Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Франц Шуберт (1797–1828) — австрийский композитор. Родился в семье школьного учителя. В 1808–12 был певчим Венской придворной капеллы. Воспитывался в...полностью>>
'Документ'
Р. Королев  Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью четыре листа   Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью четыре листа  Генеральн...полностью>>
'Документ'
Без преувеличения можно сказать, что австрийский психолог и психиатр Зигмунд Фрейд (1856-1939) является одним из тех ученых, кто во многом повлиял на...полностью>>
'Документ'
Защита среды обитания человека от отходов атомной, химической. металлургической промышленности, ядерных энергетики, военно-промышленного комплекса и ...полностью>>

Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Отже, прийом студентів на навчання за державним замовленням за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр” загалом відповідає нормі обсягів держзамовлення, затвердженим МОН України.

У 2006-2007 навчальному році на комерційних засадах усього в університеті навчалося 5434 студенти, в тому числі на денній формі навчання — 2059 ос., на заочній — 2924, на вечірній — 451. Усі договірні зобов’язання оформлені відповідними договорами з фізичними та юридичними особами за формою МОН України. Контингент студентів знаходиться у межах ліцензованого обсягу.

Випуск фахівців у 2006-2007 навчальному році характеризується такими показниками:

– освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” здобули 1340 студентів денної форми навчання, 1049 студент заочної та вечірньої;

– освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” здобули 858 студентів денної форми навчання, 1040 студентів заочної та вечірньої;

– освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” здобули 423 студентів денної форми навчання, 440 студентів заочної та вечірньої.

У 2006-2007 навчальному році на вечірньому факультеті навчання проводилось зі студентами, прийнятими на навчання за контрактом, зі спеціальностей:

– “Психологія” та “Іноземна мова” (освітньо-кваліфікаційні рівні “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”).

– “Початкове навчання з іноземною мовою”, “Дошкільне виховання з іноземною мовою” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”).

– “Соціальна педагогіка”, “Іноземна мова, зарубіжна література та переклад” (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”).

Навчально-виховна робота на факультеті планувалася відповідно до специфіки підготовки фахівців у педагогічному закладі і була спрямована на забезпечення можливостей особистісного самовдосконалення, формування інтелектуального та культурного потенціалу студента.

Специфікою вечірнього факультету є те, що контингент студентів надзвичайно неоднорідний у плані їх базової загальноосвітньої підготовки та сформованості певних навчальних умінь. Зважаючи на це, значна увага була звернена на організацію самоосвітньої роботи та забезпечення належного контролю з боку викладачів та деканату. Зокрема, на факультеті на високому рівні організована індивідуальна та групова консультативна робота зі студентами.

Деканат факультету, професорсько-викладацький склад прагнули зробити усе можливе, щоб робоча атмосфера навчального процесу була націлена на підготовку таких фахівців-професіоналів для системи освіти, які б були носіями ґрунтовних сучасних знань та володіли якостями педагога, здатного вирішувати першочергові завдання формування і розвитку особистості школяра. Розроблена така система роботи, що дозволяє забезпечити орієнтацію на індивідуалізацію та диференціацію навчання.

У звітному році факультет здійснював прийом на 5 спеціальностей – “Іноземна мова”, “Психологія” – за освітнім рівнем “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”, “Початкове навчання”, “Дошкільне виховання” – за освітнім рівнем “магістр”, “Соціальна педагогіка” та “Іноземна мова, переклад” – за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”.

Деканатом разом з приймальною комісією проводилась інтенсивна робота серед учнівської молоді шкіл та педагогічних коледжів для залучення їх до навчання на факультеті.

Вечірній факультет працював за 14-годинним тижневим навантаженням: дві пари у вівторок та четвер у вечірні години (з 18.15 до 21.05), і три пари у суботу (з 8.30 до 12.50). Навчальні плани, розроблені під таке навантаження студентів, виконані повністю.

Навчальний процес деканатом чітко планувався та контролювався. Розклад планувався помісячно, зміни вносилися лише у виключних випадках. Найкраще забезпечення навчального процесу на факультеті здійснювалось викладачами кафедри психології (зав. каф. проф. Л.В. Долинська).

Належним чином організована на факультеті самостійна робота: студентам завчасно надавалися списки літератури, ксерокопії або електронні версії матеріалів, необхідних для підготовки до семінарських та лабораторних занять. Найбільш успішно така робота була організована проф. Т.В.Говорун, доц. О.О.Мізерною, викл. Н.О.Бервено, викл. С.П.Сагайдак, викл. О.П. Сичовим, викл. О.І.Сівуда, викл. А.І. Жовнірук.

Результати успішності студентів за наслідками літньої екзаменаційної сесії наступні:

– Спеціальність “Психологія”. Складали сесію 159 студентів. Склали: на “5” 41 студента (25,7%), на “5” і “4” – 92 студентів (57,8%), на змішані оцінки 26 студентів (16,3%). Показник успішності складає 83,5%.

– Спеціальність “Іноземна мова”. Складали екзамени 172 студенти. Склали на “5” – 64 студенти (37,2 %), на “5” і “4” – 75 студентів (43,6%), на змішані оцінки – 33 студенти (19,2%). Показник успішності – 80,8%.

– Спеціальність “Початкове навчання”. Складали сесію 6 студентів-магістрів. Склали на “5” – 4 студенти (66,6%), на змішані оцінки – 2 студенти (33,3%). Показник успішності – 66,6%.

– Спеціальність “Дошкільне виховання”. Складали сесію 17 студентів. Склали на “5” – 6 студентів (35,3%), на “5” і “4” – 8 студентів (47%), на змішані оцінки – 3 студенти (17,6%). Показник успішності складає 82,4%.

– Спеціальність “Соціальна педагогіка”. Складали сесію 4 студенти. Склали на “5” – 2 студентів (50%), на “5” і “4” – 2 студенти (50%). Показник успішності – 100%.

Загальна успішність по факультету за даними літньої сесії складає 82,6 %.

Державні екзамени складали 160 студентів. За освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”:

– “Психологія” – 37 студентів;

– “Іноземна мова” – 21 студент та 12 студентів за кваліфікаційним рівнем “магістр” на базі диплома спеціаліста.

– “Початкове навчання” – 10 студентів.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”:

– “Психологія” – 4 студенти;

– “Іноземна мова” – 19 студентів.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”:

– “Психологія” – 31 студент;

– “Іноземна мова” – 36 студентів.

Крім того, у лютому та червні відбулися захисти магістерських робіт.

Показники успішності:

– За спеціальністю “Психологія” захищено 37 робіт (на “5” – 25 робіт, на “4” – 12).

– За спеціальністю “Іноземна мова” на базі диплома “бакалавр” захищено 21 робота (усі на “5”) та на базі диплома “спеціаліст” – 12 робіт (усі на “5”).

– За спеціальністю “Початкове навчання” – 10 робіт (на “5” – 8 робіт, на “4” – 2).

Усі студенти успішно склали державні іспити і одержали дипломи встановленого зразка.

На педагогічній практиці у звітному навчальному році перебувало 210 студентів.

Студенти спеціальності “Психологія” 3 курсу пройшли навчальну психодіагностичну практику (6 тижнів); 4 курсу – виробничу психокорекційну (6 тижні); 6 курсу – стажистку (3 тижні).

Студенти спеціальності “Іноземна мова” 4 курсу пройшли навчальну практику (4 тижні); 5 курсу спеціальність “Іноземна мова” – виробничу практику (4 тижні).

Студенти 5 курсу спеціальності “Дошкільне виховання” пройшли виробничу практику у педколеджі (4 тижні); студенти 6 курсу спеціальності “Початкове навчання” – науково-дослідну магістерську (3 тижні).

На факультеті розроблені методичні рекомендації для студентів спеціальності “Психологія” з проходження психодіагностичної, психокорекційної та стажистської практики.

Проходження практики студентами-вечірниками має ряд ускладнень, пов’язаних з тим, що практика проходить у денний час, коли більшість студентів працюють. Але організація консультацій методистами від факультету, дозволяє студентам пройти практику на належному рівні. Вже стало традицією, що наших студентів після практики запрошують на роботу за фахом. Це засвідчує високий рівень їх підготовки, серйозне ставлення до даного виду роботи та професіоналізм професорсько-викладацького складу, що працює зі студентами.

Протягом навчального року на факультеті ведеться робота із забезпечення студентів навчально-методичною літературою. Силами викладачів були підготовлені методичні матеріали для самостійного опрацювання студентами, в тому числі й на електронних носіях. Над цією проблемою факультет буде працювати і в наступному році.

Нові навчальні плани повністю відповідають розробленим стандартам, кредитно-модульному підходу до навчання, забезпечують міжпредметні зв'язки та загальну цільову професійно-педагогічну спрямованість.

Професорсько-викладацький склад факультету активно заохочує та підтримує наукові інтереси учнівської молоді, студенти беруть активну участь в університетських олімпіадах із фахових дисциплін, у науково-практичних конференціях. Ми вважаємо, що обраний напрям навчально-методичної роботи є ефективним та перспективним.

Впровадження в університеті проекту освітнього порталу, де вечірній факультет отримав власну електронну сторінку, дозволить студентам вечірнього факультету користуватися електронною бібліотекою університету, мати швидкий зв'язок із викладачами і вчасно отримувати необхідну інформацію. Наповнення власної електронної сторінки освітніми ресурсами – пріоритетний напрямок роботи факультету на наступний навчальний рік.

1.5. Навчальне навантаження. Організація самостійної роботи студентів, її навчально-методичне забезпечення, в т. ч. методи контролю за нею

У 2006/2007 навчальному році загальноуніверситетське педагогічне навантаження становило 878108 год., аудиторне навантаження – 609866 год., в тому числі лекційних годин – 126899, лабораторних занять 117985, практичних занять – 364982 годин. На організацію і проведення педагогічних практик було заплановано 65737 години, на дипломні роботи – 34420 годин (Рис. 1).

Мал. 1.
Структура педагогічного навантаження професорсько-викладацького складу в 2006-2007 н.р.

Планове середнє педагогічне навантаження викладача в минулому навчальному році становило 756 год., зокрема за посадами:

Професор 620 год

Доцент 720 год

Старший викладач 780 год

Викладач, асистент 850 год

У середньому науково-педагогічного працівника 756 год

Запланований обсяг загальноуніверситетського педагогічного навантаження повністю виконано.

Протягом минулого навчального року науково-методичними радами інститутів, навчально-методичним управлінням, науково-методичною радою університету проводилися заходи щодо завершення переводу навчального планування в європейських кредитах, зменшення обсягів навчального навантаження, в т.ч. аудиторного. Зокрема в нових планах передбачено зменшення тижневого аудиторного навантаження студентів-бакалаврів до 26‑27 годин, а спеціалістів і магістрів до 22‑24 годин на тиждень, для магістерських програм підготовки за одинарними спеціальностями – 18 годин на тиждень. Зусиллями розробників вдалося зменшити частку аудиторних занять з 54% до 47%.

Науково-методичні сили університету працювали над вдосконаленням структури освітньо-професійних програм підготовки вчителя, особливо магістерських програм.

Мал. 2.
Зростання контингенту студентів університету

(денна форма навчання)

У 2007 році план набору не зменшився, а навпаки – збільшився (Рис. 2). Орієнтовний контингент студентів на 2007/2008 н.р. разом з контрактниками становитиме 16850 осіб:

– денна форма навчання – 10531 ос.,

– заочна форма навчання – 5868 ос.,

– вечірня форма навчання – 451 ос..

Всього, за нормативними розрахунками, на 2007/2008 н.р. потрібно 1098 ставок. На 2008 рік, відповідно до рішення Міністерства освіти і науки України, державне фінансування становить 807 ставок.

Отже, залежно від виконання плану контрактного прийому, частину ставок потрібно буде фінансувати за рахунок позабюджетних коштів.

На 2007/2008 навчальний рік робочі навчальні плани з усіх спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів розроблені з врахуванням принципів кредитно-модульної системи, яка передбачає надання пріоритету самостійній роботі студентів під відповідним контролем викладача, в рамках запланованих годин індивідуальної роботи.

Неупереджений аналіз досягнутих результатів свідчить, що запровадження рейтингових технологій активізує навчальну та науково-дослідну роботу студентів, підвищує зацікавленість в оволодінні знаннями, а що найголовніше – стимулює систематичну самостійну роботу студентів.

Кафедрами університету самостійна робота студентів розглядається як органічна та абсолютно необхідна складова навчального процесу. Викладачами з кожної навчальної дисципліни розроблено методичні комплекси для забезпечення самостійної роботи студента відповідно до сучасних вимог (в тому числі в електронному вигляді). Їх основою є ретельно відібраний навчальний матеріал, який виноситься для самостійного опрацювання студентами з урахуванням рекомендацій щодо бюджету часу, необхідного для опрацювання матеріалу студентом.

Завдання для самостійної роботи диференціюються з урахуванням досвіду навчальної діяльності студентів у вищому навчальному закладі, специфіки навчального предмета, освітньо-кваліфікаційного рівня, за яким студенти здобувають вищу освіту. Тому завдання з навчальних дисциплін різні за характером: репродуктивні, творчі, комбіновані. Особлива увага приділяється організації самостійної роботи студентів І курсів університету. Студентам старших курсів (особливо освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”) пропонуються завдання науково-пошукового змісту. Зокрема, такі завдання як: ситуативні педагогічні завдання, написання творів, розробка конспектів занять, дидактичних ігор, діагностичних методик, проведення спостережень за дітьми в різних видах діяльності, самостійне опрацювання інформаційних джерел, побудова формальних схем політичного прогнозування, аналіз соціологічних закономірностей політичного середовища тощо. Для самостійної роботи студентів активно використовуються наявні електронні версії підручників (посібників), що розміщені на комп’ютерах кафедр та web-порталу університету.

Важливе місце в організації самостійної роботи студентів відведено контролю за її виконанням. З цією метою викладачами кафедри складаються графіки контролю самостійної роботи студентів з фахових навчальних дисциплін на кожний семестр, в яких визначаються дисципліна, розділ навчальної програми, котрий виноситься на самостійне опрацювання, завдання, форма контролю, термін виконання.

Контроль за самостійною роботою студентів проводиться в різних формах: під час семінарських та лабораторних занять; у вигляді колоквіумів та контрольних робіт; шляхом перевірки рефератів з опрацьованих тем та проблем; під час індивідуальних та групових консультацій; у вигляді тестової форми поточного і підсумкового контролю знань; у формі педагогічних есе, анотацій до першоджерел, захистів авторських проектів, тьюторських занять. Наприклад, на кафедрі теорії і методики навчання природничо-географічних дисциплін одним із способів здійснення навчальної діяльності є застосування викладачами кафедри алгоритмів виконання конкретних професійних дій учителя. До всіх видів самостійної роботи студентів запропоновані необхідні для опрацювання інформаційні джерела та алгоритми для виконання (зразки таблиць, схем, складених планів-конспектів, дидактичних матеріалів тощо). Такий алгоритмічний підхід до виконання навчально-методичних завдань, забезпечення студентів необхідною інформацією та обладнанням, наявність взірців оформлення результатів самостійної діяльності та готовності викладачів здійснювати своєчасну консультаційну та контрольну роботу є важливими складовими навчального середовища, орієнтованого на формування майбутніх учителів потреби в знаннях та умінь самостійно працювати.

З метою удосконалення організації самостійної роботи студентів проводиться робота щодо відновлення функціонування філій університетської бібліотеки в студентських гуртожитках.

В колективі університету склалася система забезпечення якості вищої освіти, що базується на поєднанні високого рівня викладання навчальних дисциплін з ефективними формами контролю засвоєння знань студентами: поточний контроль, модульний контроль шляхом оцінювання студентами навчального матеріалу, що складає завершений модуль (у відповідності з графіками розробленими на кафедрах); проведення ректорських, директорських контрольних робіт; підсумкової атестації студентів.

1.6. Практична підготовка майбутніх фахівців. Організація навчальної, виробничої, педагогічної практик, бази їх проведення

У системі професійної підготовки фахівців практика є необхідною складовою навчально-виховного процесу, вона забезпечує безперервне та послідовне формування у студентів умінь і навичок, професійне становлення їх як педагогів. Саме вона наочно демонструє досягнення і слабкі ланки в підготовці майбутнього вчителя.

Діяльність професорсько-викладацького складу університету в звітному навчальному році була спрямована на активний пошук нових сучасних підходів до практичної підготовки фахівців на всіх етапах здобуття вищої освіти.

Практична підготовка студентів у НПУ імені М.П. Драгоманова здійснюється через систему навчальних і виробничих (педагогічних) практик та лабораторних робіт з педагогіки. Зазначені види практики реалізуються через відповідні форми практичної підготовки з врахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня: на 3-му курсі практика триває від 2 до 4 тижнів, на 4 курсі – 6 тижнів (в Інституті фізичного виховання та спорту – 8 тижнів). На 5 курсі (ОКР “спеціаліст”) тривалість практики становить 6 тижнів (в Інституті корекційної педагогіки та психології – 17 тижнів), для студентів, які навчаються за програмою підготовки магістрів, додається щонайменше 4 тижні асистентської безвідривної практики. Середня тривалість педагогічної практики складає 18–28 тижнів.

Курс

Назва практики

Тривалість

(у тижнях)

2

Організаційно-виховна в позашкільних закладах освіти

3–4

3

Пропедевтична педагогічна практика

4

4

Педагогічна (виробнича) практика для освітньо-кваліфікаційного рівня ”бакалавр”

6

Спеціаліст

Педагогічна (виробнича) практика для освітньо-кваліфікаційного рівня ”спеціаліст”

6 – 17

Магістри

Педагогічна (асистентська) практика для освітньо-кваліфікаційного рівня ”магістр”

6

Всього:

26 – 37

У цьому навчальному році вперше була проведена педагогічна практика для студентів спеціалізації “сімейний вихователь” (гувернер) в умовах виховання дитини в сім’ї протягом 4-х тижнів відповідно до навчального плану. Базою проведення даного виду практики були родини, що виховують дітей дошкільного віку. Сім’ї для проходження студентами педагогічної практики відбиралися разом з фахівцями Центру раннього інтелектуального розвитку. Зміст педагогічної практики в сім’ї розкрито в “Програмі педагогічної практики в сім’ї” (рекомендовано МОН України від 2 червня 2003 р.).

В Інституті соціальної роботи та управління педагогічна практика відбувається протягом всього терміну навчання студентів, тобто має “наскрізний”, неперервний характер. Починаючи з другого семестру першого курсу студенти проходять певний вид практики. Тривалість практики від курсу до курсу збільшується, ускладнюються завдання, що дає можливість поступово готувати до самостійної професійної діяльності і виконання різнопланових завдань.

Особливістю практичної підготовки студентів Інституту соціальної роботи та управління є навчання студентів здійснювати різні види соціальної допомоги окремим категоріям населення. При цьому особливе місце у підготовці до практики займає психологічна складова підготовки студентів до таких видів роботи.

Завдяки значній організаційній роботі було поновлено проведення виїзних практик в Інституті природничо-географічної освіти та екології і в Інституті колекційної педагогіки і психології.

В інститутах університету розроблено та затверджено в установленому порядку наскрізні програми проведення практики з урахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня, на основі яких розроблено робочі програми відповідних видів практик.

З метою підвищення організаційно-методичного рівня проведення практик розроблено або модифіковано додаткові навчально-методичні документи, зокрема чітко визначено перелік звітної документації, розроблено програми інструктивних нарад керівників практик, звітних конференцій студентів тощо. Розгорнуто роботу з удосконалення навчальних програм практик з метою приведення їх у відповідність до сучасних вимог, а саме: оновлення змісту практичної і професійної підготовки студентів.

З метою спрощення звітної документації та підвищення рівня її оформлення кафедра методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін запропонувала студентам звіти про проходження педагогічної практики подавати у формі “дайджест-звітів” з широким використанням фотодокументів, які висвітлюють різні сторони навчальної, методичної роботи студента під час практики. Слід відзначити, що така пропозиція зустріла схвалення з боку студентської аудиторії та знайшла свою підтримку серед методистів. Така форма звітності покращила дещо організаційну сторону проведення педагогічної практики. Кафедра МВІСПД продовжувала впроваджувати захист педагогічної практики студентів за підготовленими ними відеозвітами.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор Марія Яківна Плющ Біобібліографічний покажчик Київ 2006

  Документ
  П79 Професор Марія Яківна Плющ: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І.Тарасова; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Наукова бібліотека.
 2. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Після проголошення незалежності. Україна пережила, щонайменше, дві кардинальні (трансформаційні) ломки: перша – відхід від "радянської республіки" та перехід до статусу незалежної держави;
 3. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису cпірін олег Михайлович

  Документ
  2.1. Концептуальні положення методики реалізації профільної та рівневої диференціації у вивченні основ штучного інтелекту на фізико-математичному факультеті вищого навчального педагогічного закладу 51
 4. Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису москалик геннадій Федорович

  Документ
  Актуальність дослідження. Дослідження філософських проблем професійної орієнтації особистості належить до актуальних завдань сучасної педагогічної і філософської думки.
 5. Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (1)

  Документ
  Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М.

Другие похожие документы..