Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
При ваших только что словах Про фрай Луиса я, признаться, - Подумала, что, может статься, У вас и впрямь живой монах....полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
В учебно-методическом пособии представлены материалы о поведенческих расстройствах детского и подросткового возраста, связанных с агрессивным, оппози...полностью>>
'Рассказ'
Неделя 1: Джек Лондон «Северные рассказы», «Мартин Иден», «Морской волк», «Белый клык», «Зов предков», «Лунная долина». Ницшеанская философия (право ...полностью>>
'Сборник тестов'
B) Раннего палеолита. C) Позднего палеолита. D) Среднего палеолита. E) Неолита. 5. Искусство зарождается в период: A) Позднего палеолита....полностью>>

Реферати ндр (4)

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АНОТАЦІЯ

Звіт про НДР: 30 сторінок, 3 додатки, 15 джерел.

Об’єкт дослідження – аналіз діяльності видатного земляка, поета, письменника, громадського діяча Куліша Пантелеймона Олександровича, який доклав багато зусиль у терені появи Біблії українською мовою. Коротко дається огляд Старого й Нового Завітів, дається детальний склад Біблії, основні легенди та історичний шлях єврейського народу та християнства у цілому. Показується скільки і з ким доклав зусиль П.Куліш по перекладу Біблії. Подається аналіз сучасного стану перекладу і розповсюдження Біблії.

Мета роботи – показати:

а) значення Біблії як видатної світової культурної пам’ятки;

б) внесок П.Куліша у переклад Біблії разом із І. Пулюєм та

І. Нечуй-Левицьким;

в) наявність сучасного перекладу Біблії.

Метод дослідження – контент-аналіз наявних джерел, які є у бібліотеках м. Шостка, музеях ім. П.Куліша та краєзнавчому.

Важливо, що дослідження творчості визначного українського вченого, поета й письменника відбувається на тлі зростання інтересу як в Україні, так і в цілому світі до духовних проблем, що відповідає прагненням науковців знайти відповідь на питання про роль та місце християнської релігії та її головної святині Біблії в житті різного рівня людських спільнот та окремого індивіда, існування і розвиток котрих відбувається в умовах глобалізації. Неминучим негативним наслідком глобалізації є уніфікація і нівеляція національних культур, ось чому з особливою постає необхідність осмислення Кулішевої тези про те, що народ, який має Святе Письмо на українській мові, може прийти до глибокої християнізації, є надійно захищеним від культурної та етнічної асиміляції.

Результати НДР (копії звіту) будуть передані після захисту в міський музей ім. П.Куліша (м. Шостка) та у Воронізьку школу ім. П.Куліша.

Прогнозні припущення щодо розвитку подальшого дослідження спадщини П.Куліша: з кожним роком все більше розвивається дослідження спадщини П.Куліша. Тільки у 2007 році вийдуть наступні два томи з 60-ти томного зібрання творів нашого земляка.

Звіт про науково-дослідну роботу

" Оцінка підтримки аграрних виробників України в міжнародному порівнянні"

Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. Е – 51 Ш Сич О.Л.

Науковий керівник: викладач кафедри економічних і соціальних дисциплін, Новикова І.В.

Рукопис закінчено 02 березня 2007 р.

Реферат

Звіт про НДР: 30 с., 1 рис., 9 табл ., 5 додатків, 8 джерел.

Об’єкт дослідження – рівень державної підтримка сільського господарства України в порівнянні з іншими країнами.

Мета роботи – огляд існуючих показників підтримки сільського господарства та вплив рівня підтримки на розвиток сільського господарства.

Метод дослідження – аналіз існуючих показників підтримки сільськогосподарських виробників.

Результати дослідження В роботі зроблено аналіз основних показників сільського господарства, починаючи з 1940 року. На основі цього аналізу доведена необхідність підтримки сільського господарства. Досліджена методологія оцінки підтримки сільського господарства, запропонована ОЕСР (організації економічного співробітництва і розвитку).

Існуючі в сільському господарстві України проблеми не є виключно результатом його реформування. Причини цих проблем лежать значно глибше За часів Ра­дянського Союзу сільському господарству надавалися значні субсидії, які наприкінці 80-х років XX ст. становили 80% валового доходу аграрних підприємств. Багато українських учених і політиків роблять висновок, що без залучення значних бюджетних коштів навіть не може бути мови про розвиток сільського господарства України в ринкових умовах. Щоб довести це можна зробити порівняльну характеристику з іншими країнами.

У 2004 р. ОЕСР вперше оприлюднила розрахунки рівня підтримки аграрного сектора України. Сьогодні ОЕСР розраховує три види трансфертів, пов'язаних з проведенням аграрної політики:

1) трансферти виробникам аграрної продукції;

2) трансферти на надання загальних послуг аграрному сектору;

3) трансферти споживача аграрної продукції.

Трансферти виробникам зведено в показник підтримки виробників (ППВ), який є індикатором річної монетарної вартості валових трансфертів від споживачів і платників податків. Трансферти споживачів відображаються в підтримці цін. Коли закупівельні ціни виробників усередині країни перевищують світові ціни, споживачі переплачують за аграрну продукцію.

Сільське господарство отримує загальні послуги - показник надання загальних послуг (ПНЗП). До них належать фінансування науки, аграрних навчальних закладів, інспекційних служб, розвитку інфраструктури в сільській місцевості і т. інш. Ці показники є абсолютними. ОЕСР також оприлюднив інформацію про відносні показники підтримки. До таких належать процентна частка показника підтримки виробників і споживачів, номінальний захист виробників і споживачів, номінальний коефіцієнт підтримки виробників і споживачів, процентна частка загальних послуг у загальній підтримці та процентна частка цієї підтримки у вартості ВВП. Подані відносні величини є ключовими для міжнародних порівнянь. Саме відносні, а не абсолютні показники мають сенс при порівнянні підтримки сільського господарства.

Розрахунки ОЕСР показують надто низький рівень підтримки аграрного сектора України. Держава намагається надати підтримку аграрному сектору за допомогою бюджетних трансфертів і податкових пільг, але вони зводяться нанівець через заниження цін. Цінова підтримка в Україні є від’ємною.

Реальна підтримка сільського господарства в Україні залишається високою. Нині витрачається значна частка загального ВВП на субсидування аграрного сектора. Але без усунення головних причин - низьких доходів та низької ефективності аграрних виробників України підвищення бюджетного фінансу­вання не дасть очікуваних результатів.

Задача аграрної політики України — усунути діспарітет цін. При стабільному рівні інфляції в структурі індексу цін повинні зростати складові, пов'язані з продуктами сільського господарства.

Аграрні політики мають створити сприятливі рамкові умо­ви для посилення співробітництва аграрних виробників з переробними заводами, прискорення процесів концентрації переробних підприємств, посилення нагляду за якістю продукції та відмову від неринкових методів регулювання ринку - таких, як фіксація цін на молоко і молочні продукти. Ці заходи мають підвищити конкурентоспроможність виробництва продукції тваринництва та наблизити закупівельні ціни до рівня світових. Лише за таких умов можна очікувати посилення реакції виробників на підвищення обсягів бюджетного фінансування та поліпшення ефективності бюджетної підтримки аграрного сектора України.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, АГРАРНІ ВИРОБНИКИ, СУБСИДІЇ, ТРАНСФЕРТИ, ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА, ЦІНОВА ПІДТРИМКА,

Звіт про науково-дослідну роботу

" Вивчення стану навколишнього природного середовища області та

його вплив на стан здоров’я людини "

Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. Е – 51 Ш Костовська Я.В.

Науковий керівник: викладач кафедри економічних і соціальних дисциплін, Новикова І.В.

Рукопис закінчено 10 березня 2007 р.

Реферат

Звіт про НДР: 28 с., 3 рис., 1табл., 2 додатки, 10 джерел.

Об’єкт дослідження – стан навколишнього природного середовища Сумської області.

Мета роботи – дослідити взаємозалежність стану навколишнього природного середовища та захворюваністю населення області.

Метод дослідження – аналіз показників стану навколишнього природного середовища та показників захворюваності.

Взаємовідносини між суспільством і природою значно загострилися в останню чверть XX ст. Особливо актуальними проблемами на теперішній час є наслідки негативного антропогенного впливу, що набули глобального характеру. Світова значимість екологічних проблем у наш час загальновизнані.

Робота складається з трьох частин.

У першій частині роботи розглядається стан ґрунту, атмосферного повітря, водних ресурсів Сумської області. Проводиться аналіз обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Небажані зміни екологічної обстановки у великих містах відбуваються внаслідок посилення тиску на природне середовище з боку зростаючих масштабів виробництва, енергетичного комплексу, а також забруднення цього середовища викидами промислових підприємств, об'єктів енергетики та автотранспорту, побутовими відходами, стічними водами, пилом і т. ін.

Стале зростання обсягів виробництва призводить до збільшення антропогенного навантаження на довкілля. В Сумській області основними джерелами утворення відходів є підприємства хімічної, машинобудівної, паливно-енергетичної, будівельної галузей, агропромислового комплексу та сфери комунально-побутового обслуговування. За останні роки збільшується скид стічних вод у поверхневі води об’єктами промисловості.

У другій частині роботи розглядається стан здоров’я населення Сумської області. Аналізується вплив стану навколишнього середовища на здоров’я людини. Спеціалісти вважають, що зміна довкілля нині відбувається настільки швидко, що організм людини не завжди встигає пристосуватися до його змін. Проблема „людина — середовище” визнана проблемою віку. Вирішення її спрямоване на те, щоб наперед точно передбачати, чим загрожує здоров'ю людини подальше втручання в нав­колишнє середовище.

Сучасною гігієнічною наукою встановлено, що забруднення навколишнього середовища підвищує рівень захворюваності населення в середньому на 20 %. З більшим накопиченням важких металів в ґрунті та потрапляння їх у питну воду, яку споживає населення, призводить до росту невиліковних хвороб у населення, таких як злоякісні новоутворення, хвороб ендокринної системи, органів дихання, психічного розладу у народжених малюків. Бактеріальне забруднення питної води може викликати такі серйозні епідемічні захворювання, як холера, черевний тиф, дизентерія та ін.

Для поліпшення екологічної ситуації в області у сфері охорони атмосферного повітря повинно виконуватися цілий ряд заходів, які б сприяли зменшенню викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення. В умовах відсутності в області полігонів по знешкодженню та захороненню токсичних відходів, оптимальним є напрямок по створенню ефективної системи управління відходами, впровадженню на діючих підприємствах технологій по регенерації, переробці та знешкодженню токсичних відходів.

Для поліпшення стану водних ресурсів необхідно: покращити якість очистки стічних вод на очисних спорудах житлово-комунального господарства; побудувати споруди попередньої очистки стічних вод на підприємствах молочної та м’ясопереробної промисловості; вирішити питання розмежування скидів госппобутових та промислових стоків.

ЕКОЛОГІЯ, ЗАБРУДНЕННЯ, НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, СТАН ЗДОРОВ’Я, ЗАХВОРЮВАНІСТЬ.

Звіт про науково-дослідну роботу

"Дослідження стану національної освіти України"

Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. Е – 41 Ш Мазепа О.Ю.

Науковий керівник: доцент кафедри економічних і соціальних дисциплін, кандидат технічних наук Павленко Ю.Є.

Рукопис закінчено 20 березня 2007 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР : 57 с., 19 рис., 4 табл., 5 додатків, 48 джерел.

Об’єкт дослідження – вища освіта України в університетах ІІІ–ІV рівнів акредитації, предмет дослідження – освітньо-наукова діяльність ВНЗ.

Мета роботи – виявлення чинників, стримуючих розвиток освітянської галузі, розробка шляхів подолання проблем у системі освіти та розв’язання протиріч.

Метод дослідження – TQC-контроль якості, аналогія, узагальнення, статистичний аналіз рівнів, обсягів, структурних та динамічних зрушень, а також причинно-наслідковий аналіз кореляційних зв’язків у системі освіти.

Результати дослідження. Досліджена система національної освіти України, а саме, вища університетська освіта ІІІ–ІV рівнів акредитації. Встановлено, що поряд з позитивними зрушеннями та напрацюваннями, що останнім часом досягнуті у освітянській галузі, все ще спостерігається наявність цілої низки недоліків, проблем, протиріч, які не дозволяють привести систему вищої освіти до загальносвітових норм, а також вимог сучасної молоді і суспільства загалом. Так, останнім часом зроблено чимало, аби модернізувати вищу освіту України, проте, внаслідок дії суттєвих чинників, що впливають комплексно, якість освіти ще не повною мірою відповідає європейським та світовим стандартам.

Виявлено основні протиріччя, які формують негативні тенденції у розвитку освіти, здійснено перехід від так званих адміністративних протиріч(АП) до технологічних(ТП), а потім до змістовних, сутнісних протиріч(СП), які несуть в собі глибинні корені наявних негараздів освітянської галузі.

Спираючись на складений за джерелами інформації перелік зі 105-ти фактичних освітянських недоліків і проблем, проведено дослідження значущості проблем вищої освіти. Згідно з розшаруванням їх на 5 умовних категорій складена аналітична діаграма Парето, за якою виявлене «місце прикладення концентрованих зусиль», тобто проблематика, яка потребує першочергового втручання. Завдяки цьому встановлено, що однією з найбільш визначальних складових розвитку вищої освіти є освітньо-наукова складова діяльності (питома вага проблем 64,76% !). Саме вона притаманна розвитку усіх розвинених країн в сучасних умовах. Доведено: головна особливість цієї сфери, а також відмінність від інших полягає у тому, що вирішення усіх без винятку завдань держави залежить від реальних досягнень саме у цій галузі знань і суспільного розвитку.

Для більш детальної ідентифікації чинників впливу саме на освітньо-наукову діяльність і встановлення певних кореляційних взаємозв’язків на основі діаграми Парето побудована причинно-наслідкова діаграма(ПНД), дослідження якої показало, що серед усіх занесених у діаграму первинних чинників найбільшу вагу мають чотири: контроль складових освітньо-наукового процесу, мотивація наукової діяльності, системність дій, методичне забезпечення.

Встановлено, що абсолютна вагомість первинних чинників, що впливають на цільову функцію (якість освітньо-наукової діяльності ВНЗ), складає 3, 2, 2, 1, звідки кількісні значення коефіцієнтів вагомості розраховувались за рейтингом чинників 1,2,3,4 як і становили, відповідно, 0, 250 ; 0,125 ; 0, 250 і 0, 375 . Тобто, лінійна структурно-адитивна модель освітньо-наукової діяльності ВНЗ у своїй початково-когнітивній формі мала б виглядати таким чином :

( 1 )

де цільова функція; початкове значення; ваги.

Подальший розгляд особливостей впливу виявлених чинників з використанням "діаграми шляхів" та кореляційного аналізу дозволив отримати "каузальну модель" вищої освіти, яка відкриває шлях до розуміння якісно-кількісного зв'язку і механізму впливу на освітньо-наукову діяльність вторинних чинників: методології контролю; системи критеріїв; механізму стимулювання наукової діяльності; творчої ефективності; життєвої стратегії особистості; методології наукових досліджень; концентрації зусиль; системи стратегій).

Досліджено новітню методику оцінки ВНЗ за показниками, що характеризують їх наукову діяльність. Останні розподілено на дві основні групи: вхідні, що умовно відображають науковий потенціал ВНЗ, і вихідні, які характеризують ефективність його реалізації - результативність. За методикою проконтрольована результативність 107–ми університетів України, отримані рейтингові оцінки, обрано найбільш характерну групу ВНЗ – «класичні університети», у якій, в свою чергу, здійснена інтегральна оцінка наукової діяльності Сумського державного університету (Сум ДУ) та його відокремлених підрозділів: Шосткінського інституту (ШІ Сум ДУ), Конотопського інституту (КІ Сум ДУ). Доведено, що науковий потенціал Сумського державного університету та інститутів реалізований лише частково.

Обґрунтована достовірність результатів, їх наукова новизна, практичне значення.

Висновки. Результати НДР упроваджені в системних висновках, програмі розвитку галузі, окремих ВНЗ та пропозиціях щодо удосконалення системи підготовки творчо складеної, багатогранно-освіченої особистості.

Пропозиції. Запропонований оптимальний перелік орієнтирів, шляхів вдосконалення національної вищої освіти та критеріїв комплексної оцінки наукової діяльності ВНЗ України, які орієнтують на істотне підвищення рівня підготовки сучасних фахівців.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження. Розроблено можливі сценарії оптимальної траєкторії розвитку вищої освіти України. Перспективи подальшого дослідження. Сформульовані завдання, на виконання яких мають бути спрямовані подальші дослідження.

ЯКІСТЬ ОСВІТИ, СИСТЕМНІ ПРОТИРІЧЧЯ, НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ, ОСВІТНЬО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД, ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ.

Звіт про науково-дослідну роботу

"Дослідження стану інвестиційної діяльності в регіоні"

Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. Е – 41 Ш Шведова С.С.

Науковий керівник: викладач кафедри економічних і соціальних дисциплін, Пригара І.О.

Рукопис закінчено 12 березня 2007 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 43с., 6 рис., 5 таблиць, 11 джерел.

Мета роботи – аналіз інвестиційної діяльності в регіонах України.

Метод дослідження – статистичний аналіз структури капіталовкладень у регіони.

Результати дослідження: Досліджено сучасний стан надходжень до регіонів. Розглянуто критерії оцінки інвестиційної привабливості регіонів, які застосовуються в Західних країнах та на Україні. З’ясована необхідність суттєвих зрушень у напряму формування інвестиційного іміджу окремих регіонів та в Україні в цілому. Доведена результативність створення ВЕЗ та ТПР з урахуванням інтересів іноземних інвесторів. Розглянуто можливості місцевої влади у створені сприятливого інвестиційного клімату. Запропоновано шляхи ефективного використання місцевих фінансових ресурсів, заходи щодо інтенсивного залучення національного капіталу у виробничу сферу.

Інвестиції – найважливіший чинник економічного зростання, який забезпечує збільшення щорічного реального продукту країни, інноваційні зрушення в галузях, які потребують модернізацію й технічне оновлення виробництва, впровадження енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій, а також збільшення робочих місць та покращення рівня життя населення.. Однак у перехідний період найбільшої деградації в Україні зазнала саме інвестиційна діяльність. І нині стан цієї сфери є досить складним .

В сучасних умовах найбільш інвестиційно привабливими серед регіонів України є м. Київ та Донецька область, сумарний обсяг інвестицій в які за останні п’ять років склав майже третину загальної суми надходжень в Україну за цей період. Третє місце за Дніпропетровщиною, яка демонструє досить стабільне поліпшення фінансових результатів. Останні позиції за обсягами вкладень займають Тернопільська та Чернівецька області. В даних регіонах дуже слабко розвинута фінансова інфраструктура та існує обмеженість природно-сировинної бази. Стабільний рівень росту капітальних вкладень спостерігається лише в п’яти регіонах. Це Івано-Франківська, Чернівецька, Волинська, Закарпатська області та м. Севастополь. Обсяги надходжень за 5 років до цих регіонів збільшилися в середньому в 3 рази, причому жодного разу не спостерігався від’ємний приріст або різкі скачки приросту, хоча суми інвестицій дуже невеликі.Обсяги капітальних інвестицій в усі інші регіони у 2006 році скоротилися порівняно із 2005 роком. Найбільший від’ємний приріст виявився у м. Київ, хоча Київ і залишився безумовним лідером за сумою вкладень.

Найбільші інвестиції надійшли в Україну у 2005 році. Взагалі, починаючи з 2002 до 2005 року приріст інвестицій в Україну був досить стабільним і стрімким. Проте у 2006 році приріст капітальних інвестицій дещо знизився. Причиною є те, що в країні вичерпані резерви для подальшого екстенсивного росту економіки, який після кризи 90-х в основному носив відновний характер.

Основною проблемою в залученні інвестицій в регіони є недосконале законодавство, яке недостатньо чітко регулює діяльність інвесторів на території України та не дає їм впевненості у можливості прозорого ведення господарювання в нашій країні.

Необхідною умовою поліпшення інвестиційної й економічної ситуації в Україні є подальша децентралізація державного управління, що сприятиме підвищенню демократичного потенціалу суспільства й управлінської компетенції регіональних і місцевих органів влади. Також необхідно докласти зусиль для подальшого розвитку фінансової інфраструктури. На сьогодні актуальною лишається проблема пошуку внутрішніх джерел інвестування й активізація інвестиційної діяльності у великих містах і регіонах.

Результати НДР виявляються в конкретних пропозиціях щодо залучення і використання інвестиційних ресурсів.

Прогнозні припущення щодо об’єкту дослідження – сталість структури обсягів інвестицій у регіони на найближчі кілька років.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ, ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ, ТЕРІТОРІЇ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ, КРИТЕРІЇ, ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ.

Звіт про науково-дослідну роботу

"Аналіз ефективності інвестиційного проекту"

Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. Е – 41 Ш Песоцька В.В.

Науковий керівник: викладач кафедри економічних і соціальних дисциплін, Пригара І.О.

Рукопис закінчено 7 березня 2007 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 27с., 1таблиця, 10 джерел.

Мета роботи: оцінка ефективності інвестиційних проектів як інструменту, що забезпечує інвесторів та інших зацікавлених осіб інформацією, необхідною для прийняття рішення щодо інвестування і способів фінансування цих проектів; розрахунок основних інвестиційних проектів і вибору найкращого.

Завдання:

 1. Оцінити ефективність інвестиційних проектів.

 2. Розглянути діяльність сучасного діючого підприємства.

 3. Розрахувати інвестиційні проекти на прикладі ВАТ „Кременчуцького колісного заводу”.

 4. Запропонувати шляхи вдосконалення.

Результати дослідження: серед основних проблем ефективного використання державних інвестицій як ефективного бюджетного важеля державного регулювання слід назвати відсутність чітко визначених критеріїв ефективності державних інвестиційних проектів.

Дана методика оцінки ефективності інвестиційних проектів, спрямована на оцінку і мінімізацію ризиків при впровадженні довгострокових інвестиційних проектів, забезпечення максимального захисту інтересів підприємства та підвищення соціального ефекту при здійсненні операцій з провадження цих проектів.

Методика дасть можливість прийняти остаточне рішення щодо ефективності інвестиційного проекту та мінімізувати ризики при здійсненні операцій з довгострокового інвестування.

Аналіз інвестиційних проектів дав можливість вибору найкращого, що становить – проект А.

Отже, результатом аналізу ефективності інвестиційного проекту є впровадження його з урахуванням ризикованості інвестиційного проекту.

Висновки: з переходом України до змішаної економіки для українських підприємств гострою проблемою стало виживання як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Це пов’язано в першу чергу з загостренням конкуренції та з неспроможністю національних підприємств формувати свої конкурентні переваги.

Створення умов для стійких темпів розвитку економіки України передбачає підвищення рівня конкурентоспроможності виробництва шляхом організації сприятливого інвестиційного клімату і на цій засаді – значного нарощування інвестицій, без чого неможливий поступальний рух економіки.

Дослідження проблем інвестування економіки завжди перебувало в центрі уваги економічної науки. Це зумовлено тим, що інвестиції зачіпають найглибинніші основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного зростання в цілому. В сучасних умовах вони є найважливішим засобом забезпечення умов становлення ринкової економіки, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення технічного прогресу, підвищення якості показників господарської діяльності на мікро- і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу – один з найдієвіших механізмів соціально-економічних перетворень.

Сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежать стан виробництва, технічний рівень основних фондів підприємств народного господарства, можливості структурної перебудови економіки, розв’язання соціальних і екологічних проблем. Інвестиції є основою для розвитку підприємств, окремих галузей і економіки в цілому.

У зв’язку з цим, інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання вимагає глибоких знань теорії та практики прийняття рішень у сфері обґрунтування інвестиційної стратегії, виборі напрямів та форм інвестування, а також пошук шляхів удосконалення відносин в інвестиційній сфері в умовах ринкової трансформації економіки є не лише актуальним, а й важливим завданням теоретичного та практичного значення.

Інвестиційний проект, Методи розрахунку інвестиційного проекту.

Звіт про науково-дослідну роботу

"Соціальний проект створення спортивного клубу «Best Form»

для підвищення спортивно-культурного рівня населення"

Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. Е – 51 Ш Василевська А.О.

Науковий керівник: викладач кафедри економічних і соціальних дисциплін, Ісакова І.В.

Рукопис закінчено 20 березня 2007 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР : 28 с., 5 табл., 2 діаграми, 1 додаток, 10 джерел.

Об’єкт дослідження – розвиток підприємництва в Україні.

Мета роботи - створення спортивного клубу „Best Form” для підвищення спортивно-культурного рівня населення.

Метод дослідження – бізнес-план створення нової фірми та організації її подальшої діяльності.

Важливим засобом підготування людей до життя, до виробничої праці є фізична культура та спорт. Заняття фізичною культурою (далі фізкультурою) та спортом закаляють тіло та укріплюють здоров’я людини, сприяють його гармонійному фізичному розвитку, а також вихованню необхідних рис особистості, моральних і фізичних якостей, необхідних теперішнім та майбутнім спеціалістам в їх трудовій і оборонній діяльності.

Бізнес ґрунтується на тому, що послугами спортклубу користуватимуться всі бажаючі. В представленому бізнес-плані розглянута ідея створення такого місця відпочинку, де жителі міста Шостка приємно відпочити і приємно провести своє дозвілля. Цим місцем є клуб, що надає спортивні послуги. Цілі фірми „Best Form” в першу чергу направлені на надання послуг по підтримці фізичної культури та надання консультаційних послуг стосовно занять спортом. Були проведені достатньо детальні маркетингові дослідження і аналіз ринку з метою виявлення конкурентів і відшукання своєрідної «ніші» для діяльності організовуваної фірми.

В бізнес-плані були представлені шляхи створення організації, що створює нові робочі місця і надає спортивні послуги, визначена її організаційно-правова форма, визначено передбачуване місце положення створюваної організації на ринку (ринкова ніша), представлений опис послуг, які організація надаватиме споживачам, проаналізована доцільність створення подібної організації з погляду рентабельності і прибутковості.

Даний проект підприємницької діяльності дає можливість розгорнути власну справу не маючи великих початкових матеріальних ресурсів. Обрана стратегія розвитку компанії і клієнто-орієнтована політика бізнесу спрямовані на обслуговування широкого кола прихильників спорту, і дозволять компанії ввійти на ринок соціально-культурного розвитку міста. І надалі істотно розширювати не тільки обсяг зроблених послуг, Але і види послуг, затребувані з часом.

Таким чином, приведені результати фінансово-економічної оцінки даного інвестиційного проекту свідчить про високий рівень його приваблення з точки зору потенційних інвесторів й реальності майбутньої реалізації.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – пошук інвесторів та впровадження проекту.

БІЗНЕС – ПЛАН, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПРИБУТОК, ОКУПНІСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ.

Звіт про науково-дослідну роботу

"Екологічне оподаткування в Україні"

Автор: студентка Хіміко-технологічного коледжу ім.. І. Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. Бо - 05 Ковальова А.С.

Науковий керівник: викладачХТК ім.. І. Кожедуба Ші Сум ДУ, Осадча Н.М.

Рукопис закінчено 1 березня 2007 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 28 с., 1 рис., 1 табл., 12 джерел.

Об’єкт дослідження – система оподаткування в Україні, яка формує Державний бюджет та джерела фінансування природоохоронних заходів.

Мета роботи – огляд існуючих екологічних податків, які стимулють довгостроковий екологічний розвиток за допомогою запровадження більш чистих технологій та раціонального використання природних ресурсів

Метод дослідження - екологічне оподаткування та екологодеструктивні чинники, які мають прямий і непрямий вплив, а також товари і послуги, що є чи можуть стати причиною природоруйнівних дій.

На сучасному етапі здійснення соціально-економічних реформ необхідно серйозно подбати про стимулювання екологічно збалансованого природокористування, проведення ефективних заходів у сфері відтворення природно-ресурсної бази суспільного виробництва, аби викликати практичний інтерес до гарантування екологічної безпеки на всіх рівнях господарювання.

Зростання ролі екологічних податків оцінюється зарубіжними експертами як серйозна ознака інтеграції податкової та природоохоронної політик. Все більше країн здійснюють або планують провести екологічну організацію податкової системи. Разом з тим, згідно теорії оптимального оподаткування у ринковій системі досконалої конкуренції з оптимальним розподілом ресурсів характерною рисою податків є те, що за їх допомогою фінансуються лише суспільні блага (як, наприклад, якість довкілля). Причому у такій ринковій системі можна віднайти певну комбінацію податків, яка дозволяє покривати існуючі фінансові потреби держави з мінімальними втратами народногосподарської ефективності, тобто з мінімально можливим надлишковим податковим навантаженням. При цьому загальна ефективність народного господарства включає ефективність не тільки виробництва (мінімізацію витрат виробництва), але й максимізацію задоволення потреб споживачів.

ЕКОЛОГІЧНІ ПОДАТКИ, ЗБОРИ. ПЛАТЕЖІ, ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

Звіт про науково-дослідну роботу

"Вплив мотивації на ефективність діяльності організації"

Автор: студентки Хіміко-технологічного коледжу ім.. І. Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. Бо - 04 Голубчикова Р.І., Романцова Ю.С.

Науковий керівник: викладач ХТК ім.. І. Кожедуба Ші Сум ДУ,

Клєвцова О.Ю.

Рукопис закінчено 1 березня 2007 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 37 с., 3 рис., 1 схема, 3 додатки, 9 джерел.

Об’єкт дослідження – мотивація як чинник підвищення ефективності діяльності підприємства.

Мета роботи – огляд існуючих видів та методів мотивації та визначення їх ролі в ефективності роботи торговельного підприємства.

Метод дослідження – аналіз застосування мотиваційних теорій в умовах функціонування конкретного підприємства.

Досліджувані форми та методи мотивації, що відомі у теорії менеджменту, в нашій країні не використовуються в повній мірі.

На сьогоднішній день розроблено ряд теорій та моделей людської мотивації. Систематичні дослідження проблеми мотивації людини показують, що неможливо точно дізнатись, які ж чинники спонукають людину до праці. Тому використовуються чисто прагматичні моделі мотивації.

У світовій практиці існує багато критеріїв, якими оцінюється ефективність діяльності підприємства, не останню роль у цьому відіграє мотивація. В роботі показано, що застосування мотиваційних механізмів у нашій країні в сучасний період має свої особливості. Виявлені елементи специфіки, що стосуються України.

Запропонований комплекс заходів може значно підвищити показники діяльності будь-якої організації, зокрема, торговельного підприємства.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкту дослідження – пошук оптимального співвідношення між потребами та мотивами діяльності працівника і ефективним використанням керівником різних форм стимулювання праці з метою покращення функціонування підприємства.

МОТИВАЦІЯ, ПРАЦЯ, КРИТЕРІЇ, ЕФЕКТИВНІСТЬ.

Звіт про науково-дослідну роботу

"Проблеми штучного лісовідновлення"

Автор: учениця ШЗШ № 8, 11 – А кл. Євдокименко Ю.М.

Науковий керівник: учитель біології ШЗШ № 8, Міняйло Н.І .

Рукопис закінчено 19 березня 2007 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 33 с., додаток 1, 9 джерел, презентація.

Об’єкт дослідження – лісові культури.

Мета роботи – розкриття проблем штучного лісовідновлення.

Метод дослідження – дослідження різних факторів, що впливають на лісовідновлення.

Відновленням лісу є заміна старого покоління лісу новим. Відновлення та розведення лісу здійснюють штучно (лісові культури) або шляхом природного поновлення. У нашій державі, з інтенсивним рівнем ведення лісового господарства, основним методом лісовідновлення є лісові культури, що дозволяє суттєво скоротити поновлення лісу.

До складу заходів з лісовідновлення і лісорозведення входять: створення лісових культур на невкритих лісовою рослинністю і нелісових землях, у порядку реконструкції малоцінних та низькоповнотних насаджень; сприяння природному поновленню; розвиток лісонасінневого та розсадницького господарств.

Метою лісового господарства є найбільш повне задоволення потреб народного господарства і населення у деревині та інших продуктах лісу за умови одночасного використання лісу як природного фактора.

У зв’язку із вказаною метою перед лісовим господарством країни стоять такі завдання:

 • збільшити лісистість території до оптимальної в усіх природних зонах України;

 • забезпечити безперервне відтворення лісу на всіх, призначених для лісовирощування, землях;

 • зберігати біологічне різноманіття лісових екосистем, поліпшувати склад лісів, підвищувати їхню продуктивність, скорочувати терміни лісовирощування.

Звіт про науково-дослідну роботу

"Ліси України (області, району), їх сучасний стан використання"

Автор: учениця ШЗШ № 8, 11 – А кл. Євдокименко Г.М.

Науковий керівник: учитель біології ШЗШ № 8, Міняйло Н.І .

Рукопис закінчено 19 березня 2007 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 30 с., 1 табл., 7 джерел, оглядовий фільм, 2 гербарія.

Об’єкт дослідження – ліси України, області, району.

Мета роботи – розкрити значення лісу на території України, Сумської області та Шосткинського району.

Метод дослідження – вивчення стану лісів, його поширення .

Ліси на території України розміщені не рівномірно. Так, на Поліссі площа їх становить 37 процентів, у Лісостепу – 30,2, Карпатах – 22,8, Степу – 5,8 і Криму – 4,2 процента до загальної площі цих зон. Лісистість республіки зростає завдяки освоєнню малопродуктивних земель, створенню захисних насаджень. Найвища лісистість у Карпатах – 40,2 процента, Закарпатська область має навіть 49,2 процента лісу. Лісові ресурси Карпат цінні за породним складом. Друге місце за лісистістю займає Полісся – 23 проценти, хоч на Правобережному Поліссі (Волинська, Ровенська і Житомирська області) вона досягає 32 з лишком процентів.

У лісах України росте 200 деревних і чагарникових порід: сосна, дуб, ялина, смерека, бук, ясень, граб, береза, вільха, осика, верба тощо. В республіці багато соснових лісів – 34,9 процента. На дугому місці стоять дубові насадження. Вони займають 26,5 процента площі лісів республіки. Серед них поліські діброви, знамениті діброви Чорного лісу на Кіровоградщині,Тростянецькі – на Сумщині. Третє місце – 9,9 процента – належить ялинникам Карпат і Поділля. Букові ліси ростуть лише у Карпатах і Криму – 9,4 процента. Ліси з білокорою березою становлять 5,6 процента. Насадження з вільхи зустрічаються на понизях, їх небагато – 4,2 процента від усієї площі лісів, грабняка – 3,6, смереки – 1,4, ясена – 1,3, тополі – 0,7 та 2,5 процента інших порід і чагарників. Українські лісівники постійно дбають про збагачення насаджень цінними породами.

Науково-інформаційне видання

Збірник рефератів НДР

за результатами щорічного кафедрального конкурсу

студентських науково-дослідних робіт

Наукове спрямування:

"Дослідження соціально-економічних, історичних,

політичних і психологічних чинників

розвитку суспільства і регіонів"

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІ: СТАН РОЗВИТКУ,

РЕАЛЬНІ ПРОЕКТИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Випуск 1

Відповідальний за випуск Павленко Ю.Є.

Комп'ютерна верстка, технічне редагування Тугай Н.О.

41100, м. Шостка, вул. Інститутська, 6

Шосткинський інститут Сум ДУ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Тел. 8 (05449) 7-55-91

e – mail: pavlenko@sm.ukrtel.net

shi_nir@sm. ukrtel.net

Здано в набір 18.04.2007 р. Формат 60х84/16

Тираж 50 прим.

Видавництво "Зодіак"Скачать документ

Похожие документы:

 1. Реферати ндр (2)

  Реферат
  (керівники інституту, кафедри, тематичних секцій; організатори конкурсу студентських НДР; викладачі-наукові керівники студентів-авторів науково-дослідних робіт; співробітники кафедри):
 2. Реферати ндр (3)

  Реферат
  Інформаційна збірка пропонує реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му
 3. Реферати ндр (1)

  Реферат
  Інформаційна збірка містить реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му
 4. Кафедра економіки підприємств реферати ндр за результатами щорічного конкурсу студентських науково-дослідних робіт Випуск 4

  Реферат
  Інформаційна збірка пропонує реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му
 5. Реферат роботи (1)

  Реферат
  авторів: Алещенка В.І., Грінчука В.М., Пивоварова А.С., Сербіна В.Г., Стрельнікова В.П., Сухомлина А.І., Теслера Г.С., Третяка В.В., Фесієнка В.І., Яценка Б.

Другие похожие документы..