Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Число официально зарегистрированных безработных (по данным Управления труда и занятости Липецкой области). Число зарегистрированных преступлений (по ...полностью>>
'Документ'
в практической работе теоретические знания и практические навыки, полученные при изучении дисциплины, необходимы любому профессионалу в области IT те...полностью>>
'Методическая разработка'
Тонкослойная хроматография имеет три аспекта применения. Самым распространенным является качественный анализ веществ и их смесей. Количественный анал...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
С 77 Теория и методика обучения информатике [Текст]: Учебно-методический комплекс дисциплины / Сост.: И.В. Старовикова; Бийский пед. гос. ун-т им. В....полностью>>

Курс "Латинська мова та основи медичної термінології" методичні вказівки для студентів Iкурсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Фармація"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Кафедра іноземних мов, латинської мови та основ медичної термінології

Курс “Латинська мова та основи медичної термінології”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Фармація”

з латинської мови та основ фармацевтичної термінології

щодо підготовки до практичного заняття № 1

І. Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської

мови. Фонетика.

 1. Латинський алфавіт.

 2. Правила вимови голосних, приголосних, дифтонгів, диграфів, буквосполучень.

 3. Словникова форма іменників.

II. Актуальність теми полягає в оволодінні знаковою системою латинськоїови. При засвоюванні словникових знаків студенти вчаться співвідносити певну знакову форму із відповідним значенням або оформляти значення в відповідну форму. На першому занятті закладається підґрунтя для розуміннята грамотного письмового та усного відтворення фармацевтичних термінів.

ІІІ. Цілі навчання:

1. Вивчити латинський алфавіт.

2. Запам’ятати назву і написання (друковане та рукописне) букв латинського алфавіту.

3. Навчитися вимовляти звуки, які позначаються цими буквами.

4. Вміти читати дифтонги, диграфи, буквосполучення.

5. Оволодіти навичками читання багатоскладових слів.

6. Навчитися читати словникову форму іменників.

7. Вивчити латинські назви граматичних категорій роду, числа, відмінків (називного, родового).

8. Вивчити лексичний мінімум.

ІV. Забезпечення вихідного рівня знань та вмінь.

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з такого матеріалу:

Питання

Джерело інформації

Знати значення термінів: алфавіт, голосний звук, приголосний звук, дифтонг, диграф, буквосполучення.

1. Метод. матер. до заняття №1.

2. Підр., §§ 1-4, с. 27 – 37.

Розуміння термінів: іменник, рід (чоловічий жіночий, середній), число (однина, множина), відмінок (називний, родовий).

1. Метод. матер. до заняття №1.

V. Зміст навчання. Перелік конкретних знань і умінь, яких необхідно набути при вивченні теми:

Студент повинен знати:

 1. латинський алфавіт;

 2. класифікацію звуків;

 3. правила вимови голосних і приголосних;

 4. правила вимови дифтонгів;

 5. правила вимови диграфів;

 6. правила вимови буквосполучень;

 7. латинські назви граматичних категорій роду, числа, відмінків (називного, родового);

 8. правила читання словникової форми латинських іменників;

 9. лексичний мінімум;

 10. латинські афоризми.

Студент повинен вміти:

 1. розміщувати латинські слова в алфавітному порядку;

 2. читати латинські слова, дотримуючись фонетичних норм;

 3. читати словникову форму іменників;

 4. визначати відміну іменників;

 5. відтворювати словникову форму іменників із домашнього завдання.

VI. Орієнтовна основа дій (ООД). Короткі методичні вказівки щодо роботи студентів:

  1. вивчаючи алфавіт, уважно придивіться до орфографії латинських літер;

  2. письмово перевірте знання алфавіту;

  3. зверніть особливу увагу на правила вимови літери с;

  4. не змішуйте літери q і g в буквосполученнях qu та ngu;

  5. навчіться диференціювати звуки, що позначаються літерами g та h;

  6. пам’ятайте, що літера l завжди позначає м’який звук;

  7. пам’ятайте, що літери y, z є показниками грецького походження слів;

  8. літера j не вживається в словах грецького походження;

  9. літера q самостійно не вживається, а лише в буквосполученні qu;

  10. вивчення словникової форми іменників слід починати з вивчення латинських термінів masculinum, femininum, neutrum, Nominativus singularis, Genetivus singularis та їх відповідників в українській мові.

VIІ. Система навчаючих завдань. Тести для самоконтролю знань – умінь (питання з еталонами відповідей додаються).

Питання:

1. Напишіть букви латинського алфавіту від A до L (великі та малі).

2. Як вимовляється літера с?

3. Написати іменники в словниковій формі, визначити основу, вказати відміну:

а) збір; б) людина; в) ліки

Еталон відповіді:

  1. Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll.

1. перед a, o, u

[к] ‹ 2. в кінці слова

 3. перед приголосним

С c

[ц] ‹ 1. перед e, i, y

2. перед ae, oe, eu

3. a) species, ei f - збір V

б) homo, inis m – людина hominis III

в) medicamentum ,i n – ліки II

VIII. Методика проведення заняття. Перелік питань, що підлягають вивченню.

Питання

Джерело інформації

1.

Латинський алфавіт.

1. Підр., § 1, с.27-28.

2. Конспект.

2.

Класифікація звуків.

1. Підр., § 2, с.28-33.

3.

Правила вимови голосних, приголосних, дифтонгів, диграфів, буквосполучень.

Підр., §§ 1-4, с. 27 – 37.

Конспект.

4.

Словникова форма латинських іменників.

1. Підр., §20, с. 56-57.

2. Конспект.

5.

Лексичний мінімум.

Конспект.

6.

Латинські афоризми.

Конспект.

IX. Організаційна структура заняття (технологічна карта).

№ п/п

Хід заняття

Засоби навчання

Час

(хв.)

1.

Організаційна частина. Відповіді на питання студентів, які виникли в процесі підготовки до заняття.

2

2.

Перевірка вихідного рівня знань. Письмовий тестовий контроль.

Варіанти тестового контролю

13

3.

Пояснення теми, мети; подача плану. Пояснення нового теоретичного матеріалу.

Методичні матеріали кафедри.

Таблиці.

35

4.

Самостійна робота студентів.

Метод. матер. до заняття №1

25

5.

Підведення підсумків, оцінка

діяльності студентів.

Перевірені завдання та вправи.

10

6.

Завдання для самостійної роботи.

1. Підр., §§ 1-4, с. 27 – 37.

2. Підр., §5, ст. 37-38.

Підр., §6, ст. 38-40, впр. І (усно), впр. ІІ (письм.)

Лексичний мінімум. Афоризми.

5

Х. Завдання для самопідготовки:

1. Підручник §1-4, с. 27-37.

2. Підручник, §6, с. 38-40, впр. І (усно), впр.ІІ (письмово).

3. Лексичний мінімум.

4. Латинські афоризми.

ХІ. Література:

Основна:

 1. М.Н. Чернявский. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии. М., 1994–381 с.

 2. Є.І. Світлична, І.А. Толок. Латинська мова. – Харків: “Основа”, 1998 – 367с.

 3. С.І.Тихолаз, М.Г.Стоян, М.Т.Денека, В.О.Карпова, Г.Т.Михайлюк. Посібник з латинської мови та основ фармацевтичної термінології. – Вінниця, 2004 – 324 с.

Додаткова:

 1. М.М. Закалюжний, Г.Б. Паласюк. Латинська мова і основи медичної термінології. Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2004 – 425 с.

 2. Г.О.Краковецька, В.М.Бобирьов, О.М.Бєляєва. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія. – К.: “Здоров’я”, 1999 – 356 с.

 3. Методичні матеріали до заняття №1 для фармацевтичного факультету.

Методичні вказівки склав викл. О.Ф.Гайдаєнко

Затверджено на за засіданні кафедри

Протокол № 57 від 12.09.2008 р.

Зав. кафедри іноземних мов,

латинської мови та основ медичної термінології доц. Кім Л.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Фармація”

з латинської мови та основ фармацевтичної термінології

щодо підготовки до практичного заняття № 2

 1. Тема: Фонетика. Наголос.

 1. Правила постановки наголосу.

 2. Довгота та короткість складу.

3. Грецькі корені та префікси, які пишуться через y.

ІІ. Актуальність теми полягає в засвоєнні студентами орфоепічних норм, що в

свою чергу націлює на науковий підхід до вивчення всіх розділів даного

курсу.

ІІІ. Цілі навчання:

1. Вміти ділити латинські слова на склади.

2. Вміти визначати довготу чи короткість другого голосного від кінця слова.

3. Оволодіти навичками постановки наголосу в багатоскладових словах.

 1. Навчитися оперувати медичними термінами, які містять грецькі корені та префікси.

ІV. Забезпечення вихідного рівня знань та вмінь.

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з такогоматеріалу:

Питання

Джерело інформації

1.

Алфавіт. Правила вимови.

1.Підр., § 1-4, с.27-37.

2.Метод. матер. каф. до заняття № 1

2.

Розуміння генеральних термінів по даній темі: наголос, склад, голосний приголосний.

Пояснення викладача

3.

Розуміння термінів: корінь, префікс, суфікс, основа, закінчення.

Пояснення викладача

V. Зміст навчання. Перелік конкретних знань і умінь, яких необхідно набути при вивченні теми:

Студент повинен знати:

 1. правила постановки наголосу;

 2. які склади є довгими;

 3. які склади є короткими;

 4. як позначається довгота та короткість складу в словнику;

 5. як користуватися словником;

 6. семантику та орфографію грецьких коренів, які пишуться через у

 7. лексичний мінімум.

Студент повинен вміти:

 1. поділити слово на склади і порахувати їх;

 2. знайти другий голосний від кінця слова і поставити наголос в залежності від його позиції;

 3. визначати семантику слів, що містять грецькі корені та префікси та орфографічно правильно записувати їх.

VІ. Орієнтовна основа дії (ООД). Короткі методичні вказівки щодо роботи студента:

 1. склади завжди рахуються в латинських словах від кінця слова;

 2. скільки в слові голосних, стільки і складів, проте дифтонг входить до одного складу;

 3. другий склад є визначальним при постановці наголосу, якщо він довгий,

то – наголошений, якщо короткий, то наголошеним буде третій;

 1. якщо не вдається визначити довготу чи короткість другого складу, шукайте відповідь в словнику;

 2. будьте уважні, в грецьких коренях крім у зустрічаються і інші орфографічні особливості (диграфи, подвоєння приголосних);

 3. при заучуванні грецьких коренів і префіксів застосовуйте асоціативне мислення.

VІІ. Система навчаючих завдань. Тести для самоконтролю знань – умінь.

Питання з еталонами відповідей додаються.

Питання:

 1. Визначити довготу чи короткість другого складу. Поставити наголос.

Matricaria chamomilla, Digitalis ferruginea, Caryophyllus aromaticus.

 1. Написати грецькі корені та префікси із значенням:

а) червоний

б) гриб, грибок

в) риба

г) з’єднання, сукупність, зв’язок

 1. Написати слова в словниковій формі. Визначити основу, відміну.

а) число

б) розчин

в) спирт

г) мазь

Відповідь:

 1. Matricária chamomílla, Digitális ferrugínea, Caryophýllus aromáticus.

 2. а) erythr

б) myc

в) ichthy

г) syn, sym

3. а) numerus, i m – число II

б) solutio, onis f - розчин solutionis III

в) spiritus, us m – спирт IV

г) unguentum, i n – мазь II

VIII. Методика проведення заняття. Перелік питання, що підлягають вивченню.

Питання

Джерело інформації

1.

Правила наголосу.

 1. Метод. матер. каф.

2. Підр., § 7, с. 41-43.

2.

Грецькі корені та префікси, які пишуться через y.

 1. Метод. матер. каф.

2. Підр., § 2, с. 30.

3.

Лексичний мінімум.

 1. Метод. матер. каф.

 2. Конспект.

4.

Латинські афоризми.

 1. Метод. матер. каф.

 2. Конспект.

IX. Організаційна структура заняття (технологічна карта).

№ п/п

Хід заняття

Засоби навчання

Час

(хв.)

1.

Організаційна частина. Відповіді на питання студентів, які виникли в процесі підготовки до заняття.

5

2.

Перевірка вихідного рівня знань. Письмовий тестовий контроль.

Варіанти тестового контролю.

15

3.

Пояснення теми, мети; подача плану. Пояснення нового теоретичного матеріалу.

 1. Метод. матер. каф.

2. Підр., § 7, с. 41-43.

35

4.

Самостійна робота студентів.

1. Підр., с.43, впр.”Для самоконтролю“.

2. Метод.матер.кафедри.

25

5.

Підведення підсумків заняття, оцінка роботи студентів.

 1. Перевірений тестовий контроль.

 2. Перевірені самостійні роботи.

5

6.

Завдання для самостійної роботи вдома.

1.Підр.,§ 7, с. 41 – 43.

2.Підр.,§ 8, с.44, впр. І-ІІ (усно)

3. Грецькі корені і префікси (орфографія, значення)

4. Лексичний мінімум.

5. Латинські афоризми.

5

X. Завдання для самопідготовки.

1. Підручник, § 7, с. 41 – 43.

2. Підручник ,§ 8, с.44, впр. І-ІІ (усно).

3. Грецькі корені і префікси (орфографія, значення).

4. Лексичний мінімум.

5. Латинські афоризми.

XI. Література:

Основна:

1. М.Н. Чернявский. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии. М., 1994 – 381 с.

2. Є.І. Світлична, І.А. Толок. Латинська мова. – Харків: “Основа”, 1998 – 367с.

3. С.І.Тихолаз, М.Г.Стоян, М.Т.Денека, В.О.Карпова, Г.Т.Михайлюк. Посібник з латинської мови та основ фармацевтичної термінології. – Вінниця, 2004 – 324 с.

Додаткова:

1. М.М. Закалюжний, Г.Б. Паласюк. Латинська мова і основи медичної термінології. Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2004 – 425 с.

2. Г.О.Краковецька, В.М.Бобирьов, О.М.Бєляєва. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія. – К.: “Здоров’я”, 1999 – 356 с.

3. Методичні матеріали до заняття №2 для фармацевтичного факультету.

Методичні вказівки склав викл. О.Ф.Гайдаєнко

Затверджено на за засіданні кафедри

Протокол № 57 від 12.09.2008 р.

Зав. кафедри іноземних мов,

латинської мови та основ медичної термінології доц. Кім Л.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Фармація”

з латинської мови та основ фармацевтичної термінологіїСкачать документ

Похожие документы:

 1. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (1)

  Документ
  До збірника ввійшли тези доповідей навчально-методичної конференції, в яких висвітлюються проблеми, досвід та результати впровадження в навчальний процес інноваційних методик навчання.
 2. Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк, 2010

  Документ
  Методичні вказівки призначені для студентів стоматологічного факультету, що займаються на кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії. В методичних вказівках сформульовано актуальність тем, цілі навчання (загальну мету та конкретні цілі).
 3. М.І. Пирогова «затверджено» на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини медичного фак-ту №2 Завідувач кафедри проф. Жебель В. М. 200 р. Методичні рекомендації

  Методичні рекомендації
  Хоча електрокардіографія це додатковий метод обстеження хворого, але він входить до загальних обов’язкових, що проводяться незалежно від наявної патології та під час профілактичних оглядів.
 4. Ііі курс фармацевтичного факультету, спеціальність (1)

  Документ
  “Настої та відвари як водні витяжки з лікарської рослинної сировини або розчини спеціально приготовлених екстрактів. Визначення, характеристика, класифікація.
 5. 1. Мова та професія. Функції та значення української мови в нашому суспільстві, її державотворча роль

  Навчально-методичний посібник
  Кожна мова – це феномен, у якому генетично записані історія і культура народу. Саме мова забезпечує людині співжиття в суспільстві, зумовлює формування її духовної сутності.

Другие похожие документы..