Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Актуальность темы исследования. Стратегическая значимость исследовательских усилий не только для понимания и описания происходящих в современной куль...полностью>>
'Программа дисциплины'
Программа дисциплины «Основы горного машиноведения» составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки б...полностью>>
'Документ'
Накануне десятилетия Государственного совета России президент Дмитрий Медведев провел очередное его заседание, посвященное развитию профессионального ...полностью>>
'Заседание'
При старте из акватории Тихого океана взорвалась ракета-носитель «Зенит-3SL»: через секунду после запуска двигателей морскую пусковую платформу охват...полностью>>

Міністерство аграрної політики україни вінницький державний аграрний університет (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Кафедра обліку та аналізу

Управлінський облік”

Методичні вказівки для виконання практичних робіт

для студентів факультету економіки та підприємництва

спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”

денної та заочної форми навчання

Вінниця 2008

УДК: 657

Автори:

Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Остапчук О.В. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” – Вінниця ВЦ ВДАУ, 2008 – 72 с.

Рецензенти:

Коляденко С.В. к.е.н., доц., зав кафедри “Економічної кібернетики та інформатики” (Вінницький державний аграрний університет);

Копняк Н.І. к.е.н., доц. каф. “Бухгалтерський облік” ВТЕІ КНТЕУ

Коротка анотація

Методичні вказівки містять вимоги до виконання практичних робіт та перелік питань для самоконтролю з дисципліни “Управлінський облік”.

Рекомендовано навчально-методичною комісією

Вінницького державного аграрного університету

(протокол №___ від ___ червня 2008 року )


Зав видавничим центром ВДАУ Романов О. М.

Підписано до друку Формат

Ум. друк. арк. Обл..-вид. арк.

Наклад 75 пр. зам. №

Видавничий центр ВДАУ

вул.. Сонячна, 3 м. Вінниця, 21008

Тел.330

ЗМІСТ

Структурно-модульна схема з дисципліни

4

Вступ

5

МОДУЛЬ 1

7

Практична робота № 1 " Облік витрат допоміжних виробництв "

7

Практична робота № 2 “Облік витрат на організацію і управління виробництвом”

16

Практична робота № 3 “облік витрат, виходу продукції рослинництва та обчислення її собівартості”

21

МОДУЛЬ 2

27

Практична робота № 4 “Облік витрат, виходу продукції тваринництва та обчислення її собівартості”

27

Облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва

Практична робота № 5 “ Облік витрат і калькулювання собівартості продукції промислових виробництв ”

34

Контрольні питання за темами, що виносяться на самостійне опрацювання

41

Основна література

46

Додаткова література

47

Структурно-модульна схема

з дисципліни “Управлінський облік”

Мо-дуль

К-ть годин

Форма контролю

К-ть

заходів

Оцінка за захід балів

Сума балів

1

ЛЗ

ЛПЗ

СРС

max

min

max

min

14

14

40

Перевірка лекційних занять

1

7

4,2

7

4,2

Поточний контроль

практичних занять

2

7

4,2

14

8,4

Самостійна робота

1

9

5,4

9

5,4

Контрольні роботи

2

5

3

10

6

Модуль

1

10

6

10

6

Всього

50

30

2

14

14

39

Перевірка лекційних занять

1

7

4,2

7

4,2

Поточний контроль

практичних занять

2

7

4,2

14

8,4

Самостійна робота

1

9

5,4

9

5,4

Контрольні роботи

2

5

3

10

6

Модуль

1

10

6

10

6

Всього

50

30

28

28

79

Іспит

100

60

ЛЗ – лекційні заняття;

ЛПЗ – лабораторні, практичні, семінарські заняття;

СРС – самостійна робота студента

ШКАЛА ОЦІНКИ ЗНАНЬ

За шкалою ECTS

За національною шкалою

Рейтингова оцінка за шкалою навчального закладу (абсолютна кількість балів за дисципліну)

A

5 – відмінно

90-100

BC

4 – добре

75-89

DE

3 – задовільно

60-74

FX

2 – незадовільно

35-59

ВСТУП

Управлінський облік є підсистемою обліку, яка пов’язана з де­талізацією витрат на виробництво та калькулюванням собівартості продукції в такому аспекті, який задовольняє систему управління. Дані уп­равлінського обліку використовуються для прогнозування собівар­тості продукції, пошуку шляхів зниження норм витрат і ціни про­дукції. Управлінський облік, на відміну від фінансового, не регламен­тується і методика його ведення залежить від потреб системи управ­ління конкретного підприємства.

Особливістю управлінського обліку є те, що на місце суто про­це­дурних обліково-економічних завдань висувається нове завдання – забезпечення потреби користувачів у такій інформації, яка носить ад­ре­сний характер.

Управлінський облік дає інформацію для внутрішнього викори­стання в системі управління, на відміну від фінансового обліку, який орієнтується на задоволення потреб зовнішніх користувачів.

Важливою складовою частиною управлінського обліку є калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг.

Управлінський облік – дисципліна циклу професійної підготовки.

Мета дисципліни - формування системи наукових знань з організації і методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного та вітчизняного досвіду.

Завдання дисципліни – розкриття принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства, формування вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми у процесі обліку для підготовки інформації, необхідної менеджерам для прийняття виважених рішень.

Предметом дисципліни є витрати, собівартість продукції, її калькулювання, доходи, фінансові результати за сегментами діяльності.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

знати – теоретико-методологічні основи управлінського обліку, склад витрат діяльності, підходи до класифікації витрат, сучасні системи їх обліку і калькулювання та напрями удосконалення;

вміти – класифікувати та розподіляти витрати, досліджувати поведінку та функції витрат, використовувати маржинальний та релевантний підхід при підготовці інформації для обґрунтування управлінських рішень, складати операційні та фінансові бюджети; аналізувати відхилення від них;

усвідомлювати – роль бухгалтера-аналітика в системі управління, значення релевантного та маржинального підходу до підготовки інформації, необхідної для обґрунтування управлінських рішень.

Згідно з базовим навчальним планом на вивчення дисципліни відводиться 135 год., в т.ч. 28 годин – практичні заняття.

Практичні заняття є важливою формою навчального процесу, що дає можливість проілюструвати застосування методик, розкритих на лекціях чи опрацьованих студентом самостійно при роботі з підручником.

Мета практичних занять – організація детального розгляду студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формування вміння і навичок для їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих завдань відповідно до кваліфікаційної характеристики бакалавра.

Розроблені завдання містять різноманітні задачі, за яки­ми можна опрацьовувати необхідні практичні прийоми активного зас­воєння і використання теоретичних знань. Робота над контрольни­ми запитаннями до тем дозволяє самостійно оцінювати рівень засво­єння матеріалу та своєчасно робити власні відповідні висновки відносно його поліпшення.

Завдання практичних робіт виконуються студентами у робочому зошиті.

Поточний контроль засвоєння знань здійснюється шляхом написання контрольних робіт, тестовим опитуванням. Проміжний контроль - захист практичних завдань та модулів. Заключний контроль – складання іспиту.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Україна міністерство аграрної політики україни вінницький державний аграрний університет

  Документ
  Вдовенко Л.О., к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Фурман І.В., асистент кафедри фінансів та кредиту, Марценюк-Розарьонова О.В. / Фінанси. Методичні вказівки для виконання індивідуального навчально-дослідного завдання для
 2. Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний університет (1)

  Документ
  Сироватко К.М Робочий зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Методика наукових досліджень”. Спеціальність 6.090 102 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.
 3. Україна міністерство аграрної політики україни

  Документ
  Методичні вказівки містять тематику семінарських (практичних) занять і питання для самостійного вивчення по темах занять з курсу “Гроші і кредит”. Крім цього додаються тестові завдання, перелік рекомендованих літературних джерел,
 4. Міністерство освіти І науки україни (28)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 5. Міністерство аграрної політики україни (2)

  Документ
  Фаюра Н.Д., Вдовенко Л.О. Фінанси. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету економіки та підприємництва – Вінниця: ВЦ ВДАУ, 2008.

Другие похожие документы..