Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
руб. Жилье имеется (49430)5 -300 Вохомский район ООО «Латышово» Пастух ( чел.) От надоя молока Жилье имеется (49450) 1-78 СПК «Никола» Оператор машинн...полностью>>
'Реферат'
Осудність та неосудність особи, яка притягується до кримінальної відповідальності, застосування до неосудних осіб примусових заходів медичного характе...полностью>>
'Рабочая программа'
Автор-составитель программы: Федулова М.А., руководитель Городской Ассоциации учителей истории, обществознания и права, учитель истории, обществознан...полностью>>
'Урок'
В 2011 году в связи с исторической датой – 105-летием начала работы Первой Государственной Думы 27 апреля 1906 года - Государственная Дума Федерально...полностью>>

Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року n 280 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну

Постанова Правління Національного банку України

від 10 серпня 2005 року N 280

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

29 серпня 2005 р. за N 947/11227 

Із змінами і доповненнями, внесеними

 постановами Правління Національного банку України

 від 28 лютого 2009 року N 108,

 від 23 грудня 2009 року N 762

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 390 - 400 Господарського кодексу України, статей 11 та 12 Закону України "Про режим іноземного інвестування", статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статей 3, 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою врегулювання порядку здійснення іноземних інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його інвестиції, а також повернення прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, що додається.

Зміни до Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.01.2003 N 36 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за N 90/7411 (зі змінами), що додаються.

Зміни до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), що додаються.

2. Внести до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (із змінами), такі зміни:

2.1. Абзац другий пункту 7.8 глави 7 викласти в такій редакції:

"З цих рахунків дозволяється перерахування коштів лише на рахунки нерезидентів-інвесторів за їх інвестиційною діяльністю".

2.2. Пункти 16.3 та 16.5 глави 16 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"раніше помилково перераховані інвестором з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на рахунок інвестора в сумі, що не перевищує раніше перераховану".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

3. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова):

після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома:

Операційного та територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі, а банкам - до відома їх клієнтів;

Національного депозитарію України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

у шестимісячний строк з дня набрання чинності цією постановою підготувати кодифікований нормативно-правовий акт з питань регулювання імпорту та експорту капіталу.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на керівників територіальних управлінь Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Правління Національного банку України

від 10 серпня 2005 р. N 280

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

29 серпня 2005 р. за N 947/11227 

Положення про порядок іноземного інвестування в Україну

Це Положення розроблено відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 390 - 400 Господарського кодексу України, статей 11 та 12 Закону України "Про режим іноземного інвестування", статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статей 3, 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет) і визначає основні засади здійснення іноземних інвестицій в Україну в грошовій формі.

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

інвестиційний вклад - кошти, які іноземний інвестор - юридична особа з метою отримання процентів розміщує на вкладному (депозитному) рахунку в уповноваженому банку на підставі укладеного в письмовій формі договору банківського вкладу на строк не менше ніж один календарний рік без права дострокового розірвання цього договору та зменшення суми вкладу протягом зазначеного строку за умови, що це обумовлено в договорі;

інвестиційний рахунок - поточний рахунок в іноземній валюті та/або в гривнях, відкритий нерезидентом-інвестором (юридичною або фізичною особою) в уповноваженому банку України (далі - уповноважений банк) відповідно до вимог глави 16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 із змінами (далі - Інструкція), для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні;

іноземні інвестори - особи, які провадять інвестиційну діяльність на території України (юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України; фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності; іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації; інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до законодавства України);

об'єкт інвестування - будь-яке майно, у тому числі основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи, корпоративні права, цінні папери та їх похідні, інші майнові права, інвестування в які не заборонено законодавством України;

портфельна інвестиція - іноземна інвестиція, що передбачає придбання іноземним інвестором цінних паперів українських емітентів та їх похідних на фондовому ринку (крім придбання акцій товариства в кількості, що становить 10 відсотків і більше статутного капіталу цього товариства);

поточний рахунок резидента - рахунок в іноземній валюті та/або в гривнях, відкритий уповноваженим банком юридичній або фізичній особі відповідно до вимог Інструкції.

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Законом України "Про режим іноземного інвестування" та Декретом.

1.2. Норми цього Положення не поширюються на операції з отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги від нерезидентів, залучення резидентами коштів від нерезидентів на умовах субординованого боргу, виконання нерезидентами інвестиційних зобов'язань (на зворотній основі) в процесі приватизації об'єктів інвестування в Україні (за виключенням операцій з придбання об'єктів інвестування), операції з облігаціями зовнішньої державної позики України. Порядок здійснення вищезазначених операцій визначається іншими нормативно-правовими актами Національного банку України.

1.3. Для здійснення іноземних інвестицій в Україну дозволяється зараховувати перераховану із-за кордону іноземну валюту виключно 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами (далі - Класифікатор), та виключно на інвестиційні рахунки. Подальше використання коштів з інвестиційного рахунку з метою їх інвестування в Україні здійснюється в гривнях.

1.4. Уповноважений банк здійснює відповідно до законодавства України зарахування на інвестиційний рахунок іноземного інвестора - юридичної особи іноземної валюти, перерахованої із-за кордону для здійснення іноземної інвестиції в Україну, через розподільчий рахунок.

1.5. Уповноважений банк для обліку коштів іноземних інвесторів - іноземних банків використовує балансовий рахунок 1602 "Кошти в розрахунках інших банків" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (із змінами).

1.6. Уповноваженому банку забороняється зараховувати іноземну валюту, що перерахована із-за кордону з метою здійснення іноземним інвестором інвестиційної діяльності на території України, на інвестиційний рахунок іноземного інвестора (2 або 3 групи Класифікатора) або на поточний рахунок резидента (незалежно від групи Класифікатора). У цих випадках кошти повертаються на рахунок банку, з якого вони надійшли.

Уповноважений банк не пізніше наступного дня з дати повернення коштів надсилає повідомлення резиденту про надходження цих коштів і про їх повернення банку-відправникові із посиланням на відповідні норми цього Положення.

1.7. Контроль за проведенням резидентами та нерезидентами валютних операцій, пов'язаних з інвестиційною діяльністю в Україні, покладається на уповноважені банки.

1.8. За невиконання банками функцій агента валютного контролю та порушення вимог цього Положення уповноважені банки несуть відповідальність згідно із законодавством України.

1.9. Зарахування та списання коштів за рахунками, зазначеними у цьому Положенні, здійснюється згідно з режимом рахунків, визначеним Інструкцією.

2. Порядок іноземного інвестування в Україну в грошовій формі

2.1. Для здійснення іноземних інвестицій в Україну іноземний інвестор має право:

відкрити інвестиційний рахунок та перераховувати на нього іноземну валюту із-за кордону;

зараховувати ввезену в Україну в межах, визначених Національним банком України, і задекларовану митному органу під час в'їзду в Україну готівкову іноземну валюту 1 групи Класифікатора (за наявності митної декларації або документа банку про одержання іноземним інвестором готівкової іноземної валюти) на поточний рахунок фізичної особи - нерезидента в уповноваженому банку;

перераховувати іноземну валюту з власного поточного рахунку фізичної особи - нерезидента в уповноваженому банку на власний інвестиційний рахунок іноземного інвестора - фізичної особи або на інвестиційний рахунок іноземного інвестора - юридичної особи;

здійснювати продаж іноземної валюти з інвестиційного рахунку та зараховувати на інвестиційний рахунок кошти в гривнях, отримані від продажу іноземної валюти, для подальшого здійснення іноземної інвестиції;

перераховувати кошти в гривнях, отримані як прибутки, доходи, інші кошти, одержані іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, з інвестиційного рахунку на поточний рахунок резидента.

Формування та збільшення статутних капіталів уповноважених банків за участю іноземного інвестора здійснюються відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 375 "Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2001 за N 906/6097 (із змінами).

2.2. Розрахунки за об'єкти інвестування здійснюються виключно через рахунки, відкриті в уповноважених банках.

2.3. Іноземний інвестор - юридична особа має право розмістити інвестиційний вклад в уповноваженому банку виключно в гривнях шляхом перерахування коштів на вкладний (депозитний) рахунок з інвестиційного рахунку цього інвестора.

2.4. Іноземний інвестор з інвестиційного рахунку та резидент з поточного рахунку для здійснення в Україні спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи (далі - спільна діяльність) мають право перераховувати кошти в гривнях на поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку для ведення спільної інвестиційної діяльності (далі - рахунок спільної діяльності).

3. Порядок повернення іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні

3.1. Повернення іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, здійснюється:

резидентом з поточного рахунку в іноземній валюті на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку;

резидентом з поточного рахунку в національній валюті на інвестиційний рахунок в національній валюті іноземного інвестора;

іноземним інвестором з інвестиційного рахунку в іноземній валюті на власний рахунок за межами України;

іноземним інвестором з інвестиційного рахунку в національній валюті на інвестиційний рахунок в національній валюті іншого іноземного інвестора;

іноземним інвестором з вкладного (депозитного) рахунку (інвестиційного вкладу) в національній валюті на інвестиційний рахунок цього інвестора.

3.2. Продаж іноземним інвестором об'єкта інвестування - акцій товариства (або виплата іноземному інвестору за ними дивідендів) у кількості, що становить менше 10 відсотків статутного капіталу цього товариства, є поверненням портфельної інвестиції (та/або доходів від портфельної інвестиції) незалежно від кількості операцій та їх виду, унаслідок здійснення яких іноземний інвестор придбав ці акції.

3.3. Повернення за межі України іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, здійснюється в іноземній валюті 1 групи Класифікатора.

3.4. Резидент має право перерахувати кошти в гривнях за об'єкт інвестування на інвестиційний рахунок іноземного інвестора в разі ліквідації підприємства.

3.5. Резидент з поточного рахунку та іноземний інвестор з інвестиційного рахунку мають право перерахувати іноземну валюту за об'єкт інвестування на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку без індивідуальної ліцензії Національного банку України на вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей (за винятком випадків, передбачених законодавством України).

3.6. Іноземний інвестор має право на повне або часткове повернення грошовими коштами його майнової інвестиції, у тому числі здійсненої шляхом ведення спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3.7. Резидент перераховує іноземному інвестору іноземну валюту за межі України з рахунку спільної інвестиційної діяльності без індивідуальної ліцензії Національного банку України на вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей.

3.8. Уповноважений банк має право протягом шести місяців з дати звернення іноземного інвестора до банку щодо купівлі та/або перерахування іноземної валюти за межі України без подання виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну, що були вкладені ним в об'єкти інвестування в Україні, відповідно до статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" звернутися за інформацією про такого іноземного інвестора до відповідних органів державної влади, які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю іноземного інвестора.

У разі здійснення іноземними інвесторами до набрання чинності цим Положенням інвестицій в Україну в іноземній валюті, відмінній від валюти 1 групи Класифікатора, повернення іноземному інвестору грошових коштів здійснюється в тій іноземній валюті, яка була внесена в Україну.

3.9. Уповноважений банк здійснює купівлю та перерахування коштів з метою повернення іноземної інвестиції та/або прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, а також перерахування на зазначені цілі коштів в іноземній валюті (які не куплені на міжбанківському валютному ринку України та не залучені у формі кредиту) на підставі документів, що визначені відповідним пунктом нормативно-правового акта Національного банку України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною валютою.

3.10. Операції, пов'язані з іноземним інвестуванням в Україну, підлягають фінансовому моніторингу згідно з чинним законодавством України.

 

Директор Департаменту

валютного регулювання 

 

О. А. Щербакова Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (8)

  Документ
  Modernising Company Law: White Paper: Presented to Parliament by the Secretary of State for Trade and Industry by Command of Her Majesty, July 2002 (Cm 3-1) / Біла книга "Вдосконалюючи корпоративне право" – документ, опублікований
 2. Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства (13)

  Документ
  У посібнику викладаються питання обліку грошових i розрахункових операцій підприємств; поточних i довгострокових зобов’язань; власного капіталу i забезпечення зобов’язань; основних зacoбiв i нематеріальних активів; фінансових інвестицій
 3. Одеська національна юридична академія (2)

  Документ
  Актуальність теми обумовлена особливим місцем, яке займає банківська система в кожній державі, і зайняла в Україні після переходу самостійної держави до ринкової економіки.
 4. України та основи бюджетного процесу

  Кодекс
  Основною метою, призначенням та завданнями розділу І є визначення та деталізація категорій та понять, на яких ґрунтується Бюджетний кодекс; надання характеристики бюджетній системі та основам організації бюджетного процесу.
 5. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),

Другие похожие документы..