Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В 1960 г., в десятую годовщину смерти М. М. Зощенко, он попросил И. Гликмана съездить на кладбище, к могиле писателя и почтить его память. На кладбище...полностью>>
'Закон'
Настоящий Федеральный закон устанавливает общие принципы и начала правового регулирования отношений в сфере образования, государственные гарантии пра...полностью>>
'Документ'
Организационно-методическое обеспечение системы повышения квалификации педагогического коллектива создание банка информации об уровне и содержании кур...полностью>>
'Закон'
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с осуществлением государственной молодежной политики города Москвы, направленной на создание правовых,...полностью>>

"затверджено": Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол від 31 березня 2011 р. Голова Наглядової Ради С. О. Доброскок принципи (кодекс)

Главная > Кодекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

"ЗАТВЕРДЖЕНО":

Рішенням Загальних зборів акціонерів

Протокол від 31 березня 2011 р.

Голова Наглядової Ради

_______________ С.О. Доброскок

ПРИНЦИПИ

(КОДЕКС)

КОРПОРАТИВНОГО

УПРАВЛІННЯ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"СИСТЕМА"

Україна, м. Харків

2011 рік

 1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Під корпоративним управлінням ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИСТЕМА» (наділі – Товариство) розуміє сукупність процесів, які забезпечують управління і контроль за діяльністю Товариства і включають відносини між акціонерами, Наглядовою радою, Правлінням та Ревізійною комісією Товариства в інтересах акціонерів Товариства.

1.2. Товариство розглядає корпоративне управління як засіб підвищення ефективності діяльності Товариства та укріплення репутації Товариства.

1.3. Положення цього Кодексу створювались та розроблялись на основі міжнародної практики принципів добросовісного корпоративного управління, відображених, в Принципах корпоративного управління Організації економічного співробітництва і розвитку та Принципів корпоративного управління, затверджених Державною комісією з цінних паперівта фондового ринку.

1.4. Велику увагу Товариство приділяє захисту прав та інтересів акціонерів, постійному підвищенню кваліфікації персоналу, застосуванню нових технологій, прозорому фінансовому плануванню і звітності.

1.5. Товариство несе відповідальність перед акціонерами та працівниками Товариства, що забезпечують стабільну роботу Товариства та подальший його розвиток, забезпечує створення нових та збереження існуючих робочих місць.

1.6. В цілях успішного ведення бізнесу та досягнення найкращого взаєморозуміння між усіма зацікавленими у діяльності Товариства особами, Товариство бере на себе зобов’язання послідовно дотримуватися у своїй діяльності викладених у цьому Кодексі принципів та докладати усіх зусиль для їх дотримання у своїй повсякденній діяльності.

1.7. Дотримання принципів, закріплених у цьому Кодексі, спрямоване на формування позитивної репутації Товариства серед його акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, і на контроль та зниження ризиків, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, підтримання постійного зростання фінансових показників Товариства, їх фінансової прозорості, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю, урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує роботу Товариства та успішного здійснення його статутної діяльності.

 1. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

2.1. Корпоративне управління ПАТ « СИСТЕМА» - це система відносин між акціонерами Товариства, членами органів управління та контролю Товариства, споживачами, контрагентами та іншими зацікавленими у діяльності Товариства особами, а також органами

державної влади.

2.2. Ці відносини базуються на принципах:

· управління;

· звітності;

· контролю;

· відповідальності.

2.3. Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності, підтримання фінансової стабільності та прибутковості Товариства.

 1. АКЦІОНЕРИ

3.1. Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів Товариства та однакове ставлення до кожного з акціонерів Товариства незалежно від кількості акцій, якими він володіє, від того, чи є акціонер Товариства нерезидентом України, та інших факторів.

3.2. Товариство сприяє реалізації та захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства, зокрема:

· управлінню Товариством через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів;

· отриманню частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, в розмірі, пропорційному належній акціонерові кількості акцій;

· своєчасному отриманню повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск Товариством цінних паперів тощо;

· вільному розпорядженню акціями Товариства;

· праву на реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства;

· праву вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій за справедливою ціною в акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих Загальними зборами акціонерів Товариства рішень, що обмежують їх права.

3.3. Товариство забезпечує однакове ставлення до всіх акціонерів - власників однієї категорії акцій:

· кожна випущена Товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав;

· у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, яке обмежує права акціонерів - власників привілейованих акцій, такі акціонери повинні мати право голосу стосовно цих питань - у разі, якщо акціонер голосував "проти" прийняття такого рішення, він повинен мати право вимагати викупу Товариством належних йому акцій за справедливою ціною;

· на кожну випущену Товариством акцію однієї категорії виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках однієї категорії акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів;

· усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації, пов’язаної з діяльністю Товариства;

3.4. Товариство забезпечує акціонерам - нерезидентам України можливість для реалізації

своїх прав нарівні з іншими акціонерами.

3.5. У разі здійснення додаткового випуску акцій Товариство забезпечує рівне переважне

право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їхній

існуючій частці у статутному капіталі Товариства на день прийняття рішення про додатковий випуск акцій Товариства.

 1. ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ ТА ІНВЕСТОРІВ

4.1. Товариство докладає усіх зусиль задля максимального задоволення потреб акціонерів та інвесторів Товариства та налагодження взаємовідносин між ними й Товариством, задля досягнення стратегічних цілей Товариства.

4.2. Товариство зосереджує свою діяльність на наступних принципах:

· діяти у відповідності до чинного законодавства України та визнаної міжнародної практики добросовісного управління з метою забезпечення максимального захисту акціонерів та інвесторів Товариства від будь-яких впливів, дій та ін., які можуть призвести до обмеження їхніх прав та інтересів;

· враховуючи велику кількість міноритарних акціонерів, Товариство проводить політику найбільшого сприяння участі цих акціонерів в управлінні Товариством та захисті їхніх прав.

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

5.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, до компетенції яких належить вирішення основних питань діяльності Товариства, що закріплені у Статуті

Товариства.

5.2. Загальні збори акціонерів Товариства обирають Наглядову раду, яка представляє інтереси акціонерів у перерві між Загальними зборами акціонерів та вирішує усі основні питання діяльності Товариства, крім тих, що, згідно з чинним законодавством України належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

5.3. Голова Правління та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою Радою Товариства. Правління у своїй діяльності управляє поточною (оперативною) діяльністю Товариства.

5.4. Ревізійна комісія Товариства здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами акціонерів.

5.5. Члени органів управління та контролю повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. Крім кваліфікації та досвіду кандидатів при обранні членів органів управління та контролю, Товариство завжди враховує й такі фактори, як репутація та вік кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, можливу участь кандидата у вирішенні питань, пов'язаних із здійсненням Товариством зовнішньоекономічної діяльності тощо. Критерії підбору кандидатів у члени органів управління та контролю визначаються у закріплених внутрішніх положеннях Товариства.

5.6. З метою забезпечення незалежності Наглядової ради Товариства, до її складу можуть залучатися незалежні члени. Критерії незалежності членів Наглядової ради Товариства закріплені у внутрішніх положеннях Товариства.

5.7. Регламентація основних питань діяльності органів управління та контролю Товариства, а саме: порядок створення, компетенція, порядок прийняття ними рішень відповідно до вимог чинного законодавства України – закріплені у Статуті та внутрішніх положеннях Товариства.

5.8. Товариство, з метою ефективного управління та моніторингу належного виконання всіма органами управління та контролю Товариства своїх функцій, забезпечує раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належну систему підзвітності та контролю.

Товариство створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією, який необхідний для виконання органами управління та контролю Товариства своїх функцій та оперативного прийняття ними відповідних рішень, а також для ефективної взаємодії між ними. Органи управління та контролю Товариства та їхні посадові особи повинні діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства.

5.9. Товариство створює належні внутрішні механізми для добросовісного та сумлінного виконання посадовими особами Товариства своїх обов'язків та запобігання з їх боку діям, що суперечать інтересам Товариства.

 1. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

6.1. З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів управління та контролю Товариства, належного інформування акціонерів та заінтересованих осіб, Товариство може запроваджувати посаду корпоративного секретаря.

6.2. Основними завданнями корпоративного секретаря є:

· забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради та Правління;

· забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про Товариство органам управління та контролю й Акціонерам;

· налагодження документообігу Товариства в цілому;

· забезпечення зворотного зв'язку з акціонерами Товариства, у тому числі роз'яснення акціонерам їхніх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їхніх прав, тощо;

· налагодження зв’язків із заінтересованими особами Товариства (працівники, кредитори, споживачі Товариства, територіальна громада, на території якої розташована Товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування);

· надання органам управління та контролю Товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до міжнародних стандартів корпоративного управління та чинного законодавства України.

6.3. З метою встановлення у Товаристві прозорого документообігу та чіткого дотримання порядку організації діяльності органів управління Товариства, до повноважень корпоративного секретаря можуть бути віднесені функції секретаря Загальних зборів акціонерів Наглядової ради та Правління Товариства.

7. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Однією з важливих цілей Товариства є: підтримання промислової безпеки, охорона праці та збереження навколишнього середовища, що відповідає сучасному рівню розвитку науки, техніки та суспільства в цілому.

7.2. Під час реалізації вищенаведених цілей у сфері охорони праці та збереження навколишнього середовища Товариство планує постійно вдосконалювати засоби праці та впроваджувати безпечні технології та обладнання;

· приймати та реалізовувати управлінсько-виробничі рішення з обов’язковим врахуванням екологічного аспекту майбутньої діяльності та послуг, що будуть надаватися;

· вимагати від підрядників, які ведуть роботи на користь Товариства, використання прийнятих Товариством стандартів та норм у сфері підтримки промислової безпеки, екологічної безпеки, охорони праці та здоров’яі;

· періодично інформувати всі зацікавлені сторони про діяльність Товариства у сфері підтримки промислової безпеки, охорони навколишнього середовища;

· вимагати від усього персоналу Товариства діяти у відповідності до чинних правил та норм техніки безпеки, охорони праці, підтримки промислової безпеки та збереження

навколишнього середовища.

7.3. Товариство здійснює політику оплати та мотивації праці у відносинах з працівниками її на наступних принципах:

· єдина політика оплати та мотивації праці Товариства;

· створення робочої обстановки, що заснована на відкритості, взаємоповазі та сприянні

розкриттю здібностей кожного працівника зокрема, та колективу в цілому;

· встановлення мінімального гарантованого рівня оплати праці в Товаристві для всіх професійно кваліфікованих груп працівників на рівні, що перевищує законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати, з розрахунку задоволення основних життєво необхідних потреб;

· прозорість, об’єктивність та конкурентність системи оплати та мотивації праці працівників Товариства;

· використання гнучких систем преміювання з метою найбільшого врахування індивідуального трудового вкладу працівника в роботу Товариства в цілому;

· соціальний захист працівників Товариства;

· надання працівникам можливості навчання та підвищення кваліфікації.

 1. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

8.1. Товариство визнає, що наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про Товариство є важливою умовою для здійснення акціонерами та потенційними інвесторами об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану Товариства та для прийняття ними виважених рішень щодо придбання, відчуження цінних паперів або здійснення інвестицій у Товариство, а також голосування на Загальних зборах акціонерів.

8.2. Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються її діяльності, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення.

8.3. У Товаристві існує система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається Товариством, в межах якої:

- Правління несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та нефінансової інформації;

- Ревізійна комісія забезпечує здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

- Наглядова рада забезпечує належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається Товариством, та функціонуванням незалежного та якісного зовнішнього аудиту.

8.4. Товариство використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, в тому числі через мережу Інтернет. На власній веб-сторінці у мережі Інтернет Товариство розміщує, зокрема, річні та квартальні звіти, аудиторські висновки, особливу інформацію, інформацію про випуск цінних паперів, інформацію, що стосується Загальних зборів акціонерів (включаючи повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, протоколи зборів тощо).

 1. ВІДНОСИНИ З КОНТРАГЕНТАМИ

9.1. Відносини з контрагентами ґрунтуються на принципах:

· рівності;

· взаємовигоди;

· регламентованості;

· конкурентності у виборі;

· компетентності.

9.2. Будь-які відносини з контрагентами, включаючи їхній вибір Товариства будуються на

принципах паритетності та конкурентності, тому будь-які втручання (прохання, тиск чи інші дії) акціонерів, інших зацікавлених осіб чи представників влади, щодо вибору того чи іншого контрагента чи укладення угоди з ним на умовах, що суперечать інтересам Товариства, не допускаються.

9.3. Укладання важливих угод з контрагентами Товариства здійснюється на тендерній основі.

9.4. Посадові особи зобов`язані розкривати можливу зацікавленість в угодах, у відповідності до політики Товариства щодо конфлікту інтересів.

10. АУДИТ

10.1. Товариство докладає максимальних зусиль, з метою захисту прав та законних інтересів

акціонерів та інвесторів, забезпечуючи комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

10.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми

внутрішнього контролю.

10.3. Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку бухгалтерської звітності, обліку та іншої інформації стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства. З метою забезпечення належної якості та об'єктивності аудиторська перевірка проводиться згідно з міжнародними стандартами аудиту, та з врахуванням вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10.4. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, є незалежними від впливу членів органів управління Товариства, власників великих пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути зацікавленими у результатах контролю. Крім того, Товариство забезпечує проведення фінансово-господарського контролю за її діяльністю особами, позбавленими упередженості та суб'єктивного ставлення. Також гарантією якісного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства є професійна компетентність осіб, які його здійснюють.

 1. ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ

11.1. Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім належать працівники, кредитори, споживачі Товариства, територіальна громада, на території якої розташована Товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.

11.2. Здійснюючи свою діяльність, Товариство не порушує права заінтересованих осіб, які зазначені чинним законодавством України (цивільним, господарським, трудовим, про охорону навколишнього середовища тощо).

11.3. Крім того, Товариство враховує інтереси заінтересованих осіб при прийнятті рішень або здійсненні дій, що можуть тим чи іншим чином вплинути на заінтересованих осіб.

До таких випадків належать, зокрема, реалізація Товариством соціальних та екологічних програм; створення робочих місць; зміна розміру Статутного капіталу Товариства; придбання Товариством власних акцій; реорганізація та ліквідація Товариства.

11.4. Товариство забезпечує заінтересованим особам доступ до інформації про Товариство, необхідної для ефективної співпраці.

12. ЕТИКА ПОВЕДІНКИ

12.1. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства. Цей обов'язок передбачає, що посадові особи Товариства під час виконання своїх функцій, визначених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, повинні виявляти турботу та обачність, що, як правило, очікуються від людини, яка приймає виважені рішення в аналогічній ситуації. Посадові особи Товариства повинні використовувати свої повноваження та можливості, пов'язані з посадами, які вони займають, виключно в інтересах Товариства.

12.2. Посадові особи Товариства не повинні здійснювати дії, які суперечать чи не відповідають інтересам Товариства. Зокрема, посадові особи не мають права отримувати будь-яку винагороду (прямо чи опосередковано) за здійснення ними впливу на ухвалення рішень органами управління та контролю Товариства, використовувати у власних інтересах чи інтересах третіх осіб майно Товариства, розкривати інформацію з обмеженим доступом тощо.

12.3. Здійснюючи свої функції, посадові особи Товариства зобов'язані діяти тільки в межах наданих їм повноважень та, представляючи Товариство перед третіми особами, поводитися так, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариства в цілому.

12.4. Посадові особи Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства.

12.5. Під час виконання обов’язків посадові особи Товариства не повинні засновувати або братии участь у підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з

Товариством.

12.6 Посадові особи Товариства повинні відшкодовувати збитки, завдані Товариству внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов'язку діяти добросовісно в інтересах Товариства. Відповідні положення про відповідальність посадових осіб передбачаються цивільно-правовими або трудовими договорами, що укладаються між Товариством та посадовими особами.

12.7. Регламентація основних питань діяльності посадових осіб Товариства, а саме: їхня компетенція, етика поведінки, конфлікт інтересів, порядок прийняття ними рішень відповідно до вимог чинного законодавства України, закріплена у внутрішніх положеннях Товариства.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Цей Кодекс приймається Загальними зборами акціонерів ПАТ “СИСТЕМА” та вступає в дію з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

13.2. Товариство буде вдосконалювати цей Кодекс, вносячи в нього зміни та доповнення, пов’язані з формуванням міжнародною та національною корпоративною практикою стандартів корпоративної поведінки, з урахуванням галузевої специфіки Товариства, керуючись інтересами акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства.

13.3. Зміни та доповнення до цього Кодексу приймаються Загальними зборами акціонерів ПАТ «СИСТЕМА».Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зміст (79)

  Документ
  Річна інформаціяЗміна до Річної інформаціїВступРозділ I. Резюме річної інформаціїРозділ IІ. Фактори ризикуРозділ IІІ. Основні відомості про емітентаРозділ IV.
 2. Публічне акціонерне товариство (2)

  Документ
  Він оголосив, що згідно з рішенням Наглядової ради та Правління відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» сьогодні проводяться загальні річні звітні збори акціонерів ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин».
 3. Загальна інформація про діяльність банку (6)

  Документ
  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», яке, відповідно до п.1.3. Статуту є правонаступником прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «Комерційний Банк «Глобус» (надалі – Банк), створене 22 січня 2007
 4. Публічне акціонерне товариство «Банк Національний кредит» повідомляє, що на річних Загальних зборах акціонерів, що відбулися 28. 04. 2011 року за адресою: м

  Документ
  про прийняті річними Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» рішення, про підсумки голосування, про збільшення статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Банк Національний
 5. Загальна інформація про діяльність Банку (1)

  Документ
  У 1993 році створено та зареєстровано акціонерне товариство закритого типу — Акціонерний Комерційний Банк «Хаджибейбанк», правонаступником якого є АБ «Укргазбанк».

Другие похожие документы..