Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Московский институт иностранных языков, Российская академия наук, Российская академия лингвистических наук и научный журнал «Вопросы филологии» пригл...полностью>>
'Программа дисциплины'
Дисциплина читается студентам первого курса по направлению «Экономика» факультета Мировой экономики и мировой политики. Курс является обязательным и ...полностью>>
'Лекция'
Ещё в докомпьютерное время существовавшие тогда информационные системы – библиотеки – находили целесообразным кооперировать свои усилия. Функциониров...полностью>>
'Закон'
Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. - М.: Юристъ, 1 ...полностью>>

Проблеми модернізації та розвитку транспортної галузі”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕЗОЛЮЦІЯ

комітету підприємців базових галузей промисловості

при ТПП з розгляду питання

Проблеми модернізації та розвитку транспортної галузі”

м. Київ 26 листопада 2008р.

Учасники засідання комітету підприємців базових галузей промисловості при ТПП - керівники центральних та регіональних органів ТПП України, члени комітету, керівники компаній з усіх регіонів України, громадських об’єднань та асоціацій, представники органів виконавчої влади, науковці та експерти при розгляді питання „Проблеми модернізації та  и розвитку транспортної галузі”, з метою подолання та нейтралізації можливих негативних наслідків в сфері вітчизняного транспортного комплексу, ускладнених світовою фінансовою кризою, констатують необхідність вжиття негайних заходів, спрямованих на збереження Україною позицій на міжнародному транспортному рину вантажних залізничних перевезень, адаптацію транспортно-експедиційного ринку до умов ринкової економіки, розвиток конкурентного середовища з врахуванням вступу України в СОТ та ефективне використання транзитних можливостей транспортного комплексу України.

Надаючи першочергового пріоритету захисту національних економічних інтересів, подальшого підвищення рівня корпоративної культури, прозорості та безпеки ведення бізнесу, викорінення практики застосування методів недобросовісної конкуренції, побудови конструктивних дієвих механізмів співпраці між бізнесом і владою, забезпечення передбачуваності і та стабільності роботи транспортного комплексу держави, учасники наради вважають за необхідне спрямувати спільні зусилля у наступному:

 • Відпрацюванні на найвищому урядовому рівні за участі провідних міністерств, антимонопольного комітету, державної митної служби України, комітетів Верховної ради України, науковців, професійних громадських об’єднань, експертів та представників національних транспортних компаній нормативних документів та законодавчих актів, які в найкоротший термін дозволили б врегулювати проблемні питання зазначені таблицях, що додаються.

 • Використанні можливостей міжнародного транзиту територією України в якості важливого фактору стабілізації щодо збереження робочих місць, наповнення бюджетів всіх рівнів і фінансової підтримки всіх галузей національної економіки, насамперед західного регіону.

 • Проведенні за безпосередньої участі Укрзалізниці та сприяння професійних асоціацій якнайшвидшої ревізії правил СМГС ( Угода про міжнародне залізничне сполучення) на рівні Дирекції ради СНД з питань залізничного транспорту та Комітету ОСЖД щодо внесення змін до системи актово-претензійної роботи у міжнародному залізничному сполученні.

 • Безумовного виконання п.7 Указу Президента України „Про додаткові заходи щодо подолання фінансової кризи в Україні” №1046/2008 від 17 листопада 2008 року, яким запроваджується мораторій на підвищення і навіть зниження цін на послуги суб’єктів природних монополій, до яких безперечно належить „Укрзалізниця”, з метою здешевлення транспортної складової при ввезенні імпортних товарів в Україну та підвищенні конкурентноздатності транзитних перевезень територією України.

Учасники конференції переконані, що запропоновані заходи внесуть суттєвий вклад в засади рівноправного прозорого партнерства влади і бізнесу, сприятимуть пошуку взаємоприйнятних компромісів з найважливіших питань життєдіяльності держави, захисту національного виробника з одночасним дотриманням зобов’язань країни-члена СОТ, що дозволить економіці держави, як основи процвітання народу України вистояти в часи світової економічної кризи.

Перелік питань

спрямованих на удосконалення претензійної роботи по

збереженню перевезень вантажів|тягарів| в міжнародному залізничному сполученні|сполученні|.

Найменування заходу

Наслідки|результати|

Спосіб вирішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|

Причетні|дієприкметникові|

до рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|

1

2

3

4

5

1.

Легалізація в нормативній базі СМГС| діючих суб'єктів ринку міжнародних залізничних перевезень, а саме:

 • термінальні компанії, запірно-пломбувальні пристрої|устрої| яких, при перевантаженні вантажу|тягаря| з|із| євро вагонів у вагони СНД прирівнюється до пломб залізниці;

 • сюрвєєрскі| компанії, сертифікатами контролю яких підтверджується якість перевантаження, наявність, кількість місць і стану вантажу|тягаря| в рухомому|жвавому,рухливому| складі.

 • страхові компанії з|із| функціями страхування вантажу|тягаря| при перевезенні і відповідальності перевантажувального терміналу;

 • експедиторські компанії;

 • компанії оператори рухомого|жвавого,рухливого| складу;

 • структурні підрозділи залізниці, що виконують термінальні роботи;

Відсутність в нормативній базі документів, регулюючих міжнародні залізничні перевезення, фактичних учасників як суб'єктів ринку цих перевезень, призводить|призводить,наводить| до різночитання правил СМГС| на користь залізниць, створює нерівні умови на ринку міжнародних залізничних перевезень, сприяє корупційним схемам при організації крадіжок на шляху|колії,дорозі| слідування|дотримання| вантажів|тягарів|.

Приведення нормативної бази основоположних документів, регулюючих міжнародні залізничні перевезення у відповідність з|із| ринковими умовами і вимогами міжнародного транспортного права.

Дирекція ради СНД з питань залізничного транспорту, Адміністрації залізниць країн -| учасниць СМГС|, ОСЖД|, | КМУ|, Мінтрансзв’язку України, УЗ

2.

Приведення у відповідність нормативної бази СМГС| в частині|частці| претензійної роботи до вимог ринкових умов

У зв'язку з тим, що документи контролю доставки митних органів, сертифікати контролю сюрвєєрских| організацій, акти комісійного навантаження|навантажування| у присутності правоохоронних органів і станційних працівників не беруться до уваги при розгляді претензій, претензійна робота зводиться до формального перекладання відповідальності за крадіжку вантажів|тягарів| на шляху слідування|дотримання| на залізницю країни -| відправника, яка автоматично перекладає відповідальність на перевантажувальний термінал, за чиїми пломбами здійснене перевантаження.

Реорганізація системи претензійної роботи з урахуванням|з врахуванням| інтересів всіх суб'єктів ринку міжнародних залізничних перевезень, а також шляхом внесення змін в правила СМГС| по визнанню|зізнанню| документів контролю доставки митних органів, сертифікатів контролю сюрвєєрских| організацій, акти комісійного навантаження|навантажування| у присутності правоохоронних органів при розгляді претензій.

Адміністрації залізниць країн -| учасниць СМГС|, ОСЖД|, | КМУ|, Мінтрансзв’язку України, УЗ

3.

Забезпечення взаємодії діючих суб'єктів ринку міжнародних залізничних перевезень в системі претензійної роботи згідно вимог СМГС|

Відсутність учасників ринку при розгляді претензій по не збережених перевезеннях на претензійних нарадах, призводить|призводить,наводить| до вузьковідомчого підходу до розслідування даних претензій, обмежує права на захист діючих суб'єктів ринку, причетних|дієприкметникових| до не збережених перевезень.

Переглянути порядок|лад| розгляду претензій по не збережених перевезеннях на претензійних нарадах на предмет участі всіх причетних|дієприкметникових|.

Адміністрації залізниць країн -| учасниць СМГС|

4.

Синхронізація вимог нормативної бази СМГС| в частині|частці| претензійної роботи з|із| вимогами ЦИМ| і мірою відповідальності комбінованого коносаменту на підставі єдиного міжнародного документа для змішаних перевезень, або на підставі сертифікатів FIATA (коносамент FBL)

Різні вимоги до документообігу, встановлені|установлені| в діючих транспортних правах при організації міжнародних перевезень істотно|суттєво| ускладнюють претензійну роботу по не збережених перевезеннях.

Приведення документообігу в системі міжнародних перевезень до єдиних стандартів і програмних документів.

Адміністрації залізниць країн -| учасниць СМГС|. FIATA

5.

Проведення реорганізації претензійних нарад в напрямку забезпечення:

- накопичувальної бази даних щодо всіх видів

претензій і результатах їх рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|;

- аналітики по видах претензій адміністраціям

залізниць країн-учасниць СМГС|;

- переліку неблагонадійних учасників ринку

міжнародних залізничних перевезень;

- відкритої інформації бази даних щодо всіх видів

претензій і їх рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|, здійснюваних

заходах у напрямі забезпечення

збереження перевезень вантажів|тягарів| в

міжнародному залізничному сполученні|сполученні|;

- обов'язкової участі керівників

правоохоронних органів країн і залізниць країн - відправників, одержувачів, а також залізниць,

причетних|дієприкметникових| до інциденту не збережених перевезень;

- участі керівників ТПП| причетних|дієприкметникових| до акту

експертизи;

- участі представників страхових компаній.

Проведення претензійних нарад по черзі в країнах учасницях Співдружності, причому у вузьковідомчих рамках, обмежує права і можливості|спроможності| суб'єктів ринку міжнародних перевезень на участь і інформацію.

Установа дирекції з питань роботи претензійних нарад, як виконавський орган, який би координував і забезпечував роботу претензійних нарад на рівні ринкових вимог

Адміністрації залізниць країн -| учасниць СМГС|

6

Відпрацювати|відробити| уніфікований механізм штрафних санкцій на країну, що допустила|припустилася| незбереження вантажів|тягарів| при міжнародному перевезенні незалежно від виду вантажу|тягаря| і ціни.

Повна|цілковита| відсутність публічної|прилюдної| інформації про ту країну, що допускає незбереження вантажів|тягарів| при міжнародному перевезенні, дає можливість|спроможність| безкарно продовжувати крадіжку або псування вантажу|тягаря| на шляху|колії,дорозі| слідування.|дотримання|

Підписання з|із| країнами Співдружності міжнародної угоди про штрафні санкції по незбереженню вантажів|тягарів| при міжнародних залізничних перевезеннях

Адміністрації залізниць країн -| учасниць СМГС|

7.

Надання дирекції з питань роботи претензійних нарад права звернення до глав держав, на території яких систематично допускаються розкрадання вантажів|тягарів| при міжнародних перевезеннях, про зміцнення керівництва адміністрацій залізниць, їх підрозділів і правоохоронних органів в зоні діяльності яких допускаються подібні випадки.

Відсутність об'єктивної інформації у|в,біля| глави держави щодо|відносно| фактичного стану справ|речей| по не збережених перевезеннях, робить|чинить| відповідальних за забезпечення збереження вантажу|тягаря| на території даної держави практично не вразливими|вразливими| і безкарними за недбале виконання службових обов'язків.

Поставити в обов'язки дирекції з питань роботи претензійних нарад систематичного інформування глав держав Співдружності про стан справ|речей| по не збережених перевезеннях в міжнародному залізничному вантажному сполученні|сполученні|.

Адміністрації залізниць країн -| учасниць СМГС|

8.

З метою зниження додаткових витрат|затрат|, направлених|спрямованих| на забезпечення збереження вантажів|тягарів|, модернізувати критий рухомий|рухомий| склад в напрямку зменшення вірогідності|ймовірності| доступу до вантажу|тягаря| на шляху слідування|дотримання|.

Існуючі модифікації критого рухомого|жвавого,рухливого| складу, його стан в технічному і комерційному відношенні|ставленні| у зв'язку із зношеністю не дозволяють забезпечувати збереження вантажів|тягарів| на шляху|колії,дорозі| слідування|дотримання| в міжнародному залізничному вантажному сполученні|сполученні|. Вимушені|змушені| заходи по застосуванню|вживання| додаткових ЗПП|, страхуванню, і ін. додаткові роботи по забезпеченню збереження вантажів|тягарів| значно здорожують залізничні перевезення, роблять|чинять| їх не конкурентноздатними|конкурентоспроможними|.

Виробити єдині вимоги для модернізації критого рухомого|жвавого,рухливого| складу (суцільнометалеві корпуси, збільшення об'єму|обсягу| за рахунок форми вагону і ін.) з метою зменшення вірогідності|ймовірності| доступу до вантажу|тягаря| і забезпечення його збереження на шляху|колії,дорозі| слідування|дотримання|.

Адміністрації залізниць країн -| учасниць СМГС|

9.

Необхідні нові технології в системі стеження за вагонами на шляху слідування|дотримання| на предмет забезпечення не тільки|не лише| термінів доставки, а і збереження вантажів|тягарів|.

Застосування|вживання| новітніх|найновіших| технологій космічних систем стеження на залізничному транспорті, особливо при перевезенні цінних|коштовних| вантажів|тягарів| дасть можливість|спроможність| проводити розслідування по не збережених перевезеннях ретельніше, в найкоротші терміни і практично ліквідовує можливість|спроможність| знаходження вагону не в полі зору.

Переглянути систему стеження за вагонами на шляху слідування|дотримання| у напрямі застосування|вживання| новітніх|найновіших| технологій космічних систем стеження.

Адміністрації залізниць країн - учасниць СМГС|

10.

Необхідні жорсткіші тимчасові параметри на поточний відцепочный| ремонт рухомого|жвавого,рухливого| складу на шляху|колії,дорозі| слідування|дотримання| транзитного вантажу|тягаря|.

Дані заходи виключать можливість|спроможність| крадіжок під час затримок на поточний відцепочный| ремонт, значно прискорять просування вантажів|тягарів|, скоротять час обороту|звороту,оберту| вагону.

Встановити обмеження в часі на поточний відцепочный| ремонт рухомого|жвавого,рухливого| складу на шляху|колії,дорозі| проходження|дотримання| транзитного вантажу|тягаря|. У разі|в разі| перевищення залізниця, де проводиться ремонт, несе першочергову відповідальність за незбереженні перевезення.

Адміністрації залізниць країн -| учасниць СМГС|, ОСЖД|

12.

Необхідно добитися від судової системи і правоохоронних органів країн Співдружності можливості|спроможності| обов'язкової участі країни відповідача при розгляді справ|речей| щодо|відносно| не збережених перевезень

Інтереси країни відповідача при розслідуванні і судовому розгляді не будуть ущемлені.

Необхідне ухвалення|прийняття,приймання| міждержавної угоди про взаємодію і єдині вимоги при

розгляді справ|речей| по не збережених перевезеннях|.

Країни учасниці Співдружності

13.

Необхідно встановити єдині вимоги до тари і упаковки при перевезенні транзитних вантажів|тягарів| залізничним транспортом.

Значно скоротяться випадки втрат і псування вантажів|тягарів| на шляху слідування|дотримання|.

У зв'язку з впровадженням нових технологій на ринку пакувальних матеріалів, необхідно уніфікувати вимоги до тари і упаковки вантажів|тягарів| шляхом внесення додаткових вимог правила СМГС|.

Адміністрації залізниць країн -| учасниць СМГС|, ОСЖДСкачать документ

Похожие документы:

 1. І. Модернізація І реконструкція промислових потужностей, упровадження інноваційних науково-технічних розробок

  Документ
  передбачені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями для реалізації у 2012 році
 2. Програма економічного І соціального розвитку миколаївської області на 2011-2014 роки

  Документ
  Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 «Миколаївщина – 2014» (далі Програма) роки розроблена відповідно до завдань та положень Програми Президента України В.
 3. Указ Президента України, який визначив основні напрями його подальшого функціонування та розвитку. Реалізація вимог Указу Президента України дозволила, при тій же закон

  Закон
  Ситуацію ускладнювало різке падіння обсягів перевезень і несвоєчасні розрахунки клієнтів за перевезення, що призвело до значних фінансових втрат та хронічних неплатежів до бюджету і невиплат заробітної плати.
 4. Програма соціально-економічного та культурного розвитку вишгородського району

  Документ
  Розпорядження Вишгородської райдержадміністрації від 26.10.2011 №1979 “Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району за 9 місяців 2011 року”
 5. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку

  Документ
  Розвиток світ. ринку товарів призвів на зламі 19-20 ст. до інтенсифікації міжнар. ек. спілкування, яке стало поступово виходити за межі міждерж. обміну товарами.

Другие похожие документы..