Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей «Новомичуринской детской школы и...полностью>>
'Доклад'
МБОУ «Ювановская СОШ» является самой большой школой в правобережье Суры в Ядринском районе, находится в 40 км от г. Ядрин. В октябре 2011 года исполн...полностью>>
'Курсовая'
Реализация целей и задач управления персоналом осуществляется через кадровую политику. Кадровая политика - главное направление в работе с кадрами, на...полностью>>
'Реферат'
Фильтрующие цепи играют важную роль в системах связи и в электрических контрольно-измерительных устройствах. В современной радиотехнике под фильтрацие...полностью>>

Секція 2 сучасний стан та проблеми розвитку підприємництва в україні бедрицький Олексій Олександрович

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

СЕКЦІЯ 2

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Бедрицький Олексій Олександрович

Харкiвський iнститут економiки ринкових

вiдносин та менеджменту, м. Харкiв

Науковий керівник доцент Марченко Л.С.

MARKETING-MIX – ОСНОВА СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ

Маркетинг як концепція сучасного бізнесу є спосіб мислення, витікаючий з|із| того, що будь-яка виробничо-ринкова діяльність фірми|фірма-виготовлювача| починається з попиту і закінчується ним, знов|знову| і знов|знову| повторюючи цей цикл.

Пройшовши|минати| віковий шлях|колію| в своєму розвитку, маркетинг перетворився не просто на авторитетну теорію сучасного бізнесу, його найбільш активних і заповзятливих сил, але і в чітке керівництво до дії, засноване на розумінні рушійних сил розвитку ринку і ринкової економіки. Маркетинг перетворився на таке|настільки| складне, багатошарове і багатоаспектне явище, що він не може бути охарактеризований одним універсальним визначенням достатньо|досить| повно і вірно.

У основі сучасної концепції маркетингу лежать людські потреби|нужда|, що виражаються|виказують| в потребах, які специфічні для різних культур і людей. Вони можуть бути задоволені за допомогою різних товарів, послуг, ідей. Здійснити це краще конкурентів, спираючись|обпиратися| на знання ринку, вимоги і можливості|спроможності| споживачів – в цьому головна ідея маркетингу. На практиці вона може бути реалізована, з одного боку, за рахунок ретельного вивчення ринку, стосунків, що складаються між організацією і споживачами її продукції, конкурентами, постачальниками, посередниками; з іншого боку – в результаті|унаслідок| активного впливу на ринок і існуючий попит для збільшення ринкової частки|долі| і підвищення рентабельності продажів.

Сучасна концепція маркетингу спирається|обпирається| на ідею комплексного використання інструментів товарно-цінової політики, засобів|коштів| розподілу і просування продукції. Цей набір засобів|коштів| (маркетинг-мікс) повинен з одного боку відповідати потребам і можливостям|спроможностям| покупців, тобто задовольняти попит, а з іншого - підвищувати ефективність роботи організації. Головний принцип даної концепції достатньо|досить| простий: "Не намагайтеся|пробуйте| виробляти|виробляти| те, що погано-бідно продається, а виробляйте|виробляєте| те, що буде, безумовно, куплено".

Основу концепції складають принципи, що визначають становище|становища| ринкової діяльності підприємства. До них відносяться: постійне вивчення стану|достатку| і динаміки ринку; активне формування ринку в необхідних для організації напрямах|направленнях|. Основними функціями маркетингу є|з'являються|:

 • аналіз ринку, його стану|достатку| і динаміки, дослідження поведінки споживачів і постачальників продукції; аналіз діяльності конкурентів і посередників, сегментація ринку, виділення цільових сегментів, субсигментів| і покупців; прогнозування кон'юнктури ринку;

 • розробка пропозицій|речень| по випуску нових товарів і проектуванню їх комерційних характеристик, управління асортиментом продукції, що випускається, формування марочної політики; підвищення конкурентоспроможності (КСТ) товарів;

 • формування стратегії і тактики зміни цін, розрахунок знижок і надбавок до цін; калькуляція витрат|затрат| на маркетинг;

 • побудова|шикування| каталогів розподілу продукції і організація руху товару, управління оптовими і роздрібними продажами;

 • планування|планерування| товарообігу і організація руху товару;

 • стимулювання продажів, включаючи рекламу, персональні продажі; короткострокове|короткотермінове| стимулювання продажів, зв'язки з|із| громадськістю;

 • організація, планування|планерування| і контроль маркетингу.

Кожна з перерахованих функцій важлива|поважна| сама по собі, проте|однак| тільки|лише| в тісному взаємозв'язку вони дозволяють реалізувати конкретні завдання|задачі| виробничо-збутової діяльності, тобто визначити, що виробляти|виробляти| (купувати), кому|КТО| продавати, забезпечивши при цьому заданий рівень прибутку і рентабельності. Представлені|уявляти| функції об'єднуються в елементи маркетингу: товар, ціну, канали розподілу продукції, засоби|кошти| стимулювання реалізації, створюючі інструментарій, за допомогою якого організація формує і задовольняє попит.

Результативність використання інструментів маркетингу багато в чому залежить від стану|достатку| і тенденцій розвитку маркетингового середовища|середи|, що включає саму організацію, а так само його зовнішнє мікро- і макросередовище|середу|.

Таким чином маркетинг потрібно розглядати як соціальний і правлінський процес отримання фізичними та юридичними особами благ, до яких вони мають нестаток і потреби, завдяки створення пропозицій та обміну певними цінностями. Тобто, якщо маркетинг взагалі сприяє процесу обміну між партнерами, то маркетинговий менеджмент спрямовує підприємство на залучення спо­живачів і збереження купівельної лояльності на довгостроковий період завдяки накопиченню ресурсів для задоволення запитів зацікавлених осіб.

Це досягається виконанням наступних завдань:

 • визначення цільових ринків, тобто достатню платоспроможність споживачів зацікавлених в обміні з підприємством і організація обслуговування з боку якого їх задовольняє;

 • маркетингові дослідження для отримання інформації про потреби потенційних споживачів на обраних ринках, як вони купують і що пропонують їх конкуренти;

 • розробка товарів відповідних потребам цільових споживачі планування комплексу маркетинг-мікс — встановлення ціні

 • обрання засобів просування і каналів розподілу, тобто запропонування певних благ і інформації про нові можливості і забезпечена їх отримання;

 • спостереження, що забезпечує утримання довгострокові зв'язків із споживачами за рахунок необхідного постійного вдосконалення marketing-mix.

Болгов Артем Вадимович

Харьковский институт экономики

рыночных отношений

и менеджмента, г. Харьков

научный руководитель Богус В.Г.

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Банковский кредит - необходимый инструмент стимулирования экономики, без которого не могут успешно работать товаропроизводители, а также механизм поддержки потребительского спроса. Цель деятельности банка в процессе кредитования - получение максимальной прибыли. Кредитные операции несут в себе наибольшую угрозу для банков - риск невозврата займов. Поэтому банки при кредитовании принимают меры по предотвращению кредитных рисков и тщательно проверяют кредитоспособность заемщика; требуют обеспечения займа или гарантии его возвращения.

Конкуренция среди банков приводит к появлению новых кредитных предложений и облегчению условий для получения кредитов. Повышение уровня жизни будет неизбежно подталкивать рост кредитов.

Потребительское кредитование становится одним из наиболее динамичных направлений развития банковского сектора, что связано в первую очередь с потребностью банков в новых прибыльных кредитных продуктах.

Потребительский кредит предоставляется непосредственно домашним хозяйствам. В потребительском кредите заемщиком называют физическое лицо, практически любой человек может выступать как заемщик по потребительскому кредитованию. Его объектами являются товары длительного пользования (квартиры, мебель, автомобили и т.п.). Он выступает либо в форме продажи товаров с отсрочкой платежа, или в форме получения кредита на бытовые нужды.

Получить кредит на бытовые нужды можно в различных вариантах кредитования: экспресс-кредит, беззалоговый кредит, персональный кредит наличными или на кредитную карту, а также кредит под залог автомобиля или кредит под залог недвижимости, а также кредит под залог квартиры.

Кредиты наличными - это нецелевой кредит, который выдается по упрощенной схеме, не требует залога и поручителей. Банк не требует информацию о целевом использовании взятых в кредит денег и, как правило, оформить кредит наличными можно в течении нескольких часов.

Кредит наличными может использоваться на любые потребности: средства на обучение, ремонт, лечение или отдых.

Однако сумма такого кредита, в основном, не велика, а процентная ставка и ежемесячная банковская комиссия достаточно высоки по сравнению с другими видами кредитования, так же могут взиматься ежемесячная комиссия за обслуживание кредита наличными и единоразовая - за его предоставление.

Кредит наличными без справки о доходах также часто называется «экспресс-кредитованием», потому что процесс оформления такого кредита более быстрый, нежели классическое кредитование со всеми документами и справками.

Преимущества получения кредита наличными без справки о доходах:

- быстрая процедура оформления и получения кредита (1-2 часа);

- минимальное количество необходимых документов (обычно паспорт и любой другой документ); чаще всего не требуются поручители;

Но выдача кредитов наличными средствами имеет свои подводные

камни - банки стремятся замаскировать высокие процентные ставки, особенно по кредитам наличными без справки о доходах, различными экономическими методами. Часто используется аннуитетная форма погашения, когда кредит выплачивается равными частями на протяжении всего времени.

Банковский кредит на учебу - проценты, которые предлагают коммерческие банки,  менее привлекательные, - от 24 до 40%. Так, «Индекс-банк» предлагает кредиты на учебу под 19% годовых сроком до трех лет, «Интер-банк» - 24% годовых на пять лет, «Райффайзен» - 24% годовых на три года, «Альфа-банк» - 40% годовых на три года. Возможна сумма кредита также неодинаковая - от 10 тыс. грн. («Интер-банк») до 150 тыс. («Райффайзен»).

Оплата за учебу предприятием.

Предприятие может за собственное средство учить работников, партнеров да и вообще того, кого будет считать нужным. При этом предприятию будут предоставляться льготы при выплате государственных налогов.

Существует несколько схем, за которыми предприятие может оплатить учебу «своего» студента. Можно подарить деньги или выдать премию, проследив, чтобы деньги пошли на учебу. Можно заключить договор с учебным заведением, проводить все выплаты по счетам, в таком случае, чаще всего, студент обязан потом (во время учебы ли, если он заочник) отработать средства на этом же предприятии. Можно предоставить целевую беспроцентную ссуду для компенсации стоимости учебы.

В любом случае предприятие незаурядно рискует. Студент, получив высшее образование, может пожелать изменить место работы. Поэтому желательно заключать договор, где изложены условия предоставления средств: например, по окончании учебы студент должен три года проработать на предприятии, которое предоставило ему возможность получить высшее образование. 

Следовательно, по мнению А. Шопенгауэра, именно рождение человека порождает вопрос, что «наша жизнь содержит определенную задолженность». Эта задолженность оказывается в обязательствах homo sapiens перед природотворнимы силами, которые предоставили ему определенные блага, начиная от пользы окружающей среды и заканчивая личными благами.

Бондарєва Олена Вікторівна

Харківський інститут економіки

ринкових відносин та менеджменту

науковий керівник: Богус В. Г.

КАПІТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ

Одним з головних результатів кризи для фінансової системи України стало більш ніж чотирикратне нарощування присутності держави в банківському капіталі. Програма рекапіталізації в Україну, на яку витрачено вже більше двох років і 17 млрд.гривень, все ще має досить туманні перспективи.

Сьогодні, як і два роки тому, подальша доля рекапіталізованих фінансових установ залежить від рішень чиновників та ще й від того, наскільки успішно українська влада зможе відстояти власну точку зору в переговорах з міжнародними фінансовими донорами.

Подальша реалізація задуманого теж під питанням. Адже приклади, в яких українська держава змогла зарекомендувати себе як ефективний власник, на жаль, виключення з правил.

З початку кризи держава була найбільшим донором банківської системи. Про це красномовно свідчать кілька цифр. Станом на 1 жовтня 2008 року (остання докризова звітна дата) в Української держави було два універсальних банку - Укрексімбанк та Ощадбанк. На частку цих двох установ, які займали, відповідно, 5-е і 8-е місця в банківській системі, доводилося в цілому 3,4% її статутного, 6,6% - власного капіталу і майже 8% чистих активів. За період кризи вкладення держави в статутні капітали цих двох банків збільшилися більш ніж на 27 млрд. грн.

Сьогодні обидва 100-відсотково державних банків досить впевнено облаштувалися в першій трійці системних лідерів. Та й самі ряди держбанків (а точніше, структур, які знаходяться під контролем держави) зросли: у них сьогодні п'ять фінустанов, на які припадає вже 33% статутного і 27,5% власного капіталу системи.

Рекапіталізовані за участю держави банки отримали близько 17 млрд. грн.: у "Родовід" (частка держави - 99,99%) "влили" 8,4 млрд. грн., в Укргазбанк (87,7%) – 5 млрд. грн., в банк "Київ" (99,93% ) - 3,56 млрд. грн.

На жаль, таке збільшення валових показників сьогодні не радує ні ринкову, ні широку експертну громадськість. Немає причин радіти і чиновникам - принаймні, тим з них, кому слід нести відповідальність за прийняті рішення. Грошей платників податків, які вже виділені на збереження платоспроможності трьох рекапіталізованих установ (“Укргазбанку”, "Родовід Банку" і банку "Київ"), а також компенсацію вкладів фізосіб в Укрпромбанку не вистачило, щоб повністю вирішити їхні проблеми. При цьому якщо держава вже вклала в ці банки більше 17 млрд. грн., то депозити населення в них на момент націоналізації не перевищували 12 млрд. грн., а з урахуванням внесків, переведених в "Родовід Банк" з Укрпромбанку, - 18 млрд. грн.

Згідно з озвученими восени минулого року даними, запити перелічених вище структур на нові вливання капіталу складали близько 12,5 млрд. грн. (3,7 млрд. грн. для Укргазбанку, 3 млрд. - для банку "Київ", 5,8 млрд. грн. - для "Родовід Банку").

Сюди ще слід приплюсувати потребу в державній участі у рекапіталізації банку "Надра", яка оцінюється в 3,5-4,8 млрд. грн.

У принципі, принадність рекапіталізаційних вливань держави полягає в тому, що вони не вимагають реальних грошей зараз. Для цього достатньо випустити покладені до викупу за номінальною вартістю Національним банком України довгострокові держоблігації (на жаль, відповідні зобов'язання все одно лягають на витрати бюджету). В угоді з МВФ навіть передбачений спеціальний ліміт - 20 млрд. грн., які не були "освоєні" в минулому році.

Головна причина такої нерозторопності - опір представників МВФ і Світового банку, до цих пір не акцептував подібні державні витрати. Ця позиція була на рідкість прямо і жорстко заявлена ​​ще восени минулого року.

Збільшення суми державних гарантій для депозитів до 150 тис. грн. (кількість таких вкладів у системі перевищувало 90%) не змогло істотно втихомирити емоції вкладників, адже тодішніх ресурсів Фонду гарантування вкладів (трохи більше 3 млрд. грн.) не вистачило б для покриття депозитів навіть одного системного банку з розряду найбільших.

Введений мораторій теж не оказав необхідного ефекту не тільки через свою сумнівну правову легітимность, але і, як стверджують банкіри, значною запізненістю.

В Україні рекапіталізація, що здалася на той момент єдиним дієвим методом, була реально запущена набагато пізніше і здобула якісно інший ефект. Реально рекапіталізація стартувала тільки більш ніж через півроку - у червні 2009-го. І задекларовані цілі (фінансове оздоровлення банків, стабілізація банківської системи, збільшення державної присутності в банківській сфері) були досягнуті далеко не повною мірою. У тому числі й тому, що ініційованими цей процес політиками рухав зовсім інший інтерес. У підсумку все це обернулося новим утиском прав громадян і плачевним фінансовим станом установи.

Експерти називають і інші причини рекапіталізаційних невдач: відсутність системності та поверхневий підхід чиновників до підготовки програми та порядку рекапіталізації, відсутність державної програми розвитку, бізнес-планів, принципів і стратегії управління банків.

Як би там не було, успішність роботи держави з належними йому банками залежить від тих принципів, на яких буде будуватися ця робота. Гарною підмогою для наших чиновників може виявитися російський досвід, який доводить, що за певних умов держава все-таки може бути досить ефективним власником.

В Україні не те що до реального впровадження стандартів корпоративного управління - навіть до прийняття відповідної державної та окремих бізнес-стратегій руки у чиновників ніяк не доходять. Більш того, не було навіть офіційної інформації про залучення радників з метою розробки відповідних програм. Хоча такий пункт передбачений умовами угод Києва та МФО.

Бондаренко Аліна Сергіївна

Харківський інститут економіки

ринкових відносин

та менеджменту, м. Харків

науковий керівник Страпчук С.І.

СТАН ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ

Підприємства, що впроваджують інновації, мають більш високий рівень обсягів виробництва та доходів, а їх інноваційна діяльність пов'язана з трансформацією результатів науково-технічної діяльності в новий чи вдосконалений продукт. Перехід до ринкової економіки збільшив значення активізації інноваційної діяльності, проблем формування.

Особливістю інноваційної діяльності є значні строки її здійснення. Основною проблемою фінансування інновацій як на макро, так і на мікрорівні є дефіцит інвестиційних ресурсів. Тому в сучасних умовах дуже важливо визначити можливі джерела фінансування інноваційної діяльності та оптимальне їх співвідношення. Джерела фінансування інновацій найчастіше представлені такими групами:

1) власні кошти (прибуток, амортизація, мобілізація внутрішніх активів, грошові внески власників);

2) залучені кошти (від емісії цінних паперів; від розміщення цінних паперів на вторинному ринку; розширення статутного фонду);

3) позикові кошти (банківський кредит, лізинг, форфейтинг, франчайзинг, венчурне фінансування, реалізація облігацій підприємств).

Розміри фінансування інноваційних робіт в Україні з кожним роком поступово збільшуються, але сьогодні, вони не досягли рівня розвинутих країн (таблиця 1).

Навіть попередній огляд статистичних даних дає підстави стверджувати, що основним джерелом фінансового забезпечення інновацій були й залишаються власні кошти підприємств. Причому ця сума зростає з 1399,3 млн.грн. у 2000 році до 7999,6 млн. грн. у 2007. Тоді як у період фінансової кризи показники дещо зменшуються. Ця тенденція свідчить про зростання прибутковості українських підприємств та усвідомлення ними важливості впровадження інновацій.

Таблиця 1 - Джерела фінансування інноваційної діяльності

 

Загальна сума витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних

державного бюджету

іноземних інвесторів

інші джерела

У діючих цінах поточного року, млн.грн.

2000

1757,1

1399,3

7,7

133,1

217,0

2001

1971,4

1654,0

55,8

58,5

203,1

2002

3013,8

2141,8

45,5

264,1

562,4

2003

3059,8

2148,4

93,0

130,0

688,4

2004

4534,6

3501,5

63,4

112,4

857,3

2005

5751,6

5045,4

28,1

157,9

520,2

2006

6160,0

5211,4

114,4

176,2

658,0

2007

10850,9

7999,6

144,8

321,8

2384,7

2008

11994,2

7264,0

336,9

115,4

4277,9

2009

7949,9

5169,4

127,0

1512,9

1140,6

Частка держави у структурі витрат на інноваційну діяльність не має чіткої тенденції до збільшення чи зменшення, у 2002 році становила 1,5 %, у 2005 році – 0,5 %, а в 2006 р. виросла до 1,9 %. Як наслідок, спостерігається нецілеспрямована державна політика щодо сприяння інноваційному розвитку країни.

На основі оцінки потенційних джерел фінансування інноваційної діяльності особливої уваги заслуговує універсальний механізм - венчурний (ризиковий) фонд. Венчурний фонд - це інститут спільного інвестування закритого типу, що здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів власного випуску та активи якого більш ніж на 50% складаються з корпоративних прав і цінних паперів, які були недопущені до торгів на фондовій біржі або в торгівельно-інформаційній системі.

Стратегічним джерелом збільшення фінансових ресурсів для інноваційної діяльності має бути використання заощаджень населення. При зростанні обсягу таких заощаджень у країні норма активної їх частини є ще доволі низькою і становить близько 5 %. Незважаючи на значне зростання як доходів, так і заощаджень громадян протягом останніх років, населення поки що не має достатніх коштів для того, щоб його заощадження стали вагомим джерелом фінансування інновацій.

Окремим напрямом фінансування інноваційної діяльності може стати залучення коштів іноземних інвесторів. Більшість вітчизняних експертів обстоюють думку, що лише іноземні інвестори здатні переорієнтувати економіку на інноваційні рейки. Проте на практиці обсяги інвестицій, що надходять до України, залишаються низькими, а їхня структура не дає можливості говорити про інноваційний характер таких інвестицій. Так, сьогодні переважають вкладення у виробничу сферу, причому вони майже не стосуються перспективних високотехнологічних виробництв. Натомість зростають вкладення у сферу торгівлі, що призводить до зростання імпорту в Україну, причому насамперед продукції споживчого характеру.

Таким чином, фінансування інноваційної діяльності вітчизняних підприємств може здійснюватися за допомогою різних джерел, що відіграє важливу роль у формуванні інноваційної політики в країні. Основними умовами прискорення інноваційного розвитку є: стабілізація економічної ситуації в країні, залучення фінансових ресурсів, розробка чіткої інноваційної політики держави, підвищення зацікавленості суб’єктів господарювання у нових розробках, інноваціях все це дозволить не тільки підвищити науково-технічний рівень виробництва, але і динамічність всього господарського комплексу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сучасний стан та напрями розвитку інноваційно – інвестиційної діяльності в україні

  Документ
  Реалії українського сьогодення у сфері оподаткування - це внутрішня неузгодженість складових цілісної системи податкових правовідносин. Відповідно до постанови Верховної Ради України від 4 червня 2010 року № 2318-VI «Про Основні напрями
 2. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (1)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників другої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (15-16 вересня 2006 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2006.
 3. О. М. Завальнюк кандидат історичних наук, професор, ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

  Документ
  В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 4. Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Бібліографічний покажчик змісту (1920-2009 рр.) Кам'янець-Подільський 2010

  Документ
  В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 5. Секція 16. Сучасні технології в економіці і менеджменті керівник проф. Перерва П. Г

  Документ
  В., Украина, Харьков К проблеме учета долевого участия в экономическом эффекте Aleksandrov V.V., Ukraine, Kharkov To a problem of the registration of individual share in economic benefit Андрєєва Т.

Другие похожие документы..