Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Экзаменационные билеты'
Примерные экзаменационные билеты по информатике для государственной (итоговой) аттеста­ции по информатике в устной форме за курс сред­него (полного) ...полностью>>
'Документ'
Любая книга о современной поэзии, издаваемая в Англии и Америке, начинается, как правило, с те­зиса о значимости творчества Т. С. Элиота, о значи­тел...полностью>>
'Контрольные вопросы'
Черепные нервы (глазодвигательные нервы, система взора, тройничный нерв, лицевой нерв, преддверно-улитковый нерв, языкоглоточный нерв, блуждающий нер...полностью>>
'Документ'
Степ-аэробика – вид фитнеса, в котором используется специальная платформа (степ). Суть занятия – выполнение подъемов и спусков со степа под ритмичную...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Лінгвокраїнознавство основної мови

Шифр дисципліни: 6.020303/21/2.11

Курс – 4, семестр – 8, години – 54, 2 год. на тиждень (1Л, 1С), 1,5 кредити.

Обов’язкова

Попередні умови: 6.030500/21/2.01

Мета курсу: формування у студентів системи сучасних лінгвокультурологічних знань, переважно про специфіку мовних картин світу і відповідних особливостей мовної поведінки носіїв іноземних мов, які вивчаються студентами.

21

Завдання курсу: навчання застосування набутих знань в удосконаленні практики іншомовного спілкування, перекладу та в адекватному лінгво-культурологічному аналізі іноземної мови і мовлення.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. R.Davidson et al. Governing. – Washington: CQ Press, 1992. –592 р.

 2. 2. R.Diclerico et al. Points of view. – New York: McGraw Hill, 1992. – 341 р.

 3. 3. D. K. Stevenson. American life and institutions. – Stuttgart: Ernst Klett Verlag. 1994. – 144 р.

 4. 4. An outline of American history. – USA, 1994. – 407 р.

Викладацький склад:

Єсипенко Надія Григорівна – к.ф.н., доцент

Методика викладання та методи навчання: лекції, реферати, усні відповіді, індивідуальні консультації.

Оцінювання:

поточне – контрольні роботи, усні відповіді, реферати

підсумкове – залік (усний)

Мова викладання: англійська.

Особливості літературного перекладу

Шифр дисципліни: 6.030500/21/5.03

Курс 4, семестр 8, всього годин – 27, 1 год. на тиждень (1Л, 1С), 1 кредит.

Вибіркова

Попередні умови: 6.030500/21/2.01

Мета курсу: ознайомити із сучасними тенденціями перекладу художнього тексту.

Завдання курсу: навчити основним прийомам та методам перекладу художнього тексту.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. Аналіз художнього тексту. Методичні поради / Укл. Драненко Г.Ф. – Чернівці: Рута, 2003.

 2. 2. Журавльова Т.А. Особливості перекладу з англійської мови на українську. – Донецьк, 1997.

Викладацький склад:

Івасюк Ольга Ярославівна – к.ф.н., доцент

Куконіна Антоніна Анатоліївна – к.ф.н., доцент

Методика викладання та методи навчання: лекції, реферати, усні відповіді, індивідуальні консультації.

Оцінювання:

поточне – контрольні роботи, усні відповіді, реферати

підсумкове – залік (усний)

Мова викладання: англійська.

Основи лінгвістики тексту

Шифр дисципліни – 6.030500/21/3.02

Курс 4; семестр 8; всього годин – 54; на тиждень – 1 год. (л/с); 1,5 кредиту.

Обов’язкова

Попередні умови: 6.030500/21/2.01, 6.030500/00/2.07, 6.030500/21/2.06.

Мета курсу: ознайомити з сучасною термінологією лінгвістики тексту.

Завдання курсу: оволодіти основними поняттями лінгвістики тексту, знати історію розвитку лінгвістики тексту, вміти на практиці застосовувати отримані теоретичні знання.

Для засвоєння курсу пропонується такі джерела:

 1. 1. Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа.– М.: Изд-во «Ось-89», 1999.

 2. 2. Филиппов К.А. Лингвистика текста: Курс лекций. – Спб, 2003.

Викладацький склад:

Куконіна Наталя Анатоліївна – доцент, кандидат філологічних наук.

Микитюк Ірина Михайлівна – к.ф.н. доцент

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні консультації.

Оцінювання:

поточне: контрольні роботи, усні відповіді, реферати

підсумкове: залік (письмовий, усний).

Мова викладання: англійська.

Комп’ютерна обробка текстів

Шифр дисципліни - 6.030500/21/4.02

Курс 4; семестр 8; всього годин – 108, на тиждень – 6год. (л/с); 3 кредити.

Обов’язкова

Попередні умови: 6.030500/21/2.01, 6.030500/00/2.13

Мета курсу: полягає у набутті студентами теоретичних знань в галузі комп’ютерної обробки текстів та машинного перекладу.

Основні завдання курсу

 1. • ознайомити студентів із принципами та методами моделювання перекладу;

 2. • розглянути лінгвістичне забезпечення і структурні складові систем машинного перекладу;

 3. • ознайомити студентів із перекладними словниками, алгоритмами перекладу, провідними системами і програмами машинного перекладу;

 4. • розглянути перспективи розвитку систем машинного перекладу та моделювання перекладу;

 5. • поповнювати професійну ерудицію майбутніх фахівців із перекладу.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. Miram G. Translation Algorithms. – K.: Twim Inter, 1998.

 2. 2. Сучасні освітні інформаційні технології: Навчальний посібник / Укл В.І. Кушнерик, Петро О. Бочан. – Чернівці, 2007. – 95с.

Викладацький склад:

Бочан Петро Олегович – асистент

Методика викладання та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття.

Оцінювання:

поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді;

підсумкове: екзамен (усний).

Мова викладання: англійська.

Методика викладання перекладу у ВШ

Шифр дисципліни –

Зростання вимог до підготовки і перепідготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, а також до вищої професійної освіти вимагає якісно нового теоретичного і методичного навчання методам викладання перекладу у вищій школі.

1.1 Метою викладання курсу є формування у студентів-магістрів чіткої уяви про традиційні та сучасні методи викладання перекладу, ознайомлення з методами й принципами навчання перекладу художнього тексту, перекладу термінів, усного послідовного та усного діалогічного перекладів; оцінювання та тестування навичок письмового перекладу; планування та розроблення навчального плану; виявлення та коректування помилок студентів при перекладі; структуру і хід уроку відповідно до навчання певного виду перекладу; типи вправ і завдань для набуття навичок перекладу.

Специфіка курсу полягає в його орієнтованості на висвітлення теоретичних засад навчання перекладу у поєднанні з практичними завданнями. Після огляду сучасних методів викладання головна увага зосереджується на питаннях практичного планування уроку перекладу, особливостях навчання різних аспектів перекладацьких стратегій, правильному доборі навчальних завдань для перекладацької діяльності, складанні тестів та контрольних робіт, використанні додаткових матеріалів та технічних засобів на уроці, створенні відповідної творчої атмосфери заняття.

1.2 Завдання курсу полягають у тому, щоб познайомити студентів з методами викладання перекладу у вищій школі, плануванням заняття, оцінюванням перекладацького завдання та тестуванням, сформувати вміння навчати переклад, застосовувати набуті в кypci знання у розроблені планів занять при проходженні асистентської педагогічної практики у вузі. Особлива увага приділяється формуванню навичок самостійної організації навчального процесу, вміння вибрати найефективніші види діяльності на занятті для пояснення, відпрацювання та оцінювання матеріалу.

Лекції з курсу спрямовані на ознайомлення студентів з традиційними та сучасними методами викладання перекладу, зокрема у вищій школі; вказується на зв’язок методології викладання перекладу з лінгвістичними науками; визначається мета та принципи викладання перекладу у вищій школі; висвітлюються шляхи навчання різних видів перекладу; пояснюються принципи оцінювання і тестування; аналізуються структура та планування заняття у вищій школі, що є релевантними для студентів –магістрів п’ятого курсу.

Практичні заняття з курсу ґрунтуються на індивідуальній роботі студента-магістра, пошуку матеріалу з теми практичного заняття, практичному доборі текстів для навчання письмового літературного, технічного перекладів; отриманні практичних навичок у плануванні заняття студентів 1-3 курсів; аналізі та обговоренні плану заняття студентів-одногрупників; розроблені тестових завдань; підготовці рефератів.

Методи i форми поточного контролю:

 • індивідуальне та фронтальне опитування;

 • бесіда;

 • тестування.

Екзамен перевіряє набуті знання з дисципліни, вміння визначити метод викладання перекладу згідно заданої теми; розкриття сутності, структури, підготовки заняття; визначення принципів оцінювання; усвідомлення вимог до викладача; знаходження способів підвищення мотивації навчання у студентів.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань з методології викладання перекладу; набуття практичних навичок та умінь методів викладання різних видів перекладу; ознайомлення з вимогами до оцінювання перекладів, складання тестових і контрольних завдань; планування заняття; підготовки рефератів з курсу методики викладання перекладу у вищій школі.

ЗМ 1. Methodology of Teaching English as a Foreign Language

НЕ 1.1 Translation and Language Teaching Methods using translation as a teaching tool; Traditional approaches to teaching translation; The aims of translation courses; Translation as a learning process at the university program

Seminar:

Teaching Literary translation: literary translation; equivalent translation, strategies in literary translation

НЕ 1.2

Applying Translation Theory in Teaching The seven trends in Translation Studies;

Seminar:

Teaching translation of a scientific test: translation of terms, localization, strategies of scientific translation

НЕ 1.3

Task setting, material for translation, evaluation of translation: The task-based approach; The method and the material used in teaching translation; Evaluation; Types of errors in translation.

НЕ 1.4

Підсумковий контроль Письмові тестові завдання

Усього за модулем 1

ЗМ 2 Consecutive and simultaneous translation

НЕ 2.1.

A Translation Methodology A Translation Methodology: A Cooperative Work Procedure

Seminar:

Teaching of consecutive translation Peculiarities of consecutive translation, memory drills, consecutive translation with note-taking

Seminar:

Teaching of simultaneous interpreting Translation vs interpreting, memory training and public speaking.

Seminar:

Translation as a learning process: Common weakness of translation teaching, correction feedback, designing syllabus of a translation course.

НЕ 2.2

Підсумковий контроль Письмові тестові завдання

Синхронний переклад – 5 курс

Шифр дисципліни – 7/030507/21/1.0; 90 год на сем; 2,5 кредитів

Даний курс з синхронного перекладу призначений для студентів п’ятого курсу спеціальності «англо-український переклад» (магістрів).

Метою курсу є поглиблення навичок та вмінь у галузі письмового та усного перекладу з англійської мови на українську та з української мови на англійську, забезпечення фонових знань та термінологічних еквівалентів з певної тематики. А також формування у студентів чіткої уяви про традиційні та сучасні методи перекладу, ознайомлення з методами й принципами перекладу термінів, усного послідовного та усного діалогічного перекладів; вміння перекладати усно послідовно ( за скороченим записом) та синхронно виступи і бесіди з англійської мови на українську і з української на англійську, редагувати переклади на рідну мову матеріалів різної тематики. Мета даного курсу також передбачає засвоєння відповідної термінології, розвиток перекладацьких навичок і вмінь,навчання усному, письмовому перекладу, вивчення нових та закріплення вже відомих лексичних і граматичних особливостей перекладу.

Специфіка курсу полягає в його орієнтованості на висвітлення теоретичних засад навчання перекладу у поєднанні з практичними завданнями.

Практичні заняття з курсу ґрунтуються на індивідуальній роботі студента, пошуку матеріалу з теми практичного заняття, практичному доборі текстів для письмового літературного, технічного перекладів; отриманні практичних навичок у синхронному та послідовному перекладі текстів різного спрямування; виконанні тестових завдань; підготовці рефератів.

Основними завданнями курсу є:

 • формування уяви про специфіку перекладацької роботи в міжнародній
  суспільній організації в гуманітарній сфері і держаних установах

- вироблення у студентів навичок самостійного письмового і усного перекладу з англійської мови.

- засвоєння мінімуму практичних знань і навичок з організації праці перекладача,

- оформлення перекладацької документації, функціонування служби перекладу у відомствах, організаціях та виробництвах,

- поглиблення роботи над мовними зразками з метою їх автоматизації,

- вивчення, інтерпретація та переклад тексту, аналіз лексичних одиниць тексту (виявлення багатозначності, підбір синонімів, антонімів),

- аналіз граматичних явищ тексту, виконання письмових та усних вправ на

- закріплення і активізацію лексико-граматичних особливостей перекладу.

Методи i форми поточного контролю:

 • індивідуальне та фронтальне опитування;

 • бесіда;

 • тестування.

Залік перевіряє набуті знання з дисципліни, перевіряються знання з перекладу певної лексики. Переклад з аркуша на українську мову англійського тексту. Усне реферування англійською мовою українського тексту.

Курс розрахований на 90 годин в першому семестрі. Студенти вивчають та перекладають оригінальні тексти, розміщені на відповідних сайтах Інтернету, що забезпечує автентичність як змісту, так і термінології. Система вправ забезпечує як засвоєння термінології, так і розвиток власне перекладацьких навичок і вмінь.

Зміст дисципліни

Курс синхронного перекладу для п’ятого курсу здійснюється на матеріалі юридичних текстів, технічної документації, художніх та рекламних текстів, наукових текстів, промов відомих політичних діячів та ділової кореспонденції. Заняття проводяться з повного перекладу тестів або фрагментів текстів та анотування. Відпрацьовується перекладознавчий лексикологічний і термінологічний аналіз і наступні проблеми перекладу:

 • лексичні трансформації

 • переклад неологізмів

 • переклад слів-реалій

 • переклад назв

 • переклад сталих словосполучень і фразеологічних одиниць

-лексико-граматичні перекладацькі трансформації

 • робота з перекладними словниками

 • усний переклад з аркуша без попередньої підготовки

 • синхронний переклад

 • анотування та реферування (усне та письмове).

Поточна перевірка знань та навичок здійснюється шляхом проведення ділових ігор, що використовуються на практичних заняттях з перекладу:

 • прес конференція

 • прийом іноземної делегації

 • усний переклад доповіді на науковому семінарію

Всі види аудиторних занять, ділових ігор є засобами інтенсифікації навчального процесу і водночас видами контролю. Рубіжний контроль проводиться в середині семестру, підсумковий контроль ( екзамен) -в кінці навчально року.

ЗМ 1. Types of interpretation. Basic distinctive features of simultaneous interpreting.

НЕ 1.1 (Практичне заняття)

Types of interpretation.

Challenges of interpreting Listening activities: Mariah Carey confesses to secret wedding. Consecutive interpreting of the text.

“False friends” phenomenon. Reading and translation of the article “”.discussion of translation operations (addition, omission, modulation). Ex. 1,2,3,4 pp.11,12

НЕ 1.2

(Практичне заняття)

Interpreter’s skills.

Translator Quality Assurance. Simultaneous interpreting. SI of Hillary Rodham Clinton’s speech at the. 4th U.N World Conference on Women Plenary Session

Transliteration, generalization, concretization in terms of the article “Rembrandt’s code ”

НЕ 1.3

(Практичне заняття)

Interpreting training in Exercises

Practical exercises on developing SI skills. Test translation of the article

“The Great Divide”

Ex.1,2,3 p.40

Interpreting Practice TV News Broadcasting.

НЕ 1.4

(Практичне заняття)

Interlinguistic aspects of Interpretation.

Intercultural Aspects of Interpretation.

Mistakes and errors in translation.

Translation of the article:” Movie Star Fortress”

Transcript of news broadcast: Study doubts aromatherapy’s effects.

НЕ 1.5

(Практичне заняття)

Machine translation strategies

Simultaneous Reading of the Text translated Beforehand. Making a sight translation.

Translation of an article “The Spirit of organization”

At-sight translation Ex. 7.3 pp. 62-64.

НЕ 1.6

(Практичне заняття)

Methods and ways of translating various proper names.

Units of International Lexicon and ways of rendering their meaning and lingual form. Ex.1,2,3 pp.114,115

Ex.1,2,3,4 pp.142-143

British council article “Surfing”. Written translation.

НЕ 1.7

(Практичне заняття)

Translating by ways of synonym substitution

Ways of rendering the meaning of nationally biased lexicon.

Translating of loan internationalisms Recapitulation of the above covered material

Preparing for the module test

“Old routes of a modern city” translation of the article.

НЕ 1.8 (Модульна контрольна робота) TESTYLE=" Listening and consecutive translation of the text:

New Mayor in London

Всього за ЗМ 1

ЗМ 2. Transformations in the process of translation.

НЕ 2.1

(Практичне заняття)

Transformation of some idioms in the process of translating.

Rendering of contextual meanings of the definite and indefinite article. виконання вправ Ex.1, 2, 3,4,5,6 pp.198-202.

Ex. 1, 2,3, 4, 5. pp. 221-223

НЕ 2.2.

(Практичне заняття)

Translation of two∕three∕four-componential asydetic substantival clusters. виконання вправ Ex.1, 2, 3 pp.244-245

Ex.4, 5, 6. pp.246-248

Ex. 7, 8, 9. pp.249-251

НЕ 2.3

(Практичне заняття)

Translation of English verbals and verbal constructions / complexes. виконання вправ Ex. 1, p.225 BC article “International day for the Elimination of racial discrimination”

НЕ 2.4

(Практичне заняття)

Ways of Rendering the Lexico-grammatical meanings and function of the English infinitive.

Listening activities: memory-building exercises Translation of the article “AIDS: The Future of a Vaccine, and New Warnings for Asia”

НЕ 2.5.

(Практичне заняття)

Ways of translating the infinitival complexes

Listening activities: memory-building exercises Translation of the article “President Bush Delivers State of the Union Address”

НЕ 2.6

(Практичне заняття)

Ways of translating Participle and Participial constructions. виконання вправ Ex.6,7 p.297

НЕ 2.7

(Практичне заняття)

Ways of identification of Implicit Meanings in the nominative absolute participial constructions. виконання вправ Ex.1, 2, 3. pp.291-293

НЕ 2.8

(Практичне заняття)

Ways and means of expressing modality in English and Ukrainian

Lexico-grammatical expression of modality through modal verbs. виконання вправ Ex.1, 2, 3, 4 pp.312-314.

Ex 1, 2 . pp.318-322

Recapitulation of the above covered material

Preparing for the module test

НЕ 2.9.

(Модульна контрольна робота) TESTYLE=" Translation in Context Children learns social skills in Web worlds.

Практичний курс основної іноземної мови – 5 курс

Шифр дисципліни – 7.030507/21/1.0; год на сем – 216; кредитів – 6

Курс основної іноземної мови (англійської) (п’ятий рік навчання) продовжує формування навичок усного та писемного мовлення англійською мовою, а також навичок англо-українського та україно-англійського перекладу як фахового уміння у майбутніх лінгвістів та перекладачів.

Структуру курсу розширено та доповнено відповідно до вимог програми. Окpiм вправ, націлених на читання та аналіз текстів, розвиток навичок аудіювання та усного мовлення, граматики та письма, структура курсу також включає завдання з пунктуації та передбачає знайомство з найпоширенішими неологізмами сучасної англійської мови. Увагу також зосереджено на перекладацьких трансформаціях, явищах та поняттях, які відпрацьовуються за допомогою низки вправ, та на конкретних лінгвістичних та перекладацьких труднощах i шляхах їx вирішення.

1.1. Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів з різними типами комунікативних стратегій, розвинути рецепційні та репродуктивні здібності студентів, їx лінгвістичну, країнознавчу та загальну ерудицію за допомогою лексичних, граматичних та лексико-граматичних вправ та завдань, що враховують новітні досягнення в методиці викладання іноземних мов.

1.2. Завданнями вивчення дисципліни є:

 • навчити студентів вільно i правильно спілкуватися іноземною мовою у ситуаціях професійного спілкування;

 • проводити лінгво-стилістичний аналіз наукових i художніх текстів із урахуванням навичок та вмінь, отриманих на практичних та теоретичних курсах;

 • обговорювати й аналізувати художні твори з позицій ідейного змісту, композиційних та індивідуально-стилістичних особливостей;

 • реферувати i анотувати іноземною мовою суспільно-політичні, літературознавчі i лінгвістичні тексти, викладати інформацію загально-філологічного i суспільно-політичного змісту в різних видах письмових робіт.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок та умінь усного та писемного спілкування іноземною мовою, а також навичок англо-українського та україно-англійського перекладу сприятиме підготовці студентів-філологів до перекладацької діяльності.

Курс включає такі аспекти: аналітичне читання, домашнє читання та розмовну практику.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Прослухавши практичний курс англійської мови, студенти повинні набути таких теоретичних знань та засвоїти такі практичні навички:

1. Аналітичне читання:

а) відтворити тексти та діалоги з підручника;

б) володіти вокабуляром до тем Books and Readers, Cinema, What Makes a Good Teacher у розмовній практиці;

в) здійснити стилістичний, лексико-граматичний аналіз текстів “Passionate year”, “The Escape”, „One Stair Up”, „Dangerous Corner”.

2. Домашнє читання:

а) прочитати книжки відповідно до робочого плану для 5 курсу;

б) оволодіти активним словником (400 слів по кожній книзі);

в) обговорювати теми, що відображають зміст прочитаного;

г) писати Book Review на основі прочитаної книжки;

3. Усне мовлення:

а) відтворити текст з підручника;

б) говорити на теми, передбачені підручником для 5 курсу: тривалість монологу – 3-4 хвилини;

в) обговорювати теми, що відображають зміст прочитаного.

ЗМ 1.

НЕ 1.1 (Контрольна робота) Аналітичне читання

Вступ. Письмова робота (на матеріалі 4 курсу). Контроль залишкових знань

НЕ 1.1 (Контрольна робота) Усне мовлення

Вступ. Письмова робота (на матеріалі 4 курсу). Контроль залишкових знань

НЕ 1.1 (Контрольна робота) Домашнє читання

Вступ. Письмова робота (на матеріалі 4 курсу). Контроль залишкових знань

НЕ 1.2 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 1. “Passionate Year” by James Hilton

Correction work. Unit 1. Grammar and Vocabulary exercises, p.p. 19-20.

НЕ 1.2 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 1. “What makes a good foreign language teacher” Робота над текстом

“What makes a good foreign language teacher” (ст. 27 -30) впр.2 ст.30

НЕ 1.2 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy and his creative life Вступні зауваги. J. Galsworthy’s biography

НЕ 1.3 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 1. “Passionate Year” by James Hilton

Unit 2. Essential Vocabulary p.p. 15-18. Exercises, p.p. 136-138, p.p. 19-20.

НЕ 1.3 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 1. “What makes a good foreign language teacher”. Робота з лексикою з тексту

( Topical Vocabulary), cт. 26-27, впр. 5-6. ст. 32

НЕ 1.3 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Ch. I-III.

НЕ 1.4 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 1. “Passionate Year” by James Hilton

Unit 1. Vocabulary practice.

Впр. 10-14. ст. 21-23

НЕ 1.4 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 1. “What makes a good foreign language teacher”. Робота з лексикою по темі „Teacher” впр.1-2, ст.33-35

НЕ 1.4 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. IV-VI.

НЕ 1.5 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 1. “Passionate Year” by James Hilton

Поточна контрольна робота

НЕ 1.5 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 1. “What makes a good foreign language teacher”. Виконання практичних вправ та обговорення теми

впр. 1-2, ст.33-36.

НЕ 1.5 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. VII-VIII.

НЕ 1.6 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 1. “Passionate Year” by James Hilton

Модульна контрольна робота (переклад)

НЕ 1.6 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 1. “What makes a good foreign language teacher”. Представлення п’ятихвилинного уроку.

НЕ 1.6 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. VIII-XI.

НЕ 1.7 (Контрольна робота) Аналітичне читання

Unit 2. “The Escape” by S. Maugham

Аналіз та преклад тексту

“The Escape” by S. Maugham”

ст. 41-44

НЕ 1.7 (Контрольна робота) Unit 1. “What makes a good foreign language teacher”. Поточна контрольна робота.

НЕ 1.7 (Контрольна робота) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. Поточна контрольна робота.

НЕ 1.8 (Модульна контрольна робота) Аналітичне читання

Unit 2. “The Escape” by S. Maugham

Text commentary, vocabulary notes, word combination and phrases.

Ст.. 45-48

НЕ 1.8 (Модульна контрольна робота) Усне мовлення

Unit 1. “What makes a good foreign language teacher”. Модульна контрольна робота

( переказ )

НЕ 1.8 (Модульна контрольна робота) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. Модульна контрольна робота (диктант)

Всього за ЗМ 1

ЗМ 2.

НЕ 2.1 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 2. “The Escape” by S. Maugham

Correction work. Unit 2. Vocabulary practice. Exercises.

Впр. 11-17. ст. 51-54

НЕ 2.1 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 2. Books and Readers. Вступ. Обговорення теми : “. Books and Readers Впр. 1-2, ст.57-62.

НЕ 2.1 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. IV-VIII.

НЕ 2.2 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 2. “The Escape” by S. Maugham

Philological analysis of the text “The Escape” by S. Maugham

НЕ 2.2 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 2. Books and Readers. Unit 2. Робота з лексикою з тексту Topical Vocabulary, ст. 56-57

НЕ 2.2 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. IX-XIV.

НЕ 2.3 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 2. “The Escape” by S. Maugham

Поточна контрольна робота.

НЕ 2.3 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 2. Books and Readers. Представлення улюбленої книги.

НЕ 2.3 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. IX-XIV.

НЕ 2.4 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 3. „One Stair Up” by C. Nairne

Читання, переклад та аналіз тексту „One Stair Up” by C. Nairne

НЕ 2.4 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 2. Books and Readers. Unit 2. Обговорення тем та виконання вправ впр. 1-2, ст.60-63.

НЕ 2.4 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. I-VI.

НЕ 2.5 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 3. „One Stair Up” by C. Nairne Unit 3. Text commentary, vocabulary notes, word combination and phrase.

НЕ 2.5 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 2. Books and Readers. Поточна контрольна робота.

НЕ 2.5 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. VII-X.

НЕ 2.6 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 3. „One Stair Up” by C. Nairne Unit 3. Vocabulary practice. Exercises.

НЕ 2.6 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 3. “Cinema: Its Past, Present and Future”

Аналіз та обговорення текстів ст. 89-92

НЕ 2.6 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. XI-XII.

.

НЕ 2.7 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 4. “Dangerous Corner” by J.B. Priestly

Unit 4. Text Analysis. “Dangerous Corner” by J.B. Priestly

НЕ 2.7 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 3. “Cinema: Its Past, Present and Future”

Unit 4. Робота з лексикою з тексту Topical Vocabulary, ст. 88-89

НЕ 2.7 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. XIII-XIV.

НЕ 2.8 (Контрольна робота) Аналітичне читання

Unit 4. “Dangerous Corner” by J.B. Priestly

Unit 4. Text commentary, vocabulary notes, word combination and phrases

НЕ 2.8 (Контрольна робота) Усне мовлення

Unit 3. “Cinema: Its Past, Present and Future”

Unit3. Виконання практичних вправ. Впр. 1-3. ст. 94-95.

НЕ 2.8 (Контрольна робота) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. Поточна контрольна робота

Всього за ЗМ 2

НЕ 2.9 (Модульна контрольна робота) Аналітичне читання

Модульна контрольна робота (переклад)

НЕ 2.9 (Модульна контрольна робота) Усне мовлення

Модульна контрольна робота (диктант)

НЕ 2.9 (Модульна контрольна робота) Домашнє читання

Модульна контрольна робота (твір)

Практика другої іноземної мови

Шифр дисципліни – 7.030500/21/1.03 180год 5 кредитів

Пояснювальна записка

до курсу “Друга (німецька) мова”

для студентів 5 курсу

спеціальності “Англо-український переклад”

Мета курсу полягає у забезпеченні студентів знаннями з другої іноземної мови (німецької), різних видів мовленнєвої діяльності (письмової, усної) у рамках літературної норми на основі комунікативного, ситуативного та текстуального підходів.

Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні в студентів лінгвокраїнознавчої компетенції, збагаченні словникового запасу із фахової лексики згідно з програмою вивчення другої іноземної мови для студентів 5 курсу.

Матеріал по кожній темі вивчається комплексно, охоплюючи всі основні аспекти мови: лексичний, граматичний, фонетичний.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • лексична основа підручника;

 • лексичні теми згідно з програмою вивчення другої (німецької) іноземної мови для 5 курсу;

 • граматичні теми.

Підготовлений фахівець повинен вміти:

 • читати, перекладати та переказувати тексти і діалоги до заданих тем;

 • вміти визначати основну лінію тексту і правильно відтворювати її в мові перекладу;

 • вести бесіду з пройдених тем і робити короткі повідомлення на задану тему;

 • вміти писати словниковий диктант, диктант, переклад до заданих тем;

 • читати, перекладати та передавати зміст текстів з домашнього читання;

 • розуміти і передавати зміст аудіо-матеріалів з пройдених тем;

 • писати твори, реферативні повідомлення та складати доповіді.

Модуль 1. Kennen lernen. Orte

Sich vorstel-

len und sich begrüs-sen können.

Н.Е. 1.1. Kennen lernen

1.Begrüs-sungsrituale

2. Vor-namen

3. Fünf Fragen reisen um die Welt

5.Hörver-

stehen

7. Reflexiv-pronomen

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Ver-

halten beschrei-ben

Н.Е. 1.2. Lebenslauf

1. “Ich über mich”: Text für die Homepage

2. Lesever-

stehen

3. Reziprok-pronomen

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Mengen-anteile ausdrük-ken

Н.Е. 1.3.

Wohnen

1. Stadt oder Land?

2. In der Großstadt

3. Hör-verstehen

4. Zusam-men-gesetzte Nomen

5.Кon-junktiv II: Irrealis

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Häuser beschrei-ben

Н.Е. 1.4.

Briefschrei-ben

1. Eine Wohnung einrichten

2. Auf den Brief antworten

3. Lese-verstehen

4. Adjektiv-

deklination

5. Passiv mit Modal-verb

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Н.Е. 1.5.

Наuslektüre

Проміжний

контроль

Модуль 2. Freizeit und Fitness. Tägliches Leben

Bewer-

ten

Rat-schläge geben

Н.Е. 2.1.

Freizeit

1. Mini-Umfrage

2.Hörver-

stehen

3. Rat-schläge mit “sollte”

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Überre-den.

Н.Е. 2.2.

Sport

1.Hör-

Verstehen. Fitness-Tipps.

2. Textlesen “Extre-

misten”

3. Präposi-

Tionen bei Zeitangaben

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Argu

mente

vorbrin-

gen

Н.Е. 2.3.

Ohne Arbeit

1. Sport? – Nein, danke!

2.Hörver-

stehen

3. Lese-

verstehen

4.Komparation

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Über Gewohn-heiten spre-chen

Sich verab-

reden

Jeman-den einladen

Н.Е. 2.4.

Tagesablauf

1. Feste Termine. Bilder-geschichte

2.Hörver-

stehen

3. Party

4.Zusam-men-gesetzte Nomen. Reflexiv-

pronomen

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Definie-

ren.

Rezept weiter

geben

Н.Е. 2.5.

Eßgewohn-heiten

1. Lehrlinge als Unternehmer

2. Wer tut was?

3. Einladung zurWeinprobe.4. Lesen

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Н.Е. 2.6.

Наuslektüre

Проміжний

контроль

Verglei-

chen und

kom-

mentie

ren

Um Rat bitten

Rat-

schläge

geben

Н.Е. 3.1.

Berufe

1. Welche Berufe kennen Sie?

2.Hörverstehen

3. Beratungs-

gespräch.

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Infor-

ma-

tionen

zusam-

menfas-

sen

Н.Е. 3.2.

Lesen

1. Lehrlinge als Unternehmer

2.Wer tut was?

3 Stellen-

anzeige

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Mei-nung

begrün-

den

Н.Е. 3.3.

Lesever

stehen

1. Hörver-

stehen

2. Konjunktiv II der Vergangenheit

3 Computer-spiel am Arbeitsplatz

Основи міжкультурної комунікації та комунікативні

стратегії

54 год. (1,5 кредитів)

Глобалізація та інформаційна революція спонукають до розширення контактів між людьми, народами і державами, потребують налагодження міжкультурного діалогу з метою досягнення порозуміння, толерантного сприйняття один одного, культури співробітництва. Все це можливо лише на основі безпосереднього спілкування, засобом якого є мова - універсальний механізм передачі інформації та засіб комунікації. Саме тому метою викладання курсу є формування у студентів чіткої уяви про сучасні методи та типи комунікативних стратегій, їхню теорію та організацію, що є інтелектуальною працею, спрямованою на придбання знань, умінь, навичок.

Специфіка курсу полягає в його орієнтованості на висвітлення мовленнєвих засобів, які користувач застосовує для мобілізації та балансу своїх ресурсів, активізації навичок і вмінь, для того, щоб задовольнити комунікативні потреби в економно можливий спосіб залежно від його/її конкретної мети.

Лекції з курсу спрямовані на ознайомлення студентів з моделлю комунікативних стратегій, їх організацією та методологією, з деякими ключовими поняттями (спільна та індивідуальна мета, маніпулятивні та гуманістич­ні комунікативні установки, діалогічний та монологічний характер спілкування), аналізом структури та генези мистецтва слова, що є релевантними для студентів четвертого курсу.

Завдання курсу полягає у тому, щоб сприяти студентам у виявленні можливості застосування системного підходу, який дозволить досліджувати основу мистецтва мови у всіх її формах як систему, не зважаючи на різні аспекти:

 • Наявність реципієнта

 • Склад групи

 • Умов застосування стратегій

Методи і форми поточного контролю:

 • Індивідуальне та фронтальне опитування

 • Бесіда

 • Тестування

Залік перевіряє набуті знання з дисципліни, вміння визначити тип комунікативної стратегії, розкриття сутності, послідовності зворотного зв’язку, визначення ролі культури у системі комунікативних стратегій.

Практичне значення курсу: розмежувати терміни, які часто змішуються: комунікативна стратегія, комунікативна тактика, комунікація, спілкування, ораторське мистецтво, риторика.

Змістовий модуль 1

Н.Е. 1.1. Поняття комунікації та комунікативних стратегій Дефініція та методи комунікації та комунікативних стратегій.

Н.Е. 1.2. Типові цілі комунікації Класифікація цілей комунікації за типом.

Н.Е. 1.3. Комунікативний звязок Сутність та значення поняття комунікативний зв’язок., картина та план модерованої комунікації.

Н.Е. 1.4. Комунікативна стратегія інтервю Комунікативна тактика журналістського твору.

Н.Е. 1.5. Триступенева структура конвенційної та конфліктної комунікативних стратегій Складові структури, принципи та застосування конвенційної та конфліктної комунікативних стратегій: пасивне позиціонування, сегментація аудиторії, конфлікт та консенсус позицій.

Н.Е. 1.6. Двоступенева структура маніпуляційної комунікативної стратегії Складові структури, принципи та застосування маніпуляційної комунікативної стратегії: захват та утримання змістового простору.

Н.Е. 1.7. Підсумковий контроль Індивідуальне опитування.

Змістовий модуль 2

Н.Е. 2.1. Техніка комунікацій Мета та завдання основних технік комунікацій.

Н.Е. 2.2. Комунікативна техніка гри Принципи та умови застосування комунікативної техніки гри.

Н.Е. 2.3. Комунікативна техніка погодження Принципи та умови застосування комунікативної техніки погодження

Н.Е. 2.4. Комунікативна техніка провокацій Принципи та умови застосування комунікативної техніки провокацій.

Н.Е. 2.5. Підсумковий контроль Тестування.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ДО ДИСЦИПЛІНИ

1. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. . М.: Слово, 2000. .262с.

2. Мовна комунікація та методика викладання іноземних мов: Матеріали всеукраїнської конференції. . Одеса: Астропринт, 2001. . 132с.

3. Ісаєва Г. Turn of the Millennium: global English . what about English culture? // Мовні і концептуальні картини світу: Збірка наукових праць. . К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. . С.137-139.

4. Кургут Л.П., Пасинок В.Г. Концептуальні методологічні основи навчання іноземним мовам // Мовні і концептуальні картини світу: Збірка наукових праць. . К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2001. . С.207-209.

5. Kasper G., Kellerman E. Introduction: approaches to communication strategies // Communication strategies: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. . L., N.Y.: Longman, 1997. . P.1-13.

6. Yule G., Tarone E. Investigating communication strategies in L2 reference: pros and cons // Communication strategies: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. . L., N.Y.: Longman, 1997. . P. 17-30.

7. Шиян О.М. Психолого-лингвистический аспект усвоения текста как формы учебного взаимодействия с применением интенсивных технологий // Предложение и текст: Межвузовский сборник научных трудов- Рязань: РГПУ, 1998. . С. 101-107.

8. Kellerman E., Bialystok E. On psychological plausibility in the study of communication strategies // Сommunication strategies: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. . L., N.Y.: Longman, 1997. . P.31-48. 9. Poulisse N. Compensatory strategies and the principles of clarity and economy // Communication strategies: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. . L., N.Y.: Longman, 1997. . P. 49-64.

10. Rampton D. A sociolinguistic perspective on L2 communication strategies // Communication strategies: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. . L., N.Y.: Longman, 1997. . P. 279-303.

11. Kasper G. Beyond reference // Communication strategies: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. . L., N.Y.: Longman, 1997.- P. 345- 360.

12. Wilmot W. Relational communication. . N.Y.: Mc Graw-Hill, inc., 1995. . 175p.

13. Deutsch W., Bruhn N., Marsche E., Behrens H. Can one be more than two? Mono- and bilinguals. production of German and Spanish object descriptions in a referential communication task // Communication strategies: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. . K., N.Y.: Longman, 1997. . P. 146-157.

14. Russell G. Preference and order in first and second language referential strategies // Communication strategies: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. .L., N.Y.: Longman, 1997. . P. 65-96.

15. Widdowson H.G. Aspects of language teaching. . Oxford: Oxford University Press, 1990. .213p.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (2)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (1)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (3)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (4)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,

Другие похожие документы..