Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
Статья опубликована в Вестнике Российского Государственного Торгово-Экономического Университета. Ежемесячный научный журнал- М, 2011 №3 (52) с.131-14...полностью>>
'Документ'
Опыливатели, устройство, дозирование порошка. Косилки, типы, основные узлы, регулировка высоты среза. Назначение гидрораспределителя, устройство, реж...полностью>>
'Доклад'
В докладе обсуждаются принципы формирования и организации библиотеки петроакустических взаимосвязей в программном комплексе ModERn. Этот комплекс ори...полностью>>
'Диплом'
Анализ воздействия основных инструментов денежно-кредитной политики на банковскую систему России....полностью>>

Й відвідування учнів, регулює навантаження вчителів, організовує методичну роботу, складає розклад навчальних занять І звіти про стан навчально-виховної роботи

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розділ І

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних предметів, здійснює контроль постановки навчально-виховної роботи, успішності й відвідування учнів, регулює навантаження вчителів, організовує методичну роботу, складає розклад навчальних занять і звіти про стан навчально-виховної роботи.

У своїй роботи заступник директора з навчально-виховної роботи керується посадовою інструкцією, яка затверджується директором школи.

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на ос­нові тарифно-кваліфікаційної характеристики за­ступника директора (керівника, начальника, за­відувача) закладу освіти, затвердженої наказом

Під час розробки Інструкції враховувалися ре­комендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітніх закладах Міністерства освіти України.

1.2. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи призначається на посаду і звільняється з неї начальником (завідувачем) уп­равління (відділу) освіти.

На період відпустки чи тимчасової непраце­здатності заступника директора школи з навчаль­но-виховної роботи його обов'язки можуть бути покладені на заступника директора з виховної роботи або вчителя з числа найбільш досвідче­них педагогів. Тимчасове виконання обов'язків у таких випадках здійснюється на підставі наказу директора школи, виданого з дотриманням ви­мог законодавства про працю.

1.3. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи повинен мати вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше ніж 5 років на пе­дагогічних чи керівних посадах.

1.4. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи підпорядковується безпосеред­ньо директору школи.

1.5. Заступнику директора школи з навчаль­но-виховної роботи безпосередньо підпорядкову­ються:

1.6. У своїй діяльності заступник директора школи з навчально-виховної роботи керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Указами Президента України, рішення­ми Кабінету Міністрів України та органів управ­ління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, трудовим законодавством, пра­вилами і нормами охорони праці, техніки безпе­ки і протипожежної охорони, а також Статутом, локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпо­рядку, наказами й розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрак­том).

Заступник директора школи з навчально-ви­ховної роботи дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності заступника директора школи з навчально-виховної роботи є:

2.1. Організація навчально-виховного процесу в школі, управління ним і контроль за

розвитком цього процесу.

2.2. Методичне керівництво педагогічним ко­лективом.

2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному процесі.

3. Посадові обов'язки

Заступник директора школи з навчально-ви­ховної роботи виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Організовує поточне і перспективне пла­нування діяльності педагогічного колективу.

3.2. Координує роботу вчителів та інших пе­дагогічних працівників з виконання навчальних

планів та програм.

3.3. Організовує і координує розробку необхід­ної навчально-методичної документації.

3.4. Здійснює систематичний контроль за які­стю навчального та виховного процесів і об'єктив­ністю оцінювання результатів освітньої підготов­ки учнів, роботою гуртків і факультативів, відвідує уроки та інші види навчальних занять, що прово­дяться педагогічними працівниками школи, ана­лізує їхні форму та зміст, доводить результати аналізу до відома педагогів.

3.5. Організовує роботу з підготовки й прове­дення екзаменів.

3.6. Організовує просвітницьку роботу серед батьків, приймає батьків (осіб, які їх замінюють) з питань організації навчально-виховного про­цесу.

3.7. Надає допомогу педагогічним працівни­кам в опануванні й розробці інноваційних про­грам і технологій.

3.8. Здійснює контроль за навчальним наван­таженням учнів.

3.9. Складає розклад навчальних занять та іншої освітньої, в тому числі й культурно-розва­жальної, діяльності, забезпечує якісну і своєчас­ну заміну уроків тимчасово відсутніх вчителів, веде журнал обліку пропущених і замінених уроків.

3.10. Забезпечує своєчасну підготовку встанов­леної звітної документації, контролює правильне і своєчасне ведення вчителями класних журналів та журналів груп продовженого дня, іншої доку­ментації.

3.11. Бере участь у комп'ютеризації школи, здійснює заходи щодо збереження контингенту учнів.

3.12. Контролює дотримання учнями правил для учнів.

3.13. Бере участь у підборі та розстановці пе­дагогічних кадрів, організовує підвищення квалі­фікації та рівня професійної майстерності, керує роботою методоб'єднань, підвищує свою кваліфі­кацію.

3.14. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, бере участь у роботі педа­гогічної ради школи.

3.15. Бере участь у підготовці й проведенні ате­стації педагогічних та інших працівників школи.

3.16. Веде, підписує і передає директору шко­ли табель обліку робочого часу безпосередньо підпорядкованих йому вчителів та навчально-до­поміжного персоналу.

3.17. Здійснює заходи щодо забезпечення на­вчальних кабінетів сучасним обладнанням, наоч­ними посібниками й технічними засобами навчан­ня, поповнення бібліотеки науково-методичною, художньою, навчальною літературою, фаховими газетами та журналами.

3.18. Організовує роботу з Дотримання в на­вчальному процесі норм і правил охорони праці.

3.19. Здійснює контроль за безпечним станом обладнання, приладів, технічних і наочних засобів навчання, які використовуються в навчальному процесі.

3.20. Дозволяє проведення навчального про­цесу з учнями, вихованцями за наявності облад­наних для таких цілей навчальних приміщень, що відповідають нормам і правилам безпеки життє­діяльності і прийняті до експлуатації з укладан­ням відповідного акту.

3.21. Організовує за участю заступника дирек­тора з адміністративно-господарської роботи своє­часне та якісне проведення паспортизації навчаль­них кабінетів, майстерень, спортзалу, а також підсобних приміщень.

3.22. Складає на підставі даних, отриманих від медичного закладу, списки осіб, які підлягають періодичному медичному огляду, із зазначенням факторів, які зумовлюють необхідність проведення останнього.

3.23. Організовує розробку і періодичний пе­регляд (не менше одного разу на 5 років) інструкцій з охорони праці, а також розділів, що стосуються вимог безпеки життєдіяльності, в ме­тодичних вказівках до виконання практичних і лабораторних робіт.

3.24. Контролює своєчасне проведення інструк­тажів для учнів, вихованців, їх реєстрацію у відпо­відному журналі.

3.25. Спільно із заступником директора шко­ли з виховної роботи визначає методику, поря­док навчання правил дорожнього руху, пове­дінки на воді й вулиці, пожежної безпеки. Здійснює перевірку зазначених знань учнів, вихованців.

3.26. Здійснює спільно з профспілковою організацією адміністративно-господарський контроль за дотриманням правил безпечного ко­ристування навчальними приладами та обладнан­ням, хімічними реактивами, наочними посібни­ками, шкільними меблями та їх зберіганням. Своєчасно вживає заходів щодо вилучення хімічних реактивів, навчального обладнання, приладів, не передбачених типовим переліком, в тому числі саморобних, встановлених у май­стернях, навчальних та інших приміщеннях без відповідного акту-дозволу; зупиняє навчальний процес у приміщеннях навчального закладу, якщо там створюються небезпечні для здоров'я працівників і учнів умови.

3.27. З'ясовує обставини нещасних випадків, що сталися з працівниками, учнями, вихован­цями.

3.28. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, в громадських місцях.

3.29. Надає учнівським колективам допомогу у проведенні оздоровчих, культурно-освітніх та інших заходів.

4. Права

Заступник директора школи з навчально-ви­ховної роботи має право в межах своєї компе­тенції:

4.1. Бути присутнім на будь-яких заняттях, які проводяться з учнями (вихованцями) школи (без права входити в клас після початку заняття без термінової потреби і робити зауваження вчите­леві під час заняття).

4.2. Давати обов'язкові для виконання розпо­рядження безпосередньо підпорядкованим йому працівникам.

4.3. Притягати до дисциплінарної відповідаль­ності учнів (вихованців) за вчинки, які дезорга­нізують навчально-виховний процес, у порядку, визначеному Статутом школи й Правилами зао­хочення та покарання учнів.

4.4. Вносити в разі потреби тимчасові зміни до розкладу занять, відміняти заняття, тимчасово об'єднувати групи і класи для проведення спільних занять.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконан­ня без поважних причин Статуту і Правил внут­рішнього трудового розпорядку школи, закон­них розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обо­в'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, заступ­ник директора школи з навчально-виховної ро­боти несе дисциплінарну відповідальність у по­рядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дис­циплінарне покарання може бути застосоване звільнення.

5.2. За застосування (в тому числі одноразове) методів виховання, пов'язаних із фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня (ви­хованця), а також скоєння іншого аморального вчинку заступник директора школи з навчально-виховної роботи може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства.

5.3. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм органі­зації навчально-виховного процесу заступник ди­ректора школи з навчально-виховної роботи при­тягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністра­тивним законодавством.

5.4. За завдані школі чи учасникам навчально­го процесу у зв'язку з виконанням (невиконан­ням) своїх посадових обов'язків збитки заступ­ник директора школи з навчально-виховної ро­боти несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Заступник директора школи з навчально-ви­ховної роботи:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочо­го дня за графіком, затвердженим директором школи.

6.2. Самостійно планує свою роботу на на­вчальний рік та навчальну чверть. План роботи затверджується директором школи не пізніше як за п'ять днів до початку запланованого пе­ріоду.

6.3. Подає директору школи письмовий звіт про свою діяльність обсягом не більше п'яти ма­шинописних сторінок протягом 10-ти днів після закінчення кожної чверті.

6.4. Отримує від директора школи інформа­цію нормативно-правового і організаційно-мето­дичного характеру, ознайомлюється з відповідни­ми документами.

6.5. Візує накази директора школи з питань організацїї навчально-виховного процесу.

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з пе­дагогічними працівниками школи, заступниками . директора з виховної та адміністративно-госпо­дарської роботи.

6.7. Виконує обов'язки директора школи в пе­ріод тимчасової його відсутності. Виконання обо­в'язків директора здійснюється відповідно до тру­дового законодавства і Статуту школи на підставі наказу директора чи наказу керівника органу управління освітою.

З інструкцією ознайомлений(а) ___________________________________________________

Підпис ( Прізвище, ім'я, по батькові )

 • Планування:
  усі види планування, починаючи з перспективного планування роботи школи до поурочних планів учителів.

 • Організаційна:
  організація та проведення стратегічних, тактичних, поточних заходів у школі.

 • Контролююча:
  оцінка результатів праці педагогічних працівників школи на основі одержаної інформації з уроків і позакласних заходів.

 • Діагностична:
  проведення діагностичного дослідження різноманітних видів діяльності вчителя з метою визначення пріоритетних напрямів роботи з педкадрами.

 • Прогностична:
  Передбачення розвитку навчально-виховного процесу на основі вивчення інтересів, потреб учителя, учнів, батьків.

 • Керуюча:
  Виправлення недоліків у роботі вчителів, у першу чергу застарілих консервативних методів навчання та учіння.

 • Координуюча:
  Узгодженість методів праці, проведення тематичних оцінювань, демократизація планування.

 • Пропагандистська:
  Постійна інформація про новини науки та передового педагогічного досвіду серед учителів, батьків, дітей.

 • Агітаційна:
  Агітація окремих учителів про перехід на інноваційні технології, ураховуючи можливості вчителя.

 • Відновлюючи:
  Відновлення того, що забули вчителі після закінчення ВНЗ, через відповідні матеріали ШМК, проведення диференційованих методичних днів.

 • Компенсаторна:
  Забезпечення педагогів корисною інформацією, яку вони не одержали у процесі професійної підготовки (у першу чергу через самостійну й методичні форми роботи).

 • Моделююча:
  Упровадження педагогічної та психологічної науки та ППД у практику роботи школи через систему алгоритмів, пам’яток і т. д.

 • Інформаційна:
  Негайне ознайомлення всіх педпрацівників з важливими рішеннями Верховної Ради, Уряду, МОН України, обласного та районного управління освіти через інформаційну систему у школі.

 • Інтегральна:
  Цілісний вплив усіх функцій завуча на педагога за певний період із набутою рефлексією методичної роботи.

 • Моніторингова:
  Простеження професійного росту кожного педагога, проблемних питань навчально-виховного процесу.

Планування роботи заступника директора з навчально-виховної – обов’язкова і важлива ділянка їхньої роботи. Досвідчений керівник індивідуальний план використовує не лише як засіб, інструмент організації особистої праці, а й, образно кажучи, як двигун, який рухає діяльність всього шкільного колективу. Тому в добре складеному плані заступника директора школи приховано один із найбільших резервів успіху.

Важливими умовами успішного планування є:

 • Додержання чіткої цільової настанови, підпорядкування всього комплексу заходів основній меті і завданням педагогічного процесу;

 • Врахування циклічності педагогічних процесів, що дає можливість оптимізувати планування;

 • Режим особистої праці заступника директора узгоджується із режимом роботи всієї школи;

 • Дотримання принципів планування, а саме:

 • Цілеспрямованості – постановка мети діяльності, передбачення її кінцевого результату;

 • Науковості – врахування вимог до освіти суспільства, організація втілення в життя досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду,

 • Перспективності – врахування перспективних завдань розвитку школи;

 • Конкретності – формулювання заходів без декларативності, передбачення проведення конкретної роботи, здійснення якої контролюється; чітке визначення термінів здійснення заходу та відповідального за його виконання;

 • Наступності – врахування результатів роботи за попередні роки, подальший розвиток досягнутого та передбачення ліквідації наявних недоліків;

 • Доцільності – передбачає врахування соціального замовлення на особистість як члена суспільства;

 • Об’єктивності – планування роботи на діагностичних даних про стан і результативність її функціонування;

 • Координації – узгодження всіх видів планування окремих підрозділів закладу освіти з метою забезпечення єдності дій колективу;

 • Комплексного підходу – реалізується в науково обґрунтованому змістовому і часовому поєднанні всіх складових навчально-виховного процесу;

 • Принцип урахування специфічних особливостей школи;

 • Інтеграції – поєднання наукових ідей, теорій, змісту освіти, виховання й розвитку учнів.

Щоденні оперативні форми роботи завуча

 • Робота з нормативними документами.

 • Корекція розкладу уроків (заміни уроків ).

 • Ведення журналу заміни уроків.

 • Відвідування й аналіз одного уроку вчителя.

 • Самоаналіз професійної діяльності за день і рефлексія щодо планування роботи на наступний день.

 • Інформативно-аналітична діяльність (читання педагогічної, психологічної, дидактичної, науково-популярної літератури, періодики — до 30-ти сторінок щодня).

 • Ведення щоденника педагогічних спостережень.

 • Організація у індивідуальних і колективних формах методичної роботи.

 • Облік щоденної методичної роботи.

 • Контроль виїзду вчителів на курси, постійно діючі семінари, районні методоб’єднання, методичні сесії, школи методичної майстерності тощо.

 • Ранкова зустріч з учителями, учнями.

 • Індивідуальний прийом батьків, учителів і учнів.

 • Контроль відвідування учнями школи (через журнал обліку відвідування, який веде черговий клас по школі).

 • Контроль умов для успішного навчання (чистота, температурній режим, чергування по класах, прибирання на великих перервах і т. д.).

 • Оперативне втручання у вирішення конфліктних ситуацій, що виникають упродовж дня у школі.

 • Контроль виконання плану роботи школи на поточний день.

 • Контроль чергування учителів по школі, чергового класу.

 • Допомога в роботі учнівського самоврядування.

 • Оперативний контроль стану охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 • Контроль ранкової фізичної зарядки.

 • Контроль проведення фізпауз на 4–6-х уроках.

 • Перевірка в окремих учителів поурочних планів. Підготовка різноманітних звітів (директору, райво, РМК).

Основні форми роботи завуча

 • Заступник директора комплектує класи.

 • Складає разом із директором школи план роботи школи на рік, навчальні півріччя.

 • Керує складанням тематичних планів учителів, затверджує їх. Систематично контролює складання поурочних планів і дає вказівки про якість цих планів, учить планувати навчальний процес.

 • Складає розклад уроків і позакласних занять, розклад консультацій та інших додаткових навчальних занять для учнів.

 • Організовує заміну вчителів, які не вийшли на роботу, веде книгу обліку заміщених уроків. Веде та підписує табель для нарахування заробітної плати вчителям.

 • Відвідує уроки, консультації, класні виховні заходи, аналізує їх, дає методичні вказівки. Як правило, завучі повинні здійснювати 6-8 контрольних процедур у тиждень.

 • Організовує та контролює застосування на уроках ТЗН.

 • Разом із директором школи складає графік внутрішньошкільного контролю, що включає різного роду перевірки навчальних досягнень учнів, терміни перевірок, відповідальних за перевірку, підсумкове оцінювання.

 • Контролює виконання навчальних програм.

 • Організовує методичну роботу у школі, узагальнення й поширення педагогічного досвіду.

 • Перевіряє поурочні плани вчителів, ведення класних журналів, щоденників, зошитів.

 • Здійснює контроль успішності й поведінки учнів.

 • Контролює виконання рішень і постанов, що відносяться до сфери діяльності завуча.

 • Здійснює особистий контроль над групою учнів з низькою успішністю або відхиленнями від норм поведінки.

 • Організує самоосвітню роботу вчителів.

 • Приймає відвідувачів.

 • Складання табеля на зарплату вчителям;

 • Контроль за участю вчителів школи в методичних заходах району;

 • Організація та контроль за проходженням курсової перепідготовки вчителями;

 • Проведення індивідуальних бесід з учнями та їхніми батьками з питань успішності, відвідування, дисципліни. Прийом батьків;

 • Участь у роботі оперативних нарад при директорі;

 • Організація роботи над розв’язанням педагогічних проблем школи;

 • Контроль за збереженням здоров’я дітей упродовж навчального року;

 • Вивчення, узагальнення, впровадження перспективного педагогічного досвіду;

 • Надання допомоги і контроль за самоосвітою вчителів;

 • Надання індивідуальної методичної допомоги молодим учителям та тим, у кого в роботі є істотні недоліки;

 • Контроль за навчально-виховним процесом;

 • Систематичне поповнення вмісту методичного кабінету;

 • Ознайомлення з методичною літературою, навчальними програмами, посібниками, підручниками з різних предметів, відвідування інших шкіл, інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, бібліотек тощо;

 • Диспетчерська робота з розкладом щодо заміни уроків;

 • Робота з нормативними та розпорядчими документами (органів освіти та власними).

Серпень

Т

Зміст роботи

Прим.

2

Оформлення довідки про зарплату вчителів за серпень.

Оформлення списків дітей 5-18 річного віку.

Оформлення списків дітей 0-6 річного віку.

3

Інформація про працевлаштування випускників 9 та 11 класів.

Уточнення контингенту учнів школи.

4

Складання статистичної звітності.

Проект наказу про зарахування учнів 1-х та 10-х класів.

Проект наказу про зарахування учнів, які прибули у 2-9 класи.

Комплектування класів та груп.

Участь у підготовці та проведенні засідання педради.

Участь у серпневих нарадах та методичних заходах району.

Співбесіда з новопризначеними спеціалістами з питань організації навчально-виховного процесу.

Перевірка готовності навчальних кабінетів, спортзалу та майстерні до початку нового навчального року , відповідності вимогам з техніки безпеки та науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Складання розкладу уроків на І тиждень.

 • Методична оперативка. Про підготовку до першого уроку

„ Моя рідна школа ” – 1 клас, « Україна – моя Батьківщина » - 2-4 класи, « Державний прапор України » - 5-11 класи.

Підготовка документації до проведення тарифікації.

Вересень

Т

Зміст роботи

Прим.

1

Інформація про мережу класів.

Складання розкладу уроків.

Вивчення пояснювальних записок, опрацювання програм, методичних листів, інструкцій.

Складання статистичної звітності.

Оформлення довідки про заробітну плату вчителів.

Проведення річної атестації для учнів, які не атестовані.

Узагальнена інформація про стан відвідування учнями школи станом на

5 вересня.

Контроль за оформленням та станом ведення особових справ учнів.

Контроль за станом відвідування учнями уроків.

Консультація для молодих спеціалістів про ведення шкільної документації.

Методичні оперативки:

1. Уточнення навчальних планів і програм на 2008-2009 н.р.

2. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008-2009 н.р.”

3. Опрацювання інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів.

4. Опрацювання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

5. Про особливості навчально-виховного процесу у 8-их класах.

6. Методичні рекомендації щодо впровадження допрофільної підготовки учнів.

Оформлення алфавітної книги.

Організація роботи предметних гуртків, факультативів, спецкурсів.

Перевірка стану поповнення навчальних кабінетів науково-методичними та дидактичними матеріалами, оформлення документації.

Перевірка наочності з техніки безпеки у кабінетах.

Оформлення актів дозволів на проведення навчальних занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, у спортзалі та майстерні.

Аналіз стану методичного забезпечення викладання варіативної складової навчального плану. Оформлення звіту.

Оформлення журналу обліку інструктажів з техніки безпеки для учнів.

Оформлення журналу обліку інструктажів з техніки безпеки для вчителів.

2

Вхідний етап моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 10-11 класів з профільних дисциплін.

Тарифікація заробітної плати вчителів.

Оформлення особових справ вчителів.

Оформлення довідки про зарплату вчителів за вересень.

Погодження календарних планів на І семестр.

Складання графіка проведення контрольних робіт по класах на І семестр.

Складання постійного розкладу уроків.

Діагностика стану методичної роботи.

Методична оперативка.

 1. Про ведення класних журналів.

 2. Організація профільного навчання у 10 класах.

Оглядовий контроль за станом викладання навчальних предметів

Районний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів.

Оформлення списків учнів для проходження медогляду.

Оформлення списків дітей, які потребують підвезення.

Проведення дня здоров’я.

Узагальнення інформації про предметні гуртки на громадських засадах. Організація роботи гуртків.

Підготовка проекту наказу « Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами ».

Підготовка проекту наказу « Про організацію стажування молодих вчителів».

3

Організація планування методичної роботи.

Засідання методичної ради. Затвердження структури науково-методичної роботи.

Планування роботи науково-методичних кафедр.

Моніторинг освітнього рівня педагогічних працівників.

Корекція комплексної цільової програми розвитку науково-методичної роботи на 2007-2010 роки.

Уточнення графіка курсової перепідготовки вчителів.

Організація роботи творчих груп та динамічної групи.

Організація методичної роботи округу.

Аналіз стану самоосвітньої роботи вчителів. Оновлення планів самоосвіти

Оформлення списків вчителів.

4

Оформлення електронної бази вчителів

Оглядовий контроль за станом викладання навчальних предметів.

Методична оперативка. Опрацювання „ Типового положення про атестацію” з вчителями, які атестуються.

Класно-узагальнюючий контроль по 5 класу.

Конкурс творів учнів 8-11 класів, присвячений 300-річчю з дня народження Івана Мазепи.

Оформлення матеріалів роботи районної творчої групи завучів.

Узгодження графіка атестації вчителів.

Жовтень

Т

Зміст роботи

Прим.

1

Складання статистичної звітності.

Оформлення списків вчителів.

Оформлення довідки про заробітну плату вчителів на жовтень.

Участь в роботі атестаційної комісії.

Контроль за станом ведення класних журналів.

Тематичний контроль за станом формування комунікативних здібностей в учнів початкових класів у процесі навчання.

Розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою у відповідності до результатів медичного огляду.

Контроль за станом викладання навчальних предметів.

2

Засідання ради методкабінету.

Перевірка поурочних планів вчителів.

Контроль за роботою науково-методичних кафедр.

Контроль за станом ведення щоденників учнями та якістю перевірки їх вчителями.

Контроль за роботою факультативів та спецкурсів природничо-математичного циклу.

Інструктивно-методична нарада « Про стан ведення шкільної документації».

Організація інструктажів з учнями « Про заборону перебування на аварійно небезпечних територіях».

3

Контроль за виконанням зауважень щодо ведення класних журналів.

Методична оперативка « Про систему роботи з вчителями, що атестуються».

Засідання школи молодого вчителя.

Організація занять з учнями за 4-годинною програмою про правила користування газом.

Перевірка стану ведення зошитів з математики та якості їх перевірки вчителями.

4

Участь у засіданнях науково-методичних кафедр.

Організація роботи по підготовці учнів 11-х класів до зовнішнього незалежного оцінювання.

Засідання педагогічної ради.

Підготовка проекту наказу «Про систему роботи з вчителями, що атестуються».

Тиждень ініціативи і творчості вчителів суспільних дисциплін.

Листопад

Т

Зміст роботи

Прим.

1

Складання статистичної звітності.

Оформлення довідки про заробітну плату вчителів за листопад.

Перевірка стану поповнення навчальних кабінетів науково-методичними та дидактичними матеріалами, оформлення документації.

Організація роботи по підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання ЗНО

Підготовка до конкурсу „Вчитель року”

Засідання динамічної групи « Педагогічні проекти».

Засідання методичної ради.

Підготовка проекту наказу « Про розвиток комунікативних здібностей учнів початкових класів у процесі на навчання»

2

Підготовка перспективної мережі 1-х класів на 2009-2010

Узагальнення інформації про предметні гуртки на громадських засадах.

Засідання творчої групи « Інтерактивне навчання».

Підготовка матеріалів на виставку педагогічних ідей та знахідок.

3

Тематичний контроль за станом впровадження інтерактивних технологій на уроках інформатики.

Перевірка поурочних планів.

Контроль за станом ведення учнівських зошитів та якістю їх перевірки вчителями.

Участь в роботі науково-методичної кафедри вчителів початкових класів.

Тематичний контроль за станом впровадження інтерактивних технологій на уроках англійської мови.

Проведення роз’яснювальної роботи щодо реєстрації учнів 11-х класів для участі у пробному ЗНО.

Підготовка проекту наказу « Про заходи щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання».

Оформлення стенду « Куточок абітурієнта ».

4

Оформлення замовлення на документи про освіту для випускників 9-х та 11-х класів.

Контроль за станом ведення класних журналів.

Контроль за дотриманням вимог щодо виконання лабораторних та практичних робіт.

Участь в засіданні творчої групи « Особистісно орієнтоване навчання».

Оформлення інформації про оволодіння вчителями комп’ютерною технікою.

Узагальнена інформація про стан методичного кабінету.

Грудень

Т

Зміст роботи

Прим.

1

Складання статистичної звітності.

Оформлення довідки про заробітну плату вчителів за грудень.

Реєстрація учнів 11-х класів до зовнішнього незалежного оцінювання .

Оформлення звіту по реєстрації учасників ЗНО.

Підготовка до конкурсу „Вчитель року”

Організація проведення конкурсу « Вчитель року » з української мови. Ознайомлення вчителів з програмами підготовки учнів 11-х класів до ЗНО.

Фронтальний контроль за станом викладання навчальних предметів у початкових класах.

2

Контроль за дотриманням вчителями фізвиховання рекомендацій щодо організації роботи з учнями спецмедгруп, підготовчої групи та звільнених.

3

Підготовка до проведення засідання педагогічної ради.

Перевірка журналів обліку роботи гуртків за інтересами.

Контроль за діяльністю науково-методичних кафедр.

Аналіз стану організаційно-педагогічної та методичної роботи за І семестр.

Оформлення узагальненого звіту про роботу школи за І семестр.

4

Засідання педагогічної ради.

Контроль за станом ведення класних журналів.

Перевірка стану ведення зошитів для лабораторних, практичних та контрольних робіт з предметів природничо-математичного циклу та якості їх перевірки вчителями.

Контроль за виконанням навчальних програм.

Січень

Т

Зміст роботи

Прим.

1

Інформація про мережу класів на 2009-2010 н.р.

Проведення коригування семестрового оцінювання.

Складання розкладу уроків на ІІ семестр.

Перевірка календарних планів.

Оформлення графіка контрольних робіт на ІІ семестр 2008-2009 н.

Складання статистичної звітності.

Узагальнена інформація про стан відвідування учнями школи станом на 12.01.2009 року.

Оформлення довідки про заробітну плату вчителів за січень.

Організація методичної роботи округу.

Співбесіда з батьками учнів, які за І семестр мають не атестації з окремих предметів.

Узагальнення інформації про внесення змін до наказу про розподіл учнів на групи для занять фізкультурою.

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 10-11 класів з профільних предметів.

2

Організація педагогічної практики студентів педагогічних вузів.

Контроль за оформленням та станом ведення особових справ учнів.

Засідання ради методкабінету.

Контроль за станом відвідування учнями уроків.

Оформлення матеріалів на конкурс « Школа сприяння здоров’ю »

Методична оперативка. Про підготовку до атестації.

Перевірка стану поповнення навчальних кабінетів науково-методичними та дидактичними матеріалами, оформлення документації.

Уточнення графіка курсової перепідготовки вчителів.

Перевірка документації науково-методичних кафедр.

Тематичний контроль за впровадженням інтерактивних технологій на уроках інформатики.

3

Фронтальний контроль за станом викладання навчальних предметів у початкових класах.

Виступ на засіданні творчої групи завучів.

Діагностика стану методичної роботи.

Методична оперативка. Про ведення класних журналів.

Тематичний контроль за станом викладання навчальних предметів.

Узагальнення інформації про предметні гуртки на громадських засадах.

Організація роботи з дітьми старшого дошкільного віку по підготовці до навчання у школі.

Перевірка стану роботи з техніки безпеки та охорони праці.

4

Організація роботи творчих груп та динамічної групи.

Аналіз стану самоосвітньої роботи вчителів.

Реєстрація учасників ЗНО.

Оформлення матеріалів роботи районної творчої групи завучів.

Персональний контроль за роботою вчителя музики.

Лютий

Т

Зміст роботи

Прим.

1

Нарада заступників по проведенню апробації тестових завдань.

Апробація тестових завдань з української мови для проведення зовнішнього незалежного оцінювання .

Складання статистичної звітності.

Оформлення довідки про заробітну плату вчителів на лютий.

Оформлення роботи творчої групи заступників директорів на виставку педагогічних ідей та знахідок.

Контроль за станом ведення учнями початкових класів зошитів та альбомів для образотворчого мистецтва та якістю їх перевірки вчителями.

Реєстрація учасників ЗНО.

Збори батьків майбутніх першокласників.

Підготовка проекту наказу про стан впровадження інтерактивних технологій на уроках інформатики.

Збори батьків учнів 11-х класів з питань реєстрації та проведення ЗНО та пробного ЗНО.

Проведення у школі засідання районної школи молодого вчителя історії та географії.

Підготовка проекту наказу про систему роботи вчителя музики.

2

Контроль за станом ведення учнями зошитів з української мови та літератури та якістю їх перевірки вчителями.

Засідання ради методкабінету.

Перевірка поурочних планів вчителів.

Засідання школи молодого вчителя.

Інструктажі з учнями про небезпеку виходу на лід та заборону перебування у аварійних приміщеннях.

3

Організація екстернатної форми навчання.

Контроль за станом самоосвітньої діяльності вчителів.

Контроль за виконанням зауважень щодо ведення класних журналів.

Засідання науково-методичної ради.

Інструктивно-методична оперативка по опрацюванню листа МОН України

« Про закінчення 2008-2009 н.р. та проведення державної підсумкової атестації учнів».

4

Контроль за роботою спецкурсів та факультативів з предметів суспільно-гуманітарного профілю.

Участь у засіданнях науково-методичних кафедр.

Перевірка стану ведення щоденників учнями.

Узагальнення інформації про реєстрацію учнів 11-х класів до участі у ЗНО.

Участь у роботі шкільної атестаційної комісії.

Статистична звітність.

Проведення батьківських зборів у 11-х класах з питань підготовки учнів до участі у ЗНО.

Підготовка проектів наказів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (3)

  Закон
  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування,
 2. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного (1)

  Методичні рекомендації
  Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти в 2010/2011 н.
 3. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного (2)

  Методичні рекомендації
  Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти в 2009/2010 н.
 4. План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради

  Документ
  6.1. Організаційно-методичне забеспечення заходів розділу «Моніторингові дослідження якості освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки
 5. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 9-ть місяців 2009 року по доходах в сумі 328456,8 тис грн., в тому числі по загальному фонду 291474,1 тис грн

  Документ
  Заслухавши звіт виконавчого комітету про виконання бюджету міста за 9-ть місяців 2009 року, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань,

Другие похожие документы..