Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Акционерным обществом признаётся коммерческая организация, уставной капитал которой разделён на определенное число акций, удостоверяющих обязательств...полностью>>
'Документ'
ООО «Виртэк» предлагает Вам оперативно изготавливать анкеты в неограниченном количестве в короткие сроки. Отправляя заказы по электронной почте Virte...полностью>>
'Рассказ'
И так, некогда в тридевятом царстве, в тридесятом государстве жили-были родители, и был у них любимейший ребенок. Собрались они ему сказку рассказыва...полностью>>
'Документ'
Інформаційне право та правова інформатика у сфері захисту персональних даних / Авт. кол-в: В.Брижко, М.Гуцалюк, В.Цимбалюк, М.Швець: Монографія За ...полностью>>

Навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Структура програми.

Структура курсу математики середньої ланки школи включає предмети “Математика” в 5-6 класах, “Алгебра” та “Геометрія” в 7-9 класах.

Програма представлена в табличній формі, що містить три частини: зміст навчання, вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів і корекційно-розвивальна спрямованість та очікувані результати.

У змісті навчання математики вказано той навчальний матеріал, який підлягає вивченню у відповідному класі. Вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів орієнтують на результати навчання, які є об’єктом контролю й оцінювання.

Зміст навчання математики структурований за темами. Визначено кількість годин передбачених на вивчення кожної з них, подається перелік вимог до знань і умінь учнів.

Розділ «Зміст навчального матеріалу» задає мінімальний обсяг матеріалу, обов’язковий для вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах, у тому числі школах інтенсивної педагогічної корекції. Але, беручи до уваги недорозвиток інтелектуальної сфери у дітей із ЗПР й те, що обсяг матеріалу великий, а кількість годин на його оволодіння обмежена, вчитель має право вилучити частину матеріалу, зміст якого, на думку вчителя, не є обов’язковим для вивчення і не виносити для тематичного контролю. Або ж можна розглянути ці теоретичні питання оглядово, без доведення або в процесі розв’язування відповідних задач.

Розділ «Вимоги до знань і умінь учнів» визначає обов’язковий рівень знань, умінь і навичок, якими учні повинні оволодіти в процесі вивчення програмового матеріалу.

Розділ «Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати» передбачає, що оволодінням програмовим матеріалом з математики, алгебри, геометрії сприяє розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, мовленнєвого обґрунтування, навчально-пізнавальної діяльності, а також удосконаленню сенсомоторного розвитку.

Ця робота повинна будуватися з урахуванням таких принципів:

- взаємопоєднання діагностики і корекції;

- системність корекційних, профілактичних і розвиваючих задач;

- урахування вікових, психологічних і індивідуальних особливостей дитини;

- зростання ускладнення матеріалу (від простого до складного);

- емоційна складність матеріалу (спрямованість на сприятливий емоційний фон).

Наведений розподіл годин по темам є орієнтовним. Залежно від рівня знань учнів класу, від труднощів, що виникають в учнів із ЗПР під час вивчення математики, вчитель може дещо збільшити або зменшити час на вивчення окремих тем, що забезпечить свідоме і міцне засвоєння учнями всього матеріалу, передбаченого для кожного року навчання.

У пропонованій програмі визначено зміст математики як навчального предмета 5-9 класів шкіл інтенсивної педагогічної корекції, у яких на вивчення математики відводиться така тижнева кількість годин:

Навчальні предмети

Класи

5

6

7

8

9

Математика

4,5

4,5

Алгебра

2,5

2

2

Геометрія

1,5

2

2

Разом

4,5

4,5

4

4

4

До програми можна вносити зміни щодо послідовності вивчення окремих тем з урахуванням контингенту учнів, суб’єктивного досвіду, індивідуальних відмінностей у розвитку дітей, рівнів їх підготовки, інтересів, конкретні здобутки кожної дитини та розвиток її потенційних можливостей. При цьому необхідно забезпечити міцне засвоєння учнями базового змісту шкільної математичної освіти. Резерв навчального часу, а також години на повторення навчального матеріалу вчитель може використовувати на свій розсуд, зокрема на повторення на початку навчального року за попередній курс, як додаткові години на ті теми, які важко засвоюються учнями, або для узагальнення, систематизації і повторення матеріалу в кінці навчального року.

5 КЛАС

(4,5 години на тиждень, I семестр – 72 год, II семестр – 85,5 год, всього 157,5 год.)

Тема

К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до знань і умінь учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

1.

10

Повторення за початкову школу: додавання і віднімання багатоцифрових чисел, числові вирази, що містять три-чотири дії (додавання, віднімання) з дужками і без них. Обчислення їх значень. Рівняння виду: 15 – х = 30 – 10, (16 + х) – 34 = 10; х+312 = 654, 792 – х = 217, х – 152 = 500. Розв'язання простих задач та складених (на дві-три дії). Знаходження дробу числа. Знаходження частини числа і числа за його частиною. Прямокутник, квадрат,

многокутник.

Площа фігури.

Учень:

розпізнає натуральні числа у межах 1000; пояснює способи перевірки обчислень;

знає на пам’ять таблиці множення чисел; дотримується правил знаходження значення виразу зі змінною; позначає геометричні фігури буквами латинського алфавіту;

розвязує складені задачі на дії різного ступеня; рівняння виду: 15 – х = 30 – 10, (16 + х) – 34 = 10; х+312 = 654, 792 – х = 217, х – 152 = 500; описує поняття кут, прямокутник, квадрат, коло, радіус, периметр (трикутника, прямокутника, квадрата, многокутника).

Сенсомоторний розвиток: будує кут, прямокутник, квадрат, коло, радіус за допомогою креслярських приладів(циркуль, косинець, лінійка, олівець тощо); виконує всі рухові дії, які потрібні для виконання завдання.

Пізнавальна діяльність: орієнтується в межах теми; систематизація і узагальнення відомостей про натуральні числа; вдосконалення обчислювальних навичок; навчається знаходити частину числа та число за його частиною; виконує ділення з остачею; розв'язує текстові арифметичні задачі, які містять відношення "більше в", "менше в"; проявляє пізнавальний інтерес до виконання нових завдань; навчається самостійно контролювати розв’язування математичних завдань; використовує набуті знання в житті; оволодіває елементами алгебри.

Мовленнєвий розвиток:

орієнтується в змісті розповіді; пояснює окремі вирази; удосконалює та збагачує кількість знань про різні предмети та явища; розвиває вміння виявляти спільне та відмінне між ними; обєднує предмети в групи за спільними ознаками, називає їх певним узагальнюючим словом.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії.

2.

20

Натуральні числа і дії над ними. Запис натуральних чисел. Розряди і класи натуральних чисел. Порівняння і округлення натуральних чисел. Знаки “<”, “>”. Основні геометричні фігури: точка, пряма, площина, відрізок, промінь. Вимірювання довжини відрізка. Побудова відрізка даної довжини. Ламана, довжина ламаної. Шкали. Види шкал. Позначення натуральних чисел на прямій.

Учень:

має уявлення про натуральне число, числовий та буквенний вираз; знає назви розрядів і класів; порівнює натуральні числа; називає розряди і класи натуральних чисел; використовує знаки “<”, “>”; будує відрізок заданої довжини, позначає натуральні числа на прямій.

Сенсомоторний розвиток: будує відрізок, промінь, точку, пряму; вимірює довжину відрізка; будує відрізок заданої довжини; позначає натуральні числа на прямій; будує ламану.

Пізнавальна діяльність: орієнтується в межах теми; розпізнає основні геометричні фігури: точку, пряму, площину, відрізок, промінь; засвоює розряди і класи натуральних чисел; порівнює і округлює натуральні числа; усвідомлює використання знаків “<”, “>”.

Мовленнєвий розвиток:

орієнтується в змісті запитання; пояснює окремі вирази; використовує засвоєний словник у своєму мовленні; відповідає на поставлене запитання; дає правильні відповіді на запитання вчителя; розкриває зміст запропонованого завдання.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, узагальнювати, планувати та контролювати власні дії.

3.

23

Додавання і віднімання натуральних чисел. Переставна і сполучна властивості додавання. Розв’язування текстових задач. Числові вирази. Буквенні вирази та їх значення. Формули. Рівняння. Розв’язування рівнянь. Приклади розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь. Кут. Вимірювання і побудова кутів. Транспортир. Види кутів: гострий, тупий, розгорнутий, прямий. Бісектриса кута.

Учень:

виконує дії додавання та віднімання натуральних чисел; складає числові та буквенні вирази, знаходить їх значення; використовує формули під час виконання завдань; розв’язує рівняння та текстові задачі за допомогою рівнянь.

Сенсомоторний розвиток: користується креслярськими інструментами для вимірювання кутів; будує кути за допомогою транспортира; виконує завдання на побудову кута та його вимірювання.

Пізнавальна діяльність: навчається зображувати вказані у змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира; розрізняє і наводить приклади числових та буквенних виразів; виконує обчислення, на основі знання переставної і сполучної властивості додавання; орієнтується в межах теми; пояснює формули; розв’язує рівняння, приклади; текстові задачі за допомогою рівнянь.

Мовленнєвий розвиток:

орієнтується в змісті розповіді; пояснює окремі вирази; удосконалює та збагачує свій словниковий запас; переказує та пояснює прослуханий чи прочитаний тематичний матеріал; формулює властивості арифметичних дій; описує поняття: кут, бісектриса кута, рівняння, розв’язок рівняння; пояснює, що означає розв’язати рівняння; використовує засвоєні поняття у власному мовленні.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

4.

30

Множення і ділення натуральних чисел. Переставна, сполучна і розподільна властивості множення. Приклади на всі дії з натуральними числами. Розв’язання текстових математичних задач. Ділення з остачею. Квадрат і куб числа.

Учень:

виконує дії множення та ділення з натуральними числами; розвязує нескладні лінійні рівняння; виконує ділення з остачею і записує результат; розв’язує нескладні текстові математичні задачі, що вимагають використання залежностей між величинами (швидкість, час і відстань; ціна, кількість і вартість тощо).

Сенсомоторний розвиток: орієнтується на робочому місці, в зошиті, підручнику.

Пізнавальна діяльність: орієнтується в межах теми; формулює означення переставної, сполучної і розподільної властивостей множення; виконує приклади на всі дії з натуральними числами; оволодіває способами розв’язання текстових математичних задач; навчається аналізувати залежності між величинами (швидкість, час і відстань; ціна, кількість і вартість тощо); виконує ділення з остачею; знаходить квадрат і куб числа.

Мовленнєвий розвиток: використовує засвоєні поняття у власному мовленні; називає одиниці виміру довжини, площі, об’єму; пояснює залежності між грошовими величинами (ціною, кількістю, вартістю; відповідає на запитання.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією

5.

33

Геометричні фігури і величини. Прямокутник, квадрат, та їх периметри. Трикутник, його периметр. Види трикутників. Ознайомлення з многокутником. Площа квадрата, прямокутника. Одиниці вимірювання площі. Обчислення площ за формулами. Прямокутний паралелепіпед, його виміри. Куб. Одиниці об’єму. Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Об’єм куба. Обчислення об’ємів.

Учень:

знає назви найпростіших геометричних фігур та їх основних елементів; знає одиниці вимірювання довжини, об’єму, площі; використовує формули площі прямокутника, квадрата, об’єму прямокутного паралелепіпеда та куба під час обчислень; виконує малюнки геометричних фігур за допомогою креслярських інструментів; знаходить периметр многокутника.

Сенсомоторний розвиток: будує прямокутник, квадрат, трикутник на папері в клітинку за даними довжинами сторін; виконує завдання на вимірювання площі, об’єму й обчислює площі та об’єм за формулами;

Пізнавальна діяльність: формуються на наочно-оперативному рівні уявлення про основні геометричні фігури та їх властивості; засвоює необхідні формули; оволодіває вміннями обчислення площі та об’єму за формулами.

Мовленнєвий розвиток: називає одиниці вимірювання; орієнтується у змісті розповіді; записує і пояснює формули площі прямокутника, квадрата, об’єму прямокутного паралелепіпеда та куба; пояснює окремі терміни.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією

6.

32

Звичайні дроби. Десятковий дріб. Дробові числа. Звичайні дроби. Правильні і неправильні дроби. Мішані дроби. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. Розв’язування текстових математичних задач. Запис і читання десяткових дробів. Порівняння і округлення десяткових дробів. Додавання і віднімання, десяткових дробів. Знаходження дробу числа за його дробом. Множення і ділення десяткових дробів.

Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа. Знаходження числа за його відсотками. Розв’язування задач на відсотки.

Ознайомлення з масштабом. Середнє арифметичне, його використання для розв’язування текстових математичних задач. Мікрокалькулятор. Обчислення за допомогою мікрокалькулятора

Розв’язування текстових математичних задач.

Учень:

має уявлення про звичайний дріб, дробове число; знає означення правильного і неправильного дробів; читає і записує звичайні дроби; виділяє цілу і дробову частину з неправильного дробу; перетворює мішаний дріб у неправильний; порівнює, додає, віднімає звичайні дроби з однаковими знаменниками;

порівнює десяткові дроби; записує числа (половина, чверть, одна п’ята та ін.) у вигляді десяткового дробу; виконує додавання і віднімання десяткових дробів; округлює десяткові дроби до заданого розряду; знаходить відсоток від даного числа та число за його відсотком; знаходить середнє арифметичне кількох чисел; виконує множення і ділення десяткових дробів; виконує арифметичні дії з десятковими дробами за допомогою мікрокалькулятора

Сенсомоторний розвиток: будує геометричні фігури за допомогою креслярських інструментів (циркуль, косинець, лінійка, транспортир, олівець тощо); виконує всі рухові дії, які потрібні для виконання завдання.

Пізнавальна діяльність: орієнтується в межах теми; вивчає поняття дробові числа, звичайні дроби; розрізняє правильні і неправильні дроби; виконує додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; записує і читає десяткові дроби; виконує приклади на додавання і віднімання десяткових дробів; знаходить дроб числа за його дробом; навчається розв’язувати текстові математичні задачі раціональним способом.

Мовленнєвий розвиток:

орієнтується в умові задачі; дає відповіді на запитання задачі; володіє засвоєними математичними термінами; пояснює окремі виконання завдання; читає і записує звичайні дроби; записує числа (половина, чверть, одна п’ята) у вигляді звичайного дробу; формулює повну логічну відповідь на запитання учителя.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією

7.

9,5

Повторення і систематизація навчального матеріалу.

Очікувані навчальні досягнення корекційно-розвивальної роботи на кінець навчального року. Учень:

розвязує складені задачі на дії різного ступеня; рівняння виду: 15 – х = 30 – 10, (16 + х) – 34 = 10; х+312 = 654, 792 – х = 217, х – 152 = 500; описує поняття кут, прямокутник, квадрат, коло, радіус, периметр (трикутника, прямокутника, квадрата, многокутника); виконує малюнки геометричних фігур за допомогою креслярських інструментів; позначає точки, кути і відрізки многокутників буквами; визначає час за годинником; розв’язує нескладні текстові математичні задачі, що вимагають використання залежностей між величинами (швидкість, час і відстань; ціна, кількість і вартість тощо); використовує формули площі прямокутника, квадрата, об’єму прямокутного паралелепіпеда та куба під час обчислень; порівнює, додає, віднімає звичайні дроби.

Особистісний розвиток:

відбуваються позитивні зміни у розвитку емоційно-вольової сфери, удосконалюється внутрішньомисленнєва діяльність (збільшуються кількість проб виконання завдання “про себе”); спостерігаються позитивні зрушення у розвитку мовленнєвого опосередкування; спілкується з товаришами; дослухається до думки товариша, враховує його інтереси; збагачує та систематизує знання про навколишню дійсність; спостерігається прагнення доводити до логічного завершення розпочату справу; формуються вміння самостійно виконувати завдання та перевіряти отриманий результат;

навчається адекватно оцінювати виконання завдання; актуалізується інтерес до певних занять; поглиблюються більш стійкі інтереси та уподобання.

6 КЛАС

(4,5 години на тиждень, I семестр – 72 год, II семестр – 85,5 год, всього 157,5 год.)

Тема

К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до знань і умінь учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

1.

15

Подільність чисел. Парні і непарні натуральні числа. Подільність чисел. Ознаки подільності на 2, 5 і 10. Ознаки подільності на 3 і 9. Прості і складені числа. Таблиці простих чисел. Розкладання чисел на прості множники. Спільні дільники кількох чисел. Найбільший спільний дільник (НСД). Взаємно прості числа. Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне (НСК).

Учень:

розпізнає парні і непарні числа; має уявлення про подільність чисел; знає ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10; розкладає натуральні числа (у межах тисячі) на прості множники; користується ознаками подільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10; знаходить спільні дільники та спільні кратні двох-трьох чисел;

Сенсомоторний розвиток: виконує всі рухові дії, які потрібні для виконання завдання.

Пізнавальна діяльність: оволодіває поняттям парні і непарні числа; орієнтується в межах теми; навчається знаходити НСД і НСК.

Мовленнєвий розвиток:

формулює означення дільника кратного, простого і складеного чисел, найбільшого спільного дільника і найменшого спільного кратного; використовує засвоєні терміни під час відповідей.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією

2.

38

Звичайні дроби. Додавання і віднімання звичайних дробів. Множення і ділення звичайних дробів. Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів. Додавання і віднімання звичайних дробів. Додавання віднімання цілих і дробових чисел. Множення цілих і дробових чисел. Знаходження дробу від числа. Взаємно обернені числа. Ділення дробів. Ділення цілих і дробових чисел. Знаходження числа за його дробом. Перетворення звичайних дробів у десяткові і навпаки. Приклади нескінченних періодичних десяткових дробів. Розв’язування текстових математичних задач.

Учень:

застосовує основну властивість дробу до скорочення дробів і зведення дробів до спільного знаменника; додає і відмімає звичайні дроби; порівнює дроби; записує звичайні дроби у вигляді десяткових і навпаки; розв’язує основні задачі на дроби; знаходить дріб від числа та число за його дробом; застосовує основну властивість дробу до скорочення дробів і зведення дробів до спільного знаменника; виконує множення і ділення звичайних дробів; порівнює дроби; розв’язує основні задачі на множення і ділення дробів.

Сенсомоторний розвиток: виконує всі рухові дії, які потрібні для виконання завдання; ілюструє основну властивість дробу на прикладах.

Пізнавальна діяльність: формуються уявлення про звичайний дріб; засвоює основну властивість дробу, правила додавання і віднімання звичайних дробів, правила знаходження дробу від числа та числа за його дробом; правила множення і ділення дробів.

Мовленнєвий розвиток:

читає і записує звичайні дроби; називає приклади нескінченних періодичних десяткових дробів; використовує засвоєні математичні терміни під час відповідей.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією

3.

26

Відношення і пропорції. Відношення. Основна властивість відношення. Пропорції. Члени пропорції. Основна властивість пропорції. Розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції. Відсоткове відношення двох чисел. Пряма і обернена пропорційна залежність. Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор. Ознайомлення із стовпчастими та круговими діаграмами.

Учень:

знає означення пропорції, відношення;

знаходить невідомий член пропорції; розв’язує задачі на пропорційні величини; використовує основну властивість пропорції для розв’язування; будує коло, круг; має уявлення про стовпчасті та кругові діаграми.

Сенсомоторний розвиток: виконує всі рухові дії, які потрібні для виконання завдання; ілюструє основну властивість пропорції і відношення на прикладах.

Пізнавальна діяльність: формуються уявлення про відношення, пропорцію, пряму (і обернену) пропорційність величин; засвоює основну властивість пропорції і відношення; навчається розв’язувати задачі на використання прямої (і оберненої) пропорційних залежностей; ознайомлюється з круговим сектором, стовпчастими та круговими діаграмами; набуває вмінь використовувати засвоєні зання в практичній діяльності.

Мовленнєвий розвиток: називає основні властивості пропорції і відношення; читає та записує рівняння; обґрунтовує розв’язування задач на пропорційні залежності.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

4.

78

Раціональні числа та дії над ними. Раціональні числа. Додатні та від’ємні числа. Число 0. Протилежні числа. Модуль числа. Відстань між двома точками на координатній прямій. Цілі числа. Порівняння раціональних чисел. Знаки “<”, “>”.

Додавання додатніх та від’ємних чисел. Властивості додавання. Віднімання раціональних чисел. Заміна віднімання додаванням. Множення та ділення раціональних чисел. Множення і ділення додатніх і від’ємних чисел. Квадрат і куб від’ємного числа. Властивості множення. Розкриття дужок. Ділення раціональних чисел. Використання законів арифметичних дій для реалізації обчислень. Координатна площина. Абсциса і ордината точки

Учень:

має уявлення про додатні та від’ємні числа;

протилежні числа, модуль числа; знає правила виконання чотирьох арифметичних дій над додатніми та від’ємними числами; знаходить і записує число протилежне даному; розрізняє додатні і відємні числа; виконує додавання віднімання раціональних чисел; формулює властивості додавання та застосовує їх до розв’язування текстових задач; знає властивості моження; знає правила розкриття дужок і зведення подібних доданків; називає координати точок; порівнює раціональні числа; виконує додавання і віднімання, множення і ділення раціональних чисел; обчислює значення числових виразів, що містять додатні і від’ємні числа; розв’язує текстові математичні задачі.

Сенсомоторний розвиток: будує координатну пряму; зображує раціональні числа на координатній прямій; знаходить і записує координати точок на прямій; будує координатну площину; визначає абсцису і ординату точки; виконує всі рухові дії, які потрібні для виконання завдання.

Пізнавальна діяльність: розширює уявлення про число шдяхом введення від’ємних чисел; знає, що нуль не належить ні до додатніх ні до від’ємних чисел; розрізняє додатні і від’ємні числа; набуває уявлень про модуль числа; навчається виконувати додавання додатніх та від’ємних чисел; вивчає властивості множення; оволодіває вміннями порівнювати раціональні числа; використовує правила виконання чотирьох арифметичних дій над додатніми і від’ємними числами на практиці.

Мовленнєвий розвиток: називає і записує додатні та від’ємні числа, число 0, протилежні числа, модуль числа; розрізняє та читає додатні та від’ємні числа; називає точки на координатній прямій; обґрунтовує використання знаків “<”, “>”; знає і називає назви координат точки; знаходить, називає і записує число, протилежне даному, значення модуля числа; обґрунтовує розв’язування текстових математичних задач.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією

5.

5,5

Повторення і систематизація навчального матеріалу.

Очікувані навчальні досягнення корекційно-розвивальної роботи на кінець навчального року.

Учень:

має уявлення про додатні та від’ємні числа;

протилежні числа, модуль числа; знає правила виконання чотирьох арифметичних дій над додатніми та від’ємними числами; знаходить і записує число протилежне даному; розрізняє додатні і відємні числа; виконує додавання віднімання раціональних чисел; називає координати точок; використовує основну властивість дробу під час обчислення; знаходить суму, різницю, добуток і частку двох дробів.

порівнює раціональні числа; виконує додавання і віднімання, множення і ділення раціональних чисел; обчислює значення числових виразів, що містять додатні і від’ємні числа; розв’язує текстові математичні задачі; виконує додавання, віднімання, множення і ділення десяткових дробів; виконує арифметичні дії з десятковими дробами за допомогою мікрокалькулятора; округлює десяткові дроби до заданого розряду; знаходить дріб від числа та число за його дробом; записує відсотки у вигляді десяткового дробу; знаходить середнє арифметичне кількох чисел; знає приклади таблиць і діаграм; має уявлення про подільнсть чисел; знає означення дільника, кратного, простого і складеного чисел, НСД і НСК; використовує ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10 під час виконання завдань; знаходить спільні дільники та спільні кратні двох-трьох чисел та НСД і НСК двох чисел; знає основну властивість дробу та ілюструє її на прикладах; памятає правила додавання, віднімання, множення і ділення дробів; застосовує основну властивість дробу до скорочення дробів і зведення дробів до спільного знаменника; додає, віднімає та виконує дії множення і ділення звичайних дробів; записує звичайні дроби у вигляді десяткових і навпаки; розвязує основні задачі на дроби та складені задачі на 3-4 дії; має уявлення на наочно-оперативному рівні про вказані в змісті фігури та їх властивості, про градусну міру кута, рівні кути, рівні фігури; знає назви найпростіших геометричних фігур та їх основних елементів; вимірює кути транспортиром; будує кут із заданою градусною мірою, користуючись транспортиром; виконує малюнки геометричних фігур за допомогою лінійки та косинця.

Особистісний розвиток:

відбуваються позитивні зміни у розвитку емоційно-вольової сфери, збагачується мовленнєвий розвиток, розвиваються вміння виконувати завдання у нутрішньомисленнєвому плані; розвивається довільна пам’ять та увага, дотримується вимог виконання завдання, виявляє бажання до самостійного виконання завдань, спостерігаються позитивні зрушення у розвитку мовленнєвого опосередкування; активно спілкується з товаришами та однолітками, співпереживає, намагається адекватно оцінювати виконання завдання; збагачує та систематизує математичні знання; актуалізує інтерес до певних занять; поглиблюються більш стійкі інтереси та уподобання.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції (2)

  Документ
  Ця програма розроблена на основі програми масової школи, що належить Міністерству освіти і науки України, і таким чином відповідає Державному освітньому стандарту загальноосвітньої школи, зокрема і Державному освітньому стандарту
 2. Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції

  Документ
  Образотворче мистецтво, відбиваючи реальну дійсність, є унікальним у вирішенні завдань як художньо-естетичного, так і особистісного розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління.
 3. Програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції

  Документ
  Програма укладена на основі програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи з урахуванням психофізичних особливостей дітей із затримкою психічно­го розвитку, їхніх пізнавальних можливостей, готовності до вивчення другої мови.
 4. Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції

  Документ
  Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб спілкування та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями.
 5. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей (3)

  Документ
  Навчальні програми для 5-10 класів шкіл для дітей зі зниженим слухом розроблено відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової

Другие похожие документы..