Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
В настоящее время остро встает вопрос востпитания культурной личности, формирования ее эстетического сознания, которое определяется совокупностью эст...полностью>>
'Документ'
Верн. Дети капитана Гранта. Двадцать тысяч лье под водой. Таинственный остров. А. Конан Дойль. Приключения Шерлока Холмса. Список литературы для чтен...полностью>>
'Программа дисциплины'
Программа дисциплины «Теория производства и издержек» составлена в соответствии с требованиями федерального/национально-регионального (вузовского) ко...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита диссертации состоится " " 2008 г. в ч. на заседании диссертационного совета Д 212.141.09 при Московском государственном техническом ...полностью>>

Квантова теорія поля Викладач

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Квантова теорія поля

Викладач: канд. фіз.-мат. наук, асистент Горкавенко Володимир Миколайович

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

теми

Назва теми

Кількість годин

лекції

семінари

Самост. робота.

Змістовний модуль 1. Динамічні інваріанти в теорії поля.

1.

Теорема Ньотер.

2

1

2.

Динамічні інваріанти в теорії поля.

4

2

2

Модульна контрольна робота 1

3

Змістовний модуль 2. Теорія класичних полів.

3.

Скалярні поля.

2

1

4.

Векторні поля.

2

1

5.

Електромагнітне поле.

2

1

6.

Спінорне поле.

4

2

1

Модульна контрольна робота 2

3

Змістовний модуль 3. Квантова теорія вільних полів.

7.

Метод вторинного квантування в квантовій механіці.

2

2

2

8

Загальні принципи квантування вільних полів.

4

2

9

Квантування скалярних полів

2

1

10.

Квантування векторних полів.

2

2

11.

Квантування електромагнітного поля.

2

2

12.

Квантування спінорного поля.

1

13

Гамільтонів формалізм. Канонічне квантування.

1

2

14

Квантування полів зі зв’язками.

2

2

1

Модульна контрольна робота 3

3

Змістовний модуль 4. Дискретні симетрії. Функції Гріна.

15.

Властивості полів щодо С, Р, Т перетворень.

4

2

2

16

СРТ теорема. Принципи побудови лагранжіану системи взаємодіючих полів.

2

1

17.

Перестановочні функції Паулі-Йордана.

2

1

18.

Функції Гріна..

2

1

19

Особливості причинної функції Гріна на світловому конусі.

2

1

Модульна контрольна робота 4

3

Тематично – змістовна частина курсу

змістовний МОДУЛЬ І.

ТЕМА 1. Динамічні інваріанти в теорії поля (14 год.)

Лекція 1. Теорема Ньотер.

Підхід Лагранжа та Гамільтона в теорії поля. Трансформаційні властивості функцій поля. Принцип найменшої дії. Неперервні симетрії. Теорема Ньотер.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

Література [1]

Лекція 2. Динамічні інваріанти в теорії поля.

Динамічні інваріанти в теорії поля: тензор енергії-імпульсу, тензор моменту кількості руху.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1, 3]

Лекція 3. Динамічні інваріанти в теорії поля.

Динамічні інваріанти в теорії поля: спін, ізотопічний спін, електричний заряд.

Практичне заняття 1. Розв’язок задач за темою “Динамічні інваріанти в теорії поля.”.

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Розв’язок типових задач за темою: “Динамічні інваріанти в теорії поля”.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

3. Підготовка до написання модульної контрольної роботи.

Література [1, 3]

Модульна письмова контрольна робота – 3 год.

Контрольні запитання до змістовного модуля І (виносяться на модульну письмову контрольну роботу)

 1. Сформулювати та довести теорему Ньотер.

 2. Отримати загальний вираз для тензора енергії-імпульсу. Розкрити його фізичний зміст.

 3. Отримати загальний вираз для моменту кількості руху. Розкрити його фізичний зміст для скалярних та векторних полів.

 4. Розглянути інваріантність перетворень лагранжіана до градієнтних перетворень першого роду. Розглянути інваріантність перетворень лагранжіана до поворотів в ізотопічному просторі. Вказати які фізичні величини повинні зберігатися в зазначених випадках.

Обов’язкові задачі до змістовного модуля І

 1. Виходячи з рівнянь Лагранжа-Ейлера та означення тензора енергії-імпульсу показати, що .

 2. Антисиметричний контрваріантний тензор має вигляд . Показати, що антисиметричний коваріантний тензор має вигляд , де – полярний, – аксіальний чотири-вектор.

 3. Вивести формулу перетворень функцій поля при повороті в ізотопічному просторі з І = 1/2. Яким чином скалярне поле ізотопічного дублету двох частинок при поворотах в ізотопічному просторі перетворюється за допомогою матриць Паулі, що використовуються для опису спінорних полів?

 4. Розглянути скалярне поле ізотопічного триплету піонів. Вивести формулу перетворень функцій поля при повороті в ізотопічному просторі з І = 1. Отримати динамічні інваріанти в імпульсному частотному представленні. Розглянути різні типи представлень піонного поля.

змістовний МОДУЛЬ ІІ.

ТЕМА. Теорія класичних полів (19 год.)

Лекція 4. Скалярні поля.

Нейтральне скалярне поле. Лагранжіан скалярного поля. Динамічні інваріанти. Імпульсне представлення та частотні компоненти для неперервного та дискретного випадку. Узагальнення на випадок зарядженого скалярного поля. Поле піонів.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1, 3].

Лекція 5. Векторні поля.

Нейтральне векторне поле. Лагранжіан векторного поля. Необхідність введення додаткових умов. Лагранжіан Штюкельберга. Імпульсне представлення та частотні компоненти. Динамічні інваріанти. Перехід до локальної системи відліку. Узагальнення на випадок зарядженого векторного поля.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

 1. Вивчення матеріалу лекції.

 2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

 3. Домашнє письмове завдання: розв’язок задач за темою “Векторні поля”.

Література [1, 3, 7, 9, 10].

Лекція 6. Електромагнітне поле.

Електромагнітне поле. Представлення електромагнітного поля за допомогою 4-потенціалу. Лагранжіан електромагнітного поля. Особливості векторного поля з нульовою масою. Калібровка Лоренца. Динамічні інваріанти. Перехід до локальної системи відліку. Випадок довільної калібровки. Лагранжіан Штюкельберга.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1, 3, 7, 9, 10].

Лекція 7. Спінорне поле.

Рівняння Дірака. Матрична структура та трансформаційні властивості спінорного поля. Явний вигляд функцій спінорного поля. Розклад по станам з різною спіральністю. Співвідношення ортогональності та нормування.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

3. Домашнє письмове завдання: розв’язок задач за темою “Спінорне поле”

4. Підготовка до написання модульної контрольної роботи.

Література [1, 3, 8, 9, 10].

Лекція 8. Спінорне поле.

Лагранжіан спінорного поля. Динамічні інваріанти. Імпульсне представлення та частотні компоненти. Спінорне поле з нульовою масою.

Практичне заняття 2. Розв’язок задач за темою “Теорія класичних полів”.

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Розв’язок типових задач за темою: “Теорія класичних полів”.

Модульна письмова контрольна робота – 3 год.

Контрольні запитання до змістовного модуля IІ (виносяться на модульну письмову контрольну роботу)

 1. Нейтральне та заряджене скалярне поле. Неперервне представлення.

 2. Скалярне поле в обмеженому просторі. Дискретне представлення.

 3. Нейтральне та заряджене масивне векторне поле.

 4. Електромагнітне поле.

 5. Одночастинкові функції спінорного поля. Співвідношення ортогональності та нормування.

 6. Динамічні інваріанти спінорного поля в імпульсному частотному представленні..

Обов’язкові задачі до змістовного модуля

 1. Для нейтрального скалярного поля

  1. а) отримати вирази для обернених Фур’є перетворень для функцій поля.

  2. б) отримати в імпульсному частотному представленні вирази для чотири-імпульсу системи.

 2. Показати, як можна записати лагранжіан векторного поля, щоб автоматично виконувалась додаткова умова .

 3. Отримати вираз для спінового моменту векторного зарядженого масивного поля в імпульсному частотному представленні.

 4. Діагоналізувати вираз для спінового моменту векторного зарядженого масивного поля в імпульсному частотному представленні. Показати, що до діагоналізації частотні складові полів відповідали лінійно поляризованим коливанням, а після діагоналізації – коливанням з коловою поляризацією.

 5. Діагоналізувати вираз для спінового моменту електромагнітного поля в імпульсному частотному представленні.

 6. Отримати формулу перетворень спінорного та діраковськиспряженого спінорного поля при лоренцевих поворотах. Представити результат в показниковому та матричному виглядах.

 7. Отримати вираз для спіральності рухомого електрона.

 8. Отримати явний вигляд функцій спінорного поля для частинок та античастинок з різними значеннями спіральності, що рухаються в довільному напрямку .

 9. Шляхом лоренц перетворень отримати з функції нерухомого правогвинтового електрона функцію електрона, що рухається в довільному напрямку .

 10. Дослідити, чи є інтегралом руху спіральність та кіральність частинок? Чи є вказані характеристики інваріантними по відношенню до лоренц-перетворень? Що зміниться в без-масовому випадку?

 11. Отримати вирази для 4-імпульсу, заряду та спіну в імпульсному частотному представленні для зарядженого спінорного поля.

 12. Показати, що третя компонента спіну для спінорного поля буде зберігатися лише за деяких умов.

 13. Який фізичний зміст компонент – спінового тензора момента кількості руху? Розглянути на прикладі векторного та спінорного полів.

змістовний МОДУЛЬ ІІI.

ТЕМА. Квантова теорія вільних полів (35 год.)

Лекція 9. Метод вторинного квантування в квантовій механіці.

Квантування гармонічного осцилятора. Метод вторинного квантування в квантовій механіці багатьох частинок. Випадок Бозе-систем.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1, 4].

Практичне заняття 3. Розв’язок задач за темою “Метод вторинного квантування в квантовій механіці”.

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Розв’язок типових задач за темою: “Метод вторинного квантування в квантовій механіці”.

Лекція 10. Загальні принципи квантування вільних полів.

Необхідність введення формалізму квантованих полів. Загальні принципи квантування вільних полів. Операторна природа функцій поля та амплітуда стану. Трансформаційні властивості амплітуди стану та операторів поля. Постулат квантування хвильових полів. Стан вакууму та амплітуда стану в представленні Фока.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

 1. Вивчення матеріалу лекції.

 2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1, 4, 6].

Лекція 11. Загальні принципи квантування вільних полів.

Встановлення перестановочних співвідношень типу Фермі-Дірака та Бозе-Ейнштейна. Зв’язок спіну зі статистикою. Нормальний добуток операторів та запис динамічних змінних. Випадок дискретного представлення.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

 1. Вивчення матеріалу лекції.

 2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1, 4, 6].

Лекція 12. Квантування скалярних полів.

Квантування дійсного та комплексного скалярних полів. Поле пі-мезонів.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1, 4, 6, 7].

Лекція 13. Квантування векторних полів.

Квантування нейтрального та зарядженого масивного векторного поля.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1, 4, 5, 10].

Лекція 14. Квантування електромагнітного поля.

Особливості квантування електромагнітного поля. Умова Лоренца. Індефінітна метрика. Формалізм Гупта-Блейлера.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1, 5, 6, 7].

Лекція 15. Квантування спінорного поля. Канонічне квантування.

Квантування спінорного поля. Альтернативний підхід до квантування полів. Гамільтонів формалізм. Канонічне квантування.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1, 3, 5, 8].

Лекція 16. Квантування полів зі зв’язками.

Квантування полів зі зв’язками. Класифікація зв’язків. Зв’язки першого та другого роду. Первинні та вторинні зв’язки. Канонічне квантування електромагнітного поля.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

3. Підготовка до написання модульної контрольної роботи.

Література [1, 2].

Практичне заняття 4. Розв’язок задач за темою “Квантова теорія вільних полів”.

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Розв’язок типових задач за темою: “Квантова теорія вільних полів”.

Модульна письмова контрольна робота – 3 год.

Контрольні запитання до змістовного модуля IIІ (виносяться на модульну письмову контрольну роботу)

 1. Квантування гармонічного осцилятора.

 2. Метод вторинного квантування в квантовій механіці багатьох частинок. Випадок Бозе систем.

 3. Загальні принципи квантування вільних полів.

 4. Квантування дійсного та комплексного скалярних полів.

 5. Квантування зарядженого масивного векторного поля.

 6. Квантування електромагнітного поля. Формалізм Гупта-Блейлера.

 7. Квантування спінорного поля.

 8. Гамільтонів формалізм. Канонічне квантування скалярного поля.

 9. Квантування полів зі зв’язками. Канонічне квантування електромагнітного поля.

Обов’язкові задачі до змістовного модуля I

 1. Розглянути вторинне квантування для квантовомеханічних систем, що складаються з частинок з напівцілим спіном.

 2. Розглянути вирази для оператора 4-імпульсу у вторинноквантованій теорії поля в обмеженому просторі. Розглянути можливі власні значення операторів кількості Бозе та Фермі частинок.

 3. Розглянути вторинноквантоване скалярне поле ізотопічного триплету піонів. Отримати оператори для динамічних інваріантів.

 4. В лабораторній системі відліку напрямок польового вектора векторного поля співпадає з напрямком вектора, що напрямлений від точки А=(1,2,3) до точки В=(2,2,4). Виконати перехід у власну систему відліку пов’язану з вектором . Знайти матрицю переходу у випадку лінійної та колової поляризації квантів поля. Окремо розглянути випадок масивного та безмасового векторного поля.

 5. Показати, квантування електромагнітного поля без застосування умови Лоренца призводить до нестандартних комутаційних співвідношень для часових фотонів.

 6. Показати, що повздовжні та часові фотони електромагнітного поля не дають вкладу в величини, що спостерігаються.

 7. Розглянути вторинноквантовану теорію безмасового спінорного поля.

змістовний МОДУЛЬ ІV.

ТЕМА. Дискретні симетрії. Функції Гріна (23 год.)

Лекція 17. Властивості полів щодо С, Р, Т перетворень.

Перетворення інверсії в класичній, квантовій фізиці. Перетворення інверсії в квантовій теорії поля для різних типів полів.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [6, 9].

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Розв’язок типових задач за темою: “Перетворення інверсії”.

Лекція 18. Властивості полів щодо С, Р, Т перетворень.

Перетворення зарядового спряження в релятивістській квантовій фізиці. Перетворення зарядового спряження в квантовій теорії поля для різних типів полів.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

 1. Вивчення матеріалу лекції.

 2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [6, 9].

Практичне заняття 5. Розв’язок задач за темою “ Властивості полів щодо С, Р, Т перетворень”.

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Розв’язок типових задач за темою: “ Перетворення обернення часу (Т)”.

Практичне заняття 6. Розв’язок задач за темою “СРТ-теорема. Принципи побудови лагранжіану взаємодіючих полів”.

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Розв’язок типових задач за темою: “ СРТ-теорема. Принципи побудови лагранжіану взаємодіючих полів”.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

 1. Вивчення матеріалу лекції.

 2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1, 5, 6, 9].

Практичне заняття 7. Розв’язок задач за темою “Перестановочні функції Паулі-Йордана”.

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Розв’язок типових задач за темою: “Перестановочні функції Паулі-Йордана”.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

 1. Вивчення матеріалу лекції.

 2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1, 5, 6, 9].

Практичне заняття 8. Розв’язок задач за темою “Функції Гріна”.

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Розв’язок типових задач за темою: “Функції Гріна.”

4. Причинні функції векторних полів у випадку загального вибору калібровки.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

 1. Вивчення матеріалу лекції.

 2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1, 4, 5, 6].

Практичне заняття 9. Розв’язок задач за темою “Особливості причинної функції Гріна на світовому конусі”.

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Розв’язок типових задач за темою: “Особливості причинної функції Гріна на світовому конусі”.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

3. Підготовка до написання модульної контрольної роботи.

Література [1, 4, 5, 6].

Модульна письмова контрольна робота – 3 год.

Контрольні запитання до змістовного модуля IV (виносяться на модульну письмову контрольну роботу)

 1. Перетворення інверсії.

 2. Перетворення зарядового спряження.

 3. Перетворення обернення часу.

 4. Комбіновані перетворення. СРТ-теорема. Принципи побудови лагранжіанів взаємодіючих полів.

 5. Функції Паулі-Йордана для різних типів полів.

 6. Випереджуюча, запізнююча, причинна та апричинна функції Гріна. Імпульсне представлення.

Обов’язкові задачі до змістовного модуля IV

 1. Показати, що зарядово спряжена функція задовольняє рівнянню Дірака з протилежним значенням електричного заряду ніж у випадку рівняння для функції .

 2. Розглянути дію окремих та комбінованих СРТ-перетворень на білінійні комбінації спінорного поля в рамках вторинноквантованої теорії та релятивістської квантової механіки.

 3. Розглянути вплив окремих та комбінованих СРТ-перетворень на оператори народження-знищення у випадку спінорного поля.

 4. Дослідити вплив окремих та комбінованих СРТ-перетворень на лагранжіан Стандартної Моделі. Покажіть, якою повинна бути матриця Кабіббо-Кабаяши-Маскава для СР-інваріантності теорії.

 5. Знайти комутатор квантованих полів електромагнітного поля. Виразити його через функцію Паулі-Йордана.

 6. Записати рівняння для причинної функції спінорного, векторного та електромагнітного полів в координатному представленні.

Проблемні теми для самостійної роботи :

 1. Методика вар’ювання дії по метричному тензору. Її переваги.

 2. Формалізм ізотопічних дублетів та триплетів для скалярних полів.

 3. Лагранжіан Штюкельберга. Причинні функції Гріна у випадку довільної калібровки векторних полів. Формалізм масивного електромагнітного поля.

 4. Класична теорія безмасового поля нейтрино.

 5. Вторинне квантування для квантовомеханічних систем, що складаються з Фермі частинок.

 6. Вторинноквантована теорія безмасового поля нейтрино.

 7. Канонічне квантування систем зі зв’язками друго роду.

 8. Принцип локальної калібрувальної інваріантності в теорії поля.

Перелік запитань на іспит

 1. Сформулювати та довести теорему Ньотер.

 2. Отримати загальний вираз для тензора енергії-імпульсу. Розкрити його фізичний зміст.

 3. Отримати загальний вираз для моменту кількості руху. Розкрити його фізичний зміст для скалярних та векторних полів.

 4. Розглянути інваріантність перетворень лагранжіана до градієнтних перетворень першого роду. Розглянути інваріантність перетворень лагранжіана до поворотів в ізотопічному просторі. Вказати які фізичні величини повинні зберігатися в зазначених випадках.

 5. Нейтральне та заряджене скалярне поле. Неперервне представлення. Динамічні інваріанти. Імпульсне представлення та частотні компоненти.

 6. Скалярне поле в обмеженому просторі. Дискретне представлення.

 7. Особливості класичної теорії зарядженого скалярного поля з ізотопічним спіном на прикладі поля піонів.

 8. Нейтральне та заряджене масивне векторне поле. Динамічні інваріанти. Імпульсне представлення та частотні компоненти.

 9. Електромагнітне поле. Динамічні інваріанти. Імпульсне представлення та частотні компоненти.

 10. Одночастинкові функції спінорного поля. Співвідношення ортогональності та нормування.

 11. Динамічні інваріанти спінорного поля в імпульсному частотному представленні.

 12. Теоря класичного безмасового спінорного поля на прикладі поля нейтрино.

 13. Квантування гармонічного осцилятора.

 14. Метод вторинного квантування в квантовій механіці багатьох частинок. Випадок Бозе систем.

 15. Метод вторинного квантування в квантовій механіці багатьох частинок. Випадок Фермі систем.

 16. Загальні принципи квантування вільних полів.

 17. Квантування дійсного та комплексного скалярних полів.

 18. Квантування зарядженого масивного векторного поля.

 19. Квантування електромагнітного поля. Формалізм Гупта-Блейлера.

 20. Квантування спінорного поля.

 21. Гамільтонів формалізм. Канонічне квантування скалярного поля.

 22. Квантування полів зі зв’язками. Канонічне квантування електромагнітного поля.

 23. Перетворення інверсії.

 24. Перетворення зарядового спряження.

 25. Перетворення обернення часу.

 26. Комбіновані перетворення. СРТ-теорема. Принципи побудови лагранжіанів взаємодіючих полів.

 27. Функції Паулі-Йордана для різних типів полів.

 28. Випереджуюча, запізнююча, причинна та апричинна функції Гріна. Імпульсне представлення.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

 1. Н. Н. Боголюбов, Д. В. Ширков. Введение в теорию квантованных полей. М.: Наука, 1976.

 2. П.А.М. Дирак. Лекции по квантовой механике. Ижевск: Ижевская республиканская типография, 1998.

 3. Л.Д. Ландау, Е.М. Лившиц. В 10 т. Т. I I/ Теория поля. М.: Наука, 1989.

 4. Л.Д. Ландау, Е.М. Лившиц. В 10 т. Т. I I I/Квантовая механика. Нерелятивистская теория. М.: Наука, 1989.

 5. А.И. Ахиезер, В.Б. Берестецкий. Квантовая электродинамика. М.: Наука, 1981.

 6. М.Пескин, Д.Шредер. Введение в квантовую теорію поля. Москва-Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2001.

Додаткова:

7. С. Швебер. Введение в релятивистскую квантовую теорию поля. М.: Издательство иностранной литературы, 1963.

8.Дж. Бьеркен, С. Дрелл. Релятивистская квантовая теория, т. 1-2 М.: Наука, 1978.

9.К. Ициксон, Ж.-Б. Зюбер. Квантовая теория поля, т. 1-2. М.: Мир, 1984.

10.Г. Вентцель. Введение в квантовую теорию волновых полей. М.: Полиграфкнига, 1947.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ю. М. Лопаткін фізичний образ світу

  Документ
  Метою цього посібника є надання допомоги студентам гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, зокрема спеціальності "Журналістика", з вивчення курсу "Фізичний образ світу".
 2. Ects – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету

  Документ
  комплексні дослідження впливу структурних дефектів на фізичні властивості складних напівпровідникових фаз (керівник проф. Давидюк Г.Є., співробітництво з Інститутом фізики НАН України (м.
 3. Олександр Боргардт

  Документ
  Писати про себе якось рівноцінно написанню автобіографії, та на цьому й полягає головна неприємність чогось подібного. А тому й узя­тися за це було нелегко.
 4. План. Вступ: Біографія Початок наукової діяльності Спеціальна теорія відності

  Документ
  Альберт Ейнштейн народився 14 березня 1879 р. в німецькому місті Ульмі в незаможній єврейській сім’ї Германа і Пауліни Ейнштейн. У Ейнштейна була молодша сестра Марія (Майя, 1881-1951).
 5. Рецензенти: доц. Московського станкоинструментального інституту, канд техн наук Г. И. Гранітів; викладач Московського технікуму електронних приладів А. В. Закревская Гаркуша Ж. М

  Документ
  У підручнику даний опис основних закономірностей будівлі твердого тіла на основі сучасних квантово механічних представлень: розглянуті найбільш важливі электрофизические властивості, явища й ефекти, що спостерігаються у твердих тілах,

Другие похожие документы..