Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
наличие на предприятии одного ЭВМ, которая была установлена в специально оборудованном помещении, называемым вычислительным центром (ВЦ) и в процессе ...полностью>>
'Статья'
Статья публикуется в рамках Международной заочной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодые ученые о современном...полностью>>
'Пояснительная записка'
ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» (далее Холдинг) - это коммерческая структура, созданная в форме Открытого Акционерного Общества на основании ...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена на основе Государственного об­разовательного стандарта высшего профессионального образования "Требования к обязател...полностью>>

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

спеціальність 7.14010301«Туризмознавство (туристична діяльність)»

Вінниця 2012

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

Укладач: І.В.Левицька, докт.екон.наук., проф.. Н.В.Корж, канд.екон.наук, доц.

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ВТЕІ КНТЕУ від 16.01.2012 р., протокол № 1, методичною комісією факультету товарознавства, маркетингу та туризму від ____________.р, протокол №___

Рецензент : С.В.Коляденко докт.екон.наук., проф.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

спеціальність 7.14010301«Туризмознавство (туристична діяльність)»

Вступ

Одним із видів кваліфікаційної роботи студента є дипломна робота (проект).

Методичні рекомендації розроблені відповідно до «Положення про дипломну дипломну роботу» затвердженого вченою радою КНТЕУ від 29.11.2009р. та вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.14010301 «Туризмознавство (туристична діяльність)» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування».

Завданням цих методичних рекомендацій є викладення основних положень та вимог щодо цілей, завдань і змісту дипломної роботи (проекту), його оформлення, організаційних аспектів виконання, підго­товлення до захисту та захисту.

Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення робіт розроблені відповідно до Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", чинного від 1.01. 1996 р. і міжнародного стандарту 180 5966:1982. Для бібліографічного опису джерел використані діючі стандарти з бібліотечної та видавничої справи: ГОСТ 7.1 - 84 "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления", ДСТУ 3582 - 97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила."

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дипломна робота (проект) передбачена навчальним планом і завершує його підготовку спеціалістів в інституті. Він є одним із видів індивідуальних робіт студента, оригінальним, завершеним науковим дослідженням у певній галузі знань, має внутрішню єдність та містить сукупність результатів, положень, що пропонуються для публічного захисту.

Дипломна робота (проект) виконується відповідно до вимог щодо напрямів наукових досліджень і має засвідчити професійну зрілість випускника, виявити його спеціальну та загальнонаукову підготовку, вміння застосовувати здобуті в інституту знання для розв'язання науково-практичних завдань, здатність до проведення досліджень, систематизації та свідомого засвоєння знань, наявність у її автора навичок наукової роботи. Важливою складовою виконання дипломної роботи є підготовка за результатами досліджень наукової статті.

Керівником дипломної роботи (проекту) є провідний викладач кафедри, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук, вчене звання та здійснює наукові дослідження відповідного напряму.

В процесі виконання дипломної роботи випускник у відповідності до кваліфікаційних вимог має проявити:

 • знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи й практичні питання туристської індустрії;

 • вміння відбирати, систематизувати й обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження;

 • вміння розробляти наукові висновки й конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом;

 • вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.

Кваліфікаційний дипломний проект випускника – спеціаліста з туризмознавства повинен мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

 • містити глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми;

 • вносити реальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті;

 • бути належно оформленою, мати всі необхідні супровідні документи.

Важливим є дотримання основних вимог щодо наукового рівня дипломної роботи (проекту), її змісту, структури, форми викладання матеріалу, а також оформлення.

До початку проходження практики студент одержує завдання на дипломна робота (проект), де зазначається календарний план виконання кожної її складової та науково-дослідне завдання за проблемами реального підприємства або установи/організації. Залежно від напряму наукового дослідження спеціалістів робота може містити проектну частину з розробкою конкретних пропозицій та визначення ефективності їх впровадження, або мати вигляд реального проекту.

Основні етапи виконання дипломної роботи (проекту):

 • вибір та затвердження теми (на засіданні кафедри та наказом по КНТЕУ) протягом першого місяця навчання;

 • складання та затвердження науковим керівником та завіду­вачем кафедри індивідуального завдання на виконання дипломної роботи (проекту);

 • проведення досліджень;

 • публікація результатів дослідження;

 • опрацювання та викладення результатів досліджень, офор­млення дипломної роботи та перевірка її науковим керівником;

 • подання проекту на ознайомлення керівництву об’єкта дослідження, отримання відгуку (довідки про впровадження та корисність результатів дослідження);

 • подання дипломної роботи на перевірку щодо наявності відсотку плагіату;

 • попередній захист дипломної роботи на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справ;

 • захист дипломної роботи в ДЕК.

Дипломний проект, який не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написаний без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми на реальному підприємстві, обґрунтованих пропозицій, а також не має відзиву з об'єкта дослідження та зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.

Структура дипломної роботи (проекту)

Обсяг основного тексту дипломної роботи становить 100-120 сторінок.

Структура роботи:

титульний аркуш(додаток А);

зміст;

вступ;

основна частина роботи;

висновки;

список використаних джерел;

додатки (не нумеруються).

Складовими частинами дипломної роботи є документи, котрі підтверджують реальність, самостійність та корисність проведеного дослідження. Вони не підшиваються до проекту, але додаються до нього:

заява спеціаліста на виконання дипломної роботи (додаток Б);

замовлення з об’єкта дослідження на виконання певної теми дипломного дослідження;

завдання на дипломну роботу (проект) належним чином оформлений (підписане завдання студентом та керівником проекту з кафедри, відгук керівника, допуск до захисту дипломної роботи підписаний завідувачем кафедри) (додаток В);

зовнішня рецензія на дипломну роботу (проект) надана фахівцем, котрий має економічну освіту (вказати посаду рецензента, дані про освіту, підпис скріплений печаткою підприємства (додаток Д);

внутрішня рецензія професора або доцента ВТЕІ КНТЕУ (із зазначенням диплома про вчений ступінь, підпис рецензента, скріплений печаткою ВТЕІ);

довідка з об’єкта дослідження про впровадження результатів дипломної роботи (із зазначенням актуальності проведеного дослідження для об’єкта, суті предмету впровадження, його цінність для підприємства, очікуваний ефект від впровадження. Довідка підписується представником об’єкту дослідження та скріплюється печаткою підприємства (додаток Ж).

Написання дипломної роботи починається з пошуку та вивчення літературних першоджерел. Студенту рекомендується проаналізувати наукові праці українських та зарубіжних вчених з проблеми, ознайо­митися з чинним законодавством України, міжнародними актами, нормативно-інструктивним матеріалом, діючими стандартами тощо. Після цього зробити аналітичний огляд літератури. Цитати із визна­ченням наукових понять/термінів, класифікаційних ознак, схеми, таблиці та ін., які будуть наводитися у дипломній роботі, рекомен­дується виписувати на окремих аркушах із зазначенням джерела певного посилання, а паралельно з цим формувати список вико­ристаних джерел.

У вступі розкривається суть проблеми, обґрунтовується необхідність її дослід­ження, вихідні дані для розробки теми, мета, завдання, предмет, об'єкт та методи дослідження, практична цінність проведеного дослідження. Коротко зазначаються прізвища вчених (як вітчизняних, так і зарубіжних) та практиків, праці яких містять питання, що розгля­даються, обрані методи дослідження. Зазначаються методи (методики) проведення дослідження (вказати який метод і де він застосовується в роботі).

Слід чітко формулювати мету роботи, лаконічно зазначати завдання, що необхідно вирішити для її досягнення.

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та шляхів розв'язання проблеми, обґрунтовуючи значення роботи для розвитку певної галузі знань, діяльності.

Предметом дослідження дипломної роботи є одна з актуальних проблем, яка потребує вирішення професійних завдань, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціаліста з туризмознавства.

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів (якщо необхідно - пунктів). Основному тексту кожного розділу може передувати короткий опис обраного напряму та обґрунтування методів дослідження, що застосовуються у цьому розділі. У кінці кожного розділу рекомендується сформулювати висновки зі стислим викладенням наведених у ньому наукових і практичних результатів.

У першому розділі основної частини наводиться огляд літератури за темою, вибір напрямів дослідження, визначається сутність предмету досліджень. В аналітичному огляді літературних джерел щодо напряму наукового дослідження студент відзначає основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Слід звернути увагу на те, що цитуючи будь-яке джерело інформації, необхідно обов'язково робити посилання на нього, оскільки це є предметом інтелектуальної власності. Стисло, критично висвітлюючи публікації, необхідно вказати ті проблеми, які потребують дослід­ження. Залежно від теми дипломної роботи та об'єкта дослідження можуть бути наведені порівняльні оцінки різних методів дослідження, методик розрахунків певних показників і т.д. Поглиблене вивчення матеріалів різних джерел інформації дає змогу студенту усвідомити сучасний стан питань, що стосуються теми, визначити обсяг і характер матеріалів, необхідних для виконання другого і третього розділів дипломної роботи (проекту).

Для констатації та обґрунтування загальнотеоретичних вис­новків та тенденцій слід використовувати статистичні щорічники і збірники "Народне господарство України", статистичні бюлетені "Туризм в Україні", "Про стан та перспективи розвитку туризму в Україні" за відповідні роки та інше.

Як правило перший розділ складається з трьох параграфів. Рекомендований обсяг розділу – 25–30 сторінок.

Другий розділ. Матеріали дослідно-аналітичної частини викладаються у наступних розділах, кількість яких залежить від обраної теми, завдань, специфіки досліджень, викладаються загальні методики та основні методи досліджень, які використано; алгоритм розрахунків основних показників, аналіз інформаційної статистичної та норматив­ної бази матеріалу, зібраного за об'єктом дослідження. Рекоменду­ється проаналізувати дані, опубліковані у відповідних енциклопедіях, монографіях, довідниках, різних джерелах, у т.ч. Інтернеті. Узагаль­нення всієї зібраної інформації дозволить отримати більш глибоке уявлення щодо певного питання даного розділу. Обов’язковим завданням техніко-економічної характеристики об’єкту дослідження (пункт 2.1 дипломної роботи) є наявність та аналіз організаційної структури підприємства та показників фінансово-господарської діяльності (додаток З).

Студент на основі узагальнення всієї зібраної інформації робить узагальнення результатів власних досліджень, формулює розроблені пропозиції щодо вирішення проблемних питань, наводить порівняль­ну оцінку аналогічних досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів. Джерелом інформації є планові і фактичні показники госпо­дарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, дані управлінського обліку, які не є предметом комерційної таємниці, накази, розпорядження, регламентуючі документи, результати спосте­режень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які студент використовував під час переддипломної практики.

У цьому розділі важливим є проведення факторного (чи кореляційно-регресійного) аналізу – визначення кількісного впливу взаємопов’язаних факторів на результати діяль­ності підприємства.

В пункті 2.1.роботи необхідно дослідити процеси, що забезпечують ефективну діяльність туристичного підприємства:

 • визначити інформаційно-правове поле діяльності туристичного підприємства;

- провести аналіз асортименту турпродуктів та послуг (у формі табл.1 й проведенням подальшу аналізу);

Таблиця 1

Номенклатура, асортимент

Кількість туристів, що скористалися продуктами фірми

Відхилення

2008р

2009р

2010р

чол.

або грн

питома

вага, %

чол.

грн.

питома

вага, %

чол.

грн.

питома

вага, %

Внутрішній туризм, разом

Виїзний туризм, разом

Послуги, разом

в т.ч.оформлення віз

оформлення страховки

…………….

Аналіз динаміки та структури асортименту турпродуктів та послуг

 • охарактеризувати ком’пютерне забезпечення прикладними програмами для створення, просування на ринку та реалізації турпродукту підприємства (фірми). Дати рекомендації щодо впровадження нових інформаційних технологій в роботі туристичного підприємства (фірми);

 • проаналізувати діяльність підприємства щодо аквізиції туристів та роботи фірми по пошуку клієнтури і створення банку даних;

 • проаналізувати показники господарсько-фінансової діяльності туристичного підприємства (табл..2)

Таблиця 7Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр (1)

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з курсу „Економічна теорія" для студентів напрямів підготовки „Економіка і підприємництво" та „Менеджмент" всіх форм навчання обговорено та схвалено на засіданні кафедри
 2. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень (3)

  Методичні рекомендації
  Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри товарознавства та маркетингу __ січня 2009 р., протокол № __ та методичною комісією факультету економіки та менеджменту 2009 р.
 3. Типова навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

  Документ
  Дана Типова навчальна програма розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного
 4. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до виконання курсових робіт обговорено та рекомендовано до друку на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування від 29.09.
 5. Та методичні рекомендації виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 050102- «комп’ютерна інженерія»

  Методичні рекомендації
  Дані методичні вказівки визначають основні напрямки при виконані бакалаврських дипломних робіт студентами, які навчаються за напрямком інженери 6.050102­– «Комп’ютерна інженерія»

Другие похожие документы..