Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
З метою створення умов для запровадження безвізового режиму короткострокових поїздок громадян України до держав - членів Європейського Союзу та забез...полностью>>
'Документ'
Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і...полностью>>
'Доклад'
С 1 января 2006 года вступил в силу 131 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», наделивший...полностью>>
'Рабочая программа'
химические системы: растворы, дисперсные системы, электрохимические системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и олигомеры; химическая т...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

кваліфікація “спеціаліст”

5 курс, 9 семестр

Цивільна оборона

7.030507/00/1.01

О

54

2

Основна іноземна мова –

практичний курс

7.030507/21/1.0

216

6

Переклад художнього тексту

7.030507/21/1.02

О

252

7

Практика другої іноземної мови

7.030507/21/1.03

О

180

5

Основи міжкультурної комунікації та комунікативні стратегїї

7.030507/21/1.0

54

1,5

Лінгвальні та екстралінгвальні аспекти перекладу

7.030507/21/1.0

В

90

2,5

Синхронний переклад

7.030507/21/1.0

90

2,5

Основи перекладу та редагування художніх текстів

7.030507/21/1.0

36

1

Перекладацька практика

7.030507/21/0.00

1/д тиж.

2,5

30

5 курс, 10 семестр

Перекладацька практика

7.030507/21/0.00

1/д тиж.

6,5

Переддипломна практика (дипломний проект)

ДЕК

5 тиж.

9

Інтелектуальна власність

7.030507/00/1.01

В

36

1

Педагогічна практика

7.030507/21/1.0

8 тиж.

12

Дипломатичний протокол і етикет

7.030507/21/1.0

О

54

1,5

Структура спеціальності

Англійсько-український переклад”

кваліфікація “магістр”

5 курс, 9 семестр

Цивільна оборона

7.030507/00/1.01

О

54

2

Педагогіка та психологія вищої школи

7.030507/00/1.0

108

4

Основи риторики

7.030507/21/1.0

36

1

Метод.викладання перекладу у вищій школі

7.030507/21/1.0

54

2

Переклад художнього тексту

7.030507/21/1.02

О

252

7

Практика другої іноземної мови

7.030507/21/1.03

О

144

4

Основи міжкультурної комунікації та комунікативні стратегїї

7.030507/21/1.0

54

1,5

Актуальні проблеми теорії та критики перекладу

7.030507/21/1.0

36

1

Синхронний переклад

7.030507/21/1.0

90

2,5

Філософські аспекти перекладу

7.030507/21/1.0

В

54

1,5

Перекладацька практика

7.030507/21/0.00

1/д тиж.

3,5

30

5 курс, 10 семестр

Перекладацька практика

7.030507/21/0.00

1/д тиж.

5,5

Переддипломна практика (Магістерська робота)

ДЕК

5 тиж.

9

Інтелектуальна власність

7.030507/00/1.0

В

36

1

Асистентська практика

7.030507/21/1.0

4 тиж.

6

Педагогічна практика

7.030507/00/1.0

4 тиж.

6

Вища освіта і Болонський процес

7.030507/00/1.0

36

1

Дипломатичний протокол і етикет

7.030507/21/1.0

О

54

1,5

Дисципліни

Дисципліни спеціалізації освітнього рівня „бакалавр”

Практичний курс основної іноземної мови (англійська)

Шифр дисципліни – 6.020303/21/2.01

Курс 1, семестр 1,2 всього годин – 342 (практ.), 9,5 кредиту.

Обов’язкова

Мета курсу: навчити студентів вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою (з дотриманням всіх фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм) в різних ситуаціях, зокрема при професійному спілкуванні, робити лінгво-стилістичний аналіз наукових і художніх текстів з урахуванням відомостей, отриманих в практичних теоретичних курсах, обговорювати й аналізувати художні твори, сучасної класичної відповідної іноземної літератури з точки зору їхнього ідейного змісту, композиційних і індивідуально-стилістичних особливостей, реферувати і анотувати іноземною мовою суспільно-політичні, літературознавчі і лінгвістичні тексти, викладати інформацію загально-філологічного і суспільно політичного змісту в різних видах письмових робіт.

Курс включає такі аспекти: аналітичне читання, фонетика, практична граматика, писемне мовлення, розмовна практика, домашнє читання.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. Підручник англійської мови для 1-го курсу 2004/А5/480/тв. Возна М.О. під руд Карабана В.І.

 2. 2. Підручник англійської мови для 2-го курсу 2006/А5/360/тв. Возна М.О. під руд Карабана В.І.

 3. 3. Підручник англійської мови для 3-го курсу 2007/А5/496/тв. Возна М.О. під руд Карабана В.І.

 4. 4. Підручник англійської мови для 4-го курсу 2008/А5/560/тв Возна М.О. під руд Карабана В.І.

Викладацький склад:

Чала Анна Петрівна – асистент

Остафійчук Олександра Василівна – асистент

Худик Катерина Григорівна – асистент

Шумейко Ольга Володимирівна – асистент

Семенюк Олеся Василівна – асистент

Андрусів Наталія Олегівна – асистент

Мироник Наталія Дмитрівна – асистент

Бочан Петро Олегович – к.і.н., асистент

Микитюк Ірина Михайлівна – к.ф.н., доцент

Єсипенко Надія Григорівна – к.ф.н., доцент

Букатар Богдана Богданівна – асистент

Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, мовні ігри, система навчальних вправ, індивідуальні консультації.

Оцінювання:

поточне – контрольні роботи, усні відповіді

підсумкове – іспити 1, 2семестри

Мова викладання: англійська

Історія України

Шифр дисципліни – 6.092400/00/1.02

108 год. (3 кредити)

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з найголовнішими подіями вітчизняної історії, з героїчними (і трагічними) сторінками боротьби українського народу проти поневолення, за свою свободу, незалежність, державність.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: володіти навиками бібліографічного аналізу, способами і прийомами роботи з різними базами даних, бібліотечними та музейними фондами; комплектувати, обробляти та класифікувати архівні документи, археологічні та етнографічні матеріали; користуватися ПК для виявлення й обробки джерельних даних; володіти необхідним лексичним мінімумом сучасних і давніх іноземних мов в межах потреби своєї професійної діяльності; вести краєзнавчу роботу, виявляти, пропонувати та сприяти збереженню історико-культурних пам’яток; використовувати набуті психолого-педагогічні і методичні прийоми для підвищення свого фахового рівня .

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями:

Змістовий модуль 1

Давня і середньовічна історія України

НЕ 1.1. Київська Русь і її місце у історії українського народу.

- Східні слов‘яни: розселення, господарство, суспільний устрій, вірування;

- Утворення держави Київська Русь; норманська та анти норманська теорії;

- Основні етапи політичного розвитку;

- Особливості соціально-економічного розвитку Київської Русі.

НЕ 2.1. Українські землі в складі Литви та Польщі (ХІV-ХVІ ст.)

- Боротьба Литви та Польщі за українські землі; Кревська та Люблінська унії;

- Еволюція політичного статусу українських земель;

- Соціально-економічний розвиток українських земель;

- Виникнення козацтва.

НЕ 3.1. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

- Причини і початок визвольної війни. Перші перемоги;

- Воєнні дії 1649-1653 рр.;

- Формування основ української державності в ході визвольної війни;

- Переяславська рада та „Березневі статті”.

НЕ 4.1. Становище українських земель в складі Російської імперії та Речі Посполитої у кінці ХVІІ-ХVІІІ ст.

- Обмеження автономії Гетьманщини; Гетьманування І.Мазепи, його Коломацькі статті;

- Наступ на автономію Гетьманщини після поразки Мазепи, Малоросійська колегія;

- Відновлення і остаточна ліквідація Гетьманщини.

Змістовий модуль 2.

Нова та новітня історія України

НЕ 5.1. Розвиток українських земель в складі Російської та Австрійської імперії в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

- Політичні, соціально-економічні, юридичні та адміністративні зміни в долі українських земель в останній чверті ХVІІІ ст.;

- Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини та західноукраїнських земель;

- Українські землі в Першій світовій війні;

НЕ 6.1. Національно-демократична революція в Україні (1917-1920 рр.)

- Формування і діяльність Центральної ради;

- Боротьба за владу в Україні у кінці 1917-на початку 1918 рр. Четвертий Універсал;

- Гетьманат Павла Скоропадського;

- Внутрішня і зовнішня політика Директорії;

- Внутрішня та зовнішня політика ЗУНР.

НЕ 7.1. Україна в роки Другої світової війни

- Початок Другої світової війни і доля західноукраїнських земель, Буковини та Бессарабії.

- Окупаційний режим на території України.

- Визволення України і відновлення радянської влади.

НЕ 8.1. Політичний та соціально-економічний розвиток України в другій половині 40-х – першій половині 80-х років ХХ ст.

- Десталінізація суспільства та культури;

- Хрущовська відлига;

- Соціальні та економічні реформи;

- Застійні та кризові явища в економіці та суспільному житті України;

- Дисидентський рух в Україні.

Основна література до курсу

 1. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – 565 с.

 2. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.: Наук. думка, 1995. – 687 с.

 3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтворення видання 1913 року. – К.: “Золоті ворота” – ДТК УРСР – “Радуга”, 1990. – 524 с.

 4. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів: Вид-во НТШ у Львові, 1991. – 230 с.

 5. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / За ред. В.М. Литвина. – К.: Знання-Прес, 2006. – 460 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 6. Лановик Б., Лазарович А. Історія України. – К.: Знання-Прес, 2006. – 598 с.

 7. Субтельний О. Україна: Історія. – К.: Либідь, 1991. – 510 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (2)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (1)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (3)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (4)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,

Другие похожие документы..