Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
3.1. Изменение структуры подготовки специалистов за последние пять лет и ее ориентация на региональные потребности. Динамика приема по всем уровням и ...полностью>>
'Документ'
Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів напрямом підготовки “Економіка підприємства” на факультеті менеджменту та маркетингу Національного т...полностью>>
'Планы семинарских занятий'
Международные отношения как часть процесса глобализации современного мира. Роль информации в системе межгосударственных отношений и мирохозяйственных...полностью>>
'Реферат'
Данная работа – текст лекций, подготовленных для чтения в Центре социологического образования (Институт социологии РАН) в январе-феврале 2 г. Он явля...полностью>>

Додаток (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Показники

оцінки реалізації Стратегії розвитку Житомирської області

(із змінами, внесеними рішенням обласної ради від 15.12.11 № 323).

Назви показників

Виконання за

звітний період

попередній період

1

2

3

Валовий регіональний продукт, млн.грн.

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, грн.

Доходи і видатки місцевих бюджетів, тис.грн.

- доходи

- видатки

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ

у тому числі включених до Єдиного державного реєстру

виключених з нього протягом року

Кількість підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності

Кількість фізичних осіб, зайнятих підприємницькою діяльністю, тис. осіб

Наявність основних засобів, млн.грн.

Рівень їх зносу, %

Індекс промислової продукції, %

Обсяги продукції сільського господарства, млн.грн.

Індекс продукції сільського господарства (у порівняних цінах 2005 р.), %

Індекс виконання будівельних робіт, %

Індекс обороту роздрібної торгівлі (у порівняних цінах), %

Чисельність наявного населення на кінець року, тис. осіб

Коефіцієнт народжуваності, смертності та природного приросту, проміле

- народжуваності

- смертності

- природного приросту

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, грн.

Індекс номінальної та реальної заробітної плати, %

- номінальної

- реальної

Стратегічні завдання

Пріоритетні напрями/заходи

Найменування показника

Виконання за

звітний період

попередній період

1

2

3

4

5

1. Підвищення конкурентоспроможності та зміцнення ресурсного потенціалу

Реструктуризація та диверсифікація промислового виробництва

Збільшення обсягу інвестицій в промисловості

Обсяг інвестицій в основний капітал у промисловості, млн.грн.

Індекс інвестицій в основний капітал у промисловості, %

Обсяг прямих іноземних інвестицій у промисловості на одну особу, дол. США

Забезпечення розвитку високотехнологічного, наукоємного виробництва

Розвиток машинобудівної промисловості

Індекс обсягу виробництва у машинобудуванні, %

Розвиток торфодобувної промисловості

Індекс обсягу виробництва у торфодобувній промисловості, %

Розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва

Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства, млн.грн.,

у тому числі продукції рослинництва, млн.грн.

продукції тваринництва, млн.грн.

Індекс обсягу виробництва валової продукції сільського господарства, %,

у тому числі продукції рослинництва, %

продукції тваринництва, %

Створення виробничої інфраструктури у сільському господарстві

Створення і розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, тис.грн./одиниць

Ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Контрзаходи, спрямовані на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи

Залуження і перезалуження лук і пасовищ у зоні забруднення, тис. га/тис.грн.

Внесення підвищених норм мінеральних добрив у зоні безумовного та гарантованого добровільного відселення, тис. га/тис.грн.

Вапнування сільськогосподарських угідь в зонах безумовного та гарантованого добровільного відселення, тис. га/тис.грн.

Утримання земель в зоні забруднення понад 15 кв.м, тис. га/тис.грн.

Заліснення відселених територій та непридатних для сільськогосподарського використання земель, тис. га/тис.грн.

Добування, приготування і внесення сапропелю і торфокомпостів у господарства зони безумовного та гарантованого добровільного відселення, тис. га/тис.грн.

Перепрофілювання сільськогосподарського виробництва і зміцнення матеріально-технічної бази господарств, що спеціалізуються на м’ясному скотарстві та хмелярстві, кількість господарств, тис.грн.

Виробництво та застосування комбікормів з радіопротекторними властивостями для корів сільгосппідприємств і приватного сектору в зонах безумовного та гарантованого добровільного відселення, тис. тонн/тис.грн.

Збільшення обсягу інвестицій територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Вол.-Волинський, Ємільчинський, Коростенський, Лугинський, Малинський, Народицький, Нов.-Волинський, Овруцький, Олевський райони та м.Коростень)

Обсяг інвестицій в основний капітал, млн.грн.

Індекс інвестицій в основний капітал, %

Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком, млн.дол. США

Приріст прямих іноземних інвестицій, млн.дол. США

Охорона здоров’я населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи

Забезпечення лікувальних закладів, які постійно надають медичну допомогу постраждалим громадянам, медикаментами, витратними матеріалами, медичним обладнанням та лікування хворих за межами області, тис.грн.

Підтримка малого та середнього підприємництва в постраждалих регіонах

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. населення

Частка малих підприємств у:

- загальній кількості підприємств

- кількості найманих працівників

- обсязі реалізованої продукції (виконаних робіт, наданих послуг)

Інноваційний розвиток

Обсяг науково-дослідних та науково-технічних робіт, тис.грн.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, млн. грн.

Кількість нових видів продукції, одиниць

Кількість інноваційно-активних підприємств, одиниць

Розвиток виробничої та соціальної інфраструктури

Наявність шляхів сполучення (загального користування), км

- залізничні колії

- автомобільні дороги

з них з твердим покриттям

- тролейбусні шляхи

- трамвайні колії

Перевезення пасажирів - всього, тис. осіб.

за видами транспорту

- залізничним

- автомобільним

- тролейбусним

- трамвайним

Перевезення вантажів - всього, тис. т

за видами транспорту

- залізничним

- автомобільним

Розвиток телефонної мережі

Введено в дію потужностей АТС, тис. номерів

- міських

- сільських

Введення в експлуатацію сучасних систем зв’язку

Викиди шкідливих речовин у повітря, т

Наявність небезпечних відходів, т

Введення в експлуатацію природоохоронних об’єктів

- полігони по утилізації відходів, одиниць/тис. т за рік

- полігони зберігання твердих побутових відходів, одиниць/тис. т за рік

Розвиток інфраструктури інформаційного суспільства

Кількість користувачів Інтернет

Кількість закладів загальноосвітніх навчальних закладів, що мають доступ до Інтернет

Кількість телефонів на 100 домогосподарств

- міська місцевість

- сільська місцевість

2. Забезпечення розвитку людських ресурсів

Середньомісячний рівень доходів у розрахунку на одну особу, грн.

Кількість зареєстрованих злочинів,

у тому числі неповнолітніми або за їх участю, одиниць

Забезпечення високих стандартів навчання, доступного для працівників протягом усього періоду їх виробничої діяльності

Кількість вищих навчальних закладів на початок навчального року

І-ІІ рівнів акредитації

ІІІ-ІV рівнів акредитації

Кількість осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах

І-ІІ рівнів акредитації

ІІІ-ІV рівнів акредитації

Кількість випускників вищих навчальних закладів

І-ІІ рівнів акредитації

ІІІ-ІV рівнів акредитації

Крім того, у відокремлених структурних підрозділах ВНЗ

ІІІ-ІV рівнів акредитації

- навчалось

- випущено

Підготовка кваліфікованих робітників професійно-технічними закладами освіти

- кількість учнів на кінець року

- випущено кваліфікованих робітників

Активізація співпраці у сфері освіти і науки

Підготовка аспірантів і докторантів, чисельність на кінець року

- аспірантів

- докторантів

Випущено з:

- аспірантури

- докторантури

Чисельність наукових кадрів вищої кваліфікації

- кандидатів наук

- докторів наук

Забезпечення повної зайнятості працездатного населення

Розподіл населення за напрямами економічної активності

Економічно активне населення працездатного віку, тис. осіб

- зайняте населення

- безробітне населення

Рівень зайнятості населення працездатного віку за методологією МОП, %

Рівень безробіття серед населення працездатного віку за методологією МОП, %

Кількість створених нових робочих місць, осіб

Працевлаштування незайнятого населення, осіб

Обсяг коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, що спрямовується на підтримку підприємницької ініціативи безробітних, тис.грн.

3. Розвиток міжрегіонального співробітництва

Розвиток транскордонного, у тому числі єврорегіонального співробітництва

Кількість пунктів пропуску через державний кордон, їх пропускна спроможність

Кількість дипломатичних установ, торговельно-економічних місій та іноземних представництв, що розпочали свою діяльність

у тому числі з:

- країнами-членами ЄС

- СНД

Обсяг зовнішньої торгівлі з Республікою Білорусь, млн.дол. США

Обсяг прямих іноземних інвестицій, що надійшли від Республіки Білорусь, млн.дол. США

4. Створення інституціональних умов для регіонального розвитку

Розширення фінансово-економічних можливостей територіальних громад

Частка трансфертів (дотацій, субвенцій) з державного бюджету у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів, %

Темп збільшення надходжень до місцевого бюджету, %

Обсяг доходів місцевих бюджетів у розрахунку на одну особу, грн.

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, грн.

Кількість дітей, які отримують державну допомогу, її середній розмір

Кількість малозабезпечених громадян, які отримують державну допомогу, її середній розмір

Кількість непрацездатних громадян з мінімальними доходами, яким призначена цільова грошова допомога, її середній розмір

Кількість сімей, яким призначені субсидії для відшкодування оплати житлово-комунальних послуг, їх питома вага у загальній кількості сімей

Рівень зайнятості та безробіття серед осіб віком 15-70 років, визначений за методологією МОП, %

Чисельність економічно неактивного населення у працездатному віці, тис. осіб

у тому числі віком до 35 років, тис. осіб

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття

Коефіцієнт смертності дітей віком до 1 року, проміле

Загальний рівень захворюваності населення:

- активний туберкульоз

- ВІЛ/СНІД

- розлад психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин

- злоякісні новоутворення

Кількість інвалідів у розрахунку на 1 тис. осіб

Забезпеченість громадян житлом (у середньому на одного жителя м2 загальної площі)

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу, грн.

Перший заступник

голови ради В.Ю. АрешонковСкачать документ

Похожие документы:

 1. Додаток 1 (1)

  Регламент
  (1) PSK31 – це система, що використовує фазову маніпуляцію (ФМН) зі швидкістю 31,1 Бод. PACTOR 2 – це система, що використовує диференціальну ФМН (ДФМН) модуляцію зі швидкостями, що міняються залежно від умов.
 2. Додаток 6 (1)

  Документ
  до Порядку формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 
 3. Додаток 1 (5)

  Документ
  У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики.
 4. Додаток 1 (6)

  Документ
  Актуальність психологічного супроводу навчально-виховного процесу зумовлена новими соціальними вимогами, відповідними стратегічними змінами розвитку освіти України та загальносвітовими тенденціями.
 5. Додаток 3 (1)

  Документ
  Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг Співавтори 1 3 4 5 Зав.

Другие похожие документы..