Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Робоча сила як об'єкт купівлі-продажу. Сутність попиту і пропозиції на робочу силу....полностью>>
'Документ'
Малиновская Наталья Игоревна. Окончила филологический факультет Красноярского государственного педагогического института. Кандидат педагогических нау...полностью>>
'Документ'
НДФЛ. Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в натуральной форме, при получении доходов в виде материальной выг...полностью>>
'Диплом'
Посібник містить цікаві матеріали про книги, їх значення, використання, збереження. Збірка віршів, пісень, оповідань, висловів видатних людей минулог...полностью>>

Програма, методичні вказівки І контрольні завдання з дисципліні " Безпека життєдіяльності" для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання Всі цитати, цифровий, фактичний

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

15

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТА УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

До друку і в світ дозволяю

Проректор з навчальної

та методичної роботи

В.В. Семенець

“------“------------------------------2011 р.

ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНІ “ Безпека життєдіяльності”

для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання

Всі цитати, цифровий, фактичний

матеріал та бібліографічні відомості

перевірені

Зауваження рецензії враховані

Упорядники: Б.В. Дзюндзюк

В. А. Айвазов Затверджено кафедрою

Н.Л. Березуцька охорони праці

Т.Є. Стиценко

Протокол № від

р.

Відповідальний за випуск Б.В. Дзюндзюк

Харків 2011

ЗМІСТ

 1. Загальні положення……………….……………………………… .5

 2. Мета та задачі дисципліни. ………………………………….…….5

 3. Робоча програма дисципліни ……………………….…………...6

 4. Методичні вказівки студентам…………………………………….7

 5. Індивідуальні контрольні завдання ……………….……………10

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У сучасному світі потенційно небезпечними є усі процеси створення і перетворення матеріальних ресурсів, використання енергії, переробки інформації. Також на життя людини з "завидною регулярністю" негативно впливають природні катаклізми. Характерною рисою сьогоднішнього дня є як збільшення числа нещасних випадків і катастроф, так і зростання їх негативних наслідків.

На початку третього тисячоліття абсолютно несподіваним для людства стало різке збільшення ролі терористичних актів, про що переконливо підтвердили трагічні події 11 вересня 2001 р. в США.

Сучасний стан безпеки життєдіяльності (БЖД) людини в Україні не можна охарактеризувати як задовільний .за даними Державного комітету статистики в країні щорічно помирає сотні тисяч людей в працездатному віці, рівень смертності в Україні найбільший в Європі, а середня тривалість життя скорочується і не перевищує 70 років у чоловіків і 75 у жінок;

 • за даними Міністерства охорони здоров'я до 75% молоді у віці 18 років мають різні патології.

 • Не можна не звертати уваги і той факт, що кожен регіон України характеризується своїм "набором" небезпек, обумовлених географічним положенням, розподілом і профілем продуктивних сил. За даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій і справ захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи близько 80% населення України проживає в потенційно небезпечних зонах, а саме:

 • у народному господарстві країни функціонує більше 1500 хімічно небезпечних об'єктів (найбільш небезпечні Одеський припортовий завод, Первомайский химкомбинат та ін.), в зоні розміщення яких проживає більше 22 млн. чоловік, і по Україні проходить близько 830 км аммиакопроводів;

 • у України понад 1200 вибухо пожежонебезпечних об'єктів, на яких є понад 13,6 млн.тонн вибухо пожежонебезпечних речовин, експлуатується близько 6 тыс.км нафтопроводів і 16,7 тыс.км газопроводів;

 • у країні 5 АЕС (діючі Запорізька, Рівеньска, Хмельницька, Південно-українська і закрита Чорнобильська) - небезпеку "мирного атома" продемонструвала Чорнобильська катастрофа 1986 р.;

 • сейсмічна небезпека існує в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській областях і в Республіці Крим ;

 • у південній частині України (акваторії Азовського моря в районі Керченського півострова в Чорного моря в районі Севастополя) локалізований грязьовий вулканізм і виверження грязьових вулканів завдає матеріального збитку і збиток довкіллю (виділення пари ртуті);

 • у Карпатах, Криму, на правому березі Дніпра можливі обвали, осипи, сіли, об'єм винесення яких може складати 10-100 тис. м3;

 • практично на всій території країни можуть бути сильні дощі, град, морози і снігопади, вітер, смерчі, природні пожежі, повені.

Відсутність централізованого державного фінансування заходів щодо БЖД, певна економічна нестабільність, пошук політичних альтернатив не дозволяють підтримувати на необхідному рівні безпеку громадян країни. Законодавчі документи створили, в основному, правове поле для захисту життя і здоров'я людини в усіх сферах його діяльності, але механізми реалізації багатьох законів відсутні або не функціонують в належній мірі.

Зростання числа потерпілих і тяжкості їх ушкоджень вимагає вивчення питань БЖД на різних етапах навчання, в першу чергу - у вищих учбових закладах.

БЖД - це область науково-практичної діяльності, спрямована на вивчення закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу на людину, основ захисту її здоров'я і життя, середовища проживання, на розробку і реалізацію засобів і заходів щодо створення і підтримки здорових і безпечних умов життя і діяльності.

Нормативна учбова дисципліна "Безпека життєдіяльності" - це інтегрована дисципліна гуманітарно-технічного напряму, що формує понятійний, теоретичний і методологічний апарати, необхідні для вивчення надалі питань охорони праці, захисту довкілля, цивільного захисту, тощо. Програма, методичні вказівки і контрольні завдання розроблені на основі "Типової навчальної програми нормативної дисципліни «безпека життєдіяльності» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», яка затверджена Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 23 лютого 2011 р.

При вивченні дисципліни БЖД необхідно виділити систему "Людина - Машина - Середовище" ("Ч-М-С") і далі вирішувати три основні задачі:

 1. виконати индентификацию і квантифікацію небезпек і відповідних чинників небезпек;

 2. вибирати принципи, методи і засоби захисту від небезпек;

 3. розробити заходи щодо пом'якшення і ліквідації наслідків дії небезпек на людину і довкілля в умовах побуту, виробництва і в НС.

Матеріал дисципліни заснований на фундаментальних і спеціальних дисциплінах (математика, фізика, електротехніка та ін.).

Об'єм дисципліни - 45 годин, з яких лекцій - 4 години, лабораторних робіт - 4 години, самостійна робота - 37 годин. Можливі зміни в розподілі часу по видах занять. Самостійне вивчення матеріалу рекомендується проводити з урахуванням цих вказівок. Також необхідно виконати контрольне завдання.

Після вивчення дисципліни БЖД студенти здають залік.

2 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

2.2. Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності» майбутні бакалаври (молодші спеціалісти) повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу ОГ в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій.

В результаті вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» бакалаври (молодші спеціалісти) у відповідних напрямах підготовки повинні мати такі головні загальнокультурні та професійні компетенції.

Загальнокультурні компетенції охоплюють:

 • культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності;

 • знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання;

 • вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;

 • здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень.

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:

виробничо-технологічна діяльність:

 • здатність орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту людини і природного середовища від небезпек;

 • вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;

організаційно-управлінська діяльність:

 • здатність орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області забезпечення безпеки;

 • знання організаційно-правових заходів забезпечення безпечної життєдіяльності та вміння обґрунтувати та забезпечити виконання у повному обсязі заходів з колективної та особистої безпеки;

 • вміння забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

проектно-конструкторська діяльність:

 • вміння ідентифікувати небезпечні чинники природного та техногенного середовищ і віднайти шляхи відвернення їхньої ураженої дії використовуючи імовірнісні структурно-логічні моделі;

 • вміння оцінити безпеку технологічних процесів і обладнання та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;

 • вміння обґрунтувати нормативно-організаційні заходи забезпечення безпечної експлуатації технологічного обладнання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій;

контрольно-консультативна діяльність:

 • оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями і показниками та надавати консультації працівникам організації (підрозділу)щодо підвищення його рівня;

 • здатність аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії вражаючих факторів;

3 РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

3.1 Лекційні заняття і розділи дисципліни, пропоновані для самостійного вивчення

Тема 1. Безпека життєдіяльності, як наукова дисципліна.

Історія виникнення напрямку - безпека життєдіяльності й етапи його розвитку.

Методологічні основи безпеки життєдіяльності. Основні поняття безпеки життєдіяльності, мета й завдання БЖД. Аксіоми БЖД, основні терміни й визначення. Культура безпеки як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства. Сучасний стан безпеки життєдіяльності

Тема 2. Людина в системі «Людина-машина-середовище»

Потреби людини й проблема безпеки. Система “Людина-машина-середовище”.  Поняття небезпеки й безпеки. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки у системі Л-М-С. Необхідні умови безпеки людини в системі "Людина-машина-середовище”. Сумісність людини з іншими елементами системи "Ч-М-С".

Тема 3. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС.

Таксономія небезпек. Аналіз екзогенних й ендогенних складових ризику. Концепція припустимого ризику. Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. Методичні підходи до визначення ризику. Статистичний метод. Метод аналогій. Експертні методи оцінювання ризиків. Розробка ризик-стратегії з метою зниження вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків. Вибір методів (відмова від ризиків, зниження, передача і ухвалення) та інструментів управління виявленим ризиком. Фізіологічні фактори забезпечення безпеки людини. Психологічні й соціальні основи безпеки людини. Індивідуальний ризик. Соціальний ризик. Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження. Види тероризму, його первинні, вторинні вражаючі фактори.

Тема 4 Техногенні небезпеки та їх наслідки

Класифікація, номенклатура і одиниці виміру. вражаючих факторів фізичної та хімічної дії джерел техногенних небезпек. Фактори радіаційної небезпеки. Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних аварій за характером дії і масштабами. Фактори радіаційного впливу на людину. Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму. Ознаки радіаційного ураження. Гостре опромінення. Хронічне опромінення. Нормування радіаційної безпеки. Рівні втручання у разі радіаційної аварії. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів атомної енергетики. Чорнобильська катастрофа: події, факти, цифри. Категорії зон радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС. Режими захисту населення Захист приміщень від проникнення радіоактивних речовин. Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини. Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини. Пожежна безпека. Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння. Етапи розвитку пожежі. Зони горіння, теплового впливу, задимлення, токсичності. Небезпечні для людини фактори пожежі. Вибух. Фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього середовища. Класифікація об’єктів за їхньою пожежовибухонебезпекою. Показники пожежо вибухонебезпеки речовин і матеріалів. Законодавча база в галузі пожежної безпеки. Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій, Відповідальність за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки. Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього масштабу. Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. Вимоги до транспортування небезпечних речовин. Маркування небезпечних вантажів з небезпечними речовинами.

Тема 5. Природні небезпеки, характер і дія їх на людей, тварин, рослини

Біологічні фактори небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Характеристика небезпечних патогенних мікроорганізмів: найпростіші, гриби, віруси, рикетсії, бактерії. Пандемії, епідемії, масові отруєння людей. Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб (холера, сибірка, чума та ін.). Інфекційні захворювання тварин і рослин. Антропогенний вплив на довкілля та його наслідки. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ: землетрус, карст, осідання ґрунтів над гірничими виробками, зсув, обвал, ерозія ґрунту. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки та навколишнє середовище. Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна криза, екологічна криза, ресурсна криза, мирне співіснування, припинення гонки озброєння та відвернення ядерної війни, охорона навколишнього природного середовища, паливно-енергетична, сировинна, продовольча, демографічна, інформаційна, ліквідація небезпечних хвороб. Пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, торф’яна пожежа). Вражаючи фактори природних пожеж, характер їхніх проявів та наслідки. Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, впливом на організм людини. Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини. Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.

Тема 6 Забезпечення безпеки людини

Правове забезпечення безпеки життєдіяльності. Правові норми які забезпечують захист людини в НС; Сутність і особливості оперативного управління за умов виникнення НС. Міські, заміські, запасні та пересувні пункти управління в НС. Спеціально уповноважений керівник та штаб з ліквідації НС. Сили і засоби постійної готовності. Загальна характеристика рятувальних робіт. Головні положення про навчання персоналу підприємств, установ і організацій діям та способам захисту в разі виникнення НС та аварій. Система інструктажів. Програми підготовки населення до дій у НС. Спеціальні об’єктові навчання і тренування. Функціональне навчання керівних працівників і фахівців, які організують та здійснюють заходи у сфері цивільного захисту. Розслідування та облік побутових нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Підвищення технологічної безпеки виробничих процесів та експлуатаційної надійності об’єктів, підготовка об’єктів економіки і систем життєзабезпечення до роботи в умовах НС. Компенсаційні та регламентні норми: пільги, резервування джерел постачання, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, страхування, спеціальні виплати, норми цивільної, адміністративної відповідальності та процедури їхнього застосування. Порядок інформації людей про ймовірність виникнення НС; Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних заходів. Технічні засоби і способи проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції території, техніки, транспорту, будівель, приміщень, одягу, взуття і засобів захисту, продовольства, води, продовольчої сировини і фуражу. Дезактивуючи, дегазуючи та дезінфікуючи розчини.

Розподіл часу на лекційні заняття (Лк), лабораторні роботи (Лр) і самостійне вивчення (См) приведений в таблиці 3.1.

Розподіл часу на лекційні заняття (Лк), лабораторні роботи (Лр) і самостійне вивчення (См) приведений в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Розподіл часу на вивчення дисципліни

Номер теми

Найменування теми

Об’ем, ч.

Лк.

Лр.

См.

1

Безпека життєдіяльності, як наукова дисципліна.

1

-

3

2

Людина в системі «Людина-машина-середовище»

1

-

10

3

Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС.

-

2

16

4

Техногенні небезпеки та їх наслідки

-

2

10

5

Природні небезпеки, характер і дія їх на людей, тварин, рослини

-

-

6

6

Забезпечення безпеки людини

Усього:

2

4

45

3.2 Лабораторні роботи

Основне завдання лабораторних робіт – дослідження системі «ЛМС» з позицій безпеки людини.

Перелік лабораторних робіт:

1. Дослідження умов праці та відпочинку працівників (л.р. «Роботяга»)

2. Дослідження питань екологічного аудита і моніторингу навколишнього середовища з метою оптимізації екологічної й економічної ситуації в регіоні, з обліком природоохоронних і економічних вимог.(л. р. "Олігарх").

3.3 Рекомендована література

Основна література

3.3.1 Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций для студентов всех спеціальностей [Текст]: /Под общ. редакцией Б.В. Дзюндзюк; Харьков- ООО «Компания СМИТ», 2006.-190 с.

3.3.2 Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник [Текст]: / В.В Березуцький [та ін]./ За ред.. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с.

3.3.3 Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник [Текст]: /Касьянов [та ін];. – Луганськ: ВД СНУ ім. В. Даля, 2006. – 284 с.

3.3.4 Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: [Текст]: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008, - 158 с.

3.3.5 Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: [Текст]: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІI-IV рівнів акредитації. – Київ: Кондор, 2003. – 424с.

3.3.6 Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: [Текст]: Навч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко - К.: , 2004. – 328с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах"

  Конспект
  Інформаційні системи та технології у фінансових установах: Конспект лекцій / Укладачі: О.О. Захаркін, М.Ю. Абрамчук, М.А. Деркач - Суми: Вид-во СумДУ, 2007.
 2. Конспект лекцій з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальностей 050201 «Менеджмент організацій»

  Конспект
  Поняття про методологію та метод наукового дослідження. Типологія методів наукового дослідження. Системний підхід у наукових дослідженнях. Вибір методів дослідження.
 3. Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком" для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг"

  Конспект
  Необхідність цілеспрямованої взаємодії окремих суб'єктів господарської діяльності один із одним і зовнішнім середовищем потребує орієнтувати маркетингову, а через неї інноваційну, інвестиційну і виробничо-збутову діяльність суб'єктів
 4. Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин кафедра міжнародної інформації вступ до спеціальності “міжнародна інформація” конспект лекцій студента І курсу

  Конспект
  Інформація – (від латинського слова informatio – роз’яснення, виклад) – одна з трьох основних (поряд з матерією та енергією) субстанцій, що утворюють природний світ, у якому живе людина.
 5. Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів Організація роботи з глобальною мережею Інтернет Інформаційно-інструктивні матеріали для фахівців центрів професійної реабілітації інвалідів

  Документ
  Рекомендовано науково-методичною радою Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів Міністерства праці та соціальної політики України (протокол № 4 від 10 липня 2008 р.

Другие похожие документы..