Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
природоресурсні (земельні, лісові, з приводу об’єктів рослинного світу, з приводу об’єктів тваринного світу, водні, гірничі, з приводу атмосферного по...полностью>>
'Документ'
В этой главе мы постарались изложить САМОЕ ГЛАВНОЕ из того, что пока не публикуется в популярной медицинской литературе, но представляется нам чрезвыч...полностью>>
'Автореферат'
Защита диссертации состоится 14 ноября 2006 года в 11.00 на заседании диссертационного совета Д 203.019.02 при Московском университете МВД России по ...полностью>>
'Документ'
26 апреля 2007 года наша страна будет вновь отмечать очередную годовщину Чернобыльской катастрофы, которая считается самой крупной аварией в истории ...полностью>>

Додаток (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

V. Основні принципи регіональної політики та

створення інституційних умов для розвитку

територій і територіальних громад

1. Принципи регіональної політики

Соціально-економічний розвиток області здійснюватиметься на основі взаємозв’язаних планів та програм як на державному, так і на місцевому рівні. Такий принцип передбачає щорічне планування необхідних витрат в місцевих бюджетах на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів, об’єктів комунальної власності територіальних громад.

У зв’язку з обмеженістю як державних, так і місцевих фінансових ресурсів під час виконання завдань, визначених цією Стратегією, також передбачається залучення довготермінових кредитних ресурсів світових та європейських фінансових інституцій під заставу комунального майна територіальних громад.

Реформи, які впливатимуть на соціально-економічний розвиток області, її районів і міст, передбачається проводити синхронно у контексті загальнодержавних реформ, передбачених Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», а пріоритети та дії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо регіонального та місцевого розвитку узгоджуватимуться з пріоритетами та діями центральних органів виконавчої влади (із змінами, внесеними рішенням обласної ради від 15.12.11 №323).

.

Фінансова підтримка розвитку територій здійснюватиметься за рахунок державного та місцевих бюджетів. За цим принципом визначатиметься частка державного і місцевих бюджетів по спільній реалізації регіональних завдань та заходів.

Передбачається розподілити владні повноваження, за якими місце надання адміністративних (управлінських) послуг буде максимально наближене до їх безпосереднього споживача, шляхом концентрації матеріальних і фінансових ресурсів на відповідній території. Передбачається також тісна співпраця місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднання громадян, суб’єктів господарювання з центральними органами виконавчої влади щодо реалізації Стратегії, проведення моніторингу та оцінки спільно визначених завдань.

2. Інституційні умови для розвитку територій

і територіальних громад

Упродовж останніх років в області здійснюється певна підготовча робота щодо реформування управління в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема переходу управління від галузевого до функціонального та створення самодостатніх територіальних громад.

Без законодавчого врегулювання цей процес проходить вкрай повільно.

Основною метою такого реформування повинно стати створення децентралізованої моделі організації влади, спроможної впливати на соціально-економічний розвиток територій в умовах ринкової економіки, забезпечувати надання управлінських послуг населенню на рівні європейських стандартів.

Передбачається на державному рівні за безпосередньою участю місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування здійснити наступні заходи щодо реалізації цього завдання:

- приведення моделі територіальної організації влади у відповідність з Європейською хартією місцевого самоврядування;

- перерозподіл повноважень обласної держадміністрації та обласної ради з дотриманням принципів децентралізації та субсидіарності;

- створення правових, економічних і організаційних умов для формування територіальних самодостатніх громад;

- посилення мотивації органів місцевого самоврядування щодо зміцнення місцевих бюджетів через впровадження на державному рівні соціальних стандартів надання послуг населенню незалежно від місця проживання;

- законодавче врегулювання питання щодо стимулювання участі членів громади у діяльності органів місцевого самоврядування та розроблення механізму відповідальності представників органів місцевого самоврядування, сільських, селищних та міських голів перед громадами, що їх обрали.

Передбачається також на державному рівні з урахуванням пропозицій місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування вирішити питання щодо:

- завершення процесу розмежування об’єктів державної та комунальної власності;

- законодавчого визначення статусу об’єктів комунальної власності та об’єктів комунальної власності територіальних громад;

- надання об’єктам комунальної власності, що перебувають у розпорядженні обласної та районних рад, статусу об’єктів комунальної власності територіальних громад;

- розмежування земель державної та комунальної власності;

- удосконалення механізму сплати місцевих податків і зборів шляхом проведення податкової реформи;

- підвищення рівня зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні обсягів надходжень до державного бюджету;

- зміцнення місцевих бюджетів розвитку;

- запровадження програмно-цільового методу формування та використання місцевих бюджетів, а також середньострокового (до 5 років) фінансового планування на місцевому та обласному рівнях;

- розширення доступу органів місцевого самоврядування до внутрішніх та зовнішніх кредитних ресурсів. Законодавче врегулювання механізму запозичення, що здійснюється органами місцевого самоврядування;

- удосконалення механізму земельної іпотеки;

- розроблення механізму урахування пропозицій органів місцевого самоврядування під час формування проекту державного бюджету.

Реалізація намічених заходів стане підґрунтям для реформування адміністративно-територіального устрою.

Адміністративно-територіальній реформі передуватиме законодавче визначення статусу адміністративно-територіальних одиниць та утворення на їх базі органів місцевого самоврядування.

З метою узгодження діяльності облдержадміністрації і обласної ради з центральними органами виконавчої влади щодо розвитку області передбачається:

- укладення угоди між обласною радою та Кабінетом Міністрів України. Угода передбачатиме взаємну відповідальність обласної ради та Уряду за реалізацію в області спільних заходів, визначених цією Стратегією, та державних пріоритетів розвитку області, визначених у Державній стратегії регіонального розвитку, з урахуванням положень Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Зокрема, за такими напрямами, як реструктуризація та диверсифікація промислового виробництва; забезпечення розвитку високотехнологічного, наукоємного виробництва; розвиток машинобудівної промисловості; розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва; ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи, а також розвиток виробничої та соціальної інфраструктури (із змінами, внесеними рішенням обласної ради від 15.12.11 №323);

- розроблення та виконання програм подолання депресивного стану окремих територій і надання цільової державної підтримки цим територіям відповідно до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів».

VІ. Пріоритетні напрями розвитку області, районів і міст

(із змінами, внесеними рішенням обласної ради від 15.12.11 № 323).

1. Стратегічні пріоритетні напрями розвитку області

Пріоритетний напрям - реструктуризація та диверсифікація промислового виробництва.

Операційна ціль 1.  Забезпечення розвитку підприємств переробної та добувної промисловості.

Операційна ціль 2.  Забезпечення розвитку торфодобувної промисловості.

Пріоритетний напрям - розвиток високотехнологічного наукоємного виробництва.

Пріоритетний напрям - розвиток машинобудівної промисловості.

Виконання даних пріоритетних напрямів та основних їх цілей здійснюватиметься шляхом реалізації інвестиційних проектів, передбачених комплексною програмою регіонального розвитку Житомирської області на 2007-2011 роки, відповідною програмою на 2012-2015 роки та в рамках бюджетних програм Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, спрямованих на реструктуризацію і розвиток торфодобувної галузі.

З метою забезпечення розвитку торфодобувної промисловості на обласному рівні слід вирішити такі питання:

розробити обласну програму розвитку територій, які мають торфородовища та підприємства з видобутку і переробки торфу;

сприяти пошуку інвесторів для залучення інвестиційних ресурсів у розвиток торфодобувної та торфопереробної галузі;

забезпечити оснащення об’єктів бюджетної сфери області високоефективними комбінованими котлами з метою максимального використання місцевих енергетичних ресурсів, зокрема торфобрикетів;

забезпечити передачу об’єктів комунальної сфери Озерянського торфозаводу на баланс Жовтневої селищної ради.

Пріоритетний напрям - розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва.

З метою реалізації даного пріоритетного напряму необхідно забезпечити:

подальший розвиток крупнотоварного високоефективного виробництва продукції тваринництва: будівництво тваринницьких ферм та комплексів, заводів з виробництва комбікормів, відтворення і раціональне використання племінних ресурсів;

добудову оптових ринків сільськогосподарської продукції та розбудову сучасних складських приміщень для зберігання сільськогосподарської продукції;

розвиток мережі обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів із заготівлі та збуту сільськогосподарської продукції;

продовження роботи з техніко-технологічного переоснащення підприємств агропромислового комплексу;

створення доступної системи інформування щодо кон’юнктури внутрішнього і зовнішнього аграрного ринку на базі оптових ринків сільськогосподарської продукції;

доведення у 2015 році споживання населенням області основних видів продовольства до раціональних норм через реалізацію регіональної програми забезпечення продовольчої безпеки.

Робота у цьому напрямі здійснюватиметься шляхом реалізації завдань і заходів комплексної довгострокової програми розвитку земельних відносин та охорони земель в Житомирській області на 2007-2015 роки, комплексної програми регіонального розвитку Житомирської області на 2012-2015 роки, програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2011-2015 роки та в рамках бюджетних програм Міністерства аграрної політики та продовольства України, спрямованих на розвиток галузі.

Пріоритетний напрям - подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Реалізація напряму спрямована на забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення, екологічного оздоровлення та соціально-економічного відродження забруднених територій, рекультивацію територій зони відчуження.

На виконання Указу Президента України від 11 жовтня 2010 року №937 «Про заходи, пов'язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» протягом 2011 року проводяться роботи з дозиметричної паспортизації в окремих населених пунктах області зони безумовного (обов'язкового) відселення та зони гарантованого добровільного відселення.

У 2012 році необхідно провести аналіз та оброблення даних, розрахунки паспортних доз населених пунктів Володарсько-Волинського, Ємільчинського, Коростенського, Лугинського, Малинського, Народицького, Новоград-Волинського, Овруцького, Олевського районів.

За результатами паспортизації передбачається підготувати Міністерством надзвичайних ситуацій України спільно з Національною комісією з радіаційного захисту України, Академією наук України, Міністерством охорони здоров`я України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством екології та природних ресурсів України експертні висновки про зміни меж зон радіоактивного забруднення в населених пунктах області.

На регіональному рівні необхідно:

сприяти сільським, селищним, районним радам у проведенні сесій з питання прийняття рішення про зміну статусу окремих населених пунктів на підставі експертних висновків вказаних міністерств та відомств за результатами дозиметричної паспортизації, проведеної у 2011 році;

питання перегляду меж зон радіоактивного забруднення розглянути на сесії обласної ради та підготувати подання до Кабінету Міністрів України щодо зміни статусу окремих населених пунктів.

Зміна статусу населених пунктів дасть можливість створити належні умови життєдіяльності постраждалого населення, розвивати інфраструктуру, інвестувати кошти на їх відродження.

Виконання завдань даного пріоритету забезпечуватиметься шляхом реалізації Комплексної програми регіонального розвитку на 2007-2011 роки, а також після перегляду у 2012 році меж зон радіоактивного забруднення, починаючи з 2013 року, шляхом реалізації заходів комплексної програми регіонального розвитку Житомирської області на 2012-2015 роки та за рахунок відновлення дії статей 9 та 10 Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області».

Пріоритетний напрям - розбудова та модернізація виробничої і соціальної інфраструктури.

Основні завдання пріоритетного напряму

Операційна ціль 1.  Реалізація інвестиційних проектів по будівництву об’єктів соціальної сфери.

Операційна ціль 2.  Забезпечення розвитку дорожнього господарства та підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.

Операційна ціль 3.  Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства.

Операційна ціль 4.  Забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

В рамках цих цілей передбачається на державному рівні підтримка розбудови та модернізації інфраструктурних об’єктів місцевого значення, а також інфраструктури міст і районів, які можуть відіграти роль полюсів зростання.

Розбудова виробничої і соціальної інфраструктури забезпечуватиметься шляхом співфінансування відповідних інвестиційних проектів з державного і місцевого бюджетів, грантів та технічної допомоги з боку міжнародних організацій-донорів, а також за рахунок кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій.

Під час формування проекту державного бюджету на відповідний рік вирішуватиметься питання про надання субвенції на соціально-економічний розвиток обласному бюджету на виконання інвестиційних проектів по будівництву об’єктів соціальної сфери.

Також на державному рівні передбачено розглянути питання щодо залучення коштів НАК «Нафтогаз України» на будівництво газопроводу Десятини-Старий Бобрик та підвідних газопроводів до населених пунктів області.

На регіональному рівні необхідно вирішити наступні питання:

забезпечити підготовку проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів;

передбачити в місцевих бюджетах відповідні кошти для співфінансування на будівництво об’єктів соціальної сфери;

забезпечити своєчасне освоєння коштів на будівництві об’єктів соціальної сфери, підвідних газопроводів та введення цих об’єктів згідно з встановленими термінами.

При підготовці проекту державного бюджету на відповідний рік також розглядатиметься питання щодо виділення коштів на поточний ремонт та утримання доріг загального користування місцевого значення. Під час формування місцевих бюджетів на відповідний рік передбачатимуться необхідні кошти для співфінансування поточного ремонту та утримання цих доріг.

В рамках даного пріоритету необхідно:

здійснити заходи з поліпшення якості питної води, збільшення її запасів, реконструкції водопровідних мереж та очисних споруд, зокрема, очистити водосховище «Відсічне» на річці Тетерів та реконструювати водогін сирої води протяжністю 8,1 км у м. Житомирі;

знизити рівень заборгованості у галузі житлово-комунального господарства шляхом забезпечення споживачів лічильниками води, електроенергії, тепла та газу;

створити конкурентне середовище на ринку житлово-комунальних послуг шляхом збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), розвитку приватних КВЖРЕПів і керуючих компаній, залучення приватних компаній через механізм державно-приватного партнерства;

здійснити технічне переобладнання і підвищити ресурсо- та енергоефективність житлово-комунального господарства, у тому числі із залученням фінансових ресурсів вітчизняних і міжнародних організацій для реалізації інвестиційних проектів модернізації житлово-комунальної інфраструктури та вдосконалення системи місцевих запозичень;

підвищити якість житлово-комунальних послуг шляхом застосування стандартів якості і забезпечення технічних можливостей для проведення оцінювання якості.

З метою запобігання виникненню екологічної небезпеки та створення безпечних умов для життєдіяльності в рамках спільної роботи передбачається здійснення заходів щодо утилізації непридатних засобів захисту рослин у місцях їх складування у сільгосппідприємствах області.

Також необхідно розробити і затвердити програму формування екомережі Житомирської області, забезпечити виконання цієї програми та схеми формування екомережі області.

Виконання завдань цього пріоритету здійснюватиметься шляхом реалізації заходів, передбачених програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства Житомирської області на 2011-2014 роки, комплексною програмою регіонального розвитку Житомирської області на 2007-2011 та відповідною програмою на 2012-2015 роки.

Крім того, в рамках Угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно участі України у Фонді східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля передбачаються підготовка і підписання грантової Угоди з ЄБРР щодо реалізації проекту відновлення та модернізації районного теплопостачання міста Житомира на суму 15,7 млн.євро.

Операційна ціль 5.  Підтримка конкурентоспроможності області, районів і міст.

5.1.  Підтримка залучення інвестицій, в тому числі прямих іноземних інвестицій.

В рамках цієї цілі необхідно забезпечити:

1. Реалізацію заходів програми залучення інвестицій в економіку Житомирської області на 2011-2015 роки.

2. Реалізацію ряду інших заходів, спрямованих на активізацію інвестиційної діяльності та покращення інвестиційного іміджу області, зокрема:

- визначення пріоритетних напрямків розвитку, під які залучатимуться прямі іноземні інвестиції;

- підготовка фахівців галузевих і обласних структур у сфері залучення іноземних інвестицій;

- формування баз даних об’єктів для інвестування та інвестиційних проектів;

- повна інвентаризація земельних ділянок і формування відповідних баз даних, придатних для реалізації проектів із залученням стратегічних прямих іноземних інвестицій;

- сприяння реалізації інвестиційних проектів за принципом «єдиного інвестиційного вікна»;

- забезпечення супроводу стратегічних (пріоритетних) інвестиційних проектів та надання допомоги діючим інвесторам;

- впровадження ефективної системи супроводження інвестиційних проектів галузевими управліннями та районними державними адміністраціями, налагодження при органах місцевої та регіональної влади структур з обслуговування інвесторів;

- створення дієвого інституту досудового врегулювання інвестиційних спорів;

- створення системи пошуку інвесторів під пріоритетні інвестиційні проекти області;

- взаємодія з райдержадміністраціями та міськвиконкомами у формуванні та реалізації послідовної стратегії залучення прямих іноземних інвестицій на районному та міському рівнях;

- формування позитивного інвестиційного іміджу області, її міст і районів шляхом проведення ряду презентаційних заходів в Україні та за її межами;

- забезпечення постійного інформування про інвестиційний потенціал області в засобах масової інформації загальнодержавного рівня та в мережі Інтернет;

- узагальнення та поширення передового досвіду зі стимулювання реалізації пріоритетних інвестиційних проектів;

- поглиблення співробітництва з Житомирським регіональним центром з інвестицій та розвитку.

5.2. Збільшення можливості впровадження інновацій

Для цього передбачаються:

- розроблення середньострокової програми інноваційного розвитку області;

- сприяння поглибленню взаємодії установ, підприємств та організацій науково-освітньої, виробничої, фінансово-кредитної сфер щодо активізації інноваційної діяльності;

- спрямування вітчизняного науково-технічного потенціалу на забезпечення реальних потреб інноваційного розвитку економіки області й організацію виробництва високотехнологічних товарів і послуг;

- сприяння розвитку інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубатори, центри трансферу технологій тощо);

- підвищення ефективності бюджетного фінансування наукової та інноваційної сфер;

- підготовка кадрів для інноваційного підприємництва, зокрема, інноваційних менеджерів та фахівців із венчурного інвестування в межах квот державного замовлення.

5.3. Підтримка розвитку підприємницького середовища

Одним із пріоритетних завдань політики щодо розвитку підприємництва є подальше суттєве зменшення адміністративних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва.

З цією метою буде передбачено:

спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру в дозвільних центрах області для здійснення господарської діяльності;

внесення пропозицій до центральних органів виконавчої влади про розширення переліку робіт, які можуть здійснюватись на підставі подання декларації про відповідність матеріально – технічної бази суб’єкта підприємницької діяльності вимогам чинного законодавства;

подальше зменшення втручання органів державного нагляду у діяльність суб’єктів підприємницької діяльності;

ініціювання перед центральними органами виконавчої влади питання про передачу частини функцій здійснення контролю за провадженням господарської діяльності саморегулівним організаціям;

подання пропозицій про вирішення на законодавчому рівні питання про перехід від здійснення прямого державного нагляду (контролю) до профілактики та запобіганню порушень;

забезпечення впровадження систем електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між державними адміністраторами дозвільних центрів області і місцевими дозвільними органами;

запровадження механізму часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Додаток 1 (1)

  Регламент
  (1) PSK31 – це система, що використовує фазову маніпуляцію (ФМН) зі швидкістю 31,1 Бод. PACTOR 2 – це система, що використовує диференціальну ФМН (ДФМН) модуляцію зі швидкостями, що міняються залежно від умов.
 2. Додаток 6 (1)

  Документ
  до Порядку формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 
 3. Додаток 1 (5)

  Документ
  У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики.
 4. Додаток 1 (6)

  Документ
  Актуальність психологічного супроводу навчально-виховного процесу зумовлена новими соціальними вимогами, відповідними стратегічними змінами розвитку освіти України та загальносвітовими тенденціями.
 5. Додаток 3 (1)

  Документ
  Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг Співавтори 1 3 4 5 Зав.

Другие похожие документы..