Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
В период с 18 по 20 ноября в МОУ СОШ № 13 прошла неделя математики. Ребята 5 – 11 классов заранее получили задания, готовясь к этой неделе, сочиняли ...полностью>>
'Документ'
Чтобы жить достойно, счастливо и свободно, человеку нужны определенные материальные условия. Права, касаю­щиеся этой сферы жизни людей, называются со...полностью>>
'Программа'
Макроэкономика — особый раздел экономической теории. Методы макроэкономического анализа. Система макроэкономических взаимосвязей основных секторов на...полностью>>
'Тематическое планирование'
Знакомство с художественными материалами: гуашь, цветные и простой карандаши, фломастеры, акварель, масляная пастель, белая и цветная бумага, пластил...полностью>>

Законодавством України, Указами Президента України

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

"Затверджую"

Начальник управління освіти

Святошинської районної

у м. Києві

державної адміністрації

___________Г.О.Терпиловська

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК спеціалізованої школи №131

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної

характеристики класного керівника. Під час складання Інструкції враховано також рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства освіти України, затверджені наказом Міносвіти України.

 1. Класний керівник призначається на посаду і звільняється з неї
  директором школи.

 2. Класний керівник повинен мати повну або базову вищу педагогічну
  освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

 3. Класний керівник підпорядковується безпосередньо заступнику
  директора ніколи з виховної роботи.

 4. У своїй діяльності класний керівник керується Конституцією і
  законодавством України, Указами Президента України,
  рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою

всіх рівнів з питань освіти і виховання учнівської молоді; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Класний керівник дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності класного керівника є:

 1. Створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування
  особистості учнів.

 2. Формування колективу класу

3. Посадові обов'язки

Класний керівник виконує такі посадові обов'язки: 3.1.Працює з учнями закріпленого за ним класу.

 1. Вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси.

 2. Створює сприятливі мікросередовище і морально-психологічний клімат
  для кожного учня в класі.

 3. Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням
  вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, -
  батьками.

 4. Спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості учня,
  вносить необхідні корективи в систему його виховання.

 5. Надає допомогу учням у навчальній діяльності, з'ясовує причини низької
  успішності, забезпечує їх усунення.

 6. Сприяє здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків,
  клубів, секцій, об'єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної
  освіти за місцем проживання.

 7. Організовує життя колективу класу відповідно до вікових особливостей
  та інтересів учнів і вимог суспільства.

 8. Спільно з органами учнівського самоврядування веде активну
  пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні
  та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров'я учнів класу.

 1. Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює
  заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок.

 2. Підтримує постійний контакт з батьками учнів (особами, які їх
  замінюють).

 3. Планує виховну роботу в класі.

 4. Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час
  здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів.

 5. Оперативно інформує адміністрацію школи про кожен нещасний
  випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

 6. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов
  здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету,
  дирекції школи інформацію про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу,
  які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров'я.

 7. Здійснює інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час
  проведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи
  журналі реєстрації інструктажів.

 8. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного
  руху, поведінки в побуті, на воді тощо.

 9. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.

 10. Проходить періодичні медичні обстеження.

 11. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у
  діяльності методичних об'єднань та інших формах методичної роботи.

 12. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському

статусу педагога, в школі, побуті, в громадських місцях.

3.22. Персонально відповідає за збереження закріплених за ним матеріальних цінностей

4. Права

Класний керівник має право на:

 1. Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи,

 2. Захист професійної честі й гідності.

 3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку

його роботи, надання відповідних пояснень.

 1. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі
  адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з
  порушенням педагогом норм професійної етики.

 2. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за
  винятком випадків, передбачених законом.

 3. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних

посібників і матеріалів, підручників.

 1. Регулярне підвищення своєї кваліфікації.

 2. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну
  кваліфікаційну категорію.

 3. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для виконання
  розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни,
  притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку,
  встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку.

5. Відповідальність

5.1. Класний керівник несе відповідальність за життя і здоров'я учнів класу

під час заходів, які він проводить, а також за дотриманні їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України.

 1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і
  Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень
  директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків,
  визначених цією інструкцією, класний керівник несе дисциплінарну
  відповідальність у порядку, передбаченому трудовим законодавством.

 2. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних
  із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння
  іншого аморального вчинку класний керівник може бути звільнений з посади
  відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

 3. За навмисно завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'язку з
  виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки класний керівник
  несе матеріальну відповідальність у порядку, визначеному трудовим чи
  цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Класний керівник:

6.1.' Працює за графіком, складеним виходячи з 30-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

 1. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх класних
  керівників.

 2. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальний семестр.
  План роботи затверджується заступником директора

школи з виховної роботи.

 1. Подає заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт
  про свою діяльність після закінчення кожного навчального семестру.

 2. Отримує від директора школи і його заступників інформацію
  нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з
  відповідними документами.

 3. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (особами, що їх
  замінюють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до
  його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 2. Указ президента україни №92/2010

  Документ
  З метою дальшої реалізації нового етапу співробітництва між Україною та Організацією Північноатлантичного договору відповідно до рішень, прийнятих під час засідань Комісії Україна – НАТО 4 квітня 2008 року у м.
 3. Указ Президента України №584/2011

  Документ
  Указ Президента України від 13 липня 2 року № 886 «Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України»; пункт 1 статті 1 Указу Президента України від 26 червня 2002 року № 586 «Про внесення змін до деяких Указів
 4. Указ президента україни про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні

  Документ
  З метою забезпечення реформування системи державного управління в Україні, створення умов для побудови відповідно до Конституції України демократичної,
 5. Указ президента україни №584/2011 Про Положення про Державну податкову службу України

  Документ
  Указ Президента України від 13 липня 2 року № 886 «Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України»; пункт 1 статті 1 Указу Президента України від 26 червня 2002 року № 586 «Про внесення змін до деяких Указів
 6. Указ Президента України (1)

  Документ
  З метою дальшої реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, виконання схваленого під час засідання Комісії Україна - НАТО 22 листопада 2002 року Плану дій Україна - НАТО,

Другие похожие документы..