Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 16 с дошкольным структурным подразделением расположена по адресу г....полностью>>
'Руководство'
Медведев провел телефонные разговоры с главой МЧС и губернатором Кемеровской области в связи со взрывами на шахте "Распадская" (Интерфакс, 0...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа по курсу «Социология массовых коммуникаций» составлена на основе требований Государственного образовательного стандарта высшего про...полностью>>
'Документ'
В 1933 году в семье директора школы в китайском городе Чанту родился мальчик, у которого ещё в раннем детстве обнаружились поразительные способности ...полностью>>

Програма вступного іспиту зі спеціальності 050105 «Банківська справа» затверджено

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

ПРОГРАМА

вступного іспиту зі спеціальності
8.050105 — «Банківська справа»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою КНЕУ ім. В. Гетьмана

Протокол № 8 від 07.04.11 р.

Програму підготували:

М. Д. Алексеєнко, д-р екон. наук, проф.;

М. І. Диба, д-р екон. наук, проф.;

П.М. Чуб, канд. екон. наук, доцент.;

І. Б. Івасів, доктор. екон. наук, проф.;

Є.С. Осадчий, канд. екон. наук, доцент;

О.В. Лисенок, канд. екон. наук, доц.;

Т. В. Майорова, канд. екон. наук, доц.;

С.В. Онокієнко, канд. екон. наук, доцент.

ЗМІСТ

ВСТУП 3

ПРОГРАМА 4

Модуль 1. Управління грошово-кредитними відносинами 4

1.1. Грошовий обіг та грошовий ринок

1.2. Грошова система та основи її організації

1.3. Фінансове посередництво та банки

Модуль 2. Активно-пасивні операції та послуги банків 5

2.1. Види банків, організація діяльності та порядок їх створення в Україні

2.2. Формування банківських ресурсів

2.3. Розрахункові операції та послуги банків
2.4. Організація банківського кредитування

2.5. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

Модуль 3. Регулювання банківської діяльності та нагляд 8

3.1. Засади функціонування центральних банків

3.2. Грошово-кредитна політика та інструменти її реалізації

3.3. Механізми регулювання діяльності банків

3.4. Нагляд за банківською діяльністю

Модуль 4. Інвестиційна діяльність кредитних установ 10

4.1. Інвестиційний процес у банку

4.2. Операції банків із цінними паперами

4.3. Банківське кредитування інвестиційних проектів

Модуль 5. Облік та аналіз банківської діяльності 11

5.1. Облік банківської діяльності

5.2. Аналіз банківської діяльності

Структура екзаменаційного білета 18

Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті 20

Рекомендована література 21

ВСТУП

Мета вступного іспиту на освітньо кваліфікацйний рівень «магістр» — відбір до навчання в магістратурі осіб, які продемон­стрували найвищий рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів, що навчалися за спеціальністю «Банківська справа».

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Програма вступного іспиту побудована за синтетичним міжпредметним принципом і охоплює питання, що в рамках Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра1 визначають наявність у вступників здібностей виконувати функції, визначені Освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра2: аналітичну, нормопроектну, організаційну, обліково-статистичну, контрольну, а також умінь аналізувати наукову інформацію, розробляти рекомендації щодо впровадження результатів досліджень, нормативні документи, організовувати управління активами та пасивами банку, банківськими ризиками, вести облік бан­ківських операцій, підготовку банківських звітів, контроль за ефективністю діяльності структурного підрозділу тощо.

Програма складається з кількох модулів, кожен з яких інтегрує матеріал певного функціонального спрямування та поєднує теоретичні і прикладні питання, в яких виявляються знання та вміння вступників використовувати категоріальний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за основними функціями фахівця з банківської справи.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.

ПРОГРАМА

Модуль 1. Управління
грошово-кредитними відносинами
1.1. Грошовий обіг та грошовий ринок

Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.

Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал. Форми грошей та їх еволюція. Функції грошей.

Якісні властивості грошей. Роль грошей у ринковій економіці.

Сутність грошового обігу як процесу руху грошей. Модель сукупного грошового обігу. Грошові потоки та їх взаємозв’язок у моделі. Готівковий та безготівковий сектори грошового обігу. Сектор грошового обігу, фіскально-бюджетний та кредитний сек­тори.

Маса грошей, що обслуговує грошовий обіг: поняття, склад та чинники, що визначають її зміну. Показники маси грошей, грошові агрегати, їх характеристика, грошова база, її склад. Швидкість обігу грошей. Закон кількості грошей, необхідних для обігу.

Механізм зміни маси грошей в обігу. Первинна емісія центрального банку. Вторинна емісія депозитних грошей комерційних банків. Грошово-кредитний мультиплікатор.

1.2. Грошова система та основи її організації

Сутність грошової системи та її елементи. Основні типи грошових систем, їх еволюція. Створення й розвиток грошової системи України.

Центральний банк як орган державного регулювання грошової сфери. Призначення, статус та основи організації центрального банку. Напрямки діяльності центрального банку.

Становлення центрального банку в Україні.

Сутність, форми вияву, причини та закономірності розвитку інфляції.

Сутність грошових реформ. Види грошових реформ та способи їх класифікації.

Поняття, призначення та елементи національної валютної системи. Валютний ринок, основні операції на валютному ринку. Валютний курс. Платіжний баланс та золотовалютні резерви.

Сутність грошового ринку. Функції грошового ринку. Інсти­туційна модель грошового ринку. Структура грошового ринку.

Попит та пропонування грошей. Фактори, що визначають зміну попиту та пропонування грошей. Рівновага на ринку грошей та процент.

1.3. Фінансове посередництво та банки

Необхідність кредиту. Сутність кредиту. Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи кредитування. Форми та види кредиту. Процент за кредит. Роль кредиту.

Сутність, призначення та види фінансового посередництва. Банківська система, її цілі та функції. Принципи побудови банківської системи. Особливості побудови банківської системи в Україні. Небанківські фінансово-кредитні установи: види та характеристика основних видів.

Поняття банку, призначення та класифікація банків. Види операцій банків. Сутність та місце банківських послуг у банківській діяльності.

Доходи, витрати та прибуток банку. Порядок розподілу банківського прибутку.

Модуль 2. Активно-пасивні операції
та послуги банків

2.1. Види банків, організація діяльності та порядок їх створення в Україні.

Банк як суб’єкт підприємницької діяльності. Види банків. Універсальні та спеціалізовані банки. Державні банки. Кооперативні банки. Банки з іноземним капіталом. Банківські об’єднання.

Порядок реєстрації банку. Формування статутного капіталу. Ліцензування банківської діяльності. Банківська ліцензія та письмовий дозвіл на здійснення окремих операцій.

Організаційна структура і управління банком. Загальна збори учасників (акціонерів). Спостережна рада банку, його правління (Рада директорів). Наглядова рада державного банку. Ревізійна комісія. Повноваження цих органів і відповідальність за результати діяльності банку.

Функціональні та територіальні структурні підрозділи банку. Філії, відділення та представництва банку. Зв’язок банку з членами банківського об’єднання.

Види банківських операцій. Пасивні операції. Активні операції.

Способи реорганізації банку.2.2. Формування банківських ресурсів

Класифікація банківських ресурсів.

Власний капітал банку, його структура і формування. Функції власного капіталу. Статутний капітал банку, його призначення та механізм формування. Призначення та порядок формування резервного капіталу банку. Спеціальні фонди та резерви банку, їх призначення та порядок формування. Регулятивний капітал банку, його склад та призначення.

Залучені ресурси банку. Види депозитів та їх характеристика. Показники, що характеризують використання депозитів. Ощадні (депозитні) сертифікати.

Формування банківських ресурсів на позичковій основі. Запозичення банками ресурсів на міжбанківському ринку. Міжбанківські кредити та їх види. Запозичення банками коштів через емісію власних борогових зобов’язань.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Учасники Фонду, джерела формування фінансових ресурсів Фонду, об’єкти гарантування, механізм і розміри відшкодування вкладів.

2.3. Розрахункові операції та послуги банків

Банківські розрахунки та платежі. Основи організації, способи та форми грошових розрахунків. Готівкові та безготівкові розрахунки.

Ведення банками рахунків клієнтів.

Принципи та організація міжбанківських розрахунків в Україні. Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України. Система термінових платежів НБУ. Внутрішньобанківські платіжні системи (ВПС). Двосторонні прямі кореспондентські відносини.

Безготівкові міжгосподарські розрахунки. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень та платіжних вимог-доручень. Розрахунки чеками. Чеки, що використовуються фізичними особами для здійснення одноразових операцій. Чеки із чекових книжок. Акредитиви та їх види. Схема розрахунків акредитивами. Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості. Разові та постійні розрахунки за сальдо взаємних вимог.

Характеристика та види векселів. Операції банків з векселями.

Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування («клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо).

Розрахунки з використанням платіжних карток.

Лізинг. Види лізингу. Організація лізингового процесу.

Банківські гарантії та поручництва, їх види.

Посередницькі, консультаційні, довірчі та інформаційні послуги банків.

Факторинг. Види факторингу та їх характеристика. Зміст і послідовність здійснення факторингової операції. Форфейтинг.

Операції банків з валютними цінностями.

2.4. Організація банківського кредитування

Банківські кредити та їх класифікація за різними ознаками: терміном використання; забезпеченням; ступенем ризику; методом надання; способом повернення; строком повернення; характером визначення процента; способом сплати процента; кількості кредиторів; призначенням.

Принципи й умови банківського кредитування. Кредитний договір.

Оцінка фінансового стану позичальника. Оцінка кредитоспроможності позичальника. Вимоги НБУ щодо визначення кредитоспроможності позичальників.

Форми забезпечення повернення банківських кредитів.

Кредитний ризик: визначення та мінімізація втрат. Формування резервів для покриття можливих втрат від кредитних операцій.

Ціна банківського кредиту.

Процес банківського кредитування та характеристика його етапів.

Контроль за дотриманням умов кредитного договору. Управління проблемними кредитами. Кредитні санкції.

Особливості механізму надання та погашення окремих видів кредиту. Кредити, пов’язані з вексельним обігом. Кредити під заставу цінних паперів. Споживчі кредити, класифікація та характеристика. Консорціальні та паралельні кредити. Сільськогосподарські кредити. Поточний рахунок з овердрафтом.

2.5. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

Сутність фінансової стійкості комерційного банку та способи її забезпечення.

Обов’язкове резервування коштів банківською системою.

Економічні нормативи регулювання діяльності банків. Ліквідність та платоспроможність банку.

Процес управління банківськими ризиками. Формування резервів для покриття можливих втрат банку від активних операцій.

Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності. Прибутковість банку: показники, оцінка, засоби підвищення.

Модуль 3. Регулювання
банківської діяльності та нагляд
3.1. Засади функціонування центральних банків

Органи регулювання банківської діяльності в Україні.

Призначення та походження центральних банків. Статус та основи організації центральних банків. Принципи організації та функціонування Національного банку України (НБУ).

Основні напрями діяльності центральних банків. Центральний банк — емісійний банк держави, банк банків, банкір і фінансовий агент уряду.

Операції центральних банків. Пасиви й активи центрального банку.

3.2. Грошово-кредитна політика та інструменти її реалізації

Сутність грошово-кредитної політики та її інституційна основа.

Поняття грошово-кредитної політики, її об’єкти та суб’єкти. Визначення стратегічних цілей грошово-кредитної політики.

Типи грошово-кредитної політики. Місце і роль грошово-кредитної політики в загальній економічній політиці держави. Взаємозв’язок та порівняльний аналіз грошово-кредитної та фіскальної політики. Кейнсіанський та монетаристський підходи до грошово-кредитної політики.

Класифікаційна характеристика інструментів грошово-кредит­ної політики. Інструменти опосередкованого впливу центрального банку на грошовий ринок і економічні процеси та інструменти прямого впливу. Інструменти постійної дії та інструменти разового використання. Інструменти загальної спрямова­ності та селективні.

Політика обов’язкових резервних вимог. Політика рефінансування. Процентна політика. Політика операцій на відкритому рин­ку. Інструменти валютної політики.

3.3. Механізми регулювання діяльності банків

Сутність та необхідність регулювання діяльності банків. Створення нормативно-правової бази, що регламентує діяльність банків. Завдання та основні напрями банківського регулювання.

Організація системи банківського регулювання. НБУ — орган банківського регулювання та нагляду. Сучасні тенденції розвитку системи банківського регулювання.

Державна реєстрація банків. Особливості реєстрації банків з іноземним капіталом. Ліцензування банківської діяльності. Порядок видачі ліцензій небанківським установам на здійснення окремих банківських операцій.

Установлення економічних нормативів, що регламентують діяльність банків: достатність капітальної бази, ліквідну позицію банків, кредитний ризик, ризик інвестування та ризик відкритої валютної позиції.

Вимоги до банків щодо формування та використання резервів за активними операціями: резервів на покриття кредитного ризику, ризику інвестицій у цінні папери та ризику непогашення дебіторської заборгованості.

3.4. Нагляд за банківською діяльністю

Принципи та методи нагляду за діяльністю банків. Сутність та принципи ефективного банківського нагляду, розроблені Базельським комітетом з питань банківського нагляду. Інформаційне забезпечення банківського нагляду НБУ. Взаємодія банківського нагляду з внутрішнім та зовнішнім аудитом банків.

Дистанційний моніторинг діяльності банків. Інспектування банків. Порядок визначення та застосування рейтингової комплекс­ної оцінки діяльності банків за системою CAMELS.

Застосування заходів впливу за порушення банками вимог банківського законодавства. Заходи запобігання банкрутства банків. Відкликання банківської ліцензії та ініціювання ліквідації банку. Підстави для ліквідації, зміст ліквідаційної процедури.

Модуль 4. Інвестиційна діяльність
кредитних установ
4.1. Інвестиційний процес у банку

Економічна сутність та класифікація інвестицій. Інвестиційний процес та його стадії. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів і його складові. Особливості діяльності банків у сфері інвес­тиційної діяльності.

Управління реальними інвестиціями, інноваціями підприємства. Основні напрямки державної інноваційної політики.

Іноземні інвестиції. Види та форми іноземних інвестицій. Міжнародні фінансово-кредитні установи та організації, їхні фун­кції на інвестиційному ринку. Спеціальні економічні зони (СЕЗ). Політика держави з залучення іноземних інвестицій.

Управління інвестиційним проектом. Аналіз банком інвестиційного проекту. Порядок оцінки банком ефективності інвестиційних проектів. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності.

Концепція вартості грошей за часом. Нарощування та дисконтування грошових потоків.

Фінансове забезпечення інвестування. Схеми та джерела фінансування реальних інвестиційних проектів. Механізм ціноутво­рення в інвестиційній діяльності.

4.2. Операції банків із цінними паперами

Управління фінансовими інвестиціями. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій кредитними установами. Цінні папери: класифікація, характеристика та особливості обігу. Оцінка ефективності фінансових інвестицій.

Ринок цінних паперів: поняття та структура. Інституційна структура ринку цінних паперів.

Операції банків із цінними паперами. Види та цілі професійної діяльності банків на ринку цінних паперів. Формування банком власного портфеля цінних паперів. Емісійна діяльність банку.

4.3. Банківське кредитування інвестиційних проектів

Управління процесом банківського інвестиційного кредитування. Принципи та етапи організації іпотечного кредитування. Принципи оцінки об’єктів нерухомості. Державне інвестиційне кредитування.

Податковий інвестиційний кредит. Міжнародний інвестиційний кредит. Організація інвестиційного кредитування основними іноземними фінансово-кредитними установами. Кредитування під гарантії Уряду України.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дисципліна «Финанси» Довідник з дисципліни Для спеціальностей 0104, 0105, 0106, 0100 Викладачі: Белопольська В. М. к е. н., доц., Олексієнко Н. В. к е. н., доц., Желудев А. В. к е. н., доц., Хорошева О.І. к е. н., доц., Клокова Е. О. ст викладач, Черна О. М. асистент

  Документ
  Метою вивчення дисципліни „Фінанси” є формування у студентів наукового розуміння сутності, змісту і ролі фінансів у господарській практиці; засвоєння теоретичних основ організації і функціонування фінансової системи держави в цілому
 2. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (7)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 3. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (6)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 4. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (8)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 5. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (4)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Другие похожие документы..