Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
1. Настоящее Положение определяет категории участников конкурсного отбора, критерии конкурсного отбора, порядок проведения областного конкурса на «Луч...полностью>>
'Документ'
Когда Соединённые Штаты снаряжали свой космический зонд за пределы Солнечной системы‚ им надо было бы не забыть – наряду с записью шума океанских вол...полностью>>
'Документ'
Слова "озоновая дыра", "недопустимая концентрация вредных газов в атмосфере" и, наконец, "изменение климата" сейчас у в...полностью>>
'Документ'
Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа направляется для регистрации … в соот...полностью>>

Додаток (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

сприяння подальшому розширенню мережі об’єктів інфраструктури з підтримки підприємництва в районах та містах області шляхом створення бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів тощо.

Виконання поставлених завдань буде здійснюватись шляхом реалізації заходів, передбачених Комплексною програмою підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки, та розроблення і реалізації відповідних програм на 2013-2014, а також 2015-2016 роки.

5.4. Підвищення енергоефективності

Пріоритетним завданням регіональної політики у сфері енергозбереження стане зменшення енергоємності валового регіонального продукту області шляхом технічної та технологічної модернізації, а також структурної перебудови економіки через збільшення частки енергоносіїв, отриманих з альтернативних і відновлювальних джерел енергії.

Реалізувати дане завдання передбачається шляхом:

упровадження новітніх технологій та обладнання, призначених для виробництва та споживання енергетичних ресурсів в усіх секторах економіки;

упровадження когенераційних технологій, електротеплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання; технологій, які передбачають використання теплових носіїв, енергії малих гідроелектростанцій;

здійснення заходів щодо зменшення обсягу споживання енергоресурсів установами, які утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

мінімізації споживання енергоресурсів у бюджетній сфері, завдяки чому знизиться навантаження на державний та місцеві бюджети за рахунок зменшення на 30% видатків на оплату енергоресурсів, які споживаються бюджетними установами;

стимулювання розвитку місцевих альтернативних, нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

Реалізація цих заходів здійснюватиметься за рахунок виконання регіональної програми підвищення енергоефективності на 2010-2014 роки, програми відновлення об’єктів малої гідроенергетики Житомирської області на 2011-2015 роки, а також Комплексної програми регіонального розвитку на 2007-2011 та відповідної програми на 2012-2015 роки.

5.5. Розвиток транскордонного співробітництва

В основу співробітництва області з іншими регіонами необхідно покласти економічну складову як вихідну для активізації інших видів відносин. Складовою відносин з іншими регіонами є економічне, торговельне, науково-технічне та культурне співробітництво. Налагодження господарських зв’язків на основі поглиблення регіональної і галузевої спеціалізації дасть змогу задіяти внутрішній потенціал районів і міст. Інтеграційні процеси, які мають відбуватися, потребують відповідного узгодження на державному рівні, зокрема розроблення спільних заходів, виконання яких сприятиме взаємовигідному співробітництву.

Розширення економічної взаємодії з іншими регіонами здійснюватиметься шляхом виявлення взаємних інтересів суб’єктів господарювання та адміністративно - територіальних одиниць області до відповідних суб’єктів та територіальних одиниць інших регіонів. Такий підхід сприятиме виконанню заходів щодо:

- поглиблення торговельних відносин з країнами ЄС;

- розширення присутності на традиційних ринках країн СНД та поглиблення співпраці з перспективними торговельними партнерами й регіональними інтеграційними об'єднаннями;

- налагодження структурованого діалогу між владою, бізнесом і громадянським суспільством згідно з європейською практикою;

- розширення виробничої кооперації підприємств області з підприємствами інших регіонів;

- розроблення спільних інвестиційних проектів;

- налагодження регулярного обміну інформацією у сфері зовнішньоекономічної діяльності та потреб суб’єктів господарювання в інвестиціях;

- об’єднання зусиль, спрямованих на розбудову транспортних коридорів, зокрема розробку щебеневих кар’єрів області, з метою збільшення виробництва шляхово-будівельних матеріалів;

- розвиток взаємодії з місіями з економічних питань при посольствах України за кордоном;

- проведення наукових досліджень і соціальних опитувань із зазначеної проблематики, проведення семінарів, зустрічей, засідань за круглим столом для прийняття узгоджених рішень.

Операційна ціль 6.  Підтримка територій з низьким рівнем доступу мешканців до послуг.

6.1. Освіта та навчання

В рамках цієї цілі необхідно розробити та забезпечити реалізацію програм реформування і розвитку освіти, які б передбачали:

охоплення дошкільною освітою не менш як 85% дітей віком від 3 до 6 років та 100% дітей п’ятирічного віку;

оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів;

щорічне введення в дію освітянських об’єктів незавершеного будівництва;

збереження мережі позашкільних навчальних закладів, збільшення кількості учнів, охоплених гуртковою роботою, до 40%;

оптимізацію мережі професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням регіонального ринку праці.

Характерними умовами розвитку галузі стануть:

перехід до єдиного стандарту вартості навчання одного учня/студента;

перехід у фінансуванні навчальних закладів від принципу утримання закладів до принципу формування їх бюджетів, виходячи з кількості учнів та стандарту вартості навчання одного учня/студента;

розширення прав шкіл, ПТУ самостійно розпоряджатися матеріальними, фінансовими і кадровими ресурсами;

зміна підходів до формування державного замовлення на підготовку фахівців на основі впровадження прогнозу потреб області.

6.2. Медичні послуги

Головними завданнями у сфері охорони здоров’я є забезпечення доступності якісних медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань. Реформування системи охорони здоров’я забезпечуватиметься шляхом упровадження її нової моделі, виробленої у рамках експерименту з реформування системи охорони здоров’я в інших регіонах України.

Підвищення доступності медичних послуг досягатиметься шляхом:

упровадження клінічних протоколів;

упровадження індикаторів якості роботи медичних закладів, створення незалежних центрів оцінювання якості медичних послуг;

удосконалення системи оплати праці медичних працівників за рахунок виділення двох складників: постійного – на основі єдиної тарифної сітки, та змінного – залежно від обсягу та якості наданої медичної допомоги;

перетворення усіх медичних закладів на систему контрактних відносин між замовником і постачальником медичних послуг;

запровадження єдиної методики розрахунків вартості медичних послуг, що оплачується державою;

підготовка умов для переходу на страхову модель охорони здоров’я через досягнення фінансової стійкості медичних закладів, оптимізацію їх мережі, збільшення самостійності керівників медичних закладів щодо управління фінансовими коштами, підвищення конкуренції у системі охорони здоров’я.

Реалізація цих завдань здійснюватиметься шляхом розроблення та виконання обласних програм у галузі охорони здоров’я та в рамках бюджетних програм Міністерства охорони здоров’я України, спрямованих на розвиток галузі.

Операційна ціль 7.  Розвиток прикордонних територій

Розвиток прикордонного співробітництва здійснюватиметься шляхом подальшої реалізації діючої угоди, синхронізації дій місцевих органів виконавчої влади області та територіальних одиниць Республіки Білорусь щодо реалізації спільних проектів у сфері економічного розвитку, а саме:

- збільшення конкурентоспроможності прикордонних районів;

- розбудова прикордонної інфраструктури;

- поглиблення зв’язків із сусідніми областями Республіки Білорусь, проведення спільних заходів щодо захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, розбудови митних переходів та транспортних коридорів;

- застосування досвіду ЄС у питаннях прикордонного співробітництва.

2. Пріоритетні напрями розвитку районів і міст

Андрушівський район

1.  Забезпечення стабільного розвитку харчопереробної промисловості, особливо цукропереробних підприємств та підприємств по виробництву м’ясо-молочної продукції, легкої промисловості; створення умов для видобування і переробки корисних копалин.

2.  Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва шляхом запровадження високих технологій у м’ясному і молочному скотарстві, кормовиробництві, вирощуванні зернових культур та ріпаку.

3.  Забезпечення розвитку виробничої і соціальної інфраструктури шляхом будівництва і реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я, культури та культурної спадщини, подальшого розвитку місцевих автомобільних доріг.

Баранівський район

1.  Реструктуризація та диверсифікація промислового виробництва шляхом створення умов для розвитку бізнесу, збільшення обсягів інвестицій в основні галузі промисловості. Відновлення роботи підприємств фарфоро-фаянсової галузі, підприємств харчової промисловості шляхом залучення високотехнологічних, енергозберігаючих технологій.

2.  Розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва шляхом відновлення та впровадження нових, сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур та великої рогатої худоби із залученням інвесторів та реалізації Програми розвитку агропромислового комплексу Баранівського району на 2011-2015 роки.

3.  Розвиток малого бізнесу, особливо підприємств виробничого напрямку, шляхом створення сприятливих умов для них, удосконалення відносин між владою і бізнесом та процедур отримання дозволів і реєстраційних процедур.

4.  Забезпечення створення умов для розвитку виробничої та соціальної інфраструктури шляхом розроблення та реалізації інвестиційних проектів з модернізації житлово-комунального господарства, будівництва та ремонту доріг і вулиць, будівництва та реконструкції закладів освіти, медицини (особливо в сільській місцевості), культури та культурної спадщини, спортивно-оздоровчих закладів, реконструкції сільських магазинів системи споживчої кооперації, забезпечення доступу до мережі Інтернет усіх навчальних закладів освіти, газифікації населених пунктів Дубрівської зони, подальшого розвитку сімейної медицини, реалізації Програми розвитку дошкільної освіти у Баранівському районі на 2011-2017 роки.

Бердичівський район

1.  Реструктуризація та диверсифікація промислового виробництва шляхом створення умов для розвитку бізнесу, з метою збільшення обсягу інвестицій в основні галузі промисловості; відновлення роботи щебеневого заводу на базі Райківського родовища гранітів; початок промислового видобутку каоліну на базі Велико-Гадомецького родовища; освоєння та налагодження виробництва паливних пелетів.

2. Розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва, зокрема залучення інвестицій для запровадження високих технологій вирощування ріпаку, зернових культур, цукрових буряків, хмелю, кормових культур, розвитку галузей молочного та м’ясного скотарства, відновлення галузі птахівництва (на базі птахофабрики у селі Старий Солотвин).

3. Забезпечення розвитку виробничої та соціальної інфраструктури шляхом розроблення та реалізації інвестиційних проектів з модернізації об’єктів житлово-комунального господарства, ремонту доріг та вулиць, будівництва та реконструкції закладів освіти, медицини, культури та культурної спадщини, спортивно-оздоровчих, реконструкції магазинів системи споживчої кооперації, забезпечення доступу до мережі Інтернет усіх навчальних закладів; капітальний ремонт водогінних мереж у селах Озадівка та Осикове, будівництво водогінних мереж у селах Бистрик та Скраглівка, реконструкція очисних споруд Райківської виправної колонії №73; газифікація сіл Гардишівка, Терехове та Лемеші; відкриття нової школи у селі Бистрик; відновлення зовнішнього освітлення сіл району.

Брусилівський район

1. Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва, зокрема, виробництва ріпаку, картоплі, плодів і ягід, молока, м’яса яловичини та свинини.

2. Розвиток виробничої та соціальної інфраструктури шляхом сприяння розвитку підприємництва, газифікації одного населеного пункту, удосконалення діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази 6 закладів охорони здоров’я, 15 закладів освіти, проведення капітальних ремонтів 5 закладів охорони здоров’я, 5 закладів освіти, 4 закладів культури, 6 водопровідних мереж, будівництва однієї школи, котельні та культурно-розважального майданчика, відродження культурних та просвітницьких традицій, підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності.

Володарсько-Волинський район

1. Реструктуризація та диверсифікація промислового виробництва за рахунок відновлення діяльності ВАТ «Кварцсамоцвіти», а також будівництва гірничо-збагачувального і металургійного комбінатів по переробці ільменітових руд.

2. Забезпечення розвитку виробничої і соціальної інфраструктури шляхом реконструкції та будівництва об’єктів комунальної власності, освіти, охорони здоров’я, культури, подальшого розвитку місцевих автомобільних доріг, покращення екологічного стану території (будівництво заводу по переробці та утилізації побутових відходів, полігону по утилізації відходів каменедобувної галузі), завершення будівництва підвідного газопроводу Десятини-Старий Бобрик-Володарсько-Волинський, школи у селі Солодирі та спортивного корпусу в районі існуючого стадіону в смт Володарськ-Волинський по вул.І.Франка.

3. Реформування житлово-комунального господарства району з метою поліпшення надання житлово-комунальних послуг.

4. Розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва за рахунок відновлення технологій вирощування льону-довгунця, кормових культур та розвитку м’ясного скотарства.

Ємільчинський район

1. Забезпечення розвитку харчопереробної промисловості та промисловості будівельних матеріалів, деревообробної галузі.

2. Запровадження високих технологій виробництва кормів у м’ясному та молочному скотарстві.

3. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи шляхом реабілітації земельних та лісових угідь, забезпечення життєдіяльності територій, постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

4. Розвиток виробничої і соціальної інфраструктури, в першу чергу будівництва і реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я та культури.

Житомирський район

1. Реструктуризація та диверсифікація промислового виробництва шляхом виробництва високотехнологічної енергозберігаючої продукції, розвитку добувної та харчопереробної промисловості.

2. Розвиток агропромислового виробництва шляхом відновлення високих технологій в овочівництві, молочному та м’ясному скотарстві, кормовиробництві.

3. Забезпечення розвитку виробничої і соціальної інфраструктури, в першу чергу будівництво та реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства, дорожньої інфраструктури, освіти, медицини, культури та спорту. Зокрема, будівництво 5 шкіл, 6 шкільних газових теплогенераторних, реконструкція дитячих садків у 3 населених пунктах, фельдшерсько-акушерських пунктів – у 5, будівництво та реконструкція будинків культури – у 12, реконструкція чотирьох доріг місцевого значення – у 7, будівництво підвідних газопроводів – у 13 населених пунктах, будівництво трьох мостів біля села Буки для сприяння пішохідного туризму.

Коростенський район

1. Реструктуризація та диверсифікація промислового виробництва з нахилом на розвиток добувної промисловості за рахунок збільшення обсягів переробки гранітів та виробництва щебеню, забезпечення ефективної роботи дозвільних центрів у повному обсязі.

2. Розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва за рахунок відновлення технології вирощування кормових культур, а також розвитку м’ясного скотарства; ремонт, будівництво, реконструкція приміщень під овочесховища та зерносховища; залучення інвестицій в розвиток агропромислового виробництва.

3. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи шляхом реабілітації радіоактивно-забруднених сільськогосподарських угідь, створення умов для життєзабезпечення населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення.

4. Забезпечення розвитку виробничої і соціальної інфраструктури шляхом реконструкції та будівництва об’єктів житлово-комунального господарства, освіти, медицини, культури та спорту; продовження оптимізації закладів охорони здоров’я та освіти; реалізація програми енергозбереження шляхом переобладнання котелень та систем опалення закладів бюджетної сфери з використанням місцевих видів палива.

Коростишівський район

1. Забезпечення стабільного розвитку добувної, деревообробної та харчопереробної промисловості, особливо видобутку та обробки природного каменю, виробництво будівельних матеріалів.

2. Розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва шляхом запровадження високих технологій з вирощування льону-довгунцю, зернових та кормових культур у м’ясному та молочному скотарстві.

3. Розвиток виробничої та соціальної інфраструктури шляхом будівництва та реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства, охорони навколишнього природного середовища, освіти, охорони здоров’я, культури тощо.

Лугинський район

1. Забезпечення розвитку харчопереробної промисловості (ПАТ «Кремянський крохмальний завод») та добувної промисловості (Озерянський торфозавод ДП «Житомирторф», ТОВ «Гранітний кар’єр», ТОВ «Зарічанський граніт»).

2. Розвиток галузі рослинництва (ТОВ «АГРО ІНВЕСТ Лугини») та м’ясного скотарства (ТОВ «Червона Волока», ТОВ «Липники»).

3. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи шляхом реабілітації земель сільськогосподарського призначення та забезпечення життєдіяльності на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення.

4. Розвиток виробничої і соціальної інфраструктури шляхом будівництва і реконструкції об’єктів:

- житлово-комунального господарства, а саме: будівництво каналізаційних мереж та станції знезалізнення в смт Лугини, реконструкція систем водопостачання в смт Лугини та с.Липники;

- освіти, а саме: проведення реконструкції зі встановленням нових твердопаливних котлів у Червоноволоцькій, Топільнянській та Жовтневській ЗОШ, газових котлів з високим ККД в Літківській та Бовсунівській ЗОШ.

Любарський район

1. Реструктуризація та диверсифікація промислового виробництва шляхом створення потужностей по виробництву щебеню будівельного на Кутищанському родовищі, а також впровадження новітніх технологій з розширення та модернізації технологічних процесів по виробництву м’ясопродуктів у ТОВ «Агропродукт», встановлення сучасного технологічного обладнання для виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів на виробничих площах колишнього хлібозаводу.

2. Розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва, зокрема вирощування насіння ріпаку, розвиток м’ясного скотарства та свинарства.

3. Забезпечення розвитку виробничої та соціальної інфраструктури шляхом будівництва та введення в експлуатацію малої гідроелектростанції потужністю 300 кВт на Новочорторийському водосховищі; завершення добудови ЗОШ №1 в смт Любар на 288 учнівських місць; проведення капітального ремонту приміщень із наступним відновленням діяльності дитячих садків у селах Глезне, Липне, Вигнанка, Велика Волиця; реконструкція систем водопостачання та водовідведення в смт Любар; оптимізація мережі лікувально-профілактичних закладів з метою подальшого розвитку сімейної медицини.

Малинський район

1. Реструктуризація та диверсифікація промислового виробництва у напрямку розвитку добувної та переробної промисловості, виробництва будівельних матеріалів.

2. Відновлення розвитку молочного та м’ясного скотарства; селекція у рослинництві, запровадження високих технологій у кормовиробництві та вирощуванні ріпаку.

3. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи шляхом реабілітації сільськогосподарських земель та заліснення окремих територій, життєзабезпечення населення, яке проживає на забруднених територіях.

4. Розвиток виробничої і соціальної інфраструктури: будівництво і реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я, культури; будівництво лікарні в смт Чоповичі; модернізація двох об’єктів житлово-комунального господарства; розбудова об’єктів сервісу біля міжнародної автомагістралі.

Народицький район

1. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи шляхом реабілітації земель сільськогосподарського призначення, рекультивації та заліснення уражених територій та життєзабезпечення населення, яке проживає на забрудненій території.

2. Запровадження високих технологій вирощування ріпаку, відновлення розвитку льонарства, картоплярства, розвиток молочного та м’ясного скотарства.

3. Розвиток виробничої та соціальної інфраструктури шляхом реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я, культури.

Новоград-Волинський район

1. Реструктуризація та диверсифікація промислового виробництва, зокрема, розробка 6 родовищ гранітів у добувній промисловості, розширення виробництва столярних виробів у деревообробній промисловості, фарфоро-фаянсових та сантехнічних виробів на підприємствах з виробництва неметалевих мінеральних виробів.

2. Забезпечення розвитку високотехнологічного та наукоємного виробництва шляхом створення технопарку та розміщення на його території нових підприємств з високими технологічними можливостями.

3. Розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва за рахунок запровадження високих технологій, вирощування льону, ріпаку, зернових культур, цукрових буряків, виробництва кормів, молока та м’яса.

4. Ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС шляхом екологічного оздоровлення земель сільськогосподарського призначення, створення умов для життєдіяльності на радіоактивно забруднених територіях.

5. Забезпечення розвитку виробничої і соціальної інфраструктури шляхом будівництва і реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства, охорони навколишнього природного середовища, газопроводів до 16 сільських населених пунктів, будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів охорони здоров’я, освіти, культури.

Овруцький район

1. Реструктуризація і диверсифікація промислового виробництва шляхом подальшого розвитку добувної промисловості (видобування та переробка каменю, виробництво кварцитів, щебеню), харчопереробної промисловості та поглибленої переробки лісу.

2. Розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва, особливо у виробництві зернових культур та льону, молочному і м’ясному скотарстві.

3. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи шляхом екологічного оздоровлення земель та соціально-економічного відродження населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Додаток 1 (1)

  Регламент
  (1) PSK31 – це система, що використовує фазову маніпуляцію (ФМН) зі швидкістю 31,1 Бод. PACTOR 2 – це система, що використовує диференціальну ФМН (ДФМН) модуляцію зі швидкостями, що міняються залежно від умов.
 2. Додаток 6 (1)

  Документ
  до Порядку формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 
 3. Додаток 1 (5)

  Документ
  У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики.
 4. Додаток 1 (6)

  Документ
  Актуальність психологічного супроводу навчально-виховного процесу зумовлена новими соціальними вимогами, відповідними стратегічними змінами розвитку освіти України та загальносвітовими тенденціями.
 5. Додаток 3 (1)

  Документ
  Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг Співавтори 1 3 4 5 Зав.

Другие похожие документы..