Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Бюллетень'
Бюллетень "Новости Информационной Безопасности" зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и сре...полностью>>
'Закон'
Вслед за главой правительства России проблемами мелиоративных земель в стране заинтересовались и законодатели. 4 октября в Москве состоялось заседани...полностью>>
'Документ'
10. Про проведення заходів громадського контролю за додержанням ректоратом законодавства з охорони праці у зв’язку із закінченням підготовки універси...полностью>>
'Документ'
Програма комплексної практики розглянута та схвалена на засіданні кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Вінницького торговельно-економічного...полностью>>

Решение №10/2 от «18»

Главная > Решение
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РУБЕЖАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

(десятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е № 10/2

от « 18 » октября 2006 года.

г. Рубежное

Об утверждении городской Программы «Образование Рубежного на 2006-2010 годы» .

Рассмотрев информацию заместителя городского головы Челомбитько Т.А. о необходимости утверждения городской Программы «Образование Рубежного на 2006-2010 годы», на основании рекомендаций постоянных комиссий городского совета от «11» октября 2006 года, руководствуясь ст.26 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", городской совет

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить городскую Программу «Образование Рубежного на 2006-2010 годы» (см. Приложение)

Секретарь городского совета Ю.Н. Арцев

Додаток

До рішення міської ради № 10/2

від 18 жовтня 2006 року.

МіськаПрограма

Освіта Рубіжного на 2006-2010 р.р.”

І Загальна частина

Програма „Освіта Рубіжного на 2006-2010 р.р” визначає перспективи розвитку освітньої галузі міста. В основу Програми покладено державну стратегію та основні напрямки розвитку освіти у ХХІ ст., викладені в Національній доктрині.

Міська програма розроблена відповідно до Конституції України, державних нормативних документів про освіту, а саме: Законів України „Про освіту”, „Про мови”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад. Програма складається з комплексу теоретично-методичних, матеріально-технічних, управлінських розробок, у ній визначено шляхи їх реалізації та джерела фінансування.

Характерними ознаками Програми „Освіта Рубіжного на 2006-2010 р.р.” виступають ідеї розвитку освіти міста на засадах системи національного та патріотичного виховання, багатого духовного потенціалу міста. Водночас, визначаючи стратегію і тактику освіти міста, програма максимально враховує потреби населення у наданні сучасних освітніх послуг, розвиток інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.

ІІ Мета і основні завдання Програми

Мета Програми полягає у спрямуванні навчально-виховного процесу на всебічний розвиток особистості, задоволення її потреб, виховання свідомого громадянина, патріота, забезпечення запитів суспільства.

Провідними принципами реалізації Програми „Освіта Рубіжного на 2006-2010 р.р.” є:

 • Єдність загальнодержавного та регіонального компонентів освіти (передбачає розвиток освіти міста за рахунок використання культуротворчого, наукового потенціалу міста, регіону, області).

 • Гуманістичний характер освіти (визначає пріоритети духовних цінностей людини, її життя та здоров’я).

 • Виховання вільної особистості з почуттям національної ідентичності, активної у виборі власної життєвої позиції, свідомої причетності до духовних скарбів українського народу.

 • Соціальна стабільність (забезпечення права кожного рубіжанина віком до 18 років на отримання якісної обов’язкової середньої освіти відповідно до власних потенційних здібностей та інтересів).

 • Адаптивність системи освіти (збереження мережі закладів середньої освіти, що відповідають різним рівням, вимогам підготовки учнів; визнання права на соціальні запити (індивідуальне навчання, навчання для обдарованих учнів, дітей з вадами розвитку тощо).

 • Соціальна доступність освіти.

 • Взаємозв’язок національного та полікультурного в освіті.

 • Виховання навичок здорового способу життя.

 • Удосконалення механізму управління та фінансування.

 • Соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу.

Пріоритети реалізації Програми

 • Посилення культуротворчої функції школи, залучення школярів до культури.

 • Збереження морального, фізичного та психічного здоров'я дітей.

 • Створення умов для подальшого переходу закладів освіти на державну мову навчання, згідно зі ст. 10 Закону України «Про мови» та Конституцією України.

 • Забезпечення педагогічних умов соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

 • Розвиток професіоналізму вчителя.

 • Створення сучасних моделей навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх закладах.

Найважливіша ознака розвитку освіти - перехід на 12-річний термін здобуття повної загальної середньої освіти ( 1 етап - 2001 р.; 2- 2005 р ; 3- 2010 р)

Актуальні напрямки роботи по реалізації програми

1. Здійснення профільного навчання учнів старшої школи.

2. Інформатизація та комп’ютеризація навчально-виховного процесу.

3. Оцінювання здібностей дітей, учнів за допомогою об’єктивних методів та індивідуалізації програм їх навчання.

4. Індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді.

5. Створення умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

6. Забезпечення варіативності здобуття якісної базової, повної загальної середньої освіти відповідно до здібностей та індивідуальних можливостей громадян з обмеженими можливостями.

7. Посилення уваги до мовної культури учнів (досконале володіння державною та іноземними мовами ).

8. Активізація виховної роботи з дітьми в позашкільних закладах.

9. Запровадження дійової системи державно-громадського управління навчальними закладами (залучення до управління батьківських комітетів, громадський організацій).

Розділ І

Здоров’я дитини

Мета: навчити школярів відповідально ставитися до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищих індивідуальних та суспільних цінностей.

Реалізація питання здоров’я висвітлена в комплексних заходах „Профілактика ВІЧ- інфекції, допомога лікування ВІЧ-інфікованих та хворих на СНІД у м. Рубіжному на 2004-2008 р.р.”, міська Комплексна програма профілактики травматизму невиробничого характеру, Програма „Фізичне виховання - здоров’я нації”.

Пріоритетним залишається проведення оздоровчих заходів.

Основні заходи:

 • Об’єднати зусилля педагогічних колективів, медичних працівників, батьків для реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я, що дасть змогу зробити процес формування здорового способу життя неперервним.

 • Створити систему профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму, навчити дітей правилам, нормам безпечної поведінки, виживання в умовах навколишнього природного середовища, цивілізованого суспільства.

 • Забезпечити навчальні заклади спортивним інвентарем і обладнанням відповідно до Типового переліку.

 • Забезпечити подальше впровадження фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів „Козацький гарт”.

 • Забезпечити гарячим харчуванням учнів початкової школи, учнів основної і старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів.

Розділ ІІ

дошкільна освіта

Дошкільна освіта – це наявність розгалуженої мережі дошкільних навчальних закладів, доступних для кожної дитини, що є самодостатнім стимулом і державним освітньо-виховним орієнтиром.

Мета: створити умови для всебічного розвитку дітей в дошкільних навчальних закладах різних типів з урахуванням психічного і фізичного стану малюків. Запроваджувати Базовий компонент дошкільної освіти як державний стандарт, нові програми виховання, навчання і розвитку дітей раннього і дошкільного віку, новітні педагогічні технології, модернізація форм і методів управління дошкільними навчальними закладами з урахуванням Закону України „Про дошкільну освіту” та Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті.

Основні заходи :

- Відкрити з 01.09.2009 року на базі ДНЗ №9 групу для дітей з затримкою психічного розвитку.

- Створити на базі ДНЗ№2 реабілітаційний центр здоров’я дітей дошкільного віку з 01.09.2008р.

- Відкрити на базі ДНЗ№6,7 групи короткотривалого перебування з 2007 року.

- Відкрити у ДНЗ №4,5,6,7 комп’ютерні кабінети з 2009 року.

- Відкрити на базі ДНЗ№5,6 „клуби для батьків” у мікрорайонах.

- Відкрити у ДНЗ № 5,6 групи з навчання дітей іноземній мові.

- Забезпечити роботу навчально-виховного комплексу „Загальноосвітній заклад – дошкільний заклад І-ІІ ступенів №5” на базі НСШ№5.

- Зміцнити матеріально-технічну базу ДНЗ шляхом:

 • забезпечення ДНЗ іграшками, ігровим обладнанням, спортінвентарем (протягом 2006-2010 р.р.).

 • забезпечення ДНЗ м’яким інвентарем (протягом 2006-2008 р.р.).

 • ремонт приміщень, опалювальної системи ДНЗ (протягом 2006-2010 р.р.).

 • придбання для ДНЗ комп’ютерів для навчання дітей (протягом 2008-2010 р.р.), за рахунок добровільних внесків громадян.

Кадрове забезпечення ДНЗ:

 • введення в штати ДНЗ 5,6 ставок вчителів - вихователів, які мають право викладати іноземну мову (з 01.09.2007р. за рахунок позабюджетних коштів);

 • введення в штати ДНЗ інструкторів з фізичної культури;

 • введення в штати ДНЗ №2,3,6 психологів (з 01.09.2008р.);

 • введення в штати ДНЗ № 5 ставки медичної сестри;

 • введення в штати ДНЗ № 6 ставки логопеда;

 • введення в штати ДНЗ № 8 0,5 ставки методиста;

Розробити авторські програми по зміцненню здоров’я дітей дошкільного віку.

Створити міський банк даних новітніх педагогічних технологій та розвитку дітей дошкільного віку .

Забезпечити проведення:

 • науково-практичних конференцій для працівників ДНЗ у 2007,2009 р.р.;

 • обласного семінару -2008р.;

 • міських семінарів протягом 2006-2010 н.р.;

Забезпечити перепідготовку педпрацівників ДНЗ:

 • проведення курсової перепідготовки завідуючих ДНЗ:

2006р. – ДНЗ№1,9;

2007р. – ДНЗ№2,4;

2008р. – ДНЗ№ 5,6;

2009р. – ДНЗ№7,8;

2010р. – ДНЗ№3.

 • проведення курсової перепідготовки педпрацівників ДНЗ;

 • проведення курсової перепідготовки медичних сестер ДНЗ:

2007р. – ДНЗ№3;

2008р. – ДНЗ№ 5;

2009р. – ДНЗ№2;

2010р. – ДНЗ№4

Розділ ІІІ

Загальна середня освіта.

1.

Прогноз

мережі класів та контингенту учнів загальноосвітніх шкіл

Школа

2006-2007 н.р.

класи/учні

2007-2008 н.р

класи/учні

2008-2009 н.р.

класи/учні

2009-2010 н.р

класи/учні

2010-2011 н.р.

класи/учні

1

НСШ№1

9/174

9/170

9/164

9149

9/136

2

ССШ№2

23/591

23/596

22/560

22/541

20/476

3

СШ№3

15/345

15/356

16/395

16/395

14/349

4

СШ№4

15/327

14/305

15/321

14/297

13/279

5

НСШ№5

8/135

8/130

8/124

9/144

9/142

6

СШ№6

15/374

14/346

13/317

13/310

11/264

7

ССШ№7

28/731

28/737

28/726

29/756

27/701

8

СШ№8

26/630

24/584

23/564

23/562

21/498

9

СШ№9

17/431

17/423

14/336

15/361

14/332

10

ССШ№10

47/1112

46/1117

41/1017

42/1020

39/976

11

Ліцей

14/305

11/252

17/505

18/540

18/540

12

Всього:

217/5155

209/5016

206/5029

210/5075

195/4693

13

Середня наповнюваність

23,7

24

24,4

24,1

24,0

Основні заходи

- Забезпечити своєчасний і в повному обсязі щорічний облік дітей і підлітків шкільного віку. Висвітлювати у ЗМІ результати проведення Всеукраїнського рейду „Урок” та роботу щодо захисту прав дітей на освіту.

- З метою подальшого утвердження відкритої і демократичної системи управління та збереження контингенту учнів щорічно керівникам навчальних закладів звітувати перед батьківськими комітетами, радами та піклувальними радами навчальних закладів про виконану роботу.

2. Чотирирічна початкова школа.

Мета: забезпечити початковій ланці освіти науково-методичний, управлінський, матеріально-технічний супровід переходу до нового змісту та чотирирічного терміну навчання.

Прогноз мережі 1-х класів та контингенту учнів Рубіжанських загальноосвітніх шкіл

Школа

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

НСШ № 1

1/18

1/16

1/14

1/15

1/11

ССШ № 2

2/47

2/47

2/39

2/41

1/24

СШ № 3

1/24

2/50

2/48

1/30

1/30

СШ № 4

1/21

1/26

1/25

1/20

1/27

НСШ № 5

1/13

1/16

1/20

1/20

1/20

СШ № 6

1/30

1/26

1/30

1/27

1/21

ССШ № 7

3/85

3/75

3/75

3/80

2/60

СШ № 8

2/43

2/55

248

2/46

2/44

НСШ № 9

2/59

2/40

1/25

1/25

1/25

ССШ № 10

4/97

4/100

3/75

4/100

4/100

Всього по місту

18/437

19/451

17/399

17/404

15/362

Основні заходиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Решение №10/28 от 14. 12. 06 (пятый созыв десятая сессия) "О состоянии патриотического воспитания жителей Алчевской громады"

  Решение
  Заслушав и обсудив доклад председателя постоянной комиссии городского совета по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта, руководителя депутатской группы «Наш дом – Алчевск» Пруткова Г.
 2. Решение совещания командно-руководящего и командно-летного состава авиапредприятий, подконтрольных Дальневосточному межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, от 18. 08. 2011 года

  Решение
  совещания командно-руководящего и командно-летного состава авиапредприятий, подконтрольных Дальневосточному межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, от 18.
 3. Совета депутатов от 18. 11. 2010 г

  Документ
  В соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
 4. Постановление Конституционного Суда РФ от 18. 05. 2011 n 9-п по делу о проверке конституционности положений пункта 1 части 4 и части 5 статьи 35 Федерального закон

  Закон
  Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
 5. Решение №92 от 18. 02. 2011г г. Краснодон «Об итогах исполнения бюджета города Краснодона за 2010 год»

  Решение
  Исполком Краснодонского городского совета, рассмотрев состояние исполнения бюджета города за 2010 год отмечает , что за отчетный период в сводный бюджет города поступило доходов в объеме 233697,6 тыс.

Другие похожие документы..