Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В кон­це 60-х гг. де­вят­на­дца­то­го ве­ка аме­ри­кан­ский элек­тро­ме­ха­ник Илайю Том­сон (1853—1937) впер­вые осу­ще­ст­вил элек­три­че­скую свар...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образовани...полностью>>
'Документ'
Настоящее клинико-организационное руководство предназначено для врачей-организаторов здравоохранения, руководителей и работников амбулаторно-поликлин...полностью>>
'Документ'
Экспертные методы прогнозирования достаточно широ­ко применяются. Метод Дельфи (по названию древнегреческого го­рода Дельфы, известного своими предск...полностью>>

Профілі: інформаційна техніка; менеджмент малого бізнесу; дизайн предметного середовища; конструювання І моделювання одягу; декоративно-прикладна творчість; автомобільний транспорт та безпека дорожнього руху; технічний переклад; технічна та комп’ютерна графіка

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені м.п.дРАГОМАНОВА

„Затверджую”

________________

Ректор університету

академік АПН України

професор Андрущенко В.П.

„____”_____________200___р.

ВСТУПНЕ ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ освітньо-кваліфікаційнОГО рівНЯ – МАГІСТР

НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ - БАКАЛАВР

Галузь знань: 0101 педагогічна освіта

напрям підготовки: 8.010103 технологічна освіта

кваліфікація: ВИКЛАДАЧ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ (ПРОФІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН). вЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОГО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗА ПРОФІЛЕМ.

форма навчання – денна, заочна

ПРОФІЛІ: інформаційна техніка; менеджмент малого бізнесу; дизайн предметного середовища; конструювання і моделювання одягу; декоративно-прикладна творчість; автомобільний транспорт та безпека дорожнього руху; технічний переклад; технічна та комп’ютерна графіка.

Голова атестаційної комісії

Директор Інституту гуманітарно-технічної освіти _______________М.с.корець

2010 р.

пояснювальна записка

В Інституті гуманітарно-технічної освіти можна здобути диплом магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

напрям 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 8.010103 Технологічна освіта (конструювання і моделювання одягу). Кваліфікація – Викладач технічних дисциплін та методики викладання швейної справи. Вчитель початкового професійного навчання за профілем «Конструювання і моделювання одягу»

напрям 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 8.010103 Технологічна освіта (Декоративно-прикладна творчість). Кваліфікація – Викладач технічних дисциплін та методики викладання декоративно-прикладної творчості. Вчитель початкового професійного навчання за профілем «Декоративно-прикладна творчість»

напрям 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 8.010103 Технологічна освіта (Технічний переклад). Кваліфікація – Викладач технічних дисциплін та методики викладання технічного перекладу. Вчитель початкового професійного навчання за профілем «Технічний переклад»

напрям 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 8.010103 Технологічна освіта (Інформаційна техніка). Кваліфікація – Викладач технічних дисциплін та методики викладання інформаційної техніки. Вчитель початкового професійного навчання за профілем «Інформаційна техніка»

напрям 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 8.010103 Технологічна освіта (Менеджмент малого бізнесу). Кваліфікація – Викладач технічних дисциплін та методики викладання менеджменту. Вчитель початкового професійного навчання за профілем «Менеджмент малого бізнесу»

напрям 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 8.010103 Технологічна освіта (Дизайн предметного середовища). Кваліфікація – Викладач технічних дисциплін та методики викладання дизайну. Вчитель початкового професійного навчання за профілем «Дизайн предметного середовища»

напрям 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 8.010103 Технологічна освіта (Автомобільний транспорт та безпека дорожнього руху). Кваліфікація – Викладач технічних дисциплін та методики викладання автосправи. Вчитель початкового професійного навчання за профілем «Автомобільний транспорт та безпека дорожнього руху»

напрям 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 8.010103 Технологічна освіта (Технічна та комп’ютерна графіка). Кваліфікація – Викладач технічних дисциплін та методики викладання креслення. Вчитель початкового професійного навчання за профілем «Технічна та комп’ютерна графіка»

Вступне фахове випробування абітурієнтів здійснює предметна комісія під час вступу на певний освітній (кваліфікаційний) рівень з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки бакалавра вимогам кваліфікаційної характеристики.

На екзамені вступник повинен продемонструвати у змодельованому освітньому середовищі рівень готовності до майбутньої практичної роботи вчителем технології і креслення в загальноосвітньому навчальному закладі та на заняттях у гуртках із технічної творчості, декоративно-прикладного мистецтва.

Білети фахового випробування на освітньо-кваліфікаційному рівні “Бакалавр” розроблені на основі ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання 5 – 9 класи. МОН України, 2005.

У кожному білеті перше питання передбачає перевірку знань студентів із теоретичних основ теми шкільної програми. Отримані знання з усього циклу спеціальних технічних дисциплін є теоретичною базою для розкриття фахових наукових основ даної теми та для відповіді на поставлені дидактичні запитання.

Друге питання полягає в дидактичному аналізі цієї теми: її значення, зв’язок з іншими темами; труднощі, що виникають перед учителем і учнями та шляхи їх подолання.

В третьому питанні екзаменаційного білету дається завдання на розробку плану одного заняття з відповідної теми. Сюди входить визначення мети заняття, вибір типу заняття та виготовлення виробу на уроці; розробка навчально-технічної документації на об’єкт праці; підбір форм і методів навчання; визначення структури заняття; розкриття методики формування технічних та технологічних понять і вмінь з обробки матеріалів.

критерії оцінювання знань АБІТУРІЄНТА

на ВСТУПНОМУ ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ

Завданням вступного фахового випробування є перевірка глибини засвоєння студентом програмного матеріалу освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, здатність творчого використання набутих знань, уміння сформувати своє відношення до певної проблеми, тощо.

Вступне фахове випробування завершується оцінками та відмітками. У вищому навчальному закладі прийнята словесна форма відміток, яка є числовим аналогом оцінки* (*Оцінка – спосіб і результат встановлення факту відповідності чи невідповідності знань, умінь, навичок, засвоєних студентом уминулому, а вступником (абітурієнтом) на даний момент, цілям та завданням підготовки фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня) і має кілька рангових значень: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Оцінювання відповіді абітурієнта на фаховому вступному випробуванні здійснюється за заздалегідь розробленими критеріями оцінювання.

Критерії оцінювання – це система якостей, яка дозволяє реалізувати принцип єдності вимог до змісту і форми контролю рівня засвоєння знань і вмінь та їх об’єктивного оцінювання.

Шкала оцінювання. Інструментарієм для здійснення вимірювання є спеціальні факторно-критеріальні моделі, що складаються з факторів, за які умовно приймаються напрями навчальної діяльності. Перелік складових кожного напряму умовно приймається за критерій як «мірило» вимог до цих напрямів. Для кожного фактору і кожного критерію обчислюється значення його вагомості серед усіх факторів або критеріїв. Фактори, критерії і вагомості зводяться у таблицю, заключною графою якої є бальна оцінка підготовленості вступника.

За шкалою університету

Визначення

Критерії оцінювання

90-100

Відмінно

ставиться за повне та міцне знання матеріалу в заданому обсязі. Під час усної відповіді мова абітурієнта має бути логічно виваженою, правильною. До того ж абітурієнт повинен виявляти творчу самостійність, вільне володіння науковим апаратом, знання спеціальної літератури, творчі переконання та уміння їх захищати, високу комунікативну культуру, уміння робити практичні висновки.

89 - 70

Добре

ставиться за міцні знання навчального матеріалу але дещо в обмеженому і звуженому прояві тих якостей, які служать критерієм відмінної відмітки, немає тієї свободи викладу матеріалу, як у першому випадку, допускаються незначні помилки (не більше 1 – 2). При побудові відповіді абітурієнт повинен проявляти творчу самостійність, використовувати науковий апарат, знати літературу тощо.

69 - 60

Задовільно

ставиться за знання матеріалу, за виконання поставленого завдання. У цьому випадку абітурієнт може й не виявляти самостійності суджень. Відчувається, що він дещо просто “вивчив”. Однак навчальний матеріал він загалом знає хоча й з помітними помилками, вадами засвоєння, але такими, що не перешкоджатимуть його майбутній практичній діяльності. Абітурієнт повинен мати певне уявлення про практичне застосування знань, може знайти нові приклади або умови їх застосування на практиці. Знає літературу, але, можливо, не всю і не може дати достатньої критичної оцінки. Володіє необхідними уміннями. Можливі недоліки в аспекті комунікативної культури.

59 - 1

Незадовільно

ставиться за незнання матеріалу, велику кількість помилок у мовленні. Відповідь невірна. Уміннями і навичками абітурієнт не володіє. Інформаційних джерел зовсім незнає.

СТРУКТУРА БІЛЕТУ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Інститут гуманітарно-технічної освіти

Освітньо-кваліфікаційний рівень –«Магістр»

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 8.010103 Технологічна освіта

На базі – ОКР баклавр

Вступне фахове випробування

Екзаменаційний білет № 1

Комплексне завдання з розділу: «Проектування виробів»

(6 год. 5 кл.)

 1. Розкрити фахові основи теми.

 2. Розробити дидактичні основи теми:

а) проаналізувати тему (значення теми, її зв'язки з іншими темами; труднощі, що виникають перед учителем і учнями та шляхи їх подолання);

б) розподілити зміст розділу між заняттями та визначити їх теми;

в) розробити заходи (на вибір): для здійснення профорієнтаційної спрямованості визначених занять; для формування творчих здібностей; для розвитку здібностей естетичного сприйняття явищ; для формування виробничих відносин; для виникнення потреби дотримання екологічних норм і правил; для формування ціннісних орієнтацій поглядів і переконань; по ознайомленню з основними галузями сучасного виробництва.

 1. Розробити план одного заняття:

а) визначити мету (навчальну, виховну, розвиваючу) та тип заняття;

б) розробити структуру заняття;

в) розкрити методику формування основних технічних понять та трудових умінь.

Затверджено на засіданні Атестаційної комісії Інституту гуманітарно-технічної освіти

Протокол № ______ від «______»____________________________200____ р.

Голова ПК ___________________ / _________________________________ /

Підпис Прізвище, ім’я, по-батькові

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

комплексні завдання для напряму

Технічні види праці”

Проектування виробів (6 год. 5 клас).

Об’єкти технологічної діяльності. Об’єкти технологічної діяльності: машини, книги, меблі тощо.

Інформаційні джерела про техніку та технології: підручники, довідники, альбоми телебачення, Інтернет тощо. Спеціалізовані видання про техніку та технологію.

Метод фантазування як один із методів створення нових об’єктів технологічної діяльності. Уявлення образу і відтворення його на папері. Ескіз. Форма. Колір. Поняття про показники якості виробу: функціональні (можливість використання), естетичні, ергономічні (зручність, привабливість), технологічність (легкість виготовлення). Вибір об’єкта технологічної діяльності залежно від потреб людини. Короткі відомості про види виробів із фанери. Вимоги до виробів із фанери (естетичні, економічні).

Методи проектування. Художнє конструювання виробів. Загальні відомості про процес створення виробу. Етапи проектування. Види проектної документації: ескіз, технічний опис, макет, креслення, шаблони.
Художнє конструювання як складова процесу проектування.
Особливості художнього оздоблення виробів із фанери та деревини. Українські національні традиції в оздобленні виробів із фанери та деревини. Застосування методу фантазування у створенні технологічного об’єкта. Копіювання зображень об’єктів праці з різних інформаційних джерел. Технічний опис об’єкта.

Технічне конструювання. Поняття про технічний рисунок, креслення. Основні правила їх виконання (типи ліній, нанесення розмірів, застосування масштабу, умовні позначення). Креслярські інструменти. (Повторення графічних знань, отриманих у початковій школі). Вихідні дані для побудови креслення виробу. Побудова простого креслення об’єкта проектування.
Моделювання.

Конструкційні матеріали та їх вибір. Види конструкційних матеріалів, які застосовуються для виготовлення виробів: деревина, метал, пластмаса, гума тощо; поняття про їх властивості. Вибір конструкційних матеріалів для виготовлення виробів. Породи дерев. Будова дерева. Заготівля деревини, її сортамент. Розміщення волокон у деревині. Поняття про виготовлення шпону, фанери, деревоволокнистих (ДВП), деревостружкових (ДСП) плит, їх застосування. Використання фанери для виготовлення виробів. Короткі відомості про властивості деревини. Вибір деревини для виготовлення столярних виробів. Розрахунок необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу.

Техніка ( 3 год. 5 клас І ч.).

Короткі відомості з історії розвитку техніки. Роль машин у сучасному виробництві та побуті. Типові та спеціальні деталі. Види та призначення типових деталей машин: опори, осі, вали, підшипники, зубчасті колеса, кріпильні деталі; їх умовні позначення. Види з’єднань деталей: рухомі й нерухомі, рознімні й нерознімні.

Види технологічних процесів ( 8 год. 5 клас ІІ ч.).

Організація робочого місця в столярній майстерні. Правила безпечної праці. Загальні відомості про виробничий процес та етапи виготовлення виробу.

Призначення та будова вимірювальних та розмiчальних інструментів: лінійки, косинця, складного метра, рейсмуса. Прийоми вимірювання лінійкою, косинцем, складним метром. Прийоми розмічання за шаблонами та інструментами. Відомості про припуски на обробку.

Відомості про процес обробки різних матеріалів різанням. Знаряддя праці для ручної обробки матеріалів різанням. Способи отримання виробів заданої форми і розмірів.

Прийоми пиляння фанери і ДВП ножівкою та лобзиком. Обпилювання фанери рашпилем, напилком, надфілями. Шліфування фанери та ДВП наждачною шкуркою.

Складання та оздоблення виробів ( 5 год. 5 клас ІІІ ч.).

Складання виробу. Прийоми склеювання деталей клеєм ПВА, зачищення з’єднань та остаточна обробка виробів із фанери.

Оздоблення виробу. Види оздоблення виробів із фанери. Підготовка деталей виробу для оздоблення. Призначення, будова та поняття про принцип дії приладу для випалювання на деревині. Прийоми випалювання на поверхні столярних виробів. Правила безпечної роботи. Прийоми фарбування виробу.

Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності. Поняття про методи контролю якості виробу. Вiзуальний метод оцінювання об’єктів праці. Чистота і акуратність виготовленого виробу. Особливості візуального оцінювання виробу з фанери. Точність дотримання розмірів. Вимірювання лiнійних розмірів. Поняття про витрати. Визначення витрат на виготовлення виробу з фанери.

Відомості про екологічну оцінку процесу та об’єкта праці, вплив техніки і технологій на природу і людину. Нескладний екологічний аналіз виробу та процесу праці щодо впливу на здоров’я людини та навколишнє середовище.

Електротехнічні роботи (4 год. 5 клас).

Електрична енергія в господарстві та в побуті. Електричне коло (джерело струму, з’єднувальні проводи, споживач). Електромонтажні інструменти та прийоми роботи з ними. Будова та призначення ізольованих проводів електрошнурів та ізоляторів. Правила електробезпеки.

Електротехнічна апаратура. Побутові переносні електричні прилади. Будова та призначення електричної арматури (ламповий патрон, вимикач, штепсельне з’єднання). Проста електрична схема. Умовне позначення на схемах джерела струму (генератора, акумулятора, батарейки, лампи розжарювання, вимикача, штепсельного з’єднання, затискача). Види і класифікація переносних електричних приладів. Правила вмикання переносних побутових приладів у електричну мережу. Правила безпечної роботи.

Проектування виробів ( 8 год. 6 клас).

Об’єкти технологічної діяльності. Свердлильний верстат як технологічна машина; слюсарні та вимірювальні інструменти; спеціалiзовані видання про вироби з листового металу; методи пошуку необхідної текстової та графічної інформації (малюнки, схеми тощо). Пошук зразків виробів із листового металу і дроту. Читання і аналіз зразків виробів; способи копіювання графічної інформації.

Методи проектування. Художнє конструювання виробів. Поняття про зразок. Використання зразків у проектуванні. Метод фантазування для отримання ідей розробки нових зразків, виробів із листового металу і дроту (зміна розмірів, форми, складу, об’єкта). Історичні відомості про розвиток форми виробів із листового металу. Моделі-аналоги з дроту. Художнє конструювання виробів.

Технічне конструювання. Загальні відомості про проеціювання. Види проеціювання (центральне, паралельне). Поняття про проеціювання на дві взаємно перпендикулярні площини. Креслення деталей об’ємної форми (циліндричної, конічної, призматичної). Особливості виконання графічних зображень виробів із тонколистового металу та дроту. Використання геометричних побудов при розмічанні листового металу. Побудова креслень у системі прямокутних проекцій (на прикладі деталей з отворами, виступами). Умовні позначення на кресленнях (радіус, діаметр, заклепкове з’єднання).

Конструкційні матеріали та їх вибір. Механічні властивості металів. Поняття про виготовлення тонколистового металу на прокатних станках. Види і призначення тонколистового металу. Відомості про професії робітників, які виготовляють листовий метал та працюють із ним. Поняття про процес виготовлення дроту. Види, властивості та застосування мідного, алюмінієвого та сталевого дроту. Відомості про працю робітників, які виготовляють дріт і працюють із ним.

Техніка ( 2 год. 6 клас І ч.).

Поняття про механізми. Ведуча і ведена деталі в механізмі. Принципи роботи, призначення і будова механізмів з передачі обертального руху (на прикладі пасової, зубчастої і фрикційної передач). Призначення і будова механізмів перетворення руху (на прикладі гвинтового, рейкового і кулачкового механізмів). Передатне число. Умовні позначення передач і механізмів на кінематичних схемах. Призначення і будова свердлильного верстата (типові деталі на верстаті). Основні рухи різання на свердлильному верстаті.

Технологічні процеси ( 6 год. 6 клас ІІ ч.).

Організація робочого місця у слюсарній майстерні. Правила безпечної праці. Слюсарний верстак — його призначення, відповідність зросту учня. Призначення і будова інструменту для роботи з листовим металом (лінійка, рисувалка, косинець, киянка, молоток, бородок, кернер, напилки, слюсарні ножиці) та пристрої (лещата, оправки, плити слюсарні тощо). Прийоми розмічання заготовки виробу на листовому металі. Підготовчі роботи до розмічання. Припуски на обробку та правила економного використання листового металу. Розгортки об’ємних виробів із листового металу, прийоми їх розмічання. Особливості й прийоми рiзання тонколистового металу ручними і важільними ножицями. Технологічна послідовність виготовлення плоских та об’ємних деталей. Відомості про роботу слюсаря-жерстяника.

Монтаж, оздоблення, оцінювання виробів ( 6 год. 6 клас ІІІ ч.).

Монтаж виробів. Прийоми та способи з’єднання деталей із тонколистового металу: однофальцевим швом (інструменти, пристрої). Технологічна послідовність виконання з’єднання. Види заклепок. Будова інструменту та пристроїв для заклепкових з’єднань і прийоми їх застосування. Поняття про контактне електрозварювання деталей із тонколистового металу. Відомості про професію електрозварювальника. Правила безпечної роботи.

Оздоблення виробів. Види оздоблення виробів із тонколистового металу та дроту. Підготовка деталей виробу для оздоблення. Прийоми зачищення шліфувальною шкуркою, фарбування виробів із листового металу та дроту.

Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності. Візуальна оцінка об’єкта праці (чистота і акуратність виготовленого виробу). Точність дотримання розмірів (вимірювання лінійних розмірів та виконаних отворів). Відповідність виробів із дроту технічному рисунку. Визначення витрат матеріалу на виготовлення виробу. Екологічна оцінка процесу та об’єкта праці. Вплив технології на природу і людину.

Електротехнічні роботи (4 год. 6 клас).

Побутові електроприлади. Поняття про квартирну освітлювальну мережу. Види побутових електроприладів. Паспортні дані світильників і електронагрівальних приладів. Поняття про автоматичний захист освітлювальної мережі від перевантажень за допомогою плавких запобіжників. Призначення електролічильника, зняття показників і розрахунок вартості спожитої електроенергії. Економія електроенергії у побуті. Будова електричної лампи розжарювання.

Ремонт світильників. Правила та прийоми перевірки освітлювальної мережі й побутових електроприладів (світильників). Перевірка справності елементів освітлювальної мережі за допомогою контрольної лампи. Заміна плавких запобіжників. Особливості ремонту штепсельної розетки, вилки, шнура. Ознайомлення з професією електрика по обслуговуванню електрообладнання.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Хііі международная научно-практическая конференция «Идеи академика Вернадского и научно-практические проблемы устойчивого развития регионов»

  Документ
  Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол ВР № 9 від 04.07.2011 р.). Збірник публікує матеріали, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях
 2. Профільне навчання: досвід упровадження, інноваційні технології

  Диплом
  Науково-методичний посібник уміщує матеріали науково-методичного супроводу, досвід упровадження, інноваційні технології профільного навчання. Дані матеріали відображають науково-методичні та методологічні засади профільної освіти,
 3. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Київський університет туризму, економіки І права «Основи готельного менеджменту»

  Документ
  У посібнику систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем. Простежено історію управління готелями, приведений основний понятійний апарат, докладно досліджені сучасні функції управління
 5. Тдержати упідготовка

  Документ
  Всі нові повідомлення виможете переглянути саме на цьому, оновленому сайті. Його адреса: http: igto.npu.edu.ua А всіх хто завiтав на цю сторінку ми щиросердечно вітаємо з Новим 2011 роком та Різдвом Христовим і зичимо міцного здоров’я

Другие похожие документы..