Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
Методом Гаусса, средствами матричного исчисления, по формулам Крамера. Решение: 1. Метод Гаусса. Выпишем расширенную матрицу системы и произведем над...полностью>>
'Доклад'
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли об...полностью>>
'Документ'
Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие способности учен...полностью>>
'Документ'
Что такое социалистический реализм? Что означает это странное, режущее ухо сочетание? Разве бывает реализм социалистическим, капиталистическим, христи...полностью>>

Реферати ндр (4)

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕФЕРАТИ НДР

за результатами щорічного конкурсу

студентських науково-дослідних робіт

"НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕНЯ МОЛОДІ: СТАН РОЗВИТКУ,

РЕАЛЬНІ ПРОЕКТИ, ПЕРСПЕКТИВИ"

Випуск 1

Шостка 2007

Міністерство освіти і науки України

Шосткинський інститут

Сумського державного університету

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Наукове спрямування:

"Дослідження соціально-економічних, історичних,

політичних і психологічних чинників

розвитку суспільства і регіонів"

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІ:

СТАН РОЗВИТКУ, РЕАЛЬНІ ПРОЕКТИ,

ПЕРСПЕКТИВИ

Збірник рефератів

студентських науково-дослідних робіт (НДР)

Випуск 1

Шостка - 2007

Науково-інформаційне видання

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри економічних і соціальних дисциплін, протокол № 9 від 19 квітня 2007 р.

ТВОРЧИЙ КОЛЕКТИВ

(керівники інституту, кафедри, тематичних секцій; організатори конкурсу студентських НДР; викладачі-наукові керівники студентів-авторів науково-дослідних робіт; співробітники кафедри):

Акуленко В.Л., Пепеляєв І.О., Павленко Ю.Є., Глушко В.П., СтаровойтО.В., Києвицька Н.П., Тугай Н.О., Полончук В.О.,

Ісакова І.В., Моісеєнко А.П., Пригара І.О., Мамчук І.В.,

Новикова І.В., Барна П.В., Парфенова Н.Л.

Розглядається наукова творчість студентів Шосткинського інституту Сумського державного університету (ШІ Сум ДУ), які навчаються за спеціальностями: "Економіка підприємства", "Фінанси", "Менеджмент організацій", "Маркетинг", підпорядкованими кафедрі економічних і соціальних дисциплін; студентів ШХТК ім. І.М. Кожедуба, а також талановитої молоді, що навчається в різних закладах освіти міста.

Збірник містить реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені (2-й етап конкурсу) на підсумковому семінарі кафедри 24 квітня 2007 р.

Інформаційне видання розраховане на науково-педагогічних працівників, викладачів ВНЗ, вчителів шкіл, молодих науковців, студентів усіх навчальних закладів міста і учнів середніх шкіл, яких цікавить методологія наукової творчості, технологія наукових досліджень, а також методи розв'язання реальних проблем в економіці, освіті, культурі і загалом у суспільстві. В межах основного наукового спрямування "Дослідження соціально-економічних, історичних, політичних і психологічних чинників розвитку суспільства і регіонів" даним виданням охоплені такі наукові напрямки: економічні та соціально-економічні науки, соціально-гуманітарні науки, науково-методичні проблеми освіти.

Оригінали звітів про НДР зберігаються на кафедрі економічних і соціальних дисциплін (ШІ Сум ДУ, корпус 3, 2-й поверх, ауд. 204), а також в науковій бібліотеці ШІ Сум ДУ (корпус 3, 3-й поверх) і відкриті для ознайомлення зацікавленими особами.

Шосткинський інститут Сумського державного університету, 2007

ЗМІСТ

Передмова ………………………………………………………………………. 5

Бруяко А.О.

Політика захисту національного ринку від іноземної конкуренції ………… 8

Мальцева А.М.

Введення екологічного менеджменту на виробництві ……………………… 10

Песоцька В.В.

Фінансовий стан підприємства як елемент управління його

фінансово-господарською діяльністю ………………………………………... 15

Непомняща І.М., Скітьова С.О.

П. Куліш: переклад Біблії ……………………………………………………... 12

Сич О.Л.

Оцінка підтримки аграрних виробників України в міжнародному

порівнянні ………………………………………………………………………. 17

Костовська Я.В.

Вивчення стану навколишнього природного середовища області та його

вплив на стан здоров’я людини ……………………………………………….. 20

Мазепа О.Ю.

Дослідження стану національної освіти України ……………………………. 23

Шведова С.С.

Дослідження стану інвестиційної діяльності в регіоні ……………………… 26

Песоцька В.В.

Аналіз ефективності інвестиційного проекту ………………………………... 29

Василевська А.О.

Соціальний проект створення спортивного клубу «Best Form» для

підвищення спортивно-культурного рівня населення ………………………. 32

Ковальова А.С.

Екологічне оподаткування в Україні …………………………………………. 34

Голубчикова Р.І., Романцова Ю.С.

Вплив мотивації на ефективність діяльності організації ……………………. 36

Євдокименко Ю.М.

Проблеми штучного лісовідновлення ………………………………………... 38

Євдокименко Г.М.

Ліси України (області, району), їх сучасний стан та використання ………... 39

ПЕРЕДМОВА

Шановні друзі !

Перший випуск науково-інформаційного видання, яким можна вважати даний збірник рефератів, є логічним завершенням другого етапу конкурсу студентських науково-дослідних робіт (НДР) "НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІ: СТАН РОЗВИТКУ, РЕАЛЬНІ ПРОЕКТИ, ПЕРСПЕКТИВИ", що започаткований кафедрою економічних і соціальних дисциплін.

Фундаментальні та пошукові дослідження студентів у сфері наукових інтересів і певних напрацювань кафедри мають велике значення як для самих дослідників, для наукового рівня кафедри, навчального закладу, так і для суспільства в цілому, оскільки безпосередньо, а також опосередковано сприяють загальному поступу країни у краще майбутнє. Саме тому, керуючись метою залучення обдарованої молоді до дослідницької діяльності, ознайомлення з методами наукового пошуку та обробки отриманих результатів, підвищення інтересу студентів і учнівської молоді до вивчення і подолання реальних проблем суспільства, науково-педагогічний колектив кафедри проводить конкурс студентських науково-дослідних робіт, результати яких відображає у збірці рефератів НДР.

Необхідність такої форми активізації і популяризації наукової творчості нашої талановитої молоді зумовлена наступними обставинами:

- по-перше, постійно зростаючим прикладним значенням результатів наукових досліджень;

- по-друге, слабкою увагою та низьким рівнем інформованості суспільства про цю сферу діяльності;

- по-третє, потребою у створенні початкових умов для розкриття і реалізації студентами свого інтелектуального потенціалу.

Мета творчого колективу цього видання – постійно інформувати громадськість про стан речей у цій сфері діяльності, про наукове життя кафедри, про рівень наукових результатів студентських робіт, про нові напрямки досліджень і, маємо надію, про відчутні здобутки молодих науковців.

Подання матеріалу саме у реферативній формі не є випадковим, оскільки, на наш погляд, реферат є найбільш точним відображенням роботи. Завдяки цьому у читача формується повна уява про науковий зміст роботи, методи дослідження, застосовані авторами, а також про структуру наукового звіту.

Матеріали запропонованого науково-інформаційного видання (збірника рефератів НДР) можуть бути використані як студентами вищих навчальних закладів, учнями шкіл, так і аспірантами, здобувачами наукових ступенів, а також викладачами (під час підготовки до занять, наукових дискусій; для проведення наукових семінарів; при плануванні нових наукових досліджень в пріоритетних сферах знань і т. ін.).

Щиро сподіваємось, що ознайомлення зі збіркою рефератів студентських науково-дослідних робіт, з оригіналами звітів про НДР буде сприяти зростанню інтересу молоді до дослідницької праці та жаги до світу знань і умінь, а також дозволить кожному читачеві знайти цікаву і, головне, потрібну йому інформацію. Впевнені, що наш конкурс, а разом з ним і збірник рефератів будуть традиційними, тобто посядуть чинне місце у науковому житті кафедри, стануть одним з основних етапів підготовки студентів до "дорослого" творчого життя.

З повагою, науково-педагогічний колектив

кафедри, організаційний комітет конкурсу.

Звіт про науково-дослідну роботу

"Політика захисту національного ринку від іноземної конкуренції"

Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. Е – 41 Ш Бруяко А.О.

Науковий керівник: викладач кафедри економічних і соціальних дисциплін, Мамчук І.В.

Рукопис закінчено 10 березня 2007 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 35 с., 6 рис., 4 табл., 4 додатки, 6 джерел.

Об’єкт дослідження – політика захисту національного ринку від іноземної конкуренції (сучасний протекціонізм).

Мета роботи – дослідити тенденції розвитку політики протекціонізму в Україні і здійснити співставлення об’єкту дослідження з інтеграційною направленістю держави; запропонувати напрямки перелому негативних тенденцій та реалізації політико-економічних механізмів стратегії протекціонізму.

Метод дослідження – аналіз співставлення України з країнами ЄС на основі порівняння вихідних даних по експорту та імпорту товарів, послуг й інвестицій за 2004 – 2005 роки.

Результати дослідження. Досліджена політика захисту національного виробника від іноземної конкуренції. Встановлено, що позиції протекціонізму більш сильні в країнах, що розвиваються і країнах з перехідною економікою. Тобто, протекціонізм притаманний Україні, яка протягом перехідного періоду трансформує всі складові своєї життєдіяльності, проводить реформи. Висвітлено актуальність інтеграції України в світовій економічний простір, що є обов’язковим завданням побудови державності і економіки. Запропоновано формування системи протекціонізму в умовах лібералізації економіки на прикладі ЄС. Виявлена специфіка взаємовідносин України з країнами Центральної та Східної Європи. Запропонований комплекс заходів щодо забезпечення рівноправної конкуренції на внутрішньому ринку України.

Результати НДР упровадженні в стратегії XXI століття – економічному протекціонізмі.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – реалізація нової політики захисту національного ринку на тлі здобуття новообраним президентом кредиту довіри на 5 років.

ПРОТЕКЦІОНІЗМ, НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК, КОНКУРЕНЦІЯ

Звіт про науково-дослідну роботу

"Ведення екологічного менеджменту на виробництві"

Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. Е – 51 Ш Мальцева А.М.

Науковий керівник: викладач кафедри економічних і соціальних дисциплін, Мамчук І.В.

Рукопис закінчено 15 березня 2007 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР – 67с., 1 рис., 17 наказів та 15 додатків, 16 джерел.

Об’єкт дослідження - введення системи екологічного менеджменту на підприємстві.

Мета роботи - отримання інформаційних, правових, методичних основ для розробки планів і реалізації СЕМ, а також раціональне використання природних ресурсів, просування ресурсо- та енергозберігаючих природоохоронних технологій.

Метод дослідження - планування ідентифікації екологічних аспектів діяльності підприємства в рамках застосування СЕМ, прогнозування та аналіз - з урахуванням екологічної ситуації Шосткинського регіону, аналіз та прогноз шляхів покращення, очищення стічних побутових вод у м.Шостка; методи моніторингу і вимірювання стічних вод.

Результати дослідження. Сьогодні спостерігається різьке посилення техногенного впливу на оточуюче середовище і це створює реальну загрозу екологічної кризи, а самі підприємства є головними факторами впливу на оточуюче середовище, які породжують як еколого-економічні, так і соціальні зміни. Тож дослідження такого напрямку як «Введення екологічного менеджменту на підприємстві» є досить актуальним.

Дослідження даного напрямку є досить актуальним на сучасному етапі розвитку економіки країни. Введення системи екологічного менеджменту дає наступне:

- Створення хорошого іміджу компанії і зміцнення положення на ринку

- Простіше і швидше отримання дозволів

- Зниження кількості санкцій

- Поліпшення відношення з державними і місцевими органами

- Задоволення вимог інвесторів

- Вигідніші умови страхування

- Відповідність критеріям міжнародної торгівлі

- Хороші відносини з громадськістю

- Інформування споживачів про свої зобов'язання

- Ресурсо- і енергозбереження.

Дана науково-дослідна робота складається з двох частин теоретичної та практичної. У теоретичній розглянуто основи екологічного менеджменту, його еволюція та стан розвитку на сьогодні в Україні. Практична частина – введення СЕМ на підприємстві ВАТ «Чисті води», що знаходиться у м.Шостка, Сумської області і займається очищенням господарсько-побутових стічних вод.

АУДИТОР, НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (СЕМ), ЕКОЗАДАЧА, ЕКОПОЛІТИКА

Звіт про науково-дослідну роботу

"Фінансовий стан підприємства як елемент управління його

фінансово-господарською діяльністю"

Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. Е – 41 Ш Песоцька В.В.

Науковий керівник: викладач кафедри економічних і соціальних дисциплін, Моісеєнко А.П.

Рукопис закінчено 02 березня 2007 р.

Реферат

Звіт про НДР: 35с., 2рис., 1таблиця, 17джерел.

Мета: виявити сутність оцінки фінансового стану підприємства; розглянути основні завдання аналізу фінансового стану; оцінити показники та моделі, що його визначають; виявлення певних проблем пов’язаних з фінансовим становищем даного підприємства; визначення можливих шляхів покращення.

Завдання:

 1. Розглянути необхідність і значення оцінки фінансового стану підприємства.

 2. Описати складові ознаки аналізу фінансової діяльності підприємства.

 3. Дати організаційно-економічну характеристику підприємству.

 4. Проаналізувати основні фінансові показники та моделі, що їх визначають.

 5. Запропонувати шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства.

 6. Зробити відповідні висновки.

Результати дослідження: Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансовий стан підприємства впливає на фінансове становище країни в цілому.

Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов’язаний з поліпшенням фінансового стану суб’єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності.

Основною метою фінансового аналізу є одержання максимальної кількості інформації, яка об’єктивно і точно дає змогу оцінити фінансовий стан підприємства, зміни в структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і

кредиторами, і відпрацювати достовірні припущення фінансових умов діяльності підприємства.

Фінансовий стан підприємства є найважливішою характеристикою його господарської діяльності. Він визначає конкурентоздатність підприємства і його потенціал у діловій співпраці, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів всіх учасників фінансових відносин – як самого підприємства, так і його партнерів. Неритмічність виробничих процесів, погіршення якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого

погіршується його платоспроможність.

Висновки: за умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Вивчення взаємозв’язку між загальними фінансовими показниками, порівняння їх з відповідними показниками інших господарств, нормативними (рекомендованими) значеннями допомагає виявити головні, вирішальні напрямки поліпшення фінансового стану підприємства і прийняти правильні рішення в управлінні господарством.

Головною умовою ефективної фінансово-господарської діяльності підприємств є оптимізація розмірів і структури обігових коштів, а також зниження витрат, пов’язаних з іммобілізацією оборотних активів.

Зміни структури активів підприємства у бік збільшення частки обігових коштів можуть вказувати:

 • На формування мобільнішої структури активів, яка сприяє прискоренню кругообігу обігових коштів підприємства.

 • На скорочення виробничої бази.

Фінансовий стан підприємства, Аналіз фінансового стану підприємства, Методи фінансового аналізу, Фінансова стабільність.

Звіт про науково-дослідну роботу (НДР)

«Вклад П.Куліша у переклад Біблії на українську мову»

Автор: студентки Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. ХТ – 51 Ш Непомняща І.М., Скитьова С.О.

Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент кафедри економічних і соціальних дисциплін Глушко В.П.

Рукопис закінчено 14 лютого 2007 р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Реферати ндр (2)

  Реферат
  (керівники інституту, кафедри, тематичних секцій; організатори конкурсу студентських НДР; викладачі-наукові керівники студентів-авторів науково-дослідних робіт; співробітники кафедри):
 2. Реферати ндр (3)

  Реферат
  Інформаційна збірка пропонує реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му
 3. Реферати ндр (1)

  Реферат
  Інформаційна збірка містить реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му
 4. Кафедра економіки підприємств реферати ндр за результатами щорічного конкурсу студентських науково-дослідних робіт Випуск 4

  Реферат
  Інформаційна збірка пропонує реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му
 5. Реферат роботи (1)

  Реферат
  авторів: Алещенка В.І., Грінчука В.М., Пивоварова А.С., Сербіна В.Г., Стрельнікова В.П., Сухомлина А.І., Теслера Г.С., Третяка В.В., Фесієнка В.І., Яценка Б.

Другие похожие документы..