5. The use of the Subjunctive Mood in simple sentences. Усне опитування. Письмова самостійна робота. Перевірка вправ на переклад.

НЕ 1.6. The use of the Subjunctive Mood in complex sentences. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 1.7. The use of the Subjunctive Mood in adverbial clauses of time and place, of condition, concession, manner. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 1.8. Модульна контрольна робота

НЕ 2.1. The use of the Subjunctive Mood in subject and object clauses. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 2.2. Conditional sentences.

НЕ 2.3.Conditional sentences. Type 1 and zero type. Фронтальне опитування.

НЕ 2.4. Conditional sentences. Type 2. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 2.5. Conditional sentences. Type 3.

НЕ 2.6. Mixed types of conditional sentences. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 2.7. Exercises on all types of conditional sentences. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 2.8. Поточна контрольна робота

НЕ 2.9. Модульна контрольна робота

4 семестр

НЕ 3.1. Revision test on Subjunctive Mood.

НЕ 3.2. Non-finite verb groups. General information.

НЕ 3.3. Infinitive. Drills on Infinitive, Continuous and Perfect. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 3.4. Subject+Infinitive, Object+Infinitive constructions. Infinitive phrases. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 3.5. Поточна контрольна робота

НЕ 3.6. Gerund. General information.

НЕ 3.7. Verb+Gerund, Preposition+Gerund. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 3.8. Gerund phrase. Gerund versus Infinitive. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 3.9. Модульна контрольна робота

НЕ 4.1.Participles. General information.

НЕ 4.2.Present Participle. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 4.3.Past Participle. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ bject and object with Participles.

НЕ 4.5.Exercises on Present and Past Participle. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 4.6.Constructions I saw smb+Participle, smb has smt+Past Participle. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 4.7. Perfective sentences with Participles, Infinitive versus Present Participle. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 4.8. Поточна контрольна робота

НЕ 4.9.Exercises on different participial constructions. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 4.10. Модульна контрольна робота

Література до дисципліни

Основна література до дисципліни:

 1. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю., Дмитренко В.О., Ребрій О.В., Мащенко С.Г. Практична граматика англійської мови з вправами. Том 2: Посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 284с.

 2. Каушанская В.Л. Грамматика английского язика. Пособие для студентов педагогических институтов и университетов. 7-е издание. – Москва: Страт, 2000. – 319с.

Додаткова література до дисципліни:

 1. Голіцинський Ю. Б. Граматика англійської мови. Збірник вправ. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2002. – 480с.

 2. Martin Hewings. Advanced grammar in use. A self-study reference and practice book for advanced learners of English. – Cambridge: CUP, 2004. – 340p.

 3. Murphy R. Essential Grammar in Use. – Cambridge: CUP, 2000. – 265p.

 4. Thomson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar. 4th edition. – Oxford: OUP, 2007. – 383p.

Практична фонетика

Шифр дисципліни – 6.020303/21/2

Курс 1, семестр 1,2, Всього год на сем. 180, 5 кредитів

Курс практичної фонетики англійської мови (перший рік навчання) спрямований на формування навичок усного та писемного мовлення англійською мовою, а також навичок англо-українського та україно-англійського перекладу як фахового уміння у майбутніх лінгвістів та перекладачів.

Дана програма призначена для студентів факультету іноземних мов, які вивчають англійську мову як першу іноземну мову і розрахована на ______ годин аудиторних занять. На основі даної програми складаються робочі плани на семестр з урахуванням кількості годин і рівня підготовки групи.

1.1. Мета викладання дисципліни – є навчити студентів вільно перекладати/письмово і правильно спілкуватися іноземною мовою з дотриманням всіх лексико-синтаксичних та фонетичних норм в різних ситуаціях, головним чином, в ситуаціях професійного спілкування, аналізувати й перекладати художні твори, сучасної класичної відповідної іноземної літератури з точки зору їхнього ідейного змісту, композиційних і індивідуально-стилістичних особливостей, реферувати і анотувати іноземною мовою суспільно-політичні, літературознавчі і лінгвістичні тексти, розпізнавати та диференціювати фонетичні конструкції, вивчення яких передбачене навчальною програмою для вивчення на першому курсі.

1.2. Завданнями вивчення дисципліни є:

- також формування системних знань з фонетики англійської мови;

- вивчення правильного вживання фонетичних конструкцій;

 • навчити студентів здійснювати фонетичний аналіз оригінальних художніх текстів із урахуванням навичок та вмінь, отриманих на практиці;

 • опрацювати мовні зразки, типові моделі та кліше, які демонструють фонетичні особливості сучасної англійської мови;

 • розвинути навички аналізу лексичних одиниць (виявлення полісемії, підбір синонімів, антонімів);

 • розвинути навички перекладу англійського тексту українською мовою;

 • вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою у ситуаціях професійного спілкування,

 • систематизувати та розширити словниковий запас, залучаючи нову сучасну лексику;

 • розвинути комунікативні навички;

 • сформувати здатність обговорювати й аналізувати художні твори з позицій ідейного змісту, композиційних і фонетичних особливостей.

Методи і форми поточного контролю: індивідуальне та фронтальне опитування, дискусія, бесіда, письмові тести ,контрольні роботи

Залік перевіряє набуті знання з дисципліни, володіння фонетичним матеріалом, рівень сформованості навичок усного та письмового перекладу, використовуючи засвоєний матеріал.

1.3. Компетенції, яких має набути студент в результаті вивчення курсу: знати теоретичні аспекти фонетики англійської мови з використанням інноваційних методів та відповідних прийомів; володіти практичними навичками вживання у мові фонетичних конструкцій у відповідності до специфіки теми, що вивчається. Особлива увага приділяється формуванню вміння усвідомити практичну значущість вивчення фонетики англійської мови та оволодіння навичками самостійного аналітичного та критичного мислення.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок та умінь усного та писемного спілкування іноземною мовою, а також навичок англо-українського та україно-англійського перекладу сприятиме підготовці студентів-філологів до перекладацької діяльності.

Курс охоплює такі фонетичні теми: фонетичні одиниці; голосні звуки в англійській мові; приголосні звуки англійської мови; наголоси – словесні, фразові; інтонація – структура і функції; ритм і мелодика англійської мови;

Прослухавши курс практичної фонетики англійської мови, студенти повинні набути таких теоретичних знань та засвоїти такі практичні навички:

а) навчитися правильно вживати в усному і писемному мовленні всі фонетичні конструкції передбачені навчальним планом;

б) вміти вирізняти опрацьовані конструкції у зв’язному мовленні;

в) вільно перекладати речення, що містять усі зазначені у програмі конструкції з української мови на англійську і навпаки;

г) здійснювати фонетичний аналіз тексту;

д) володіти теоретичним матеріалом, який стосується зазначених фонетичних тем.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.2.1. Тематика практичних занять

Семестр 1.

Модуль 1.

Н.Е.1 Вступ. Фонетичні звуки. Голосні звуки. Звук /ə/

Н.Е.2. Голосні звуки, звуки /ɪ , iː/.

Н.Е.3. Голосні звуки, звуки uː,ʊ.

Н.Е.4. Голосні звуки, звуки ʌ, e

Н.Е.5. Голосні звуки, звук /æ/

Н.Е.6. Голосні звуки, звук /ɒ/

Н.Е.7. Голосні звуки, звук /ɑː /

Н.Е.8. Голосні звуки, звук / ɔː/

Н.Е.9. Голосні звуки, звук /ɜː/

Н.Е.10. Голосні звуки, дифтонги /əʊ, aʊ/

Н.Е.11. Голосні звуки, дифтонги /eɪ, aɪ, ɔɪ/

Н.Е.12. Голосні звуки, дифтонги /ɪə, eə, ʊə/

Н.Е.13. Голосні звуки, трифтонги /aɪə, aʊə/

Н.Е.14. Модульна контрольна робота.

Модуль 2.

Н.Е.15. Приголосні звуки, їх основні характеристики

Н.Е.16. Приголосні звуки /p, b /

Н.Е.17. Приголосні звуки /t, d /

Н.Е.18 Приголосні звуки / k, g /

Н.Е.19. Приголосні звуки / f, v /.

Н.Е.20. Приголосні звуки / s, z /

Н.Е.21. Приголосний звук / ʃ /

Н.Е.22. Приголосний звук / ʒ/

Н.Е.23. Приголосний звук / tʃ /

Н.Е.24. Приголосний звук / dʒ/

Н.Е.25. Приголосний звук / θ/

Н.Е.26. Приголосний звук /ð/

Н.Е.27. Приголосний звук / h/

Н.Е.28. Приголосний звук / ŋ/

Н.Е.29. Приголосний звук / l /

Н.Е.30. Приголосний звук / r /

Н.Е.31. Узагальнення та повторення вивченого матеріалу.

Н.Е.32. Підготовка до контрольної роботи.

Н.Е.33. Модульна контрольна робота.

Семестр 2.

Модуль 1

Н.Е.1. Словесний наголос, типи словесного наголосу та їх функції..

Н.Е.2. Односкладові слова.

Н.Е.З. Двоскладові слова.

Н.Е.4. Трискладові та більше слова.

Н.Е.5. Наголос у реченні. Логічний та емфатичний наголоси.

Н.Е.6. Підсумкова контрольна робота.

Модуль 2.

Н.Е.7. Поняття про ритм, ритм в англійській мові, його типи та функції.

Н.Е.8. Weak forms, Tonic.

Н.Е.9. Інтонаційна система англійської мови.

Н.Е.аняття 10. Інтонаційна група та її функції.

Н.Е.11. Типи інтонаційних моделей.

Н.Е.12. Графічне відтворення інтонації..

Н.Е.13. Модульна контрольна робота.

ЛІТЕРАТУРА ДО ДИСЦИПЛІНИ

Основна

1. Jean Yates, Pronounce it perfectly in English, BARRON’S: Barron’s educational series, INC, 2005. – p.197.

2. Mimi Ponsonby, How Now Brown Cow, Biblioteka NKJA UW: Prentice Hall, 1999. – p.122.

3. Colin Mortimer, Elements of pronunciation, Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – p.100.

4. Шумейко О.В., Бялик В.Д. – Фонетична система англійської мови / Чернівці: Рута, 2008 – 160 c.

Додаткова

5. Аванесов Р. И. Фонетика современного русского литера_ турного языка. — М., 1979.

6. Антипова А. М. Ритмическая система английской речи. — М., 1984.

7. Ахманова О. С. Фонология, морфонология, морфоло_ гия. — М., 1966.

4. Васильев В. А. Фонетика английского языка: Теоретический курс. — М., 1970.

8. Зиндер Л. З. Общая фонетика. — Л., 1979.

9. Кочерган М. П. Загальне мовознавство. — К., 1999.

10. Леонтьева С. Ф. Теоретическая фонетика английского языка. — М., 1981.

11. Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В. Н. Ярцевой. –М., 1990.

12. Соколова М. А. Теоретическая фонетика английского языка. — М., 1991.

13. Теоретическая фонетика английского языка: Учеб. Для студ. ин_тов и фак. иностр. яз. / М. А. Соколова, К. П. Гин_ товт, И. С. Тихонова, Р. М. Тихонова. — М., 1996.

14. Торсуев Г. П. Проблемы теоретической фонетики и фонологии. — М., 1969.

15. Cheshire J. Variation in an English Dialect: A Sociolinguistic Study. — Cambridge, 1982.

16. Gimson A. C. An Introduction to the Pronunciation of English. — Ldn., 1981.

17. Jones D. The Phoneme: its Nature and Use. — Cambridge, 1967.

18. O’Connor J. D. Phonetics. — Penguin, 1977.

19. Златоустова Л. В. Фонетическая структура слова в потоке речи. — Казань, 1962.

20. Камышная Н. Г. Слогоделение в современном английском языке // Исследования по теоретической и эксперименальной фонетике английского языка. — М., 1972.

21. Кантер Л. А. Основные проблемы фоностилистического анализа текста //Исследование фонетических особенностей речевых стилей. — М., 1978.

22. Швейцер А. Д. Различные элементы американского и британского вариантов современного английского языка: Автореф. дис. … д_ра филол. наук. — М., 1967.

23. Crystal D. Prosodic Systems and Intonation in English. —Cambridge, 1969.

24. Crystal D. The English Tone of Voice. — Ldn., 1975.

25. Crystal D. Linguististics. — Penguin Books, 1977.

26. Halliday M. Course of Spoken English Intonation. — Ldn.,1970.

27. Saussure F. Course in General Linguistics. — N. Y., 1959.

Практичний курс основної іноземної мови (англійська)

Шифр дисципліни – 6.020303/21/2.01

Курс 2, семестр 1,2 всього годин – 342 (практ.), 9,5 кредиту.

Обов’язкова

Мета курсу: навчити студентів вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою (з дотриманням всіх фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм) в різних ситуаціях, зокрема при професійному спілкуванні, робити лінгво-стилістичний аналіз наукових і художніх текстів з урахуванням відомостей, отриманих в практичних теоретичних курсах, обговорювати й аналізувати художні твори, сучасної класичної відповідної іноземної літератури з точки зору їхнього ідейного змісту, композиційних і індивідуально-стилістичних особливостей, реферувати і анотувати іноземною мовою суспільно-політичні, літературознавчі і лінгвістичні тексти, викладати інформацію загально-філологічного і суспільно політичного змісту в різних видах письмових робіт.

Курс включає такі аспекти: аналітичне читання, фонетика, практична граматика, писемне мовлення, розмовна практика, домашнє читання.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. Підручник англійської мови для 2-го курсу 2006/А5/360/тв. Возна М.О. під руд Карабана В.І.

Викладацький склад:

Чала Анна Петрівна – асистент

Остафійчук Олександра Василівна – асистент

Худик Катерина Григорівна – асистент

Шумейко Ольга Володимирівна – асистент

Семенюк Олеся Василівна – асистент

Андрусів Наталія Олегівна – асистент

Мироник Наталія Дмитрівна – асистент

Бочан Петро Олегович – к.і.н., асистент

Микитюк Ірина Михайлівна – к.ф.н., доцент

Єсипенко Надія Григорівна – к.ф.н., доцент

Букатар Богдана Богданівна – асистент

Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, мовні ігри, система навчальних вправ, індивідуальні консультації.

Оцінювання:

поточне – контрольні роботи, усні відповіді

підсумкове – іспити 3, 4, семестри

Мова викладання: англійська

Аспектний переклад

Шифр дисципліни – 6.020303/21/2.19

Курс 2 ; семестри 3,4; год – 72; кредитів 1,5

1.1 Мета викладання дисципліни – організувати перший етап фахової підготовки студентів, яка зводиться до формування практичних (засвоєння лінгвістичних і соціокультурних знань), когнітивних (розвиток когнітивних здібностей), афективних (формування впевненості щодо використання мови для перекладу), освітніх (розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння матеріалу), фахових (розви ток перекладацької компетенції) та соціальних (розвиток загальних умінь спілкування) навичок.

1.2 Завдання вивчення дисципліни:

1) формування фонових знань;

2) засвоєння термінологічних еквівалентів з конкретної тематики;

3) автоматизація перекладацьких дій.

Методи i форми поточного контролю:

• Тестові завдання;

• Реферати;

• Фахова перекладацька підготовка: письмовий переклад текстів з високим ступенем концентрації активної лексики;

• Виконання спеціальних вправ на розвиток навичок роботи зі словником (знаходження різниці між синонімічними словами).

Практичне значення курсу − засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок та умінь усного та писемного спілкування іноземною мовою, а також навичок англо-українського та україно-англійського перекладу, що сприятиме підготовці студентів до перекладацької практики.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни –аудіювання – в межах знайомих тем розуміти зміст поширених повідомлень, вміти передати короткий зміст прослуханого англійською та українською мовами; переклад (усний/письмовий) – фонові знання з відповідних тематик; вільне володіння мовним, зокрема термінологічним, матеріалом; перекладацькі дії доведені до автоматизмів. Підготовлений фахівець повинен вміти: вільно переносити набуті знання на нові автентичні тексти, що належать до програмової тематики.

Змістовий план дисципліни:

ЗМ 1 Town and Gown.

НЕ 1.1.

An Ace up the Sleeve. The Generation Gap.

(Самостійна робота)

С. 126-129, впр. 2, 3, 9.

НЕ 1.2.

An Ace up the Sleeve. Keep Your

Heart Under Your Hat.

(Самостійна робота)

С. 130-133, впр. 1, 3, 7.

НЕ 1.3.

An Ace up the Sleeve. A Mink Coat of Arms.

(Самостійна робота)

С. 140-141, впр. 4; с. 152-156, впр. 2, 4, 6, 8.

НЕ 1.4.

An Ace up the Sleeve. A Mink Coat of Arms.

(Самостійна робота)

С. 163-167, впр. 2, 5, 9, 10.

НЕ 1.5.

Ace up the Sleeve. Beware of the Men in Grey Suits.

(Самостійна робота)

С. 172-176, впр. 3, 13, 19.

НЕ 1.6.

An Ace up the Sleeve. Beware of the Men in Grey Suits.

(Самостійна робота)

С. 177-180, впр. 1, 2.

НЕ 1.7.

An Ace up the Sleeve. The Catwalk.

(Самостійна робота)

С. 181-182, впр. 9, 14.

НЕ 1.8.

An Ace up the Sleeve. The Catwalk.

(Самостійна робота)

С. 181-182, впр. 9, 14.

ЗМ 2 Under the Weather

НЕ 2.1.

The Lion’s Share. Let Sleeping Dogs Lie.

(Самостійна робота)

С. 183-186, впр. 2-8.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (2)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (1)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (3)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (4)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,

Другие похожие документы..