Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Делегация Ростовской области вернулась с главной мировой туристической выставки. Она проходила в столице Великобритании. Донской регион впервые предст...полностью>>
'Документ'
Чувство взрослости - отношение подростка к себе как взрослому, представление, ощущение себя в какой-то мере взрослым человеком. Эта субъективная стор...полностью>>
'Публичный отчет'
Целью деятельности ООО «Альфа» является производство данной продукции и удовлетворение существующего спроса на нее на рынке Санкт-Петербурга и Ленинг...полностью>>
'Документ'
Познание как процесс отражения объективного мира сознанием человека представляет собой единство чувственного и рационального познания. Чувственное со...полностью>>

Питання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Економіка підприємства”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Питання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

за напрямом підготовки „Економіка підприємства

Економіка підприємства

1. Значення підприємства як базової складової розвитку економіки держави. Підприємство: поняття, мета, завдання, функції підприємства, принципи і критерії класифікації підприємств.

2. Організаційно-економічні умови створення підприємства. Формування та зміст статутних документів підприємства.

3. Організаційно-правові форми господарювання, економічні особливості за видами ведення господарювання.

4. Підприємництво як ініціативна діяльність. Основні принципи підприємництва. Види підприємництва.

5. Підприємницьке середовище: внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства. Характеристика факторів зовнішнього мікросередовища і макросередовища підприємства.

6. Місце галузі зв'язку в економіці країни та її роль в інформатизації суспільства. Особливості продукції підприємств галузі зв'язку.

7. Сутність і значення управління підприємством. Принципи і функції управління. Організаційна структура управління підприємством: поняття і види.

8. Економічна характеристика продукції підприємств галузі зв'язку. Види вимірників продукції зв'язку. Номенклатура послуг: принципи формування і область застосування.

9. Планування обсягу продукції на підприємстві зв'язку. Фактори, що враховуються при плануванні обсягу продукції зв'язку. Прогнозування попиту на послуги зв'язку.

10. Виробничі фонди зв'язку, їх економічна характеристика, склад, структура.

11. Основні виробничі фонди підприємства зв'язку: класифікація, облік в натуральній і вартісній формах. Види вартісних оцінок основних фондів.

12. Економічна сутність зношуваності основних виробничих фондів. Види зносу і його кількісна оцінка. Амортизація основних виробничих фондів: сутність, значення, методи нарахування амортизації.

13. Просте і розширене відтворення основних фондів. Заходи, пов'язані з простим і розширеним відтворенням. Ремонт: сутність, види ремонту. Технічне переозброєння, модернізація, реконструкція і розширення підприємства.

14. Система показників використання основних фондів на підприємстві. Шляхи поліпшення використання основних фондів.

15. Оборотні засоби підприємства: особливості складу і структури оборотних засобів на підприємствах зв'язку; цикл обігу; класифікація; показники використання.

16. Склад і структура працівників зв'язку, облік їх чисельності на підприємстві. Планування чисельності працівників на підприємстві зв'язку. Показники використання трудових ресурсів.

17. Сутність і значення продуктивності праці. Резерви зростання продуктивності праці на підприємстві.

18. Оплата праці на підприємствах: форми і системи; шляхи вдосконалення. Формування фонду оплати праці на підприємстві.

19. Сутність собівартості і значення її зниження. Склад і класифікація витрат. Структура і калькуляція собівартості.

20. Доходи підприємств зв'язку: сутність, формування, структура. Чисті доходи. Значення підвищення доходності продукції.

21. Тариф. Характеристика методів тарифоутворення. Універсальна послуга.

22. Формування та використання прибутку на підприємстві. Сутність і функції прибутку. Фактори, що впливають на величину прибутку. Рентабельність.

23. Податкова система України. Основні принципи побудови податкової системи. Податок: види, ознаки та функції.

24. Характеристика якості роботи підприємства зв'язку і значення її поліпшення. Шляхи підвищення якості роботи підприємств зв'язку.

25. Інвестиційна діяльність на підприємстві. Класифікація інвестицій. Склад і напрямки використання капітальних вкладень.

26. Фінансові ресурси підприємства: економічна характеристика, склад, особливості формування в сучасних умовах.

27. Сутність, принципи, оцінка економічної ефективності виробництва. Система показників порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень і нової техніки.

28. Інноваційна діяльність підприємства. Фактори, що обумовлюють необхідність інноваційного розвитку підприємства. Сутність та класифікація інновацій.

29. Забезпечення економічної безпеки діяльності підприємства. Банкрутство як результат розвитку кризових явищ на підприємстві.

30. Конкурентоспроможність підприємства. Фактори, що визначають конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність послуги.

«Менеджмент»

 1. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем.

 2. Рівні управління та групи менеджерів.

 3. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту.

 4. Організаційна структура управління та її класифікація.

 5. Класифікація та характерні особливості управлінських рішень.

 6. Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок.

 7. Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

 8. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи.

 9. Сутність моделі мотивації поведінки персоналу через потреби.

 10. Зовнішнє середовище організації.

 11. Внутрішнє середовище організації.

 12. Взаємозв’язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

 13. Організація як соціум. Основні види організацій: формальна й неформальна організація.

 14. Класифікація та характеристика функцій менеджменту.

 15. Сутність та класифікація методів менеджменту: економічні, адміністративні та соціально-психологічні методи менеджменту.

 16. Сутність системного підходу до управління.

 17. Сутність ситуаційного підходу до управління.

 18. Сутність процесного підходу до управління.

 19. Порівняння теорій системного та ситуаційного підходів до управління.

 20. Поняття контролю та його місце в системі управління.

 21. Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності.

 22. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.

 23. Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій.

 24. Роль керівників низової, середньої та вищої ланки.

 25. Формування цілей організації. Різновиди цілей.

 26. Процес прийняття та реалізації управлінських рішень.

 27. Школа наукового менеджменту: зміст та внесок у розвиток управління.

 28. Школа людських відносин: зміст та внесок у розвиток управління.

 29. Класична чи адміністративна школа: зміст та внесок у розвиток управління.

 30. Школа поведінських наук: зміст та внесок у розвиток управління.

«Фінанси підприємства»

1.Основи організації фінансів підприємства.

2. Принципи організації фінансів підприємства.

3. Фінансова робота на підприємстві та організація управління фінансовими ресурсами.

4. Суть і функції фінансів підприємств.

5.Задачі управління фінансами підприємств.

6. Сутність грошових розрахунків підприємства.

7.Состав грошових надходжень підприємства.

8.Доходи підприємства від фінансово-інвестиційної діяльності.

9. Сутність інвестиційної політики підприємства.

10.Понятіе і види планів підприємства.

11. Планування фінансової діяльності підприємства.

12.Особенності і структура бізнес-плану підприємства.

13.Планірованія показників господарсько-фінансової діяльності.

14.Долгосрочние фінансові інвестиції підприємства: поняття, класифікація.

15.Сущность і класифікація грошових активів підприємства та їх еквівалентів.

16. Фінансові ресурси підприємства: сутність, склад, джерела формування.

17. Особливості формування фінансових ресурсів.

18. Власний ресурси підприємства: сутність, склад, класифікація.

19. Позикові ресурси підприємства: сутність, склад, класифікація.

20. Фінансові резерви підприємства: призначення та основні риси.

21. Поняття, види і класифікація фінансових результатів діяльності підприємства.

22. Поняття та методи оцінки фінансового стану підприємства.

23. Завдання оцінки фінансового стану підприємства.

24. Прийоми і методи аналізу фінансового стану підприємства.

25. Інформаційна база для оцінки фінансового стану педприятиями.

26. Сутність і показники платоспроможності та ліквідності підприємства.

27. Сутність і показники оцінки фінансової стійкості підприємства.

28. Формування і розподіл прибутку підприємства.

29. Основні джерела формування оборотних коштів підприємства.

30. Джерела фінансування ремонту та оновлення основних виробничих фондів підприємстваСкачать документ

Похожие документы:

 1. Питання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Менеджмент”

  Документ
  Органи управління у галузі зв’язку та їх взаємовідносини. Принципи організації та види підприємств зв’язку. Ліцензування видів діяльності в галузі зв’язку.
 2. Програма вступного випробування з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки «Менеджмент»

  Документ
  Програма вступного випробування з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки «Менеджмент» спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» складена на основі навчальних програм УАГІ ВМУУ
 3. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 03060101 "Менеджмент організацій І адміністрування"

  Документ
  Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних абітурієнтам для опанування ними програм рівня спеціаліст зі спеціальності та проходження конкурсу.
 4. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності 03050401

  Документ
  Мета вступного іспиту – виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання з послідуючим захистом випускної роботи спеціаліста та відбір осіб, які за рівнем знань та вмінь відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліст.
 5. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (2)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.

Другие похожие документы..