Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Повідомленняпро повторне оприлюднення (після врахування пропозицій та зауважень) проекту наказу Міністерства охорони здоров’я " Про затвердження...полностью>>
'Документ'
В условиях становления и развития в России цивилизованной рыночной экономики важнейшее значение приобретает проблема разработки системы механизмов ус...полностью>>
'Документ'
Цена контракта должна включать в себя стоимость товара с учетом НДС, все затраты и обязательные платежи с учетом расходов на перевозку, страхование, ...полностью>>
'Документ'
Состояние, поведение и деятельность персонала в условиях кризиса. Факторы, определяющие изменение поведения персонала. Конструктивные и деструктивные ...полностью>>

Робоча навчальна програма спецкурсу для студентів юридичного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст права", спеціальності 06. 01. 00 "Правознавство" Київ 2009

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський національний університет імені

Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра криміналістики

Укладач: к.ю.н., доц. Лисенко А.М.

Тактика проведення окремих слідчих дій

Змістовний модуль №2 “Особливості організації та проведення огляду місця події при розслідуванні окремих видів злочинів”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

спецкурсу для студентів юридичного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст права”, спеціальності 6.06.01.00 “Правознавство”

Київ – 2009

Робоча навчальна програма спецкурсу “Тактика проведення окремих слідчих дій” змістовний модуль №2 “Особливості організації та проведення огляду місця події при розслідуванні окремих видів злочинів” для студентів юридичного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст права”, денної форми навчання спеціальності 6.06.01.00 “Правознавство”.

Укладач:

к.ю.н., доцент Лисенко А.М.

Рецензент:

______________к.ю.н. П.Д. Біленчук

Затверджено:

на засіданні кафедри криміналістики

Протокол № від “____”___________2009 р.

Завідувач кафедри __________д.ю.н. І.І. Котюк

Погоджено:

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

_____”______________2009 р.

Голова НМК_________д.ю.н. Г.І. Балюк

Рекомендовано до друку:

рішенням Вченої ради юридичного факультету

_____”______________2009 р.

Декан юридичного факультету д.ю.н. С.І. Гриценко

© Авторські права захищені

І. ПЕРЕДМОВА

Робоча навчальна програма спецкурсу “Тактика проведення окремих слідчих дій” змістовний модуль №2 “Особливості організації та проведення огляду місця події при розслідуванні окремих видів злочинів” є спеціальною частиною курсу “Криміналістика” освітньо-професійної програми підготовки студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліст, магістр права.

Змістом навчального спецкурсу є науково-обгрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал, який відповідає вимогам Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №65 від 20.01.1998р. із змінами та доповненнями.

На поглиблене вивчення змістовного модуля №2 “Особливості організації та проведення огляду місця події при розслідуванні окремих видів злочинів”, який викладається спеціалістам права в першому семестрі, робочою навчальною програмою відводиться 18 годин, з них лекцій – 2 години, практичних занять – 16 годин. Форма підсумкового контролю – іспит.

Основною метою та завданням навчального спецкурсу “Тактика проведення окремих слідчих дій” змістовний модуль №2 “Особливості організації та проведення огляду місця події при розслідуванні окремих видів злочинів” є поглиблене вивчення огляду місця події при розслідування окремих видів злочинів як першочергової і невідкладної слідчої дії, вивчення можливостей використання технічних засобів виявлення, фіксації, вилучення та попереднього слідчого дослідження матеріальних об’єктів, які можуть бути речовими доказами, особливостей огляду трупа, знарядь вчинення злочину та дослідження обстановки та обставин події.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: Конституція України; Закон України “Про слідчо-оперативну діяльність”,”Про прокуратуру”, “Про міліцію”, Кримінальний кодекс України; відповідні норми Кримінального процесуального кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Вимоги до знань та умінь студентів. Студенти повинні знати: основні положення Конституції України; норми чинного процесуального законодавства щодо проведення слідчих дій при розслідуванні окремих видів злочинів на етапі досудового слідства; обов’язкового призначення експертиз у кримінальному процесі; дотримання процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого; процесуального призначення експертизи та експерта з метою проведення додаткової, повторної, комісійної, комплексної експертизи на досудовому слідстві та в суді та інше.

Студенти повинні уміти: самостійно провести огляд місця події та скласти протокол огляду місця події; виявити, зафіксувати, вилучити, упакувати та додати до протоколу речові докази; правильно застосовувати норми процесуального законодавства при проведенні відповідних слідчих дій, підготувати матеріали для проведення відповідної криміналістичної експертизи; .

Місце навчальної програми спецкурсу в структурній схемі серед інших правових дисциплін освітньо-професійної підготовки спеціалістів та магістрів юридичного факультету. Робоча програма спецкурсу Тактика проведення окремих слідчих дій” змістовний модуль №2 “Особливості організації та проведення огляду місця події при розслідуванні окремих видів злочинів” є складовою частиною курсу “Криміналістика” та органічно поєднується з відповідними її розділами: криміналістичною технікою, криміналістичною тактикою, а особливо – методикою розслідування окремих видів злочинів, а також з іншими обов’язковими нормативно-правовими дисциплінами, а саме: кримінальним, адміністративним правом та відповідним процесуальним законодавством.

Актуальність вивчення спецкурсу “Тактика проведення окремих слідчих дій” змістовний модуль №2 “Особливості організації та проведення огляду місця події при розслідуванні окремих видів злочинів” зумовлена тим, що в умовах економічної й політичної кризи в державі, злочинність набуває більш досконалих форм протиправної діяльності, відбувається криміналізація легального бізнесу, формування стійких кримінальних угрупувань з метою як злочинної діяльності, так і проникнення в систему органів державної влади і управління.

Система поточного, модульного та підсумкового контролю знань та умови складання заліку з спецкурсу “Тактика проведення окремих слідчих дій” змістовний модуль №2 “Особливості організації та проведення огляду місця події при розслідуванні окремих видів злочинів” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. Підсумкова оцінка визначається як сума балів, набраних студентом за змістовний модуль (40 балів) та кількості балів, отриманих на заліку чи іспиті (60 балів).

Модулі

Змістовний

модуль 1

Залік

Підсумкова оцінка

Максимальна

кількість

балів

40

60

40+60=100

Якщо за результатами модульного контролю студент отримав за змістовний модуль №2 менш ніж 40 балів, то він не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав усіх видів робіт, які передбачаються навчальним планом за семестр.

Максимальна кількість балів, які може отримати студент за змістовний модуль складає 40 балів, що визначаються як сума балів, отриманих за результатом поточного контролю за відповідний період та модульної контрольної роботи.

Форми поточного контролю знань студентів:

- усне опитування: відповідь – 3 бали, доповнення відповіді –2 бали;

 • експрес опитування – 2 бали;

- самостійна робота –3 бали;

 • реферат – 5 балів;

 • тестування –5 балів;

 • модульна контрольна робота – 20 балів.

Модульний контроль знань студентів.

Модульний контроль знань студентів проводяться на відповідному практичному занятті після вивчення тем відповідного модуля. Максимальна сума балів за модульну контрольну роботу становить 20 балів, але загальна оцінка за змістовний модуль №2 буде визначатись як сума балів, отриманих студентом унаслідок поточного контролю знань за відповідний період. Максимальна оцінка може складати 40 балів.

Протягом семестру студенти виконують одну модульну контрольну роботу і відповідно можуть набрати 40 балів, достатніх для отримання заліку за вказаною сумою балів.

Підсумковий семестровий контроль.

Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту передбачає, що загальна оцінка за вивчення спецкурсу “Тактика проведення окремих слідчих дій” визначається як сума оцінок поточного контролю знань студентів, оцінки за змістовні модулі №1 та №2 та суми балів, отриманих на іспиті.

Студент отримує залік або складає іспит, якщо сума балів, яку він набрав протягом семестру, є рівною або більшою за встановлений мінімум залікових балів, а саме:

За 100-бальною шкалою

оцінювання знань

Оцінка за національною шкалою оцінювання знань студентів

90-100 (відмінно)

5

відмінно

зараховано

85-89 (дуже добре)

4

добре

зараховано

75-84 (добре)

65-74 (достатньо)

3

задовільно

зараховано

60-64 (задовільно)

35-59 (повторне складання)

2

незадовільно

не зараховано

1-34 (повторне вивчення)

Якщо студент набрав достатню кількість балів для заліку, але хоче мати 90-100 балів, він може складати залік, або ж задовольнись тією кількістю балів, яка достатня для одержання заліку без додаткового складання самого заліку.

II. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Передмова

Навчальна робоча програма спецкурсу “Тактика проведення окремих слідчих дій” змістовний модуль №2 “Особливості організації та проведення огляду місця події при розслідуванні окремих видів злочинів спрямована на поглиблене вивчення найбільш актуальних теоретичних і практичних питань тактики проведення огляду місця події та місця вчинення злочину, а також окремих об’єктів навколишнього матеріального середовища: матеріально-фіксованих слідів злочинця та потерпілого, знарядь злочину, використання технічних засобів виявлення, фіксації, вилучення та дослідження речових доказів тощо та підготовки матеріалів на відповідну криміналістичну експертизу.

Дана навчальна робоча програма спецкурсу є складовою частиною курсу “Криміналістика”, яка відноситься до базових навчальних дисциплін фахової підготовки правознавців на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Робоча навчальна програма спецкурсу створена також і на виконання вимог Закону України “Про вищу освіту", де відповідно до п. 4 ст. 8 “Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для певних посад у певному виді економічної діяльності”; на поглиблене вивчення Законів України “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про прокуратуру”, “Про міліцію” та окремих розділів Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, а також з метою інтегрування національної освіти до загальноєвропейського освітнього простору.

Таблиця №1.

Навчально-тематичний план лекцій і семінарських занять

п\п

лекцій

Назва лекцій та практичних занять

Кількість годин

лекції

семінари, лаборат., практичні

самості-йна робота

інші форми контр.

Змістовий модуль 2. Особливості організації та проведення огляду місця події при розслідуванні окремих видів злочинів

1.

Процесуальні та організаційні основи огляду місця події

2

-

-

2.

Особливості тактики огляду місця події під час розслідування окремих видів злочинів.

-

-

1

Самостійна робота

3.

Огляд місця події під час розслідування злочинів проти життя і здоров’я громадян.

-

4

-

4.

Огляд місця події під час розслідування злочини проти власності громадян.

-

2

1

5.

Огляд місця події під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності.

-

2

1

6.

Огляд місця події при розслідуванні економічних злочинів.

-

2

1

7.

Огляд місця події під час розслідування злочинів проти громадської безпеки, громадського порядку та здоров’я населення.

-

2

-

8.

Огляд місця події при розслідуванні злочинів, які класифікуються за ознаками суб’єкта злочину або організації розслідування.

-

4

-

Модульна контрольна робота №2 (тест, контрольна робота, колоквіум)

-

-

-

10

Іспит

-

-

-

6

РАЗОМ

2

16

4

16

Загальний обсяг 42год., в тому числі: лекцій2 год., практичних16 год., самостійна робота – 4 год., консультації – 4 год., модульна контрольна робота – 10 год., іспит – 6 год.

*Самостійна робота студентів з курсу – не менше 20 % від загальної кількості годин, згідно з наказом ректора №266-32 від 18.04.2003 р.

Змістовий модуль 2. Особливості організації та проведення огляду місця події при розслідуванні окремих видів злочинів”.

Лекція №1. Процесуальні та організаційні основи огляду місця події

(2 години).

 1. Поняття, процесуальні та тактичні основи огляду місця події.

 2. Етапи, стадії та методи огляду місця події.

 3. Психологічні аспекти огляду місця події.

 4. Фіксація результатів огляду місця події.

Завдання для самостійної роботи студентів.

 1. Особливості огляду окремих об’єктів та речових доказів (ст.190-193 КПК) під час огляду місця події.

 2. Статті 85, 190-193, 195 КПК України під час розслідування окремих видів злочинів.

Рекомендована література:

1. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: Науково - практ. посібник / За ред. Н.І. Клименко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 216с.

2. Биленчук П.Д., Сервецкий И.В., Остапенко А.И. Осмотр места происшествия. – К.,1993

3. Еникеев М.И., Черных Э.А. Технология осмотра места происшествия. – М., 1994.

4. Коршунов В.М. Следи на месте происшествия. Обнаружение, фиксация, изъятие. – М., 2001.

5. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. – М.,1982.

Практичні заняття.

Тема №1. Огляд місця події під час розслідування злочинів проти життя і здоров’я громадян (4 години).

 1. Огляд місця події під час розслідування вбивств, вбивств на замовлення.

 2. Огляд місця події при виявленні невідомих розчленованих і скелетованих трупів.

 3. Огляд місця події під час розслідування згвалтувань.

 4. Огляд місця події під час розслідування „сексуальних” вбивств.

Завдання для самостійної роботи студентів.

Огляд місця події під час розслідування тілесних ушкоджень

Рекомендована література:

1. Дидковская С.П. Осмотр места происшествия при расследовании дел о насильственной смерти. – К.,1982.

2. Грамович Г.И. Особенности осмотра неопознанных трупов. –Минск, 1993.

3. Еникеев М.И., Черных Э.А. Технология осмотра места происшествия. – М., 1994.

4. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. –М.,1982.

5. Осмотр трупа на месте его обнаружения: Руководство / Под ред. А.А. Матышева. – СПб., 1997.

6. Осмотр места происшествия : Практическое пособие / Под ред. А.И. Дворкина. – М., 2000.

7. Коршунов В. М. Следы на месте происшествия. Обнаружение, фиксация, изъятие. – М., 2001.

8. Мудьюгин Г. Н. Расследование убийств по делам, возбуждаемым в связи с исчезновением потерпевшего. – М., 1967.

9. Мудъюгин Г.Н. Расследование убийств, замаскированных инсценировками. – М., 1973.

10. Овечкин В. А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками. – Харьков, 1979.

11. Старушкевич А.В., Чеголя В.I. Криміналістичний аналіз слідової картини місця вчинення сексуального вбивства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. –К.,2000. - Вип. 2.

12. Старушкевич А.В. Проблемы использования результатов исследования огнестрельного оружия в криминалистическом анализе заказных убийств // Криміналістичний вісник. – К., 2002. - Вип. 4.

Тема №2. Огляд місця події під час розслідування злочинів проти власності громадян (2 години).

1. Огляд місця події під час розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем.

2. Огляд місця події при порушенні авторського і суміжних прав.

Завдання для самостійної роботи студентів.

Огляд місця події при викраденні чи заволодінні чужим майном.

Рекомендована література:

 1. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. –М.,1982.

2. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: Науково - практ. посібник / За ред. Н.І. Клименко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 216с.

 1. Осмотр места происшествия : Практическое пособие / Под ред. А.И.Дворкина. –М., 2000.

3. Коршунов В. М. Следы на месте происшествия. Обнаружение, фиксация, изъятие. – М., 2001.

Тема №3. Огляд місця події під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2 години).

 1. Огляд місця події під час розслідування злочинів, пов’язаних з хабарництвом.

 2. Огляд місця події під час розслідування інших злочинів, пов’язаних із службовою діяльністю.

Завдання для самостійної роботи студентів.

1. Вивчити статті 364- 367, 368-370 КПК України

Рекомендована література:

1. Матусовский Г.А. Экономические преступления (криминалистический анализ). – Харьков, 1999.

2. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: Науково - практ. посібник / За ред. Н.І. Клименко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 216с.

 1. Осмотр места происшествия : Практическое пособие / Под ред. А.И. Дворкина. –М., 2000.

4. Коршунов В. М. Следы на месте происшествия. Обнаружение, фиксация, изъятие. – М., 2001.

Тема №4. Огляд місця події при розслідуванні економічних злочинів (2 години).

 1. Огляд місця події під час розслідування контрабанди.

 2. Огляд місця події під час розслідування фальшивомонетництва.

 3. Огляд місця події під час розслідування податкових злочинів.

Завдання для самостійної роботи студентів.

1. Особливості огляду типових об’єктів під час розслідування економічних злочинів.

2. Статті 201 ККУ, 199 ККУ, 191 КПК України

Рекомендована література:

 1. Матусовский Г.А. Экономические преступления (криминалистический анализ). – Харьков, 1999.

 2. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. –М.,1982.

 3. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: Науково-практичний посібник / За ред. Н.І. Клименко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 216с.

 4. Волженкин Б. В. Экономические преступления. – СПб., 1999.

5. Мацишин В.С. Особливості огляду місця події у справах про фальшивомонетництво, вчинене з використанням комп'ютерної техніки // Криміналістичний вісник. – К., 2000. – Вип. 1.

Тема №5. Огляд місця події при розслідуванні злочинів проти громадської безпеки, громадського порядку та здоровя населення (2 години).

1. Огляд місця події при розслідуванні хуліганства.

 1. Огляд місця події під час розслідування злочинів у сфері наркотичних засобів.

 2. Огляд місця події під час розслідування порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки та підпалів.

 3. Огляд місця події під час розслідування кримінальних вибухів.

Завдання для самостійної роботи студентів.

Огляд місця події під час розслідування злочинів проти руху й експлуатації транспортних засобів.

Рекомендована література:

 1. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. –М.,1982.

 2. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: Науково-практичний посібник / За ред. Н.І. Клименко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 216с.

3. Еникеев М. И., Черных Э. А. Технология осмотра места происшествия. – М.,1994.

4. Руководство по расследованию преступлений / Т.В. Аверь­янова, О.Я. Баев, В.Н. Григорьев и др.; Рук. авт. кол. А.В. Гриненко. – М.,2002.

Тема №6. Огляд місця події при розслідуванні злочинів проти громадської безпеки, громадського порядку та здоровя населення (4 години).

 1. Огляд місця події під час розслідування злочинів, вчинених злочинною групою.

 2. Огляд місця події під час розслідування злочинів, скоєними засудженими в місцях позбавлення волі.

 3. Особливості огляду місця події у справах про злочини неповнолітніх.

 4. Огляд місця події під час розслідування злочинів у сфері використання комп’ютерів, систем й комп’ютерних мереж.

Рекомендована література:

1. Андреев Б. В., Пак П. Н., Хорст В. П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. – М., 2001.

2. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: Науково-практичний посібник / За ред. Н.І. Клименко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 216с.

3. Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Учеб. пособие / Под ред. Н.Г. Шурухнова. – М.,2001.

4. Михайлов М. А. Расследование криминальных взрывов (Рекомендации по организации первоначального этапа расследования). – Симферополь, 1997.

 1. Порубов Н.И., Солонец С.А. Эффективность осмотра места происшествия и его роль в раскрытии и расследовании преступлений. – Минск, 1989.

 2. Салтевский М.В., Щербаковский М.Г., Губанов В.А. Осмотр компьютерных средств на месте происшествия: Методические рекомендации. – Харьков, 1999.

7. Старушкевич А.В. Організація огляду місця події: аналіз криміналістично-значимої інформації при розслідуванні злочинів у сфері комп'ютерної інформації // Вісник прокуратури. – 2003. -№ 12.

8. Турсунов И. X. Организация и тактика установления преступника по горячим следам. – Ташкент, 1990.

III. Завдання до модульної контрольної роботи.

 1. Скласти протокол огляду місця події у приміщенні з додатками до протоколу (план приміщення, розгорнутий план приміщення).

 2. Скласти протокол огляду місця події на відкритій місцевості з додатками до протоколу (схематичний план-маршрут злочинця).

 3. Накреслити схематичний план профіль водойми, колодязя та інше з виявленими знаряддями злочину.

 4. Накреслити схематичний план ділянки місцевості де було виявлено труп.

 5. Нанести на відповідні плани та схеми, які додаються до протоколів огляду місця події відповідні топографічні (загальноприйняті) умовні знаки та позначення, які використовуються при їх складанні.

Рекомендована література до всіх тем.

1. Аленин Ю.П. Выявление и расследование очагов преступлений: теория и практика. –Одесса, 1996.

2. Андреев Б. В., Пак П. Н., Хорст В. П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. – М., 2001.

3. Баев О. Я. Тактика следственных действий. – Воронеж, 1995.

4. Баев О. Я. Бахин В. П. Расследование угона автотранспортных средств // Предотвращение и раскрытие преступлений. – Омск, 1967.

5. Бахин В. П. Понятие, сущность и содержание криминалистической тактики. – К., 1999.

6. Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств. — М.,1966.

7. Биленчук П. Д., Сервецкий И. В., Остапенко А. И. Осмотр места происшествия. – К., 1993.

8. Бокариус Н. С. Первоначальный наружный осмотр трупа при милицейском и розыскном дознании. – Харьков, 1925.

9. Бокариус Н. С. Наружный осмотр трупа на месте происшествия или обнаружения его. – Харьков, 1929.

10. Быховский И. Е. Осмотр места происшествия. – М., 1973.

11. Быховский И. Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий. – Волгоград, 1977.

12. Быховский И. Е. Производство следственных действий. – Л., 1984.

13. Вандер И. Б. Работа с микроследами при производстве следственных действий. – Л.,1980.

14. Вандер И. Б. Судебная микрология. – Саратов, 1988.

15. Вандер И. Б., Корниенко Н. А. Следственный осмотр и предварительное исследование предметов и документов. – Л., 1976.

16. Васильев А. Н. Следственная тактика. – М., 1976.

17. Васильев А. Н. Тактика отдельных следственных действий. –М.,1981.

18. Васильев В.Л. Психология осмотра места происшествия. – Л.,1986.

19. Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального доказывания / Под общ. ред. В. Я. Колдина. – М., 2002.

20. Винберг А. И. Осмотр места происшествия // Криминалистика. – М., 1959.

21. Винницкий Л.В. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические вопросы. – Караганда, 1986.

22. Винницкий Л.В. Теория и практика освидетельствования на предварительном следствии. – Караганда, 1982.

23. Власов В. П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов. – М.,1961.

24. Водолазский Б. Ф. Психология осмотра места происшествия. – Омск, 1979.

25. Возгрин И. А. Общие положения криминалистической тактики. – Л., 1988.

26. Волженкин Б. В. Экономические преступления. – СПб., 1999.

27. Гаврилин Ю. В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Учеб. пособие / Под ред. Н. Г. Шурухнова. – М,2001.

28. Голдованский Ю. П. Изучение следов взлома на месте происшествия. – М.,1963.

29. Гончаренко В. И. Научно-технические средства в следственной практике. – К., 1984.

30. Грамович Г. И. Особенности осмотра неопознанных трупов. – Минск,1993.

31. Громов В. И. Осмотр места преступления. – М., 1931.

32. Дидковская С. П. Осмотр места происшествия при расследовании дел о насильственной смерти. – К., 1982.

33. Еникеев М. И., Черных Э. А. Технология осмотра места происшествия. – М.,1994.

34. Ефимичев С. П., Кулагин Н. И., Ямпольский Л. Е. Следственный осмотр. – Волгоград, 1983.

35. Жалинский А. Э. Освидетельствование в советском уголовном процессе. – Львов,1964.

36. Железняк А. А. Исследование следов орудий взлома. – М., 1971.

37. Закатов А. А. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности). – Волгоград, 1984.

38. Значение осмотра места происшествия в разоблачении симуляции преступлений / Сост. Л. П. Рассказов. – М., 1949.

39. Зуев Е. И. Определение вида орудия по следам взлома. – М., 1976.

40. Зуев Е. И., Голдованский Ю. П., Зуев В.Д., Савушкин Н. В. Научно-технические методы и средства осмотра мест краж со взломом. – М.,1965.

41. Ищенко Е. П. Криминалистика: Краткий курс. – М., 2003.

42. Кириченко А. А. Криминалистическая микрология. – Днепропетровск, 1993.

43. Киселевская Л.М. Характеристика краж и угонов автотранспортных средств. – М., 1979.

44. Клименко Н. И. Использование микрообъектов при расследовании преступлений. – К., 1984.

45. Клименко Н. И., Бовсуновский В. М. Микрообъекты – вещественные доказательства. – К., 1984.

46. Клименко Н. I., Кириченко О. А., Біленчук П. Д. Судова одорологія. –Дніпропетровськ, 1994.

47. Козлов В. Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. – М.,2002.

48. Колесниченко А. Н., Матусовский Г. А. Применение научно-технических средств в работе при осмотре места происшествия. – Харьков,1960.

49. Колесниченко А. Н., Найдис И. Д. Судебная фотография. – Харьков,1981.

50. Колмаков В. П. Тактика производства следственного осмотра и следственного эксперимента. – Харьков, 1956.

51. Колмаков В. П. Следственный осмотр. – М., 1969.

52. Комаринец Б. М., Шевченко Б. И. Руководство по осмотру места преступления. – М., 1938.

53. Коновалов Е. Ф. Осмотр места происшествия (состояние и перспективы развития). – Минск, 1987.

54. Коновалова В. Е. Проблемы логики и психологии в следственной тактике. – К., 1970.

55. Коршунов В. М. Следы на месте происшествия. Обнаружение, фиксация, изъятие. – М., 2001.

56. Криминалистика /Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Российская; Под ред. Р. С. Белкина. – М., 1999.

57. Криминалистика / Е. М. Ашмарина, Е. Н. Викторова, Л. Н. Викторова и др.; Под ред. В. А. Образцова. – М., 1999.

58. Криминалистика / В. В. Агафонов, Н. А. Бурнашев, Е. А. Волков и др.; Под ред. А. Г. Филиппова. – М., 2000.

59. Криминалистика /А. А. Беляков, В. И. Брылев, М. X. Валеев и др.; Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. – М., 2000.

60. Криминалистика / Л. Н. Викторова, Л. Г. Горшенин, В. В. Граник и др.; Под ред. Е. П. Ищенко. – М., 2000.

61. Криминалистика / Т. С. Волчецкая, В. Я. Колдин, В. В. Крылов и др.; Под ред. Н. П. Яблокова. – М., 2000.

62. Криміналістика: Підручник / П. Д. Біленчук, Н. I. Клименко, А. В. Старушкевич та ін.; За ред. П. Д. Біленчука. – К., 2001.

63. Криміналістика: Підручник / В.М. Глібко, А.Л. Дудніков, В. А. Журавель та т.; За ред. В. Ю. Шепітька. – Харів, 2001.

64. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами / И.Л. Александрова, С.М. Астапкина, В.А. Жбанков и др.; Отв. ред. Ю. Г. Корухов, В. И. Попов. - М., 2002.

65. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, А. И. Бородулин и др.; Под ред. Т. В. Аверьяновой и Р. С. Белкина. – М., 1997.

66. Крылов И. Ф. Следы на месте преступления. – Л., 1961.

67. Ландышев Н.П. Осмотр участка водной поверхности // Криминалистика и судебная экспертиза.– К., 1966. -Вып. 3.

68. Леви А. А. Организация осмотра места происшествия. – М., 1970.

69. Лисиченко В. К. Следственный осмотр как специальный метод исследования объектов в процессе доказывания по уголовным делам // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.,1973.-Вып.10.

70. Лукашевич В. Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий. – К., 1989.

71. Лукьянчиков Е.Д., Кузьмичев В.С. Тактические основы расследования преступлений. – К., 1989.

72. Мавлюдов А. К. Осмотр места происшествия по делам об авариях на водном транспорте. – Саратов, 1985.

73. Максутов И. X. Судебный осмотр места происшествия и особенности его проведения. – Л., 1972.

74. Матусовский Г.А. Экономические преступления (криминалистический анализ). – Харьков, 1999.

75. Мацишин В.С. Особливості огляду місця події у справах про фальшивомонетництво, вчинене з використанням комп'ютерної техніки // Кримналістичний вісник. – К., 2000. – Вип. 1.

76. Медведев С. И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений. – Волгоград, 1973.

77. Миронов А. И. Осмотр места происшествия по делам об убийствах. – М., 1958.

78. Михайлов М. А. Расследование криминальных взрывов (Рекомендации по организации первоначального этапа расследования). – Симферополь, 1997.

79. Мудьюгин Г. Н. Расследование убийств по делам, возбуждаемым в связи с исчезновением потерпевшего. – М., 1967.

80. Мудъюгин Г.Н. Расследование убийств, замаскированных инсценировками. – М., 1973.

81. Овечкин В. А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками. – Харьков, 1979.

82. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. – М., 1982.

83. Осмотр места происшествия: Практическое пособие / Под ред. А.И. Дворкина. – М., 2000.

84. Осмотр трупа на месте его обнаружения: Руководство / Под ред. А. А. Матышева. — СПб., 1997.

85. Перебитюк Н.В., Грушка Н. В. Прибор для диагностики открытых поверхностных изменений в ферромагнитных изделиях // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1985. - Вып. 31.

86. Подголин Е. Е. Тактика следственных действий. – Л., 1986.

87. Попов В. И. Осмотр места происшествия. – М., 1950.

88. Попов В. И., Шигеев В. Б., Кузнецов Л. Е. Судебно-медицинская баллистика. – СПб., 2002.

89. Порубов Н.И., Солонец С.А. Эффективность осмотра места происшествия и его роль в раскрытии и расследовании преступлений. – Минск, 1989.

90. Разумов Э. А., Молибога Н. П. Осмотр места происшествия. – К., 1994.

91. Рассейкин Д. П. Расследование преступлений против жизни. – Саратов, 1965.

92. Рассейкин Д. П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств. – Саратов, 1967.

93. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / Ю.В. Гаврилин, А.В. Пушкин, Н.Г. Шурухнов и др.; Под ред. Н. Г. Шурухнова. — М., 1999.

94. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под общей ред. И.Н. Кожевникова. – М.,1999.

95. Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М., 1998.

96. Руководство по расследованию преступлений / Т.В. Аверьянова, О.Я. Баев, В.Н. Григорьев и др.; Рук. авт. кол. А.В. Гриненко. – М.,2002.

97. Русаков М.Н. Объекты криминалистического осмотра. – Омск,1977.

98. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник: У 2-х ч. – Харків, 1999. -Ч. 1.

99. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник: У 2-х ч. – Харів, 2001. - Ч.2.

100. Салтевський М.В., Глібко В. М. Запахові сліди у слідчій практиці. – К., 1992.

101. Салтевский М. В., Щербаковский М. Г., Губанов В. А. Осмотр компьютерных средств на месте происшествия: Метод, рекомендации. – Харьков, 1999.

102. Сапожников Ю. С. Первичный осмотр трупа на месте его обнаружения. – К., 1940.

103. Селиванов Н. А. Осмотр места происшествия. – М., 1960.

Советская криминалистика. Методика расследования от­дельных видов преступлений / Под ред. В. К. Лисиченко. — К., 1988.

104. Старушкевич А.В., Чеголя В.I. Криміналістичний аналіз слідової картини місця вчинення сексуального вбивства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К.,2000. - Вип. 2.

105. Старушкевич А.В. Криміналістичне профілювання як метод криміналістичного аналізу // Бюлетень з обміну досвідом роботи: Науково-практичне видання МВС України.–К., 2001. -№ 131.

106. Старушкевич А.В. Проблемы использования результатов исследования огнестрельного оружия в криминалистическом анализе заказных убийств // Криміналістичний вісник. – К., 2002. - Вип. 4.

107. Старушкевич А.В. Організація огляду місця події: аналіз криміналістично-значимої інформації при розслідуванні злочинів у сфері комп'ютерної інформації // Вісник прокуратури. – 2003. - № 12.

108. Терзиев Н. В. Некоторые вопросы следственного осмотра места происшествия. – М., 1955.

109. Торбин Ю. Г. Освидетельствование на предварительном следствии / Под ред. И. М. Лузгина. – Минск, 1983.

110. Турсунов И. X. Организация и тактика установления преступника по горячим следам. – Ташкент, 1990.

111. Турчин Д.А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике. – Владивосток, 1983.

112. Федоров Ю.Д. Осмотр места происшествия. – Ташкент, 1969.

113. Фиксация результатов осмотра места происшествия: Справочник-пособие для следователей. – К.,1991.

114. Храмов Ю., Наумов В. Компьютерная информация на предварительном расследовании. –Чебоксары, 1999.

115. Ципковский В.П. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. – К., 1960.

116. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. – М.,1981.

117. Шепітько В.Ю. Тактика огляду місця події. – Харків, 1994.

118. Шиканов В.И. Информация к тактической операции «атрибуция трупа». – Иркутск, 1975.

119. Шурухнов Н. Г. Криминалистика. – М., 2002.

120. Шустер А. Я. Судовые радионавигационные приборы. – Л., 1973.

121. Юрин Л.Н. Осмотр места происшествия по фактам, связанным с применением огнестрельного оружия. – Ташкент, 1983.

122. Якимов И.Н. Осмотр. — М., 1935.

123. Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. – Казань, 1983.

IV. Питання, які виносяться на іспит по змістовному модулю №2.

1. Процесуальні та тактичні основи огляду місця події.

2. Об’єкти огляду на місці події.

3. Етапи огляду місця події.

 1. Методи огляду місця події.

 2. Психологічні аспекти огляду місця події.

 3. Фіксація результатів огляду місця події.

 4. Тактичні особливості огляду окремих об’єктів на місці події.

 5. Огляд місця події під час розслідування вбивств (відома, невідома людини).

 6. Огляд місця події під час розслідування вбивств (розчленованого, скелетованого трупа).

 7. Огляд місця події під час розслідування вбивств (удавлення, повішення).

 8. Огляд місця події під час розслідування вбивств (отруєння, утоплення).

 9. Огляд місця події під час розслідування вбивств, скоєних на замовлення.

 10. Огляд місця події під час розслідування вбивств, поєднаних із згвалтуванням.

 11. Огляд місця події під час розслідування згвалтувань.

 12. Особливості огляд місця події під час розслідування дітовбивств.

 13. Огляд місця події під час розслідування тілесних ушкоджень.

 14. Огляд місця події під час розслідування привласнення, розтрати майна, через зловживання службовим становищем.

 15. Огляд місця події при викраденні чи заволодінні чужим майном.

 16. Огляд місця події при порушенні авторських чи суміжних прав.

 17. Огляд місця події під час розслідування злочинів, пов’язаних з хабарництвом.

 18. Особливості огляду місця події під час розслідування економічних злочинів.

 19. Огляд місця події під час розслідування контрабанди.

 20. Огляд місця події під час розслідування фальшивомонетництва.

 21. Огляд місця події під час розслідування хуліганства.

 22. Огляд місця події під час розслідування екологічних злочинів.

 23. Огляд місця події під час розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів.

 24. Огляд місця події під час розслідування злочинів проти громадської безпеки.

 25. Огляд місця події під час розслідування порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки та підпалів.

 26. Огляд місця події під час розслідування кримінальних вибухів.

 27. Огляд місця події під час розслідування злочинів проти руху й експлуатації транспорту.

 28. Огляд місця події під час розслідування злочинів, скоєних злочинною групою та за участю іноземних громадян.

 29. Особливості огляд місця події у справах про злочини неповнолітніх.

 30. Огляд місця події під час розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин.

 31. Огляд місця події під час розслідування злочинів “по гарячих слідах”.

 32. Огляд місця події з нерозкритих злочинів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст права"

  Документ
  Робоча програма спецкурсу " Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" для студентів спеціалізації „Земельне і екологічне право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст права"
 2. Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 „Правознавство київ 2009

  Закон
  Робоча програма із спецкурсу „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України” : Частина І „Екологічний контроль за законодавством України”,
 3. Київский національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет

  Документ
  Вимоги до знань та умінь студентів. Студенти повинні знати: основні положення Конституції України (п.14 ст.92); норми чинного процесуального законодавства щодо обов’язкового призначення експертиз у кримінальному, цивільному, адміністративному,
 4. Навчально-методичний комплекс: Програма, Робоча навчальна програма та практикум з дисципліни для спеціалістів спеціальності 060100 "Правознавство" спеціалізації "Земельне І екологічне право"

  Практикум
  Програма, Робоча навчальна програма та завдання із дисципліни “Павове забезпечення екологічної безпеки та здійснення екологічних прав громадян” (“Проблеми реалізації та захисту екологічних прав громадян”).
 5. Розділ загальна характеристика спеціальності 6

  Документ
  Перші відомості щодо існування Луганського вечірнього робітничого технікуму відносяться до 1920 р., тому цей рік є роком заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Другие похожие документы..