Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Международный конкурс имени Марии Юдиной проводится в трех номинациях: «Фортепиано соло», «Фортепианные дуэты» и «Камерные ансамбли с участием фортеп...полностью>>
'Документ'
Пример 1. Внучка просит бабушку показать, как выкроить фартук кукле (задание на уроках труда). Бабушка объяснила, но через пять минут снова вопрос, з...полностью>>
'Методические указания'
Курс (раздел) “Управление качеством» является частью единого цикла «Управление социально-экономической организацией», изучающий методы, формы, средст...полностью>>
'Программа'
Устойчивое, динамичное, эффективное развитие отрасли предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйст...полностью>>

Програма фахових вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо кваліфікаційним рівнем магістр

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

Затверджую:

Голова приймальної комісії,

ректор, професор

В.Божидарнік

”____” ________________ 2010 р.

ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо кваліфікаційним рівнем магістр за напрямом 09.09 – Приладобудування,

за спеціальністю 8.090901 – Прилади точної механіки

Голова атестаційної комісії,

директор ННВІРБ, професор

Я.Мольчак

”____” ________________ 2010 р.

Луцьк -2010

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра з напряму 0909 – Прилади, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.090901 – “Прилади точної механіки” проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестів за трьома рівнями складності, які містять запитання з навчальних дисциплін професійно-орієнтованого циклу підготовки.

Тема 1. Методи та засоби вимірювання технологічних параметрів

Поняття вимірювання і засоби вимірювання. Головний принцип одержання вимірювальної інформації. Методи опису процесів і засобів вимірювання. Загальні відомості з теорії ймовірностей та теорії інформації. Вимірювальні величини та їх перетворювання. Загальні властивості сигналів, їх параметрів, класифікація сигналів, їх форми. Математичні моделі і основні характеристики сигналів. Спектральні характеристики сигналів. Оцінка характеристик і математична модель об’єкту вимірювання. Загальні питання перетворювання сигналів, методи і засоби вимірювань. Класифікація і основні характеристики засобів вимірювання. Класифікація і основні принципи побудови вимірювальних перетворювачів. Основні принципи побудови приладів. Державна система приладів.

Тема 2. Конструювання приладів

Конструкторська документація та її класифікація. Правила побудови повного комплексу конструкторської документації. Стадії розробки конструкторської документації. Методи конструювання приладів. Конструювання приладів на основі системного підходу. Компонування приладів. Конструювання складальних одиниць. Конструювання деталей. Конструювання з’єднань у приладах. Конструювання напрямних приладів. Конструювання відлікових пристроїв приладів. Конструювання засобів керування приладів. Конструювання несучих елементів приладів. Конструювання підпор приладів. Конструювання корпусів приладів. Помилки при конструюванні та боротьба з ними. Метрологічний контроль конструкторської документації. Конструювання і основи патентного права.

Тема 3. Технологія приладобудування

Технологічна підготовка виробництва. ЕСТПП, її основна роль та призначення. Основні вимоги до технологічної підготовки виробництва. Порядок та організація науково-технічних розробок в області технологічної підготовки виробництва. Проектування технологічних процесів. Технологічна документація загального та спеціального призначення. Технологічні процеси виготовлення типових деталей та елементів приладів. Технологія контролю якості виготовлення деталей та елементів приладів. Фізичні основи обробки конструкційних матеріалів: обробка різанням, обробка тиском, фізичні та хімічні методи обробки. Контроль та діагностика процесів обробки конструкційних матеріалів. Обладнання та інструменти в приладобудуванні. Системи автоматизації розробки технологічних процесів. Технологія складання приладів. Проектування технологічних процесів складання. Автоматизація виробничих процесів. Робототехніка. Промислові маніпулятори. Роботизовані модулі. Гнучкі виробничі системи.

Тема 4. Електроніка

Елементи фізики твердого тіла (елементи квантової механіки та статистичної фізики, зонна теорія твердого тіла, механізм переносу зарядів в твердих тілах). Елементи фізики напівпровідників. Побудова, принцип дії, характеристики і параметри напівпровідникових приладів. Фізичні процеси та характеристики вакуумних електронних та електронно-променевих приладів, газорозрядні прилади. Фотоелектронні та оптоелектронні прилади. Інтегральні схеми. Гібридні мікросхеми. Напівпровідникові мікросхеми. Електронні прилади НВЧ. Надійність електронно-вимірювальних приладів.

Тема 5. Надійність, технічна діагностика та методи випробування приладів

Промислове виробництво в умовах ринкової економіки не може успішно функціонувати без забезпечення високої якості своєї продукції. Якість продукції у свою чергу залежить від багатьох показників, зокрема, відповідності технічних характеристик вимогам сьогодення, естетичного вигляду, вартості та інших. Одним з основних показників якості виробів є його надійність. Без надійного функціонування пристроїв, систем, елементів не може бути навіть мови про високоякісний виріб. Оскільки в середовищі, в якому проходить життя людини, існує безліч різних електричних, електромеханічних і механічних та інших приладів, то його комфортність значною мірою визначається безвідмовністю їх роботи. Підвищення надійності актуальне ще й тому, що вихід з ладу будь-якої деталі сучасного приладу може спричинити значні матеріальні збитки, а в окремих випадках може мати катастрофічні наслідки. Тому метою дисципліни “Надійність, технічна діагностика і методи випробування приладів” є надання студентам знань основних принципів та методів сучасної теорії надійності і їх застосування при вирішенні практичних задач.

Рекомендована література

 1. Бахмутский Приборы для промышленных и любительских измерений. – М.:Машиностроение, 1978.

 2. Жарковский Б.И. Приборы для контроля и автоматического регулирования. - М.: Машиностроение, 1980.

 3. Справочник по производственному контролю в машиностроении / Под ред. А..К. Кутай.- 3-е изд. –М.: Машиностроение, 1974.

 4. Первицкий Ю.Д. Расчёт и конструирование точных механизмов. Л.,Машиностроение, 1976.

 5. Борисов В.И. Общая методология конструирования машин. М., Машиностроение, 1978.

 6. Справочник конструктора точного приборостроения. Под общ. ред. К.Н. Явленского. М., Машиностроение, 1989.

 7. Гаврилов А.Н. Основы технологии приборостроения. – М., 1976.

 8. Ачкасов Н.А.., Тергин В.С. Технология точного приборостроения. - М.: Высшая школа, 1973.

 9. Якимов А.В., Гусарев В.С. Технология автоматизированного машиностроения. – К., 1998.

 10. Алексенко А.Г., Коломбет Е.А., Стародуб Г.И. Применение прецензионных аналоговых микросхем. – М.: Радио и связь, 1985.

 11. Колонтаевский Ю.Ф. Радиоэлектроника - М.: Высшая школа, 1988.

 12. Полупроводниковые приборы: Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы: Справочник / Под ред. Н.Н. Горюнова. – М.: Энергоатомиздат, 1982.

 13. Войнов К.Н. Прогнозирование надёжности механических систем. –М.: Энергия, 1981.

 14. Надёжность и эфективность в технике. Экспериментальная обработка и испытания, т.6. / под. ред. Судакова Р.С. и Тескина О.И./ -М.: Машиностроение, 1989.

 15. Технические средства диагностирования: Справочник / В.В.Ключеев, П.П.Пархоменко, В.Е.Абрамчук и др. – М.: Машиностроение, 1989.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем

  Документ
  Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю 8.05170106 ‘‘Технологія продуктів бродіння і виноробства‘‘ розроблена доктором технічних наук, професором П.
 2. Програма фахових вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за спеціальністю 060. 10103-„Міське будівництво та господарство

  Документ
  Програма вступних випробувань призначена для абітурієнтів для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за спеціальністю 7.
 3. Програма вступних випробувань призначена для абітурієнтів для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальністю 092101 „Промислове та цивільне будівництво, що мають диплом бакалавра за напрямком будівництво.

  Диплом
  Програма вступних випробувань призначена для абітурієнтів для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальністю 8.092101 „Промислове та цивільне будівництво", що мають диплом бакалавра за напрямком БУДІВНИЦТВО.
 4. Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр напряму підготовки „Прикладна математика

  Конкурс
  Програма фахових вступних випробувань складена відповідно до ГСВОУ МОНУ „Освітньо-кваліфікаційної характеристики” та „Освітньо-професійної програми” підготовки магістра за напрямом підготовки „Прикладна математика” спеціальності «Прикладна
 5. Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» Рівне 2011

  Конкурс
  фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство»

Другие похожие документы..