Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Курсовая работа завершает изучение дисциплины "Меди­цинские приборы, аппараты, системы и комплексы" и служит закреплению по­лученных знаний...полностью>>
'Документ'
1.Задачи лабораторного цикла. Лабораторный цикл является составной частью учебного курса Программирование систем реального времени для студентов специ...полностью>>
'Документ'
Гунин В.Н. и др. Управление инновациями: 17 – модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль7. - М.: ИНФРА – М, 1 . - ...полностью>>
'Документ'
Проблема формирования мировоззрения в процессе изучения природы эффективно разрабатывалась известным методистом А.Я.Гердом. Он разработал методы, фор...полностью>>

Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.3. Реорганізація навчання без відриву від виробництва: заочна, дистанційна форми навчання, екстернат, післядипломна освіта

Відділ другої вищої освіти займається організацією навчального процесу для здійснення професійної перепідготовки за спеціальностями “Психологія”, “Українська мова і література”, “Математика”, “Історія”, “Фізичне виховання”, “Правознавство”, “Мова і література” (англійська, німецька), “Дошкільне виховання”, “Початкове навчання”, “Менеджмент організацій”. Для цього підготовлені навчальні плани, які пройшли належну перевірку і були затвердженні на підставі рішення навчально-методичної комісії Вченою радою нашого закладу.

При контингенті в 700 слухачів по відділу було сплановано понад 20000 годин.

Працює 180 викладачів, з них 15% зараховані за сумісництвом, всі інші викладачі працюють на умовах погодинної оплати.

Відповідно до рекомендацій МОН України для роботи зі слухачами післядипломної освіти слід запрошувати досвідчених викладачів, а тому орієнтовно щороку залучається 18-25% до роботи докторів, професорів і академіків; 60-65% – кандидатів наук, доцентів і 10% – викладачі з великим досвідом роботи. Навчальний процес у відділі другої вищої освіти проходить організовано. Термін сесій, їх місце у семестрі відповідають відображеному у навчальних планах графіку навчального процесу. Є деякі зміщення сесій, наприклад, за місяць або два до кінця навчального року, оскільки не вистачає аудиторій і провести всі випускні сесії та державні екзамени у червні нема можливості.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу не впроваджена повною мірою, викладачі лише готуються до впровадження її, складають тести та завдання для проведення контрольних робіт. У цьому році відділ другої вищої освіти брав участь у моніторингу якості освіти, проводилися ректорські контрольні роботи.

Науково-методичне забезпечення навчального процесу повністю залежить від рівня кваліфікації викладачів та від виконання контрольних функцій деканатом.

У зв’язку з тим, що кафедра післядипломної освіти відсутня, деканату доводиться виконувати невластиві йому функції. Так, щоб уникнути випадковості у доборі змісту, деканат контролює наявність у викладачів робочих програм, які б відповідали типовим навчальним програмам та кількості годин (лекційних, практичних), що зазначена у навчальних планах відділення перепідготовки кадрів.

Деканат турбується про забезпечення слухачів підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями.

З 2002 року помітно активізувалася робота викладачів з написання навчальних посібників, методичних рекомендацій, практикумів тощо. Особливо слід відзначити методичну забезпеченість зі спеціальності “Початкове навчання”. Є багато посібників проф. А.П.Каніщенко, проф. В.І. Бондаря, Т.М. Телецької, також з спеціальності “Психологія” посібники, у написанні яких брали участь проф. О.В. Скрипченко, проф.Т.М. Лисянська, проф. Н.І. Пов’якель, доц. Бушуєва Т.В. Є підручники, які розраховані і на слухачів другої вищої освіти, з загальної, вікової та педагогічної психології.

Для слухачів з спеціальності “Психологія” доц. С.О. Ставицька у співавторстві з іншими колегами підготувала практикум “Загальна психологія”, проф. Т.М. Лисянська видала друком два навчально-методичних посібники “Основи психолого-педагогічного аналізу уроку з практикумом” та “Вікова і педагогічна психологія. Інформаційне забезпечення практичних занять, індивідуальної, самостійної роботи та модульного контролю знань студентів”.

Цього року за науковою редакцією професора Лисянської Т.М. разом зі слухачами Авер’яновим В.П. та Козленко А.М. підготовлений і ліцензований посібник на електронному носії “Психологічна готовність дітей до школи”.

Добре методично забезпечена професійна перепідготовка фахівців зі спеціальності “Математика”. Особливо актуальні навчальні посібники та методичні рекомендації академіка М.І. Шкіля, проф. М.В. Працьовитого, проф. Т.В. Колесник, доц. Верпатової Н.Ю. та інших.

Хороше науково-методичне забезпечення навчального процесу з спеціальності “Мова і література” (іноземна). Є посібники розмовних тем, тематичних текстів, практикуми (вправи з граматики).

Слід відзначити науково-методичну забезпеченість навчального процесу з спеціальності “Українська мова і література”, Академік Л.І. Мацько і доц. В.Ф.Христенок підготували навчальний посібник “Історія української літературної мови”, 2003; Мацько Л.І. Стилістика української мови. Програма для студентів філологічних факультетів України. К. 2002. Ця програма складає основу робочої програми з стилістики української мови на відділі післядипломної освіти.

Є навчально-методичні посібники зі спеціальності “Історія”, але вони зберігаються на провідних кафедрах історичного факультету.

Зі спеціальності “Фізичне виховання” викладачі теж багато пишуть науково-методичних робіт.

Деканат націлює викладачів на впровадження елементів дискусії в лекціях, на використання таких форм навчання, як проведення круглих столів, ділових імітаційних ситуацій з метою вироблення практичних навичок та умінь у майбутніх вчителів та практичних психологів.

У деканаті є тематика курсових робіт. Деканат вимагає, щоб вона мала проблемно-професійних характер, щоб в курсових роботах були елементи дослідницької роботи.

Проведення практики є необхідною умовою професійної підготовки.

Теоретичне і практичне навчання – дві сторони навчального процесу, метою якого є підготовка спеціалістів. А тому вона входить до графіку навчального процесу слухачів відділу другої вищої освіти і відображена в навчальних планах кожної спеціальності цього відділу.

Отже, у всіх навчальних планах учительських спеціальностей зазначена педагогічна практика, як правило, у 4 семестрі терміном 3-и тижні.

У навчальних планах із зазначенням основної і додаткової спеціальності вказано два види практики, тобто з двох спеціальностей терміном по 3-и тижні.

У навчальних планах для слухачів, які готуються за педагогічною і непедагогічною спеціальностями сплановані педагогічна і непедагогічна, тобто фахова практика.

У відділенні паралельної освіти зі спеціальності “Менеджмент” є безвідривна практика упродовж 1-го, 2-го і 3-го семестрів та фахова практики.

Для проведення практики підготовлені з кожної спеціальності інструктивні матеріали, у яких вказуються завдання практики, допоміжні матеріали для виконання цих завдань, а також звітна документація, подаються зразки цієї звітності.

Оплата проводиться так, як вказано у наказі щодо планування педагогічного навантаження професорсько–викладацького складу університету.

Якщо слухач вже працює за обраною другою спеціальністю, він звільняється від проходження практики, але дає копію трудової книжки із зазначенням роботи за другою спеціальністю і характеристику з місця роботи.

Проводяться настановчі конференції.

Слухачі проходять практику за місцем проживання у міжсесійний період, вони мають можливість консультуватися, зв’язуючись з деканатом, а також з викладачем – керівником.

Прибувши на сесію, здають звітну документацію, керівники перевіряють її, оцінюють диференційовано, проводять обговорення результатів практики.

Як правило, всі слухачі проходять практику, однак бувають труднощі і у пошуку бази, і в оформленні документації, але в робочому порядку вирішуються всі питання.

Відділ другої вищої освіти вимагає від професорсько-викладацького складу виявлення дисципліни і особистісної відповідальності за свою роботу. З цією ж метою вивчаються оцінки, які дають слухачі якості організації навчання з різних дисциплін, вислуховуються їх побажання. Упродовж кожної сесії викладачі проводять експрес-контрольні роботи або експрес-тестування (тестове або фронтальне усне), вивчаються результати поточного контролю та заліково-екзаменаційної сесії.

Аналіз поточної успішності слухачів свідчить про те, що вони мають високу мотивацію до набуття другої спеціальності. Узагальнюючи результати аналізу, можна сказати, що більшість навчальних дисциплін слухачі здають на “відмінно” від 30% до 40 %, на “добре” від 40% до 60%, на “задовільно” від 10% до 15 %.

Через різні причини (хвороби, ділові відрядження, відставання у засвоєнні навчального матеріалу) є слухачі, які мають академзаборгованість:

“Математика” – 1,

“Мова і література” (англійська) – 2

“Психологія” – 2

“Правознавство” – 4

“Фізичне виховання” – 0

“Історія” – 0

“Українська мова і література” – 0

Для проведення державної атестації випускників, як і вимагається, подаються пропозиції для затвердження ДЕК ще з вересня. Голови екзаменаційних комісій, як правило, спеціалісти високої кваліфікації (доктори наук, професори).

Голови державних екзаменаційних комісій визначають високий рівень засвоєння теоретичних знань, набуті практичні навички і уміння у слухачів відповідають вимогам навчальних програм.

Результати державних екзаменів зі спеціальностей “Правознавство”, “Історія”, “Математика”, “Фізичне виховання” “Психологія”, “Мова і література” (англійська), “Українська мова і література” свідчать про те, що якість слухачів складає від 80% (“Математика”) до 83% (всі інші спеціальності).

Виховна робота зі слухачами відділу другої вищої освіти невіддільна від навчальної роботи.

У вступі до спеціальності завжди викладачі знайомлять з професіограмою спеціаліста. Упродовж навчання постійно виокремлюють шляхи і способи досягнення відповідних характеристик особистості майбутнього спеціаліста.

Добре було б подбати про кабінет для самостійної роботи слухачів і збагатити його навчальними посібниками, підручниками та методичними рекомендаціями. Проте на сьогодні це питання вирішити не можна. У розпорядженні деканату всього одне приміщення у 25 кв.м. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у відділі другої вищої освіти потребує покращення. У цьому відділі є тенденція до збільшення контингенту.

1.4. Виконання державного замовлення та договірних зобов’язань з підготовки фахівців,
в т.ч. на комерційних засадах.
Вечірня форма навчання

Загальний обсяг державного замовлення на випуск фахівців в 2006/07 н.р. складав 3592 студентів, в тому числі за напрямами та спеціальностями:

Таблиця 1.4.1

Підготовка бакалаврів

№ п/п

Напрям підготовки

Спеціальність

Держзамовлення

Контингент

денна

заочна

всього

денна

заочна

всього

1

0101 Педагогічна освіта

281

240

521

275

242

517

2

0102 Фізичне

виховання і спорт

6.010200 Фізичне виховання

29

19

48

29

20

49

3

0202 Мистецтво

0202 Мистецтво

48

56

104

37

31

68

4

0301 Філософія

6.030100 
Релігієзнавство

16

15

31

15

0

15

5

0303 Історія

6.030300 Історія

98

19

117

95

17

112

6

0305 Філологія

292

117

409

288

123

411

7

0302 Журналістика

19

0

19

19

0

19

8

0401 Психологія

6.040100 Психологія

50

20

70

50

20

70

9

0402 Соціологія

6.040200 Соціальна

робота

28

0

28

28

0

28

10

0403 Політологія

6.040300 Політологія

26

0

26

26

15

41

11

0501 Економіка

і підприємництво

6.050100 Економічна теорія

19

0

19

17

0

17

12

0502 Менеджмент

6.050200 Менеджмент

організацій

27

0

27

26

0

26

13

0601 Право

6.060100 Правознавство

27

0

27

36

10

46

14

0701 Фізика

6.070100 Фізика

53

13

66

43

0

43

15

0703 Хімія

6.070300 Хімія

20

20

18

0

18

16

0704 Біологія

6.070400 Біологія

56

20

76

53

0

53

17

0705 Географія

6.070500 Географія

67

15

82

65

0

65

18

0708 Екологія

6.070800 Екологія та охорона навколишнього середовища

20

18

38

20

18

38

19

0801 Математика

6.080100 Математика

62

12

74

56

0

56

Таблиця 1.4.2

Підготовка спеціалістів

№ п/п

Напрям підготовки

Спеціальність

Держзамовлення

Контингент

денна

заочна

всього

денна

заочна

всього

1.

0101 Педагогічна освіта

7.010101 Дошкільне виховання

17

71

88

17

51

68

7.010102 Початкове навчання

52

67

119

50

47

97

7.010103 ПМСО Трудове навчання

54

53

107

52

54

106

7.010105 Соціальна педагогіка

18

36

54

18

22

40

7.010106 Дефектологія

79

80

159

73

106

179

2.

0102 Фізичне виховання і спорт

7.010201 Фізичне виховання

18

14

32

24

14

38

3.

0202 Мистецтво

7.020207 Музична педагогіка та виховання

24

20

44

23

25

48

7.020202 Хореографія

5

14

19

5

16

21

4

0301 Філософія

7.030102 Релігієзнавство

14

0

14

14

-

14

5.

0303 Історія

7.030301 Історія

63

26

92

63

26

92

6.

0305 Філологія

7.030501 Українська мова та література

68

68

136

68

50

118

7.030502 Мова та література (із зазначенням мови)

61

25

86

59

21

80

7.

0401 Психологія

7.040101 Психологія

38

43

81

37

21

58

8.

0403 Політологія

7.040301 Політологія

13

22

35

11

11

22

9.

0501 Економіка і підприємництво

7.050101 Економічна теорія

16

0

16

16

0

16

10.

0601 Право

7.060101 Правознавство

41

26

67

41

11

52

11.

0701 Фізика

7.070101 Фізика

41

14

55

41

14

55

12.

0703 Хімія

7.070301 Хімія

14

0

14

15

0

15

13.

0704 Біологія

7.070402 Біологія

40

20

60

40

19

59

14.

0705 Географія

7.070501 Географія

39

16

55

39

16

55

15.

0708 Екологія

7.070801Екологія та охорона навколишнього середовища

18

0

18

17

0

17

16.

0801 Математика

7.080101 Математика

64

7

71

63

7

70

Таблиця 1.4.3

Підготовка магістрів

№ п/п

Напрям підготовки

Спеціальність

Держзамовлення

Контингент

денна

заочна

всього

денна

заочна

всього

1.

Специфічні категорії

8.000009 Управління навчальним закладом

9

23

32

6

13

19

8.000005 Педагогіка вищої школи

8

8

16

8

8

16

2.

0101 Педагогічна освіта

8.010101 Дошкільне виховання

5

5

10

5

5

10

8.010102 Початкове навчання

12

7

19

12

2

14

8.010103 ПМСО Трудове навчання

10

5

15

10

4

14

8.010105 Соціальна педагогіка

6

2

8

6

1

7

8.010106 Дефектологія

20

6

26

20

8

28

3.

0102 Фізичне виховання і спорт

8.010201 Фізичне виховання

6

5

11

6

1

7

4.

0202 Мистецтво

8.020207 Музична педагогіка та виховання

13

3

16

13

2

15

8.020202 Хореографія

6

2

8

6

0

6

5.

0301 Філософія

8.030102 Релігієзнавство

5

0

5

5

0

5

6.

0303 Історія

8.030301 Історія

19

3

22

19

1

20

7.

0305 Філологія

8.030501 Українська мова та література

30

8

38

29

4

33

8.030502 Мова та

література

(із зазначенням мови)

33

4

37

34

3

37

8.

0401 Психологія

8.040101 Психологія

11

9

20

12

2

14

9.

0403 Політологія

8.040301 Політологія

10

0

10

9

0

9

10.

0501 Економіка і підприємництво

8.050101 Економічна теорія

9

0

9

9

0

9

11.

0701 Фізика

8.070101 Фізика

3

2

5

3

1

4

12.

0703 Хімія

8.070301 Хімія

6

0

6

6

0

6

13.

0704 Біологія

8.070402 Біологія

17

2

19

17

0

17

14.

0705 Географія

8.070501 Географія

7

1

8

7

0

7

15.

0801 Математика

8.080101 Математика

19

2

21

19

1

20Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор Марія Яківна Плющ Біобібліографічний покажчик Київ 2006

  Документ
  П79 Професор Марія Яківна Плющ: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І.Тарасова; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Наукова бібліотека.
 2. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Після проголошення незалежності. Україна пережила, щонайменше, дві кардинальні (трансформаційні) ломки: перша – відхід від "радянської республіки" та перехід до статусу незалежної держави;
 3. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису cпірін олег Михайлович

  Документ
  2.1. Концептуальні положення методики реалізації профільної та рівневої диференціації у вивченні основ штучного інтелекту на фізико-математичному факультеті вищого навчального педагогічного закладу 51
 4. Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису москалик геннадій Федорович

  Документ
  Актуальність дослідження. Дослідження філософських проблем професійної орієнтації особистості належить до актуальних завдань сучасної педагогічної і філософської думки.
 5. Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (1)

  Документ
  Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М.

Другие похожие документы..