Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
19-20 мая 2011 года в ГВУЗ «НГУ» (г. Днепропетровск) прошла Всеукраинская студенческая олимпиада направления «Горное дело» специальности «Маркшейдери...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 2 ноября 2011 г. в 11 часов на заседании объединенного совета ДМ 521.003.01 по присуждению ученых степеней доктора и кандидата филос...полностью>>
'Пояснительная записка'
Образовательные системы с трудом, но неизбежно переходит на гуманистические способы обучения и воспитания. Определился целый ряд проблемных вопросов,...полностью>>
'Документ'
Во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 19.02.2010г. № 58-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодеж...полностью>>

«актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Юридичний факультет

Кафедра цивільно-правових дисциплін

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»

для студентів юридичного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

на ІІ семестр 2011-2012 н.р.

Київ - 2011

Укладач:

Можаровська Наталія Олегівна – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук.

Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності» для студентів юридичного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на ІІ семестр 2011-2012 н.р. затвердженні на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ННІПП НАВС, протокол № 5 від 15.12.2011 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності присвячена висвітленню проблем цивільно-правової відповідальності.

Основна мета викладання дисципліни Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності — це підготовка майбутнього фахівця в галузі цивільного права, який би міг аналізувати наукову літературу і чинне законодавство як крізь призму їх практичного застосування, так і шляхом проведення самостійної наукової роботи.

Навчальний курс охоплює основні положення чинного законодавства про цивільно-правову відповідальність, доктринальні розробки і судову практику у вказаній сфері.

Згідно освітньо-професійної програми курс „Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності” є дисципліною, яка присвячена вивченню питань пов’язаних цивільно-правовою відповідальністю, зокрема щодо загальних умов відповідальності її форм і видів. Дисципліна вивчається протягом одного семестру.

В рамках курсу „Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності” деталізуються такі цивільно-правові категорії як поняття цивільно-правової відповідальності, відшкодування збитків, неустойка, непереборна сила, випадок та інші.

Вивчення навчальної дисципліни організується і проводиться на основі вимог наказів Міністра освіти та науки, Міністра Внутрішніх Справ та ректора Національної академії внутрішніх справ, директора інституту та інших діючих документів.

Навчальна дисципліна „Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності” тісно пов’язана з такими дисциплінами, як “Цівільне право” і “Господарське право”.

Метою викладання дисципліни є:

- визначення поняття, умов і форм цивільно-правової відповідальності як виду юридичної відповідальності;

- ознайомлення з науково-теоретичним надбанням науки що стосуються цивільно-правової відповідальності;

- аналіз та узагальнення судової практики щодо притягнення до цивільно-правової відповідальності;

- розвиток навичок самостійного вирішення наукових та практичних проблем в сфері інституту цивільно-правової відповідальності;

Завдання дисципліни „Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності” полягає в тому, щоб в результаті її вивчення студенти:

 1. знали:

 • національне законодавство про цивільно-правову відповідальність;

 • основні положення доктрини про цивільно-правову відповідальність;

 • форми та види цивільно-правової відповідальності;

 • існуючі колізії національного законодавств, що регулює відносини щодо цивільно-правової відповідальності;

 1. вміли:

 • самостійно аналізувати наукову літературу з дисципліни;

 • самостійно ставити наукові проблеми і шукати шляхи їх вирішення;

 • самостійно проводити порівняльно-правовий аналіз;

 • самостійно аналізувати і узагальнювати судову практику.

№ з/п

Назва тем

Нормативний обсяг годин

Всього годин з викладачем

З них:

З них

Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника

Технічні засоби / Дидактичні засоби

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульна контрольна робота

Самостійна та індивідуальна робота

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовий модуль І.

1.

Поняття правова характеристика цивільно-правової відповідальності.

14

4

2

2

10

10

Лекції, семінарські, практичні заняття проводить та приймає залік доцент кафедри, к.ю.н., Можаровська Н.О.

0/0-С1/1

0/0-Л1/1

2.

Форми та види цивільно-правової відповідальності.

12

4

2

2

8

8

0/0-П1/2

0/0-Л1/2

3.

Загальні умови цивільно-правової відповідальності.

10

2

2

8

8

0/0-С1/3

4.

Договірна відповідальність.

16

6

2

2

2

10

10

0/0-С1/4

0/0-П1/4

0/0-Л1/4

5.

Недоговірна відповідальність. +

20

8

2

2

4

12

10

2

0/0-С1/5

0/0-П1/5

0/0-Л1/5

Всього годин

72

24

8

8

8

48

46

2

Форма контролю: екзамен

Змістовний модуль 1.

Терміни та поняття до змістовного модулю 1: кредитор, боржник, абсолютне цивільно-правове відношення, відносне цивільно-правове відношення, ретроспективна відповідальність, проспективна (позитивна) відповідальність, санкція, реалізація санкції, цивільно-правовий обов'язок, превентивна функція, ретроспективна функція, компенсаційна функція, сигнальна функція, стимулююча функція, контрольна функція, цивільне правопорушення, відшкодування збитків, матеріальна відповідальність, загальна форма цивільно-правової відповідальності, спеціальна форма цивільно-правової відповідальності, договірна відповідальність, недоговірна відповідальність, часткова відповідальність, солідарна відповідальність, основна відповідальність, додаткова (субсидіарна) відповідальність, регресна відповідальність, деліктні зобов’язання, система деліктних зобов’язань, склад деліктів, загальний (генеральний) делікт спеціальний. Делікт, суб’єкт недоговірного зобов’язання, об’єкт недоговірного зобов’язання, зміст недоговірного зобов’язання.

Література: [1-89]

Лекція. Тема 1: «Поняття та правова характеристика цивільно-правової відповідальності» – 2 години

Загальнотеоретичні підходи до розуміння відповідальності. Ретроспективна відповідальність. Проспективна (позитивна) відповідальність. Цивільно-правова відповідальність. Санкція. Реалізація санкції. Особливості цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правовий обов'язок. Ознаки цивільно-правової відповідальності. Функції цивільно-правової відповідальності. Превентивна функція. Ретроспективна функція. Компенсаційна функція. Цивільне правопорушення. Аналіз об'єктивної і суб'єктивної сторін цивільного правопорушення.

Семінарське заняття. Тема 1: «Поняття та правова характеристика цивільно-правової відповідальності» - 2 години

ПЛАН

 1. Розвиток інституту цивільно-правової відповідальності.

 2. Поняття цивільно-правової відповідальності як виду юридичної відповідальності.

 3. Класифікація цивільно-правової відповідальності.

 4. Договірна і недоговірна відповідальність.

 5. Дольова, солідарна і субсидіарна відпові­дальність.

 6. Примус, санкція, підвищена відповідальність, звільнення від відповідальності.

 7. Принципи та функції цивільно-правової відповідальності.

 8. Відповідальність за дії третіх осіб.

 9. Відповідальність юридичних осіб.

Запитання до самоконтролю:

 1. Проаналізуйте підходи до розуміння відповідальності. В чому їх відмінність?

 2. В чому полягає сутність юридичної відповідальності взагалі та цивільно-правової відповідальності, зокрема?

 3. Які особливості цивільно-правової відповідальності?

 4. В чому полягають ознаки цивільно-правової відповідальності?

 5. Які функції цивільно-правової відповідальності?

 6. Проаналізуйте підходи до визначення складу правопорушення: загальнотеоретичного і цивілістичного.

 7. Проаналізуйте наявність шкоди як об'єктивної підстави відповідальності.

 8. В чому полягає специфіка протиправності в цивільному правопорушенні? Аргументуйте відповідь.

 9. Надайте характеристику причинному зв'язку між протиправною дією (бездіяльністю) правопорушника і шкодою як елементу об'єктивної сторони цивільного правопорушення.

 10. Надайте трактування поняттю «вина» як елементу складу цивільного правопорушення.

Самостійна робота 1 - 10 годин

Теми для самостійного вивчення:

Тема 1.: Розвиток інституту цивільно-правової відповідальності.

Тема 2.: Особливості цивільно-правової відповідальності за дії третіх осіб.

Тема 3.: Особливості цивільно-правової відповідальності юридичних осіб.

Лекція. Тема 2: «Форми та види цивільно-правової відповідальності» – 2 години

Відшкодування збитків. Матеріальна відповідальність. Загальна форма цивільно-правової відповідальності. Спеціальна форма цивільно-правової відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності. Підстави виникнення цивільно-правової відповідальності. Договірна відповідальність. Позадоговірна відповідальність. Часткова відповідальність. Солідарна відповідальність. Основна відповідальність. Додаткова (субсидіарна) відповідальність. Регресна відповідальність.

Практичне заняття. Тема 2. – 2 години

Підготуйте наукові доповіді на тему:

  1. Аналіз загальнотеоретичних підходів до визначення форм цивільно-правової відповідальності.

  2. Класифікація видів цивільно-правової відповідальності.

  3. Порівняльна характеристика договірної і позадоговірної відповідальності.

  4. Порівняльна характеристика часткової і солідарної відповідальності.

  5. Правова характеристика основної і субсидіарної відповідальності.

  6. Поняття регресної відповідальності та особливості застосування регресних вимог.

Самостійна робота 2 - 8 годин

Теми для самостійного вивчення:

Тема 1.: Реальні збитки і упущена вигода.

Тема 2.: Неустойка як форма відповідальності.

Тема 3. Відшкодування моральної шкоди.

Тема 4. Зменшення розміру відповідальності.

Семінарське заняття. Тема 3: «Загальні умови цивільно-правової відповідальності» - 2 години

ПЛАН

 1. Загальні умови цивільно-правової відповідальності.

 2. Елементи цивільного правопорушення.

 3. Правові засади звільнення від цивільно-правової відповідальності.

 4. Особливості цивільно-правової відповідальності неповнолітніх.

 5. Особливості цивільно-правової відповідальності малолітніх.

 6. Особливості цивільно-правової відповідальності осіб з обмеженою дієздатністю.

Запитання до самоконтролю:

 1. Що таке шкода?

 2. Як визначається протиправність?

 3. В чому полягає причинний зв'язок між протиправним діянням боржника і виникненням збитків?

 1. Що таке вина і які особливості її трактування в цивільному праві?

 2. Що таке непереборна сила?

 3. Що таке випадок?

 4. Які відмінності між невідворотною силою та форс-мажором?

 5. Що таке казус та яка його специфіка?

Самостійна робота 1 - 8 годин

Теми для самостійного вивчення:

Тема 1.: Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності: основні доктринальні підходи.

Тема 2.: Доктрина про співвідношення понять „шкода” та „збитки”.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав громадян

  Документ
  Цивілізоване суспільство не можливо уявити без наявності певних прав і свобод ккожного його учасника, що забезпечують кожному можливість бути самостійним субєктом суспільного житт.
 2. План: Вступ Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної власності Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності

  Документ
  На протязі всього свого існування людина займалась певними справами, результатами яких були як матеріальні, так і не матеріальні речі та вироби. Треба відзначити, що постійно знаходились люди, які мали намір скористатись результатами
 3. Цивільне законодавство 20

  Закон
  Виговський Л.А. Функціональна роль релігійного комплексу у суспільстві Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права. 2004. № 4. С.332-337.
 4. Актуальні проблеми сучасної економічної науки

  Документ
  Собко О.М., директор Українсько-польської програми фінансів і страхування ТНЕУ, к.е.н., доц. кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;
 5. Зміст перелік умовних скорочень 4 вступ 5 розділ огляд літератури та вибір напрямків І методів дослідження 14 розділ загальна характеристика правовідносин страхування відповідальності судновласника перед третіми особами 25

  Документ
  Актуальність теми. Море – природний і тому найстародавніший, але водночас через властиві плаванню випадковості та небезпеки – вельми ризикований торговельний шлях.

Другие похожие документы..