Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Дмитрий Родин: «Полярная Звезда» начала публиковать Ваши статьи в августе 2005 года, причем кроме двух из них, все они были написаны Вами в рамках цик...полностью>>
'Регламент'
Мы рады сообщить, что 4-6 июля 2011 г. Центр “Сэфер” при поддержке Фонда «Ави Хай» и Genesis Philanthropy Group (в рамках благотворительной программы...полностью>>
'Документ'
Актуальность темы продиктована тем, что в настоящее время все больше становится подростков «группы риска», которые в силу определенных обстоятельств ...полностью>>
'Курс лекций'
Курс лекций "Античная история" выйдет в двух частях: "Лекции по истории Древней Греции" и "Лекции по истории Древнего Рима&q...полностью>>

1. Назва модуля: Соціальна молодіжна політика

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1. Назва модуля: Соціальна молодіжна політика

2. Код модуля: СПІП_6_3.1.8_3

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: І

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні годин – 68 (лекцій ‑ 30, практичних занять – 38)

6. Лектор: Кравченко Оксана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: основні засади державної молодіжної політики, її вплив на соціальний розвиток демократичної країни; особливості молодіжної соціально-демографічної групи; проблеми молодіжного руху як об’єктивного і суб’єктивного фактору урядової соціальної політики; мету, завдання та зміст соціальної політики в Україні; принципи реалізації державної молодіжної політики через соціальну інфраструктуру;

уміти: аналізувати українські та міжнародні законодавчі нормативно-правові акти, що визначають основи державної політики стосовно соціального захисту та підтримки молоді; орієнтуватися та користуватися основними положеннями вітчизняного законодавства, що визначають соціальні аспекти політико-правового регулювання життєдіяльності молоді.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття

9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі: вступ до спеціальності, етика соціально-педагогічної діяльності, основи соціалізації особистості

10. Зміст модуля:

Державна молодіжна політика як фактор оновленої держави. Молодіжний рух як об’єктивний і суб’єктивний фактор державної соціальної політики. Реалізація державної молодіжної політики через соціальну інфраструктуру. Соціальні проблеми духовного розвитку молоді та її громадянська позиція.

11. Рекомендована література:

 1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / Загальна редакція А.Й. Капської. – К., 2002. – С. 33-41.

 2. Перепелиця М.П. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект). – К.: Український інститут соціальних досліджень, Український центр політичного менеджменту, 2001. – 242 с.

 3. Соціальна молодіжна політика. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Уклад. Коляда Н.М., Кравченко О.О. – Умань: РВЦ „Софія”, 2008. – 216 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, дискусії на визначені теми, інтерактивні методи навчання, розв’язування соціальних ситуацій, підготовка рефератів на задані теми, конспектування та аналіз вітчизняних та міжнародних законодавчих документів, самостійна робота з літературними та Інтернет-джерелами

13. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (70%): усне опитування, тестування, самостійна робота, контрольна робота, індивідуальне навчально-дослідне завдання (реферат)

 • Підсумковий контроль (30%, екзамен): усне опитування

14. Мова навчання: українськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Назва модуля : Соціологія молоді Код модуля: ср 6123 С01

  Документ
  застосовувати теоретичні знання, здобуті під час вивчення дисципліни для аналізу емпіричного матеріалу і пояснення змін, що відбуваються в молодіжному середовищі.
 2. Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

  Документ
  Курс “Основи суспільної географії” вивчається у першому семестрі 1 курсу: всього 108 годин, в т. ч. – 36 годин лекцій, 18 годин семінарських занять, 54 години самостійної роботи.
 3. Богданова І. М. Соціальна педагогіка: Навч посіб

  Документ
  ОМ. Чебикін, доктор психологічних наук, професор, ректор Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, дійсний член АПН України
 4. Луцький інститут розвитку людини університету “україна” кафедра соціальної роботи

  Документ
  Робочу навчальну програму складено на основі анотації до навчального курсу “Технології соціальної роботи ” та розглянуто на засіданні кафедри соціальної роботи.
 5. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності кафедра соціальних та гуманітарних дисциплін Матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції з міжнародною участю

  Документ
  Нові соціально-економічні реалії сучасного національного ринку праці вимагають необхідного кадрового забезпечення як першочергової умови його ефективного функціонування та подальшої інтеграції з європейськими структурами, адаптованими

Другие похожие документы..