Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Введение. XXI век значительно интенсифицировал инновационные технологии инфокоммуникационных систем. Поколение «дедов» осваивало радио и телевидение,...полностью>>
'Документ'
В "ГАЗы" будет заливаться только масло "ЛУКОЙЛ". "ЛУКОЙЛ" и "Группа ГАЗ" заключили соглашение о сотрудничеств...полностью>>
'Документ'
В летописи Великой Отечественной войны особое место занимает героическая оборона Ленинграда, который 900 дней находился в кольце вражеской блокады. На...полностью>>
'Документ'
Participating of personality in public life is supposed by a presence for her of certain knowledge, experience, culture. С.I. Serheychik marks that e...полностью>>

Додаток (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІІІ. Основні проблеми розвитку області

(із змінами, внесеними рішенням обласної ради від 15.12.11 №323).

Аналіз результатів оцінки міжрегіональної та внутрішньообласної диференціації соціально-економічного розвитку області, районів і міст засвідчив, що найбільші територіальні диспропорції зафіксовано за показниками у реальному секторі економіки, зовнішньоекономічній та інвестиційній діяльності.

При цьому, в 2009-2010 роках, порівняно з 2008 роком, ця диференціація за окремими показниками поглибилась, тоді як найнижчі диспропорції спостерігалися у соціальній сфері і їх значення в основному скоротилося або залишилося незмінним.

Головною причиною значних диспропорцій в реальному секторі економіки області є відмінності, у порівнянні з іншими регіонами держави, в галузевій структурі утворення валового регіонального продукту та можливостях пристосування галузей економіки до ринкових умов.

Диспропорція у сфері економічного розвитку області спричинена проблемами, що впливають на конкурентоспроможність, а саме: незадовільний стан інфраструктури, низький рівень пристосування робочої сили до ринкових умов, недостатній розвиток підприємництва, відсутність інноваційної спроможності підприємств, проблемні питання Чорнобильської катастрофи та, як наслідок, невисока інвестиційна привабливість територій.

У порівнянні з іншими регіонами України, область має нижчий рівень валового внутрішнього продукту на одного жителя (24 місце). Разом із тим, його значення вище, ніж у Чернівецькій області, на 21,7%, Тернопільській - на 11,5%, Закарпатській області – на 10,6%.

Низький рівень валового регіонального продукту області пояснюється структурою його утворення. Частка сільського, мисливського та лісового господарства в загальному обсязі залишається відносно високою (2009 рік – 16,2%), тоді як в середньому по Україні вона становить 7,8%. Одночасно зберігається більш високий рівень зайнятості найманих працівників в цьому секторі економіки (2010 рік – 8,8% від загальної кількості працюючих, проти 6,4% в середньому по Україні).

Економіку області у промисловому виробництві визначають харчопереробна та добувна промисловість, що є сировинними і виробляють, в основному, проміжну продукцію, споживча вартість якої у валовій доданій вартості є низькою. Враховуючи це, питома вага валової доданої вартості промисловості області у валовій доданій вартості промисловості України в 2009 році склала всього 1,4%. Частка цих двох галузей у загальній реалізації промислової продукції області за І півріччя 2011 року становила 39,8% (по Україні – 27%). Натомість на машинобудування, продукція якого більш інноваційна і має високу реалізаційну ціну, припадає 5,6%, проти 11,3% у середньому по Україні. Через це частка реалізованої інноваційної продукції у загальній реалізації промислової продукції по області є незначною і склала у 2010 році 1,5%. У середньому по Україні ця частка становила 3,8%.

Майже 30% від загального промислового виробництва області сконцентровано у 11 районах, 4,1% - у 12 районах, решта – у 5 містах обласного підпорядкування.

Викликає стурбованість стан справ у торфодобувній промисловості.

Озерянський торфобрикетний завод являється єдиним в області підприємством паливно-енергетичного комплексу, яке видобуває фрезерний торф та виробляє паливні торфобрикети. Починаючи з 2007 року, завод щорічно зупиняє виробничу діяльність у зв’язку з відсутністю заготовленої сировини і нарощує обсяги боргів із виплати заробітної плати. Через відсутність обігових коштів виготовлення паливних брикетів у 2009-2010 роках майже не проводилось, більшість працівників звільнено. Це поставило під загрозу відновлення роботи підприємства та подальше існування селища Жовтневе, в якому проживають його працівники.

У критичному стані опинилися об’єкти соціальної сфери торфозаводу, у тому числі 34 багатоквартирних житлових будинки, на утримання яких щороку необхідно більше як 200 тис.грн. Протягом багатьох років не вирішується питання передачі соціальної інфраструктури підприємств до комунальної власності селищної ради.

Враховуючи, що для мешканців селища Жовтневе іншого місця роботи, крім торфозаводу, не існує, зазначена ситуація є загрозливою не лише для працівників підприємства, а й для решти населення селища.

У даний час сировинна та матеріальна бази ДП «Житомирторф» для видобування торфу на брикетування, добрив та кускового торфу, енергоємне, діюче устаткування з випуску паливних торфобрикетів не забезпечують належну ефективну організацію виробництва. Геологічне вивчення сировинної бази та залучення до розробок нових родовищ не проводяться. Рівень зносу основного технологічного устаткування та транспортних засобів становить 80%. Великим тягарем для підприємств став земельний податок, що є однією з причин їх збитковості.

В області нараховується понад 500 торф’яних родовищ. Загальні експлуатаційні запаси торфу лише по трьох родовищах, на яких здійснюється видобування торфу для виробництва палива та добрив, становлять близько 10 млн. тонн, у тому числі торфу паливного – 6 млн. тонн, що достатньо для роботи підприємств на 50 років.

Потужна та якісна сировинна база дозволяє у перспективі нарощувати обсяги виробництва та налагодити постачання торфу на експорт. Збільшення обсягів випуску торф’яного палива відкриває реальну перспективу забезпечення потреби області в енергоносіях за рахунок місцевих ресурсів та призведе до зменшення бюджетних витрат на закупівлю палива в інших регіонах.

В останні роки відчутно відбувається щорічне зростання обсягів освоєних промисловими підприємствами інвестицій в основний капітал. У 2010 році у виробництво вкладено коштів на суму, яка у 3,2 рази перевищує інвестиції 2006 року. Разом із тим, це лише 16% від вартості основних засобів галузі. Існуючі обсяги інвестування не задовольняють потреб промисловості для забезпечення відтворювального процесу. Оновлення основних засобів відбувається повільними темпами. У 2009 році в промисловості використовувались засоби, зношені на 48,3%. Найбільш фізично спрацьовані основні засоби у машинобудуванні – 57%, легкій промисловості – 48,5%.

Посилення інвестиційної активності підприємств не завжди супроводжувалось адекватним впровадженням новітніх технологій та модернізацією технологічної бази. Частка інноваційно-активних підприємств у загальній їх кількості складає лише 12,4%, а тих, що впроваджували інновації, – 10%. Більшість підприємств і організацій не здійснюють новаторської діяльності, внаслідок чого продовжується скорочення чисельності новаторів, кількості використаних раціоналізаторських пропозицій та їх економічної ефективності. Науково-дослідна робота в основному сконцентрована лише в наукових установах та вузівському секторі економіки.

Серед негативних факторів, які суттєво впливають на науково-технічну та новаторську діяльність, є обмеженість коштів потенційних замовників, недостатнє надходження іноземних інвестицій в наукові розробки. У 2010 році обсяг фінансування інноваційної діяльності в області скоротився, у порівнянні з 2009 роком, на 36%. Все це призводить до погіршення матеріально-технічної бази науки, старіння наукового обладнання, зменшення питомої ваги наукових розробок у загальному обсязі виконаних науково-технічних робіт.

З урахуванням цього, необхідно переорієнтувати економіку регіону на інвестиційно-інноваційну модель розвитку. Разом із тим, науково-інтелектуальний потенціал області слабо інтегрований у виробничу і невиробничу сфери, відсутній механізм стимулювання та впровадження дослідно-конструкторських розробок у практичну діяльність окремих підприємств.

Багато невирішених проблем залишилось в аграрному секторі економіки.

Структура посівних площ, що склалась в останні роки у сільгосппідприємствах лісостепової, перехідної та поліської зон області, зазнала певних змін. Суттєвий вплив на ці зміни, окрім зональних грунтово – кліматичних умов і наявності тваринництва, справила кон’юнктура ринку та зміна попиту на окремі види сільськогосподарської продукції.

Зростання попиту на зерно зумовило збільшення посівних площ зернових та зернобобових культур. За останніх 8 років їх частка у загальній структурі посівних площ лісостепової зони зросла із 51% до 66,7%, поліської – із 47,1% до 63,3%, перехідної – із 51,1% до 64,3%.

Скорочення поголів’я великої рогатої худоби у свою чергу призвело до зменшення питомої ваги кормових культур, особливо багаторічних трав. У 2010 році, у порівнянні з 2008 роком, частка кормових культур у сільгосппідприємствах лісостепової зони скоротилася на 6,3%, поліської – на 7,1%, перехідної зони – на 7,3%.

Зміни у структурі посівних площ та різниця у віддачі грунтів за ресурсом урожайності по природно – кліматичних зонах призвели до різних витрат сільгосппідприємств при виробництві продукції рослинництва, а також основних сільськогосподарських культур.

Поступове зростання цін на енергетичні і матеріальні ресурси змусили сільгосппідприємства, особливо на Поліссі, скоротити фондо- та енерговитратне виробництво продукції. У даний час таке виробництво мінімізовано і у значній частині сільгосппідприємств зони Полісся тримається за рахунок спрощених технологій та сезонного використання дешевої робочої сили.

Питання підвищення ефективності землеробства у поліських господарствах залишається проблематичним і у даний час є невирішеним. Оскільки отримання додаткової продукції і прибутку від природної родючості земель не пов’язано з додатковими витратами, а обумовлено природними властивостями грунтів, такий стан для сільськогосподарських товаровиробників зони Полісся є економічно невиправданим.

Для створення поліським господарствам сприятливих умов необхідно на державному рівні після прийняття Закону України “Про державний земельний кадастр” розробити механізм економічного стимулювання виробництва продукції в залежності від грошової оцінки землі. Розроблення цього механізму повинно відбуватися з урахуванням більш рівних умов прибутковості для господарств, які займаються виробництвом продукції на різних по родючості грунтах.

У свою чергу економічне стимулювання сільськогосподарських товаровиробників повинно ґрунтуватися на об’єктивних нормативних кадастрових показниках продуктивності земель. Оцінка земельних угідь щодо родючості та продуктивності разом із матеріалами природно – економічного районування, які здійснюються при кадастрових роботах, дасть можливість виявити землі, найгірші по родючості, місцезнаходженню та інтенсивності використання і, таким чином, вирахувати дві форми диференціальної земельної ренти.

При введенні земельного кадастру господарства, які мають особливо несприятливі умови виробництва, повинні отримувати безповоротну компенсацію матеріальних витрат на підвищення родючості сільськогосподарських земель, так як, маючи гірші землі, вони через нині діючу бюджетну дотацію не отримують належної компенсації своїх витрат. У той же час в районах із більш родючими землями забезпечується привласнення господарствами певної частини рентних доходів.

Окремі сільські райони опинились в гірших умовах, у порівнянні з іншими, через те, що вони мають вкрай обмежену природно-ресурсну базу для розвитку галузей добувної та переробної промисловості.

Ситуація, яка склалася в реальному секторі економіки області, зумовлює незначні власні надходження до місцевих бюджетів. У І півріччі 2011 року бюджетні надходження покривалися державними дотаціями і субвенціями на 69,4%, а в окремих районах - на 85-88%.

Низька забезпеченість районів та області в цілому власними бюджетними надходженнями та їх повна залежність від дотацій із державного бюджету обмежують маневреність місцевих бюджетів у забезпеченні економічного і соціального розвитку та не дають можливості сформувати достатні бюджети розвитку.

Низький фінансовий стан економіки області зумовлює збільшення диспропорцій за обсягами інвестицій в основний капітал. Питома вага області в загальних обсягах капітальних вкладень держави становить лише 2%. Якщо оцінювати цей показник у розрахунку на душу населення, то область за його значенням знаходиться серед регіонів України на 21 місці.

В області недостатньо розвинена інвестиційна інфраструктура, особливо мережа консалтингових, інвестиційних, аудиторських компаній.

У районах та містах області потребують активізації процеси інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності, з метою залучення більш широкого кола інвесторів та подальшого формування їх привабливого інвестиційного іміджу. Необхідне також більш широке залучення великих та малих підприємств області до участі у міжнародних виставково-ярмаркових заходах.

Із загального обсягу прямих іноземних інвестицій, які надійшли в Україну у 2010 році, на область припадало лише 0,6%. Спостерігається ріст диспропорцій в залученні інвестиційних ресурсів не тільки між регіонами України, але й між районами області. За період з 2006 року по 2010 рік різниця між максимальним і мінімальним показниками залучених в економіку районів і міст інвестицій в основний капітал на душу населення зросла із 15 до 94 разів. Крім того, 85% районів і міст за рівнем інвестицій на душу населення поступаються середньообласним, що свідчить про концентрацію інвестиційних ресурсів в обмеженій їх кількості.

Через це присутність області на зовнішньому ринку залишається незначною, її питома вага в загальноукраїнському експорті складає лише 0,8%. Посилення диспропорцій в динаміці та якісних характеристиках економічного зростання адекватно позначилось і на ринку праці. Рівень безробіття в області за методологією МОП за 2010 рік склав 9,8% (по Україні – 8,1%).

Область істотно відрізняється від інших регіонів України рівнем заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата у 2010 році становила 1785 грн., що на 20% нижче від середнього рівня по Україні. У 19 районах її рівень нижчий від середньообласного.

Співвідношення між мінімальним та максимальним значенням середньої заробітної плати по районах і містах області за 2010 рік склало 1,6 рази, що свідчить про значну диференціацію в рівнях заробітної плати. В сільському господарстві у 2010 році вона становила 1032 грн., що на 42% менше від середньообласної. Значною поки що залишається заборгованість із виплати заробітної плати, яка станом на 1 жовтня 2011 року становила 19,5 млн.грн.

Незважаючи на зростання в області темпів роздрібного товарообороту, його динаміка на душу населення, у порівнянні із загальнодержавними показниками, свідчить про суттєве відставання у розвитку. Якщо у 2006 році обсяг товарообороту на душу населення в області був лише на 941 грн. меншим від загальнодержавного, то у 2009 році вказана різниця становила 1803 грн., а за результатами 2010 року – 2202 грн.

Суттєві диспропорції мають місце в розвитку сфери послуг. Зокрема, у 2010 році в розрахунку на одного мешканця області було реалізовано послуг на 65,7% менше, ніж у середньому по державі.

В останні роки ускладнилася ситуація у житлово-комунальному господарстві. Вкрай повільними темпами будується нове житло. Його обсяги у 3 рази менші від наявних потреб. Існує проблема обмеженості коштів на молодіжне пільгове житлове кредитування. Внаслідок цих та інших причин на кінець 2010 року в області на квартирному обліку перебувало 35,2 тис. сімей та одинаків.

Проблемним залишається питання забезпечення населення високоякісною питною водою, особливо у містах Бердичеві, Житомирі. Для цього необхідно завершити добудову фільтрувальної станції у м.Бердичеві та поглибити дно водосховища «Відсічне» у м.Житомирі.

Потребує негайної реконструкції 30% усієї водопровідно-каналізаційної мережі області, яка є аварійною.

Критичною залишається ситуація з експлуатації каналізаційних колекторів у місті Житомирі. Зношеність основних фондів, відсутність належного фінансування робіт з реконструкції і капітального ремонту інженерних споруд та мереж водопостачання і водовідведення спричиняють збільшення кількості аварійних об’єктів та призводять до виникнення надзвичайних ситуацій.

Залишаються невирішеними проблеми щодо заміни і реконструкції ліфтів у багатоповерхових будинках, будівництва полігонів твердих побутових відходів.

Потребують подальшого розвитку та реформування підприємства теплопостачання та обслуговування житлових будинків.

У даний час в області існує ряд екологічних проблем, серед яких проблема безпечного зберігання та утилізації непридатних засобів захисту рослин стоїть надзвичайно гостро.

Станом на 01.01.11 у 260 складських приміщеннях на зберіганні знаходиться 594,1 тонни непридатних хімічних засобів захисту рослин. Для їх видалення та знешкодження за межами області необхідно 10,2 млн. гривень. Умови зберігання таких речовин незадовільні, складські приміщення знаходяться в аварійному стані.

Існує нагальна потреба у здійсненні комплексу заходів із реабілітації радіоактивно забруднених територій внаслідок Чорнобильської катастрофи, особливо сільськогосподарських земель та лісовкритих площ.

Потребує розв’язання проблема збереження і зміцнення трудового потенціалу, що має велике значення для сталого соціально-економічного розвитку області. Саме кількісні та якісні параметри трудового потенціалу стають в умовах кризових явищ в економіці та соціальних протиріч у суспільстві основним чинником розвитку регіону.

Природна база формування трудового потенціалу характеризується негативними демографічними процесами. За період з 2006 по 2010 роки населення області зменшилося на 3%. За цей період померло людей на 59% більше, ніж народилося.

Економічні та соціальні проблеми вплинули на безробіття, поширення неформальної трудової діяльності, значне розшарування населення за рівнем доходів.

У сільській місцевості неформальні види діяльності в основному пов’язані із зайнятістю в особистому селянському господарстві з метою продажу продукції. Неформальний сектор економіки став єдиним місцем прикладання праці для кожної другої особи з числа зайнятих сільських жителів. Дуже висока частка зайнятих сільськогосподарським виробництвом у неформальному секторі (52,6% від усіх зайнятих у сільському господарстві) свідчить про глибоку кризу на ринку праці у сільській місцевості.

На приватних підприємствах (або у фізичних осіб-підприємців) неформальні відносини пов’язані з повним або частковим ухиленням від податків та внесків на соціальне страхування. Зокрема, поширено наймання працівників на роботу без оформлення трудового або іншого договору, з офіційною виплатою лише частини заробітної плати (зазвичай на рівні законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати або трохи вище), з виплатою залишку у «конверті», тобто несплатою необхідних податків та внесків із цієї суми.

У даний час занадто повільно оновлюється матеріально–технічна база соціально-культурної і гуманітарної сфери. Потребують суттєвої модернізації та технічного оснащення медичні, загальноосвітні і спортивні заклади для дітей. У стадії незавершеного будівництва знаходяться 20 освітянських об’єктів та 16 об’єктів охорони здоров’я. Намітилися тенденції перевантаження дітьми міських дитячих закладів.

Залишається вкрай слабкою матеріально–технічна база закладів первинної медико–санітарної допомоги. Потребують вирішення питання щодо профілактики захворювання населення на туберкульоз. Обласний протитуберкульозний диспансер Житомирської обласної ради має планову потужність 250 ліжок, фактично функціонує 500 ліжок, які постійно заповнені хворими. Крім того, у 2009 році відповідно до вимог Бюджетного кодексу України щодо порядку фінансування спеціалізованих закладів закрито стаціонарне протитуберкульозне відділення на 25 ліжок у Новоград-Волинському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні, планується закриття аналогічного відділення в Овруцькій центральній районній лікарні. Отже, потужність обласного протитуберкульозного диспансеру не відповідає вимогам часу, що веде до інтенсивного забруднення мікробактеріями туберкульозу, виникнення захворюваності серед медичних працівників.

Така епідеміологічна ситуація потребує забезпечення лікування хворих у боксованих відділеннях. Проектно-кошторисну документацію на будівництво боксованого відділення виготовлено.

У сфері культури потребують капітального ремонту 480 закладів. У 540 установах необхідно провести поточні ремонти.

Не відповідає сучасним вимогам матеріально-технічна база видавничих підприємств області.

У 6 районах області відсутній прийом сигналів обласного телебачення, у 3 районах прийом сигналів відбувається частково.

Для економічного і соціального розвитку Житомирської області велике стратегічне значення має будівництво газопроводу-відводу Десятини-Старий Бобрик-Оліївка. У даний час склалася загрозлива ситуація із газопостачанням м.Житомира - єдиного обласного центру в Україні, що не має резервного плеча подачі газу. Його забезпечує одне плече, побудоване у 60-х роках минулого століття.

Через високу кошторисну вартість будівництва, незначні щорічні обсяги фінансування будівництво газопроводу проводиться надто низькими темпами.

Газопровід, що має пройти через центральну частину області, буде сприяти значному поліпшенню інвестиційного клімату, широкому залученню коштів у розвиток промисловості, особливо гірничо-добувних підприємств, які мають важливе значення для формування доходної частини місцевих бюджетів. Будівництво газопроводу матиме велике соціальне значення для Володарсько-Волинського, Черняхівського, Червоноармійського районів.

У зв’язку з постійним недофінансуванням, потребують поліпшення якості покриття та забезпечення пропускної спроможності автомобільні дороги місцевого значення. Протяжність цих доріг в області становить 7457,2 км, у тому числі з твердим покриттям – 7244,3 км, з яких з удосконаленим типом покриття – 3923,7 км. Відповідно до міжремонтних термінів щорічно необхідно капітально ремонтувати 982 км доріг. За останніх 10 років відремонтовано лише 15,8 км. Недоремонтовано станом на 01.01.10 доріг протяжністю 7271,2 км, тобто майже вся мережа доріг місцевого значення потребує проведення капітального ремонту та значних капіталовкладень. По області 3320,6 км доріг необхідно перевести в удосконалене покриття – влаштування асфальтобетонного покриття або чорнощебеневого. На дорогах місцевого значення налічується 98 мостів загальною протяжністю 2202 погонних метрів, які побудовані понад 25 років тому і потребують капітального ремонту.

Зазначені проблеми склалися в основному через відсутність ефективного механізму обмеження та послаблення впливу диспропорцій у рівнях розвитку, ефективного стимулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємців, пов’язаної із прискоренням розвитку виробничої та соціальної інфраструктури районів і міст на основі більш повного використання природного, економічного, трудового, наукового та інших потенціалів.

З урахуванням наведеного, політика в області повинна бути спрямована, насамперед, на розв’язання існуючих структурних економічних проблем шляхом забезпечення:

інвестиційної привабливості районів і міст області та запровадження інвестиційно-інноваційної моделі розвитку;

реструктуризації та диверсифікації промислового виробництва, в тому числі у торфодобувній промисловості;

розбудови та модернізації виробничої і соціальної інфраструктури;

економічної реабілітації та розвитку територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

вирівнювання та ліквідації диспропорцій між районами і містами у сфері соціального і економічного їх розвитку;

розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва;

раціонального використання людського потенціалу

ІV. Мета стратегічного розвитку області

Основною метою Стратегії розвитку області є створення умов, що дадуть змогу районам та містам реалізувати наявний потенціал, зробити максимальний внесок в економіку області, забезпечити сталий розвиток територій на сучасній технологічній основі, високу продуктивність виробництва та зайнятості населення.

Основні завдання в економічній і соціальній політиці області будуть спрямовані на реалізацію положень Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»: підвищення інвестиційної привабливості районів і міст, інтенсифікація зовнішньоекономічних зв’язків, інноваційної активності в них, підтримки малого та середнього підприємництва, розбудови та модернізації виробничої і соціальної інфраструктури, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (із змінами, внесеними рішенням обласної ради від 15.12.11 №323).

Виконання цих завдань дасть можливість забезпечити збалансований розвиток області в цілому, наблизити рівень життя до середньодержавних стандартів та створити умови для посилення економічної активності в районах і містах, що сприятиме поступовому пом’якшенню внутрішньо регіональних диспропорцій, зменшенню ризиків утворення депресивних районів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Додаток 1 (1)

  Регламент
  (1) PSK31 – це система, що використовує фазову маніпуляцію (ФМН) зі швидкістю 31,1 Бод. PACTOR 2 – це система, що використовує диференціальну ФМН (ДФМН) модуляцію зі швидкостями, що міняються залежно від умов.
 2. Додаток 6 (1)

  Документ
  до Порядку формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 
 3. Додаток 1 (5)

  Документ
  У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики.
 4. Додаток 1 (6)

  Документ
  Актуальність психологічного супроводу навчально-виховного процесу зумовлена новими соціальними вимогами, відповідними стратегічними змінами розвитку освіти України та загальносвітовими тенденціями.
 5. Додаток 3 (1)

  Документ
  Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг Співавтори 1 3 4 5 Зав.

Другие похожие документы..