Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рассказ'
Книгу «Темные аллеи» принято называть «энциклопедией любви». Бунин в этом цикле рассказов пытался показать отношения двоих во всем многообразии проявл...полностью>>
'Закон'
Статья . Сфера применения Закона Настоящий Закон распространяется на отношения, влияющие на конкуренцию на товарных рынках в Республике Узбекистан, в...полностью>>
'Документ'
Концепция ресурсного центра «Мебельное производство» государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Л...полностью>>
'Документ'
Сучасні вимоги щодо рівня професійної підготовки фахівців вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації на перший план висувають потреби формуван...полностью>>

Програма вступного випробування з історії на основі повної середньої освіти (11 кл.) 7 клас

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Програма вступного випробування з історії на основі повної середньої освіти (11 кл.)

7 клас

Вступ

Предмет, значення історії України, її періодизація. Стародавня та середньовічна історія України. Роль археології у вивченні давньої історії України. Археологічні культури.

Тема 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Початки людського життя в Україні

Поява і розселення людей на території України. Найдавніші стоянки. Життя архантропів періоду раннього палеоліту. Освоєння людьми теренів України за середнього палеоліту. Палеоантропи (неандертальці), заняття та початки духовного життя. Поява людини розумної, її заняття. Найвідоміші стоянки пізнього палеоліту.

Найдавніші землероби та скотарі на території України

Криза мисливського суспільства. Поширення землеробства й скотарства за неоліту та енеоліту. Трипільська культура. Прабатьківщина та території розселення трипільців. Господарство і побут. Духовне життя. Скотарі Степу. Середньостогівська та Ямна культури. Індоєвропейці.

Ранній залізний вік на українських землях. Світ кочовиків

Кіммерійці. Кочове життя. Походи проти землеробів Лісостепу. Чорноліська культура. Скіфи: розселення та заняття. Розквіт скіфської держави. Духовний світ Великої Скіфії. Сармати.

Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї

Причини та особливості грецької колонізації. Найголовніші міста-колонії. Забудова грецьких міст. Державне життя. Господарство. Духовне життя. Боспорське царство. Занепад грецьких міст-держав Північного Причорномор’я.

Давні слов’яни

Прабатьківщина слов’ян. Речові пам’ятки давніх слов’ян. Писемні джерела. Суспільне життя. Господарство давніх слов’ян: рільництво та скотарство, ремесло.

Слов’яни під час Великого переселення народів

Під владою готів та гунів. Військові походи слов’ян проти Візантії. Переселення на Балканський півострів. Розселення слов’янських племен на Дунай. Розселення на північ. Зародження сучасних східнослов’янських народів. Витоки українського народу.

Тема 2. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ PУCІ

Східнослов’янські племена — предки українців — напередодні утворення держави

Розселення східнослов’янських племінних союзів — предків українців. Формування апарату влади. Дулібський племінний союз. Державотворчі процеси в Середньому Подніпров’ї. Виникнення Києва. Князь Кий. Духовне життя давніх українців. Сусіди східнослов’янських племен.

Київська держава за перших князів

Утворення держави з центром у Києві. Походження назви “Русь”. Князь Аскольд, його походи на Візантію. Утвердження династії Рюриковичів. Правління Олега. Розширення меж Київської держави. Зовнішньополітична діяльність. Князь Ігор. Походи проти Візантії.

Київська Русь за князювання Ольги та Святослава

Княгиня Ольга, її внутрішньополітичні реформи. Спроби впровадження християнства. Відносини із сусідами. Князь Святослав. Похід проти Хозарії. Балканські походи. Внутрішня політика Святослава.

Київська Русь за часів князя Володимира Великого. Запровадження християнства як державної релігії

Початок правління князя Володимира. Формування державної території. Територіальний поділ. Захист південних рубежів. Зміцнення великокнязівської влади, внутрішньополітичні реформи. Розбудова столиці. Запровадження християнства як державної релігії: передумови, заходи, значення.

Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого

Міжусобна боротьба між синами Володимира Великого. Утвердження Ярослава в Києві. Зміцнення великокнязівської влади та стабілізація внутрішнього життя. “Руська правда”. Культурно-освітнє та церковне життя. Зовнішньополітична діяльність. Ярослав Мудрий — людина i державник.

Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах

Правління Ярославичів. Боротьба з кочовиками. Повстання киян 1068 р. Боротьба за київський стіл між Ярославичами. Любецький з’їзд князів. Володимир Мономах — людина й політик. Утвердження Мономаха на київському столі, його державні заходи. Правління Мстислава Володимировича.

Тема 3. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕHOCTI.

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА — ПРАВОНАСТУПНИЦЯ КИЇВСЬКОЇ РУСI

Роздробленість Київської Русі

Причини і сутність роздробленості Київської Русі. Політичний i економічний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського князівств середини XIIпершої половини ХІІІ ст. Боротьба за київський стіл. Ідея єдності Pyci в “Слові о полку Iгоревім”.

Утворення Галицько-Волинської держави

Галицька й Волинська землі: утворення i зростання князівств. Піднесення Галицького князівства за Ярослава Осмомисла. Об'єднання Волинського i Галицького князівств 1199 р. Держава Романа Мстиславича. Становище Галицько-Волинського князівства по смерті Романа Мстиславича. Утвердження Данила Романовича в Галичі.

Монгольська навала на українські землі

Битва на р. Калці. Похід на Русь орд хана Батия. Взяття Переяслава та Чернігова. Оборона й падіння Києва. Похід на галицько-волинські землі. Золотоординське ярмо.

Галицько-Волинська держава за князя Данила Галицького та його наступників

Внутрішня i зовнішня політика Данила Романовича. Ярославська битва. Відносини із Золотою Ордою. Коронація Данила. Правління Юрія І Львовича. Останні галицько-волинські князі. Занепад Галицько- Волинської держави.

Тема 4. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ І КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСI ТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ IX — XIV ст.

Політичний, соціальний устрій і господарське життя Київської Pyci та Галицько-Волинської держави

Політичний устрій. Соціальна піраміда: основні верстви та система залежності. Феодальне землеволодіння. Феодальні повинності. Розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі. Міста. Гроші.

Писемність, освіта, наукові знання, література, театральні дійства, музика Київської Русі та Галицько-Волинської держави

Розвиток української мови. Виникнення східнослов'янської писемності. Епіграфічні та книжні пам'ятки. Школи. Бібліотеки. Природничі та математичні знання. Усна народна творчість. Билини. Перекладна та оригінальна література церковного й світського спрямування. Літописання. Нестор. “Слово о полку Iгоревім”. Розвиток музичної творчості. Скоморохи, музичні інструменти.

Архітектура й образотворче мистецтво Київської Pyci та Галицько-Волинської держави .

Будівництво фортець та міських укріплень. Забудова міст. Кам'яне храмове будівництво Київської Русі. Особливості архітектури Галицько-Волинського князівства. Замки. Монументальне мистецтво. Iконопис. Аліпій. Розвиток книжкової мініатюри. Ювелірна справа.

Історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави

Micцe Київської Pyci та Галицько-Волинської держави в історії українського народу. Походження i поширення назви “Україна”. Походження i розвиток національної символіки. Міжнародне значення Київської Pyci та Галицько-Волинської держави, їх внесок до скарбниці духовної культури людства.

Тема 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (У ДРУГIЙ ПОЛОВИНI XIV — ПЕРШIЙ ПОЛОВИНІ ХVІст.)

Початок литовського та польського володарювання на українських землях

Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за галицько-волинські землі. Входження Волині, Київщини, Чернігово-Сіверщини, Поділля до складу Литовської держави. Особливості суспільно-політичного устрою українських земель у складі Великого князівства Литовського. Кревська унія. Остаточне встановлення влади Польщі в Галичині.

Українські землі під владою Литви та Польщі наприкінці XIV — в першій половині XVI ст.

Ліквідація Вітовтом удільних українських князівств. Боротьба з Тевтонським орденом. Городельська унія. Повстання литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом проти Польщі. Утворення Українсько-Білоруської держави. Битва під Вількомиром. Відновлення та остаточна ліквідація Київського i Волинського удільних князівств. Змова князів 1481 р.

Українські землі в складі Угорщини, Молдавії та Московської держави. Крим i українське Причорномор'я

Закарпаття у складі Угорщини. Буковина у складі Молдавського князівства. Московсько-литовські війни кінця XV — початку XVI ст. Завоювання Московською державою Чернігово-Сіверських земель. Битва під Оршею. Татари в Криму та Причорномор'ї. Утворення Кримського ханства.

Соціальний устрій та господарське життя в Україні у другій половині XIV — першій половині XVI ст.

Основні групи привілейованого стану: князі, пани, шляхта. Князь К.Острозький. Становище інших соціальних станів. Національні й соціальні рухи на українських землях. Розвиток сільського господарства, ремесла і торгівлі. Міста. Магдебурзьке право.

Культурне й церковне життя в другій половині XIV— першій половині XVI ст.

Умови i стан розвитку культури. Розвиток української мови. Усна народна творчість. Освіта. Ю.Дрогобич. Початок українського книгодрукування. Ш.Фіоль. Літописання. Архітектура й містобудування. Малярство та книжкова мініатюра. Становище православної церкви на землях Великого князівства Литовського та Польського королівства.

8 КЛАС

Тема 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛI ПІД ВЛАДОЮ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. НАРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Люблінська унія. Початок польського володарювання на українських землях

Політичне становище українських земель у середині XVI ст. Збереження українською шляхтою державотворчих традицій. Князь В.К.Острозький. Передумови об’єднання Великого князівства Литовського i Польського королівства. Люблінський сейм 1569 р. Суспільно-політичні зміни на українських землях після Люблінської унії.

Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі

Причини виникнення українського козацтва. Господарська діяльність козаків. Поява перших січей. Д.Вишневецький. Утворення козацької держави — Запорозької Січі. Козацька символіка.

Наростання національно-визвольної боротьби. Повстання 90-х років XVI ст.

Зростання ролі козацтва в житті України. Утворення реєстрового козацтва. Молдавський похід І.Підкови. Повстання 1591 — 1596 рр. під проводом К.Косинського та С.Наливайка. Місце повстань кінця XVI ст. в національно-визвольному pyci.

Українське козацтво у першій чверті ХVІІ ст. Гетьман П.Конашевич-Сагайдачний.

Військове мистецтво козацтва. Морські походи козаків. Гетьман П.Конашевич-Сагайдачний, його політична, військова та просвітницька діяльність. Участь українського козацтва у Хотинській війні.

Національно-визвольні повстання українського народу 20 — 30-х рр. XVII ст.

Соціально-економічне та політичне становище України 20 — 30-х рр. XVII ст. Польсько-козацький збройний конфлікт 1625 р. Повстання під проводом Т.Федоровича (Трясила) (1630), I.Сулими (1635). Національно-визвольне повстання 1637 — 1638 рр. під керівництвом П.Павлюка, Я.Острянина, Д.Гyнi.

Тема 2. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ PУX В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНI XVI— ПЕРШІЙ ПОЛОВИНI XVII ст.

Церковне життя в другій половині XVI ст. Берестейська церковна унія

Становище православної церкви. Православні братства. Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. Церковні собори в Бересті 1596 р., створення Української греко-католицької церкви.

Церковне життя у першій половині ХVІІ ст.

Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Становище греко-католицької та православної церков. Відновлення вищої православної ієрархії. Й.Борецький. Митрополит П.Могила, його заходи щодо впорядкування церковного життя. Спроби церковного порозуміння.

Культура України в другій половині XVI — першій половині XVII ст. Розвиток освіти та науки

Умови i стан розвитку культури. Розвиток української мови. Пересопницьке Євангеліє. Стан шкільництва. Острозька академія. Братські школи. Утворення Києво-Могилянської академії. Книгодрукування. Діяльність І. Федоровича в Україні. Перші друковані підручники.

Розвиток літератури, музики, архітектури, образотворчого мистецтва в Україні в другій половині XVI — першій половині XVII ст.

Усна народна творчість. Література. Латиномовна поезія. Розквіт полемічної літератури. І.Вишенський. Літописання. Драматична література й театр. Музика. Архітектура й містобудування. Оборонні споруди. Скульптура. Живопис. Мистецтво гравюри.

Тема 3. НАЦIОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВIЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПРОТИ РЕЧI ПОСПОЛИТОЇ СЕРЕДИНИ XVII ст. ВIДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Передумови і початок Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування

Причини Національно-визвольної війни. Б.Хмельницький — людина i політик. Підготовка збройного виступу проти Речі Посполитої. Битви на Жовтих Водах та під Корсунем.

Розгортання Національно-визвольної війни в 1648 — 1649 рр.

Битва під Пилявцями. Визвольний похід українського війська в Галичину. Програма розбудови Української козацької держави. Відновлення воєнних дій 1649 р. Збаразько-Зборівська кампанія. Укладення Зборівської угоди.

Утворення української козацької держави — Гетьманщини

Органи державної влади. Адміністративно-територіальний устрій. Українська армія. Сподвижники Б.Хмельницького. Фінансова система. Судочинство. Місце України в міжнародних відносинах тогочасної Європи. Зовнішня політика Гетьманщини. Зміни в соціально-економічному житті українського народу.

Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1650 — 1653 рр.

Відновлення воєнних дій. Берестецька битва. Білоцерківський мирній договір. Перший молдавський похід Б.Хмельницького. Батозька битва. Молдавські походи 1652 — 1653 рр. Жванецька облога. Внутрішнє і зовнішньополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 р.

Українсько-російський договір 1654 р. Продовження Національно-визвольної війни

Відносини між українською державою i Росією. Українсько-російська міждержавна угода 1654 р. Перебіг воєнних дій проти Польщі в 1654 — 1655 рр. Похід в Галичину 1655 р. Віленське російсько-польське перемир'я 1656 р. Зміна зовнішньополітичної орієнтації Б.Хмельницького. Дії українського війська в Польщі 1656— 1657 рр. Б.Хмельницький: політик, дипломат, полководець.

Тема 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛI В ДРУГIЙ ПОЛОВИНІ XVII ст. ПОДIЛ ГЕТЬМАНЩИНИ ТА БОРОТЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНIСТЬ

Україна в роки правління гетьмана Івана Виговського

Становище в українській державі після cмepті Б.Хмельницького. Гетьман I. Виговський, його зовнішня та внутрішня політика. Гадяцька угода. Російсько-українська війна 1658 — 1659 рр. Конотопська битва.

Порушення територіальної цілісності української держави — Гетьманщини

Гетьман Ю.Хмельницький. Переяславський договір 1659 р. Чуднівська кампанія 1660 р. та укладення Слободищенської угоди. Гетьман П.Тетеря, його діяльність. Боротьба за владу на Лівобережній Україні. Гетьман І.Брюховецький. Андрусівське перемир'я.

Правобережна та Лівобережна Україна в 60—80-х рр. XVII ст.

Гетьман П.Дорошенко, його боротьба за об'єднання України. Гетьман Д.Многогрішний. Гетьман Лівoбережної Гетьманщини I.Самойлович, його внутрішня i зовнішня політика. Військово-політичний союз гетьмана П.Дорошенка з Туреччиною. Боротьба за гетьманство між П.Дорошенком, П.Суховієм i М.Ханенком. Похід султанського війська на Україну. Зречення П.Дорошенком гетьманства. Чигиринські походи турецько-татарського війська. Бахчисарайський мир. “Вічний мир”. Перший Кримський похід.

Запорозька Січ у другій половині XVII ст.

Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Участь запорожців у війнах проти Польщі, Османської імперії та Кримського ханства. Кошовий отаман I.Сірко. Політика московського уряду щодо Запорозької Ciчi. Економічне життя Запорозької Січі.

Господарське життя i політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVII ст.

Масова колонізація українцями Слобожанщини. Заснування слобідських міст. Адміністративно-територіальний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України. Органи влади. Соціальні стани. Землеволодіння. Розвиток сільського господарства, ремесел i промислів, торгівлі. Підпорядкування Української православної церкви Московському патріархатові.

Тема 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛI НАПРИКIНЦI XVII — У ПЕРШIЙ ПОЛОВИНI XVIII ст.

Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVI — на початку XVIII ст.

Гетьман I.Мазепа: людина i політик. Коломацькі статті 1687 р. Зовнішня та внутрішня політика. Культурно-освітні заходи гетьмана I.Мазепи. Другий кримський похід. Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. С.Палій. Національно-визвольне повстання 1702 — 1704 рр.

Україна в подіях Північної війни. Повстання гетьмана Iвана Мазепи

Участь українських полків у Північній війні. Похід Карла XII в Україну. Українсько-шведський союз. Воєнно-політичні акції російського царя проти українців. Приєднання запорожців до шведсько-українського союзу. Зруйнування Чортомлицької Ciчi. Полтавська битва. Місце гетьмана I.Мазепа в українському національно-визвольному pyci.

Гетьман Пилип Орлик i його Конституція

П.Орлик — гетьман в еміграції. Ухвалення “Пактів i Конституцій законів i вольностей Війська Запорозького”. Створення Орликом антиросійської коаліції. Похід на Правобережну Україну 1711 р. Прутський похід Петра І. Наслідки Прутського мирного договору для України. Спроби створити нову антиросійську коаліцію.

Україна після Полтавської битви. Посилення колоніальної політики Російської імперії

Становище в Україні після Полтавської битви. Заходи, спрямовані на підрив економіки Гетьманщини. Наступ царату на українську мову, культуру. Решетилівські статті. Гетьман I.Скоропадський. Діяльність Малоросійської колегії. Боротьба козацької старшини за відновлення державних прав України. П.Полуботок. Відновлення гетьманства. “Рішительні пункти”. Гетьман Д.Апостол, його реформи. Діяльність “Правління гетьманського уряду”. Відновлення гетьманства 1750 р. Гетьман К.Розумовський, його діяльність. Заснування Нової Січі.

Тема 6. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII ст.

Розвиток культури України в другій половині XVII — першій половині XVIII ст.

Особливості розвитку культури. Освіта і книгодрукування. Києво-Могилянська академія. Колегіуми в Чернігові, Переяславі, Харкові. Розвиток літератури: поезія, богословські твори, літописна та історична проза. Козацькі літописи. Графіка. I.Щирський. Живопис. I.Руткович. Й.Кондзелевич. Музика. Театр. Архітектура. Бароко. Скульптура.

9 КЛАС

Тема 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛI В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст. ЛІКВІДАЦІЯ РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Правобережжя та західноукраїнські землі. Національно-визвольна боротьба

Причини національно-визвольної боротьби. Розгортання гайдамацького руху. Коліївщина. М.Залізняк. Опришківський рух. Поділи Речі Посполитої та українські землі. Зміни у політичному становищі правобережних і західноукраїнських земель.

Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини

Остаточна ліквідація гетьманства. Діяльність П.Румянцева на Лівобережній Україні. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини. Історичне значення української козацької держави — Гетьманщини.

Південна Україна

Адміністративно-територіальний поділ та освоєння запорозьких земель Нової (Підпільненської) Ciчi. Ліквідація козацької республіки — Запорозької Січі. П.Калнишевський. Історичне значення Запорозької Січі. Доля запорожців після ліквідації Запорозької Січі. Участь українських козаків у російсько-турецьких війнах другої половини XVIII ст. Заселення Південної України.

Кримське ханство у ХVІІІ ст. Особливості суспільно-політичного, соціально-економічного розвитку Криму. Культура i побут кримськотатарського народу. Приєднання Криму до Росії.

Тема 2. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII ст.

Розвиток культури України в другій половині XVIII ст.

Особливості розвитку культури. Освіта. Внесок Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток. Книгодрукування та розвиток літератури. Розвиток філософських ідей. Г.Сковорода. Природничі науки. Музика. А.Ведель. М.Березовський. Д.Бортнянський. Театр. Архітектура. Бароко. А.С.Ковнір. I.Григорович-Барський. Скульптура. Графіка. Живопис.

Тема 3. УКРАЇНСЬКI ЗЕМЛI У СКЛАДI РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII — У ПЕРШIЙ ПОЛОВИНI XIX ст.

Включення українських земель до складу Російської імперії

Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель. Чисельність населення та його етнічний склад. Національне i соціальне становище українців.

Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин першої половини XIX ст.

Україна в російсько-турецькій війні 1806 — 1812 pоків. Російсько-французька війна 1812 р. і Україна. Україна в планах Наполеона. Місце України в pociйсько-турецькій війні 1828 — 1829 рр. Азовське козацьке військо.

Економічне становище в першій половиш XIX ст.

Стан сільського господарства й розвиток аграрних відносин. Початок промислової революції. Українські промисловці. Міста. Зростання морських портів. Розвиток внутрішньої торгівлі. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.

Початок національного відродження наприкінці XVIII — на початку XIX ст.

Національна ідея в суспільно-політичному pyci України. Заходи українського дворянства щодо відновлення автономії України. Miciя В.Капніста в Берліні. Новгород-Сіверський гурток. “Історія Pyciв”. Українське культурне відродження на Слобожанщині.

Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20 — 30 рр. XIX ст.

Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів. Повстання Чернігівського полку. Пропаганда вольнолюбних ідей у навчальних закладах. Польське повстання 1830 — 1831 рр. та Україна.

Український національний рух наприкінці 40-х рр. XIX ст. Кирило-Мефодіївське братство

Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків. Значення Кирило-Мефодіївського товариства для розгортання національно-визвольного руху. Місце Т.Шевченка в українському національному відродженні.

Соціальна боротьба в першій половині XIX ст.

Характер політики російського царизму щодо України. Посилення національного та соціального гніту. Форми й характер протесту українського населення. Найбільші заворушення козаків, селян та військових поселенців. Селянські виступи під проводом У.Кармелюка. “Київська козаччина” 1855 р.

Тема 4. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛI НАПРИКIНЦІ XVIII — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНI XIX ст.

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії

Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Чисельність населення та його етнічний склад. Політика австрійського уряду щодо українців. Реформи Mapiї Терезії та Йосифа ІІ.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма вступного фахового екзамену з педагогіки та методики початкової освіти

  Документ
  Вступний фаховий екзамен з педагогіки і методики початкової освіти передбачає визначення рівня знань та умінь абітурієнтів, що здобули ОКР „молодший спеціаліст” та бажають здобути освіту за освітньо-кваліфікацйним рівнем «бакалавр»
 2. Програма вступних випробувань з біології для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста зі спеціальності

  Документ
  Програма вступного екзамену з біології на навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності “Біологія і хімія” та освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності “Біологія” – НДУ імені Миколи Гоголя, 2010 р.
 3. Програма вступних випробувань з хімії для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра зі спеціальності

  Документ
  Програма вступного екзамену з хімії на навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності "Хімія". – НДУ імені Миколи Гоголя, 2010 р.
 4. Сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування виконання спортивних нормативів (2тури)

  Документ
  2. Спеціальні вимоги до зарахування для ОКР „бакалавр” – на бюджет: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на
 5. Гриф надано Міністерством освіти І науки України лист №14\18. 2-2018 від 11

  Документ
  У посібнику подані сучасні технології навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. Методичний посібник розрахований на сту­дентів, магістрантів, молодих викладачів вищих навчальних закладів.

Другие похожие документы..